New Age Islam
Sun Jul 14 2024, 12:14 AM

Malayalam Section ( 29 Dec 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Story Of The Prophetic Mission Of Muhammad (Pbuh) From The Quran (Part 1): The Early Opposition ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ (സ) പ്രവചന ദൗത്യത്തിന്റെ കഥ (ഭാഗം 1): ആദ്യകാല എതിർപ്പ്By Naseer Ahmed, New Age Islam

25 March, 2015

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

25 മാർച്ച്, 2015

വെളിപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ സൂറത്  96 അൽ അലക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സമ്പൂർണ്ണ സൂറത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ നിരവധി വർഷങ്ങൾക്കിടെയിലൂടെ ഇറക്കി. വെളിപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു:

സൂറ 1 (കാലഗണന) സൂറ 96 അൽ-അലക്

(1) സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ നാമത്തില്‍ വായിക്കുക.

(2) മനുഷ്യനെ അവന്‍ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

(3) നീ വായിക്കുക നിന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യവാനാകുന്നു.

(4) പേന കൊണ്ട്‌ പഠിപ്പിച്ചവന്‍

(5 മനുഷ്യന്‌ അറിയാത്തത്‌ അവന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അറബികൾക്ക് അവർ അറിയാത്ത അറിവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ പഠിപ്പിക്കൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും എഴുതാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിരിക്കണമെന്നും പേനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല, പേനയോ റെക്കോർഡുചെയ്യാനുള്ള കഴിവോ ആണ് മനുഷ്യനെ സഞ്ചരിക്കാനും തലമുറതലമുറയിലേക്ക് തന്റെ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് - ഒരു കഴിവ് അത് വ്യക്തമായും മനുഷ്യനാണ്. മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെയാളും ഖുർആൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അവസാനത്തേതുമായിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി ദൂതന്മാരുടെ കഥകളും ഖുർആൻ ഉപമകളുടെ രൂപത്തിലും കൂട്ടായി വിവരിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്, അത് മുമ്പ് വന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും സന്ദേശവാഹകരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും മുൻ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രവാചകൻ പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം (ആദ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം) വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കാനിടയുള്ള സൂറത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം, പ്രവചന ദൗത്യത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചതായി കാണിക്കുന്നു.

ഈ സൂറത്തിലെ പരാമർശം പ്രാർത്ഥനയിൽ വണങ്ങിയ മുസ്ലീങ്ങളെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അബു ജഹലിനെക്കുറിച്ചാണെന്നും സൂറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുവെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾക്കും ഉള്ളതാണെന്നും പാരമ്പര്യ രേഖകൾ പറയുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ അചഞ്ചലമായ ശത്രുവായിരുന്നു അബു ജഹൽ, പ്രവാചകനെ അവഹേളിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ സ്വാധീനത്തിൻ കീഴിലുള്ള ആരെയും പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയോ ഭക്തി നിർവഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ വിലക്കി. ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു.

(6 നിസ്സംശയം മനുഷ്യന്‍ ധിക്കാരിയായി തീരുന്നു.

(7 തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തനായി കണ്ടതിനാല്‍

(8) തീര്‍ച്ചയായും നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിലേക്കാണ്‌ മടക്കം.

(9) വിലക്കുന്നവനെ നീ കണ്ടുവോ?

(10) ഒരു അടിയനെ, അവന്‍ നമസ്കരിച്ചാല്‍.

(11) അദ്ദേഹം മാർഗനിർദേശത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? -

(12) അതോ നീതിയോടു കല്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

(13) അവൻ (സത്യം) നിഷേധിക്കുകയും പിന്തിരിയുകയും ചെയ്താൽ?

(14) അല്ലാഹു കാണുന്നില്ലെന്ന് അവനറിയില്ലേ?

(15) അവൻ സൂക്ഷിക്കുക! അവൻ വിസമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അവനെ മുൻ‌വശംകൊണ്ട് വലിച്ചിടും, -

(17) എന്നിട്ട്, അദ്ദേഹം (സഖാക്കളുടെ) സമിതിയിലേക്ക് (സഹായത്തിനായി) വിളിക്കട്ടെ:

(18) ശിക്ഷയുടെ ദൂതന്മാരെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും.

(19) അല്ല, അവനെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. എന്നാൽ ആരാധനയിൽ നമസ്‌കരിക്കുകയും നിങ്ങളെ അല്ലാഹുവിങ്കലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സൂറ 2 (കാലഗണന) സൂറ 68 അൽ-കലാം അല്ലെങ്കിൽ പേന

കാലക്രമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ സൂറ 68  അൽ ഖല അഥവാ പെൻ ആയിരുന്നു. ഈ സൂറത്ത് പ്രവാചകനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തോടുമുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന എതിർപ്പിനെ വിവരിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഭ്രാന്തനോ കൈവശമോ ഉള്ളവനാണെന്ന് പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നു. വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രവാചകന് ഭ്രാന്തനോ കൈവശമോ അല്ല, മറിച്ച് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. പ്രവാചകനും മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന എതിർപ്പിനെ സൂറത്ത് വിവരിക്കുന്നു. അവർ അക്രമാസക്തരും ക്രൂരരുമാണ്, അവർ അപവാദം പറയുകയും തെറ്റായ ശപഥങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു.

(1) നൂന്‍- പേനയും അവര്‍ എഴുതുന്നതും തന്നെയാണ സത്യം.

(2) നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ ഒരു ഭ്രാന്തനല്ല.

(3) തീര്‍ച്ചയായും നിനക്ക് മുറിഞ്ഞ് പോകാത്ത പ്രതിഫലമുണ്ട്‌.

(4) തീര്‍ച്ചയായും നീ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിലാകുന്നു.

(5) ആകയാല്‍ വഴിയെ നീ കണ്ടറിയും; അവരും കണ്ടറിയും;

(6) നിങ്ങളില്‍ ആരാണ് കുഴപ്പത്തിലകപ്പെട്ടവനെന്ന്‌.(1)

1) മാനസികമായി എന്തോ കുഴപ്പം ബാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് നബി(സ)യെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്. ഇരുപത്തി മൂന്നുവര്‍ഷക്കാലം തികഞ്ഞ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ പ്രബോധന ദൗത്യം വിജയകരമായി നിര്‍വഹിച്ച നബി(സ) അന്യൂനവും അവികലവുമായ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നുവെന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്.

(7) തീര്‍ച്ചയായും നിന്‍റെ രക്ഷിതാവ് അവന്‍റെ മാര്‍ഗം വിട്ടു പിഴച്ചുപോയവരെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാകുന്നു. സന്‍മാര്‍ഗം പ്രാപിച്ചവരെപ്പറ്റിയും അവന്‍ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാകുന്നു.

(8) അതിനാല്‍ സത്യനിഷേധികളെ നീ അനുസരിക്കരുത്‌?

(9) നീ വഴങ്ങികൊടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കും വഴങ്ങിത്തരാമായിരുന്നു എന്നവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.(2)

2) ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിശ്വാസാദര്‍ശങ്ങള്‍ നിഷ്‌കൃഷ്ടമായി പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ചില അംശങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാന്‍ നബി(സ) സന്നദ്ധനാകുന്ന പക്ഷം അറേബ്യയിലെ ബഹുദൈവാരാധകര്‍ നബി(സ)യോടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധരായിരുന്നു.

(10) അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നവനും,(3) നീചനുമായിട്ടുള്ള യാതൊരാളെയും നീ അനുസരിച്ചു പോകരുത്‌.

3) ചില നുണയന്മാരുണ്ട്. സാധാരണനിലയില്‍ അവരുടെ വാക്കുകള്‍ പലരും മുഖവിലക്കെടുക്കുകയില്ല. അവര്‍ക്ക് തന്നെ ഇത് നന്നായി അറിയാം. അതിനാല്‍ അവര്‍ എന്തു പറയുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള നിര്‍ബന്ധബുദ്ധി നിമിത്തം ആണയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും.

(11) കുത്തുവാക്ക് പറയുന്നവനും ഏഷണിയുമായി നടക്കുന്നവനുമായ

(12) നന്‍മക്ക് തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നവനും, അതിക്രമിയും മഹാപാപിയുമായ

(13) ക്രൂരനും അതിനു പുറമെ ദുഷ്കീര്‍ത്തി നേടിയവനുമായ

(14) അവന്‍ സ്വത്തും സന്താനങ്ങളും ഉള്ളവനായി എന്നതിനാല്‍ (അവന്‍ അത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.)

(15) നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ അവന്ന് വായിച്ചുകേള്‍പിക്കപ്പെട്ടാല്‍ അവന്‍ പറയും; പൂര്‍വ്വികന്‍മാരുടെ പുരാണകഥകള്‍ എന്ന്‌.

(16) വഴിയെ (അവന്‍റെ) തുമ്പിക്കൈ മേല്‍ നാം അവന്ന് അടയാളം വെക്കുന്നതാണ്‌.(4)

4) നബി(സ)യെയും അനുയായികളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഹീനമായ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയിരുന്ന വലീദുബ്‌നു മുഗീറയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ വചനങ്ങള്‍ അവതരിച്ചതെങ്കിലും പരരാമൃഷ്ട ദുര്‍ഗുണങ്ങളുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ബാധകമാണ്.

ഈ വിദ്വേഷഗുണങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും തരം അസാധാരണമല്ല, എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരുടേയും കൂടിച്ചേരൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി നിന്ദ്യനാക്കുന്നു, വാലിദിബ്നു മുഹിയറയെപ്പോലെ, പ്രവാചകനെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു, യുദ്ധത്തിനുശേഷം അധികം താമസിയാതെ ഒരു ദുഷിച്ച അന്ത്യത്തിൽ എത്തി. ബദർ, അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റു. വാലിഡിബൻ മുഗൈറ സമ്പന്നനായ ഒരു സിബറൈറ്റും പ്രവാചകന്റെ അചഞ്ചല ശത്രുവുമായിരുന്നു. ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പ്രവാചകനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും പീഡിപ്പിക്കാനും അവന്റെ ഉപദേശം തള്ളിക്കളയാനും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും അവനും അബു ജഹലും ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു.

സൂറത്ത് മക്കക്കാരുടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അധികാരം ആവശ്യപ്പെടുകയും വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ, “പാപത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വേർതിരിവ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ പെരുമാറ്റം മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു.

(35) അപ്പോള്‍ മുസ്ലിംകളെ നാം കുറ്റവാളികളെപോലെ ആക്കുമോ?

(36) നിങ്ങള്‍ക്കെന്തു പറ്റി? നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് വിധികല്‍പിക്കുന്നത്‌?

(37) അതല്ല, നിങ്ങള്‍ക്കു വല്ല ഗ്രന്ഥവും കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളതില്‍ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ?

(38) നിങ്ങള്‍ (യഥേഷ്ടം) തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അതില്‍ (ആ ഗ്രന്ഥത്തില്‍) വന്നിട്ടുണ്ടോ?

(39) അതല്ല, ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിന്‍റെ നാളുവരെ എത്തുന്ന - നിങ്ങള്‍ വിധിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കുമെന്നതിനുള്ള-വല്ല കരാറുകളും നിങ്ങളോട് നാം ബാധ്യതയേറ്റതായി ഉണ്ടോ?

(40) അവരില്‍ ആരാണ് ആ കാര്യത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഏല്‍ക്കാനുള്ളത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക.

(41) അതല്ല, അവര്‍ക്ക് വല്ല പങ്കുകാരുമുണ്ടോ? എങ്കില്‍ അവരുടെ ആ പങ്കുകാരെ അവര്‍ കൊണ്ടുവരട്ടെ. അവര്‍ സത്യവാന്‍മാരാണെങ്കില്‍.

(42) കണങ്കാല്‍ വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന(6) (ഭയങ്കരമായ) ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുക. സുജൂദ് ചെയ്യാന്‍ (അന്ന്‌) അവര്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെടും. അപ്പോള്‍ അവര്‍ക്കതിന് സാധിക്കുകയില്ല.

6) ബുഖാരിയും മുസ്‌ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസില്‍ ഇപ്രകാരം കാണാം. 'അന്ത്യദിനത്തില്‍ അല്ലഹു തന്റെ കണങ്കാല്‍ വെളിപ്പെടുത്തും. അപ്പോള്‍ സത്യവിശ്വാസികള്‍ അവന് സുജൂദ് ചെയ്യും.എന്നാല്‍ ഇഹലോകത്ത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാന്‍ സുജൂദ് ചെയ്തിരുന്നവര്‍ക്ക് അപ്പോള്‍ സൂജൂദ് ചെയ്യാന്‍ സാധ്യമാവുകയില്ല.' അല്ലാഹുവിന്റെ കണങ്കാല്‍ എന്ന വിവരണത്തിന് സ്വന്തം നിലയില്‍ വ്യാഖ്യാനം നല്‍കാന്‍ നമുക്ക് അവകാശമില്ല.

(43) അവരുടെ കണ്ണുകള്‍ കീഴ്പോട്ട് താഴ്ന്നിരിക്കും. നിന്ദ്യത അവരെ ആവരണം ചെയ്യും. അവര്‍ സുരക്ഷിതരായിരുന്ന സമയത്ത് സുജൂദിനായി അവര്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.(7)

7) ഇഹലോകത്ത് അവര്‍ സ്വതന്ത്രരും കഴിവുള്ളവരുമായിരുന്നപ്പോള്‍ അല്ലാഹുവിന് സുജൂദ് ചെയ്യാന്‍ കല്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ അവര്‍ ധിക്കരിക്കുകയായിരുന്നു.

സജീവമായ എതിർപ്പിലും സന്ദേശം നിരസിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും സൂറയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സന്ദേശം നിരസിക്കുന്നവർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന അവധി ദീർഘനാളായിരിക്കുമെന്നും അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ പദ്ധതി ശക്തമാണെന്നും പ്രവാചകനെ അറിയിക്കുന്നു. അത്തരം ശിക്ഷ വരുന്ന രീതി അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.

(44) ആകയാല്‍ എന്നെയും ഈ വര്‍ത്തമാനം നിഷേധിച്ചു കളയുന്നവരെയും കുടി വിട്ടേക്കുക.(8) അവര്‍ അറിയാത്ത വിധത്തിലൂടെ നാം അവരെ പടിപടിയായി പിടികൂടിക്കൊള്ളാം.

8) സത്യനിഷേധികളുടെ വിളയാട്ടം കണ്ട് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടെന്നും താന്‍ തന്നെ അവരെ ഉചിതമായ വിധത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നും നബി(സ)യെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും അല്ലാഹു ഉണര്‍ത്തുന്നു.

(45) ഞാന്‍ അവര്‍ക്ക് നീട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. തീര്‍ച്ചയായും എന്‍റെ തന്ത്രം ശക്തമാകുന്നു.

(46) അതല്ല, നീ അവരോട് വല്ല പ്രതിഫലവും ചോദിച്ചിട്ട് അവര്‍ കടബാധയാല്‍ ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ?

(47) അതല്ല, അവരുടെ അടുക്കല്‍ അദൃശ്യജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ട് അവര്‍ എഴുതി എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ?(9)

9) ബഹുദൈവാരാധകര്‍ക്ക് അദൃശ്യജ്ഞാനത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വല്ല പ്രമാണവുമുണ്ടോ? എന്നര്‍ഥം.

ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ പ്രവാചകനോട് എതിർപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും യൂനുസ് നബി (സ) യെപ്പോലെ തിടുക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും മുൻ വാക്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പദ്ധതി യഥാർഥത്തിൽ ശക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ദൗത്യത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നബിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് അനുയായികൾ മാത്രം. വിശ്വാസികൾക്ക് സൂറത്ത് കരുത്തും ഉറപ്പും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, എണ്ണത്തിലും ലൗകിക സമ്പത്തിലും സ്വാധീനത്തിലും അവരുടെ നിസ്സാരത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പ്രവാചകനെ കണ്ണുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ച എതിരാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് ”.

(48) അതുകൊണ്ട് നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ വിധി കാത്ത് നീ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളുക. നീ മത്സ്യത്തിന്‍റെ ആളെപ്പോലെ (യൂനുസ് നബിയെപ്പോലെ) ആകരുത്‌. അദ്ദേഹം ദുഃഖനിമഗ്നായികൊണ്ട് വിളിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച സന്ദര്‍ഭം.

(49) അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം ആ പാഴ്ഭൂമിയില്‍ ആക്ഷേപാര്‍ഹനായിക്കൊണ്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടുമായിരുന്നു.

(50) അപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രക്ഷിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

(51)  സത്യനിഷേധികള്‍ ഈ ഉല്‍ബോധനം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ കണ്ണുകള്‍കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നീ ഇടറി വീഴുമാറാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.(10) തീര്‍ച്ചയായും ഇവന്‍ ഒരു ഭ്രാന്തന്‍ തന്നെയാണ് എന്നവര്‍ പറയും.

10) പുച്ഛവും പരിഹാസവും നിറഞ്ഞ നോട്ടം കൊണ്ട് നബി(സ)യെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും, ദൗത്യനിര്‍വഹണത്തില്‍ അടിതെറ്റിക്കാനും അവര്‍ ശ്രമിച്ചുനോക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നര്‍ഥം.

(52) ഇത് ലോകര്‍ക്കുള്ള ഒരു ഉല്‍ബോധനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

അവന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവരും മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ സൂറത്ത് വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ആളുകളുടെ വിപരീത സ്വഭാവമാണ് ഒരേ സന്ദേശത്തിന് വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കുന്നത്.

ഈ സന്ദേശം അറബികൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണെന്നും അവസാന വാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സൂറ 3 കാലക്രമത്തിൽ സൂറ 73 അൽ മുസമിൽ

ഈ സൂറത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണയുടെ (ആരാധന, ധ്യാനം) പ്രാധാന്യം, അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി എന്നിവ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന ശക്തമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകനോടും വിശ്വാസികളോടും ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ഒപ്പം വിശ്വാസത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവരുടെ സജീവമായ എതിർപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുതെന്നും ഫറവോനെയും അനുയായികളെയും പരിപാലിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ പരിപാലിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് “… .അതിനാൽ, ഖുർആനിന്റെ അത്രയും എളുപ്പമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കായി വായിക്കുക; പതിവായി പ്രാർത്ഥന സ്ഥാപിക്കുകയും പതിവായി ദാനം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

അല്ലാഹുവിന്   മനോഹരമായ  വായ്പ നൽകുക. നിങ്ങൾ അയച്ച നന്മയെല്ലാം പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗുണത്തിനായി നിങ്ങൾ അത് അല്ലാഹുവിൻറെ അടുക്കൽ കണ്ടെത്തും -, അതേ, ഉത്തമവും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതുമായി അല്ലാഹുവിൻറെ അനുഗ്രഹം തേടുക: അല്ലാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു ".

സൂറ 6 കാലക്രമത്തിൽ സൂറ 111 അൽ മസദ്

(1) അഗ്നിജ്വാലയുടെ പിതാവിന്റെ കൈകൾ നശിക്കുക! അവൻ നശിച്ചുപോകുക!

(2) അവന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവന് ഒരു ലാഭവുമില്ല!

(3) ഉടൻ തന്നെ അവൻ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാലയിൽ ആകും!

(4) ഭാര്യ (വിള്ളൽ) മരം - ഇന്ധനമായി!

(5) അവളുടെ (സ്വന്തം) കഴുത്തിൽ പാം-ഇല നാരുകളുടെ വളച്ചൊടിച്ച കയറു!

അബു ലഹാബ്: "അഗ്നിജ്വാലയുടെ പിതാവ്", പ്രവാചകന്റെ അമ്മാവന്റെ വിളിപ്പേരായിരുന്നു. ഇസ്‌ലാമിന്റെ അചഞ്ചല ശത്രുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ പ്രസംഗവും തന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കെതിരായ മുന്നറിയിപ്പും കേൾക്കാൻ പ്രവാചകൻ മക്കയിലെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ, "ജ്വാലയുടെ പിതാവ്" ജ്വലിച്ചു, "നിനക്ക് നാശം" എന്ന് പ്രവാചകനെ ശപിച്ചു. പീഡനത്തിനിരയായ നേതാക്കളിൽ പലരും ബദറിൽ നശിച്ചു, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അബു ലഹാബ് തന്നെ മരിച്ചു. ബദറിന് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവിൽ നിന്ന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. 3-ാ‍ം വാക്യം പരലോകത്തിലെ അവന്റെ വിധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വെറുപ്പും ക്രൂരതയും നിറഞ്ഞ സ്ത്രീയായിരുന്നു അബു ലഹാബിന്റെ ഭാര്യ. വളച്ചൊടിച്ച ഈന്തപ്പനയുടെ നാരുകളാൽ മുള്ളുകൾ അവർ കെട്ടിയിട്ട് ഇരുണ്ട രാത്രികളിൽ നബിയുടെ ശാരീരിക പരിക്കുകൾ വരുത്തുന്നതിനായി പ്രവാചകൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പാതകളിൽ അവയെ ചുറ്റിക്കറങ്ങും.

ഖുർആനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രവാചക കാലത്തെ ഏക വ്യക്തിയാണ് അബു ലഹാബ്. ആദ്യകാല മക്കാനസുരകളിലൊന്നിൽ മരിക്കുന്നതിന് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുറാൻ പരലോകത്ത് തന്റെ വിധി പ്രവചിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ്, കാരണം പ്രവാചകന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ അബു ലഹാബിന്റെ മക്കളുമായി വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സൂറത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനുശേഷം തീർച്ചയായും ഇടപഴകലുകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇസ്‌ലാമിനെ എതിർക്കുന്നവർ പ്രവാചകനെയും ഖുറാനെയും ഇസ്‌ലാമിനെയും വ്യാജമാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അബു ലഹാബിനെയും ഭാര്യയെയും ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ബാഹ്യമായ ഒരു പ്രകടനം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പാപമോചനത്തിന് വ്യാജമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സൂറത്ത് പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവചനം. ഇത് സംഭവിച്ചില്ല! ഖുർആൻ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പറയുന്നതുപോലെ:

വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വാസത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവരും

68: 7) നിന്റെ നാഥൻ തന്നേ ഏറ്റവും നല്ലവൻ അറിയുന്നവനാകുന്നു. മനുഷ്യരിൽ അവന്റെ പാതയിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചുപോയി. മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ അവൻ നന്നായി അറിയുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അബു ലഹബന്ദ് മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല, കാരണം അവർ ഇതുവരെ വഴിതെറ്റിപ്പോയിരുന്നു, കാരണം അവർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും നല്ലതും തിന്മയിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിരട്ടിയോടിക്കപ്പെടും. ഖുർആൻ അവരുടെ വിധി പ്രവചിക്കുന്നത് പരലോകത്ത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ലാഹബ്ഡി.

(74:54) അല്ല, ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു ഉദ്‌ബോധനമാണ്: (55) ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് ഓർമിക്കട്ടെ! (56) എന്നാൽ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലാതെ ആരും അത് ഓർമിക്കുകയില്ല: അവൻ നീതിയുടെ കർത്താവും ക്ഷമിക്കുന്ന പ്രഭു.

(76:29) ഇത് ഒരു ഉദ്‌ബോധനമാണ്: ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്റെ നാഥന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പാത സ്വീകരിക്കട്ടെ. (30) എന്നാൽ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. അല്ലാഹു പരിജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞവനാകുന്നു. (31) താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തെ അവൻ സ്വീകരിക്കും. എന്നാൽ അക്രമികൾ ചെയ്യുന്നവർ - അവർക്കുവേണ്ടി കഠിനമായ ശിക്ഷാനടപടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

(81:27) തീർച്ചയായും ഇത് (എല്ലാവർക്കുമുള്ള) ഒരു സന്ദേശത്തിൽ കുറവല്ല: (28) (ലാഭത്തോടെ) നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നേരെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്: (29) എന്നാൽ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. ലോകങ്ങളുടെ ചെറിഷർ.

മുകളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഉദ്ധരിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിതം ഒരു താൽപ്പര്യമല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയിലും പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യന്റെ ഗ്രാഹ്യത്തിന് അതീതമായ ഒരു നിയമമാണ്, മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിതമായി ഏറ്റവും ലളിതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നിരുന്നാലും വാക്യങ്ങൾ ഒരു കാഴ്ച നൽകുന്നു നിയമം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിലേക്ക്.

അവന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവരും മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഖുർആൻ വ്യക്തമായ വിഭജനം നടത്തുന്നു. ഈ രണ്ട് ആളുകളുടെ വിപരീത സ്വഭാവമാണ് ഒരേ സന്ദേശത്തിന് വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കുന്നത്.

മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികളുടെയും വ്യത്യസ്‌ത സ്വഭാവം

ഖുർആൻ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ പ്രവാചകന്റെ സജീവ എതിരാളികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

1. തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തവർ അപവാദം പറയുകയും അപവാദങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തവർ

2. ധാരാളം ആൺമക്കളുമായി സമ്പന്നരും ശക്തരുമായ അവർ സ്വയംപര്യാപ്തരാണെന്നും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കണക്കുകൂട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടാത്തവരാണെന്നും.

3. അക്രമാസക്തരും ക്രൂരരുമായവർ.

4. നീതിയോ ദരിദ്രർക്കോ ആഹാരം നൽകാത്തവർ. നല്ലതെന്തും പതിവായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു,

5. "പൂർവ്വികരുടെ കഥകൾ" എന്ന് പ്രവാചകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവർ. മുമ്പത്തെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും എതിരാളികൾ തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ഇതാണ്.

പുതിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സജീവ എതിരാളികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മക്കക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല:

1. സത്യസന്ധരാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നവർ

2. അഹങ്കാരികളും അഹങ്കാരികളും അല്ലാത്തവരും മാന്യരും ക്ഷമിക്കുന്നവരും

3. ദരിദ്രർക്കും ദരിദ്രർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവർ

4. നല്ലതെല്ലാം പതിവായി പിന്തുണച്ചവർ

മുഹമ്മദിന്റെ (സ) സ്വഭാവത്തിന് വിപരീതമായി അതേ സൂറ 2 കാലക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു:

(68: 4) നിങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്വഭാവഗുണത്തോടെ നിൽക്കുന്നു.

ഖുറാനിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന്, മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ ലേഖനം വായിക്കുക:

ഖുർആനിൽ പ്രതിഫലിച്ച മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ ഉത്തമ വ്യക്തിത്വം

ഖുർആനിലെ ധാർമ്മികവും ധാർമ്മികവുമായ പ്രമാണങ്ങൾക്കായി വായിക്കുക:

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനുള്ള ഖുറാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം: ശരിയായ പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള ദ്രുത, ക്രാഷ് കോഴ്സ്

ഖുർആനിലെ വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഈ ദൗത്യം വികസിക്കുന്നത്, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും വിചാരണകളിലൂടെയും വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ നയിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക മന ology ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പാഠമാണ്. മതേതര നിലവാരത്തിൽ. സജീവ എതിരാളികൾ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ മാത്രമായിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണവും യുദ്ധാനന്തരം വിധിന്യായത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ളവർ ഏതാനും ആയിരങ്ങളാണ്. അവിശ്വാസത്തിന്റെ തലവന്മാരുടെ അനുയായികളോ തീരുമാനമെടുക്കാത്തവരോ ആയ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊരാളുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവിശ്വാസത്തിന്റെ തലവന്മാർ മരിക്കുകയോ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ഇസ്‌ലാമിനെ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇസ്‌ലാമിനെ സ്വീകരിച്ചു

മോശെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എതിർപ്പ് വന്നത് ശക്തരായ കുറച്ചുപേരിൽ നിന്നാണ്, ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്:

(10:83) എന്നാൽ ഫറവോന്റെയും അവന്റെ പ്രമാണിമാരുടെയും ഭയം നിമിത്തം മോശെയെ തന്റെ ജനത്തിലെ ചില മക്കളല്ലാതെ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. തീർച്ചയായും ഫറവോൻ ഭൂമിയിൽ ശക്തനും അതിരുകൾ ലംഘിച്ചവനുമായിരുന്നു.

പുതിയ വിശ്വാസം അവിശ്വസനീയമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരം മുന്നേറി. മുമ്പത്തെ ദൂതന്മാർ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) ഖുർആനിനെയും സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവരെ അറിയിച്ചു.

English Article: The Story of the Prophetic mission of Muhammad (pbuh) from the Qu’ran (part 1): The early opposition

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/the-story-prophetic-mission-muhammad/d/123910


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..