New Age Islam
Mon May 20 2024, 07:39 AM

Malayalam Section ( 7 Feb 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Muslims Have Not Learnt To Live Peacefully As Most Islamic Countries Are Going Through Crisis മിക്ക ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ മുസ്ലീങ്ങൾ സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല

തീവ്രവാദആക്രമണങ്ങളുംസാമൂഹികരാഷ്ട്രീയഅസ്വസ്ഥതകളുംസാമ്പത്തികസാമൂഹികവികസനവും

പ്രധാനപോയിന്റുകൾ:

1. ജനുവരി2മുതൽകസാക്കിസ്ഥാൻസാമൂഹികവുംരാഷ്ട്രീയവുമായപ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ്കടന്നുപോകുന്നത്.

2. ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരായരാഷ്ട്രീയഅശാന്തിയിലൂടെയാണ്സുഡാൻകടന്നുപോകുന്നത്

3. പാകിസ്ഥാൻഭീകരരുടെയുംവിഭാഗീയഅക്രമങ്ങളുടെയുംപിടിയിലാണ്.

4. സിറിയവീണ്ടുംഐഎസിന്റെആക്രമണത്തിൽ.

5. യെമനിൽഹൂതികൾസർക്കാരിനെതിരെപോരാടുന്നു.

----

New Age Islam Staff Writer

27 January 2022

ന്യൂഏജ്ഇസ്ലാംസ്റ്റാഫ്റൈറ്റർ

27ജനുവരി2022

ശാസ്ത്രീയവികസനവുംസാമൂഹികഅവബോധവുംപാശ്ചാത്യക്രിസ്ത്യാനികളെയുംമറ്റ്അമുസ്‌ലിംകളെയുംസാമ്പത്തികമായിവികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, ഈരാജ്യങ്ങളിലെജനങ്ങൾരാഷ്ട്രീയസ്ഥിരതയുംവിദ്യാഭ്യാസവുംസാമ്പത്തികവുമായവികസനംകാരണംതാരതമ്യേനമെച്ചപ്പെട്ടജീവിതംനയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മിക്കഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളുംഇപ്പോഴുംസാമൂഹികവുംമതപരവുംരാഷ്ട്രീയവുമായഅശാന്തിയുടെപിടിയിലാണ്. സുഡാൻ, നൈജീരിയ, മിഡിൽഈസ്റ്റ്, പാകിസ്ഥാൻതുടങ്ങിയചിലഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളുംപതിറ്റാണ്ടുകളായിരാഷ്ട്രീയസാമൂഹികഅശാന്തിയുടെപിടിയിലാണ്.

പുതുവർഷത്തിന്റെആദ്യമാസത്തിൽ, സാമൂഹികവുംരാഷ്ട്രീയവുമായഅശാന്തിക്ക്ചിലരാജ്യങ്ങൾകൂടിഇരയായി. ജനുവരി2മുതൽ, വിലക്കയറ്റത്തിനുംരാഷ്ട്രീയപ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുംഎതിരെയുള്ളപ്രതിഷേധംആരംഭിച്ചു, പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെറഷ്യൻസൈന്യത്തിന്റെസഹായത്തോടെസർക്കാർസേനനൂറുകണക്കിന്ആളുകളെകൊല്ലുകയുംആയിരക്കണക്കിന്ആളുകളെഅറസ്റ്റ്ചെയ്യുകയുംചെയ്തപ്പോൾഅത്അക്രമാസക്തമായി. കസാഖ്സർക്കാർപ്രതിഷേധക്കാരെതീവ്രവാദികളായിപ്രഖ്യാപിക്കുകയുംഅവർക്കെതിരെമാരകശക്തിപ്രയോഗിക്കാൻസേനയോട്ഉത്തരവിടുകയുംചെയ്തു.

സുഡാനിൽ, കഴിഞ്ഞവർഷംഒക്ടോബറിൽജനാധിപത്യപരമായിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടസർക്കാരിനെനീക്കംചെയ്തസ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെജനങ്ങൾതെരുവിലിറങ്ങി.. ജനാധിപത്യഅനുകൂലപോർട്ടർമാർതുടരുന്നു, കുറഞ്ഞത്77പേർമരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യെമനിലെസ്ഥിതിമെച്ചമല്ല. ഈവർഷംജനുവരിമുതൽയെമനിലെഹൂതിവിമതരുംസൗദിസഖ്യസേനയുംതമ്മിലുള്ളഏറ്റുമുട്ടൽരൂക്ഷമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചഇരുവിഭാഗവുംതങ്ങളുടെലക്ഷ്യങ്ങൾആക്രമിച്ചിരുന്നു. കപ്പലിൽആയുധങ്ങളുംവെടിക്കോപ്പുകളുംഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുംമെഡിക്കൽഉപകരണങ്ങളുംമരുന്നുകളുംഅല്ലെന്നുംആരോപിച്ച്അബുദാബിയിലെഎണ്ണടാങ്കർഹൂത്തികൾആക്രമിക്കുകയുംയെമനിലേക്ക്പോകുന്നഅബുദാബിയുടെചരക്ക്കപ്പൽതട്ടിയെടുക്കുകയുംചെയ്തു. ഇതിന്പ്രതികാരമായി, സൗദിഅറേബ്യഹൂതിആധിപത്യപ്രദേശത്തെജയിലിൽആക്രമണംനടത്തികുറഞ്ഞത്70തടവുകാരെകൊന്നു, എന്നാൽസൗദിഅറേബ്യആരോപണംനിഷേധിച്ചു. 2015മുതൽ, ഇറാൻപിന്തുണയുള്ളഹൂതികൾക്ക്യെമന്റെയുംവടക്ക്, പടിഞ്ഞാറൻയെമന്റെയുംതലസ്ഥാനമായസനയിൽനിയന്ത്രണംഉണ്ട്.

ആറ്വർഷംകഴിഞ്ഞിട്ടുംഈപ്രതിസന്ധിക്ക്പരിഹാരംകാണാൻഅന്താരാഷ്ട്രമുസ്ലീംസമൂഹത്തിന്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈപ്രതിസന്ധിമൂലംയെമൻസാമ്പത്തികമായുംവിദ്യാഭ്യാസപരമായുംതകർന്നു. ആയിരക്കണക്കിന്കുട്ടികൾപട്ടിണിയിലുംദാരിദ്ര്യത്തിലുംകഴിയുന്നു. വലിയൊരുജനവിഭാഗത്തിന്അടിസ്ഥാനനാഗരികസൗകര്യങ്ങൾലഭ്യമല്ല. ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച്സ്ത്രീകളുംകുട്ടികളുംദിവസവുംകുടിവെള്ളത്തിനായികിലോമീറ്ററുകൾനടക്കണം.

പ്രശ്‌നത്തിന്പരിഹാരംകാണുന്നതിനുപകരം, ഇസ്‌ലാമികരാഷ്ട്രങ്ങൾയെമനിലെയുദ്ധംവർദ്ധിപ്പിച്ചു, അതിൽയുഎസ്ഉൾപ്പെടെകൂടുതൽകൂടുതൽരാജ്യങ്ങൾഇടപെടുന്നു. ഇത്പ്രതിസന്ധിരൂക്ഷമാക്കുകയുംഅറബ്ലോകംവീണ്ടുംമറ്റൊരുരാഷ്ട്രീയപ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്കൂപ്പുകുത്തുകയുംചെയ്യും.

2014മുതൽസിറിയയുടെയുംഇറാഖിന്റെയുംവലിയൊരുഭാഗംഐസ്നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയുംഅവരുടെഖിലാഫത്ത്സ്ഥാപിക്കുകയുംചെയ്തു. 2014മുതൽപ്രതിസന്ധിയിലൂടെകടന്നുപോകുന്നമറ്റൊരുരാജ്യമാണ്സിറിയ, യുഎസ്സേനകളുമായുള്ളഅഞ്ച്വർഷത്തെയുദ്ധത്തിന്ശേഷം, ഐസ്മേഖലയിൽപിൻവാങ്ങുകയുംനിയന്ത്രണംനഷ്ടപ്പെടുകയുംചെയ്തു. 2020മാർച്ചിൽഈമേഖലയിൽനിന്ന്യുഎസ്പിൻവാങ്ങി. ഐഎസിന്മേഖലയുടെനിയന്ത്രണംനഷ്‌ടമായെങ്കിലും, അവരെപൂർണ്ണമായുംകീഴ്പ്പെടുത്തുകയോപൂർത്തിയാക്കുകയോചെയ്തില്ല. പലമുസ്ലീംഭൂരിപക്ഷരാജ്യങ്ങളിലുംഒരുതീവ്രവാദസംഘടനയായിഅവർതങ്ങളുടെകൂടാരംപ്രചരിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങി, തീവ്രവാദസംഘടനകളുടെതന്ത്രംസ്വീകരിച്ചു. ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്എന്നിവിടങ്ങളിൽഇവർഭീകരാക്രമണംനടത്തി.

അടുത്തിടെ, അവർവീണ്ടുംസിറിയയിൽതങ്ങളുടെഅടിത്തറശക്തിപ്പെടുത്തി. 2022ജനുവരി22ന്, ആയിരക്കണക്കിന്ISIS പോരാളികൾഉണ്ടെന്ന്സംശയിക്കുന്നസിറിയയിലെഒരുജയിൽISIS ആക്രമിച്ചു. ഈപോരാളികൾഫ്രാൻസ്, ടുണീഷ്യതുടങ്ങിയരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. സിറിയയിലുംഇറാഖിലുംതങ്ങളുടെതാവളങ്ങൾവീണ്ടുംശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിഐസ്അവർക്ക്പണംനൽകാൻശ്രമിച്ചു. നേരത്തെഇറാഖിൽസൈനികരെആക്രമിക്കുകയുംപോലീസ്ഉദ്യോഗസ്ഥനെതലയറുത്ത്കൊല്ലുന്നവീഡിയോയുംഇവർപുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അത്യാധുനികആക്രമണങ്ങൾനടത്താൻഐഎസിന്കഴിഞ്ഞുവെന്നത്സിറിയയിലുംഇറാഖിലുംഭീകരസംഘടനവീണ്ടുംഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നുംഇതിനകംതകർന്നമേഖലയ്ക്ക്മറ്റൊരുഭീഷണിഉയർത്തുന്നുവെന്നുംകാണിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞവർഷംഓഗസ്റ്റിൽഅധികാരംപിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷംഅഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെരാഷ്ട്രീയസാഹചര്യംസുസ്ഥിരമായിരുന്നില്ല. മറുവശത്ത്, താലിബാൻഅവരുടെജനവിരുദ്ധവുംസ്ത്രീവിരുദ്ധവുമായനയത്തിലൂടെരാജ്യത്തെജനങ്ങൾക്കിടയിൽഭീതിയുംഭയവുംഅഴിച്ചുവിട്ടു, മറുവശത്ത്, അവരുടെഎതിരാളികളായഐസ്താലിബാനുംസാധാരണജനങ്ങൾക്കുംനേരെഭീകരാക്രമണംനടത്തുന്നു.

താലിബാൻസ്ത്രീകളുടെഅവകാശങ്ങൾവെട്ടിക്കുറച്ചു. സാമൂഹികവുംരാഷ്ട്രീയവുമായനിയന്ത്രണങ്ങൾകാരണംവിദ്യാസമ്പന്നരായനിരവധിപ്രൊഫഷണലുകൾഅഫ്ഗാനിസ്ഥാൻവിട്ടു. മെച്ചപ്പെട്ടജീവിതത്തിനുംവ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യംആസ്വദിക്കുന്നതിനുമായിപലരുംജർമ്മനിയിലേക്ക്കുടിയേറി. ഒരുകൂട്ടംമനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകർപുറത്തുവിട്ടഏറ്റവുംപുതിയറിപ്പോർട്ട്അനുസരിച്ച്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽസ്ത്രീകൾക്കുംപെൺകുട്ടികൾക്കുംഎതിരായലിംഗാധിഷ്ഠിതഅക്രമവുംവിവേചനവുംതാലിബാൻസ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളെയുംപെൺകുട്ടികളെയുംവേർതിരിക്കാനുംരാജ്യത്തെസാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തികമേഖലകളിൽനിന്ന്സ്ത്രീകളെഒഴിവാക്കാനുംഅവർശ്രമിക്കുന്നു.

അഴിമതിആരോപണത്തിൽപ്രധാനമന്ത്രിമുഹമ്മദ്ഹുസൈനെരാഷ്ട്രപതിസസ്പെൻഡ്ചെയ്തതിനെതുടർന്ന്അടുത്തിടെരാഷ്ട്രീയഅസ്ഥിരതഉടലെടുത്തിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾനിരസിച്ചപ്രധാനമന്ത്രി, പാർലമെന്റ്തിരഞ്ഞെടുപ്പ്നിർത്തിവച്ചശേഷംഅട്ടിമറിനടത്താൻപ്രസിഡന്റ്ശ്രമിച്ചുവെന്ന്ആരോപിച്ചു. ഈപ്രതിസന്ധിഅൽഖ്വയ്ദയുടെഅനുബന്ധതീവ്രവാദസംഘടനയായഅൽഷബാബിനെതിരായരാജ്യത്തിന്റെപോരാട്ടത്തിന്തടസ്സമായി. രാജ്യത്ത്അൽഖ്വയ്‌ദയുടെശക്തികേന്ദ്രമാണെങ്കിലുംഅതിനെതിരെകൂട്ടായിപോരാടുന്നതിനുപകരം, രാജ്യത്തെരാഷ്ട്രീയക്കാർനിസ്സാരരാഷ്ട്രീയനേട്ടങ്ങൾക്കായിപരസ്പരംപോരടിക്കുന്നുഎന്നത്ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർച്ചയായിവിഭാഗീയതയുടെയുംഭീകരാക്രമണത്തിന്റെയുംപിടിയിൽകഴിയുന്നമറ്റൊരുരാജ്യമാണ്പാകിസ്ഥാൻ. കുറച്ച്ദിവസങ്ങൾക്ക്മുമ്പ്ലാഹോറിലെഅനാർക്കലിബസാറിലെതിരക്കേറിയമാർക്കറ്റിൽബോംബ്പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. സ്‌ഫോടനത്തിന്റെഉത്തരവാദിത്തംആരുംഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഒരുസംഘടനയുടെപേര്പറയാൻമാധ്യമങ്ങൾക്ക്പോലുംഭയമാണ്. ടിടിപിപോലുള്ളമതസംഘടനകളുംമറ്റ്വിഭാഗീയസംഘടനകളുംവിഭാഗീയവുംമതപരവുമായആവശ്യങ്ങൾഉന്നയിച്ച്സർക്കാരിനെതിരെപതിവായിപ്രതിഷേധങ്ങൾനടത്തുന്നു. ഈഅസ്ഥിരതനിമിത്തംസാമ്പത്തികമായുംശാസ്ത്രപരമായുംരാജ്യത്തിന്ഒരുപുരോഗതിയുംകൈവരിക്കാൻകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിഭാഗീയ, തീവ്രവാദസംഘടനകളെനേരിടുന്നതിൽഅതിന്റെഎല്ലാഊർജവുംവിഭവങ്ങളുംതീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമികരാജ്യമെന്ന്വീമ്പിളക്കുന്നരാജ്യത്തെമറ്റൊരുഗുരുതരമായപ്രശ്‌നമാണ്അഴിമതി.

ഇസ്‌ലാമികരാജ്യങ്ങളിലെഈസംഭവവികാസങ്ങളെല്ലാംസൂചിപ്പിക്കുന്നത്മുസ്‌ലിംകൾക്ക്സമാധാനപരമായിജീവിക്കാനുംമുസ്‌ലിംകളുടെപൊതുനന്മയ്‌ക്കായികൂട്ടായിപ്രവർത്തിക്കാനുംശാസ്ത്രീയവുംസാമ്പത്തികവുമായവികസനത്തിന്റെപാതയിൽമുന്നേറാനുംകഴിഞ്ഞില്ലഎന്നതാണ്. ഇസ്ലാംഅഴിമതിവിലക്കിയിട്ടുംഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളിൽഅഴിമതിവ്യാപകമാണ്. ഈഅഴിമതിവിലക്കയറ്റത്തിനുംസാമൂഹികഅനീതിക്കുംകാരണമാകുന്നു. ഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളിലെഅശാന്തിയുടെമറ്റൊരുകാരണംഗവൺമെന്റിന്റെരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ളആശയക്കുഴപ്പമാണ്. ഭരണത്തിന്റെഗുണനിലവാരത്തേക്കാൾമുസ്‌ലിംകൾഗവൺമെന്റിന്റെരൂപത്തിലാണ്കൂടുതൽശ്രദ്ധചെലുത്തുന്നത്. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുംരാഷ്ട്രീയവുമായപലഇസ്ലാമികസമൂഹങ്ങളിലുംഇത്അശാന്തിക്ക്കാരണമാകുന്നു.

മധ്യകാലഘട്ടംമുതൽആധുനികകാലംവരെയുള്ളപലഇസ്‌ലാമികപണ്ഡിതന്മാരും, നേർവഴികാട്ടിയനാല്ഖലീഫമാരുടെഖിലാഫത്തിന്റെമാതൃകയിലുള്ളഖിലാഫത്ത്സ്ഥാപിതമായാൽ, മുസ്‌ലിംകളുടെഎല്ലാപ്രശ്‌നങ്ങളുംസ്വയമേവപരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന്അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈവിശ്വാസംകാരണം, ഖിലാഫത്ത്സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്വേണ്ടിപോരാടുന്നതായിഅവർഅവകാശപ്പെടുന്നതിനാൽപണ്ഡിതന്മാർതീവ്രവാദസംഘടനകളെപരസ്യമായുംരഹസ്യമായുംപിന്തുണച്ചു. മുസ്‌ലിംകളുടെഈആശയപരവുംരാഷ്ട്രീയവുമായആശയക്കുഴപ്പവുംഅതിന്റെനേതാക്കൾക്കിടയിലെഅഴിമതിയുംഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളിലെഅക്രമങ്ങൾക്കുംപ്രതിസന്ധികൾക്കുംകാരണമാകുന്നു.

English Article: Muslims Have Not Learnt To Live Peacefully As Most Islamic Countries Are Going Through Social And Political Crisis

URL: https://www.newageislam.com/malayalam-section/muslims-islamic-countries-social-political-crisis/d/126319

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism


Loading..

Loading..