New Age Islam
Sat Jul 20 2024, 03:37 AM

Malayalam Section ( 29 Jul 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Law of Al Taqiya in Islam നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

By Naseer Ahmed, New Age Islam

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

6 ഓഗസ്റ്റ് 2012

ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനായ തോമസ് കാർലൈൽ പറയുന്നു:

"മുഹമ്മദിന്റെ കാപട്യരഹിതമായ സ്വഭാവത്തിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വ്യക്തവും ശാന്തവുമായ വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം റോമൻ സാർസിനെയും പേർഷ്യയിലെ രാജാക്കന്മാരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിലും നിത്യജീവിതത്തിലും തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം അവരെ നയിച്ചു."

'വീരന്മാരും വീരാരാധനയും ചരിത്രത്തിലെ വീരന്മാരും' എന്ന കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ എഴുതുന്നുണ്ട്.

" മനുഷ്യനെ (മുഹമ്മദ്) ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള തീക്ഷ്ണമായ നുണകൾ (പാശ്ചാത്യ അപവാദം) നമുക്ക് മാത്രം അപമാനകരമാണ്."

"നിശബ്ദനായ ഒരു മഹാത്മാവ്, ആത്മാർത്ഥത പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ്. അവൻ ലോകത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു; ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് അങ്ങനെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു."

തഖിയ എന്ന പദം പലപ്പോഴും അവഹേളനപരമായ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മുസ്ലീങ്ങളെ വഞ്ചനയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ രസകരമായ നിയമത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും പ്രയോഗക്ഷമതയും മനസിലാക്കാൻ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഖുർആൻ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു:

2:42. സത്യത്തെ അസത്യത്താൽ മറയ്ക്കരുത്, നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം മറച്ചുവെക്കുക.

17:35 "നിങ്ങൾ അളക്കുമ്പോൾ അളവ് നിറയ്ക്കുക, ശരിയായ ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തൂക്കുക; അത് കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അവസാനം മികച്ചതാണ്. "

2: 282. വിശ്വസിക്കുന്നവരേ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപെടുമ്പോൾ, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഭാവിയിലെ ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകളിൽ, അവരെ എഴുതുന്നതിലേക്ക് കുറയ്ക്കുക കക്ഷികൾക്കിടയിലെന്നപോലെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ വിശ്വസ്തതയോടെ എഴുതട്ടെ: എഴുത്തുകാരൻ എഴുതാൻ വിസമ്മതിക്കരുത്: അല്ലാഹു അവനെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, അവൻ എഴുതുന്നു. ബാധ്യത വഹിക്കുന്നവൻ ആജ്ഞാപിക്കട്ടെ, എന്നാൽ അവൻ തന്റെ കർത്താവായ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടട്ടെ, കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും കുറയരുത്. അവർ ബാധ്യസ്ഥരായ പാർട്ടികൾ മാനസികമായി കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലരാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ രക്ഷാധികാരി വിശ്വസ്തതയോടെ ആജ്ഞാപിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് രണ്ട് സാക്ഷികളെ നേടുകയും ചെയ്യട്ടെ, രണ്ട് പുരുഷന്മാരില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പുരുഷനും രണ്ട് സ്ത്രീകളും, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെ, സാക്ഷികൾക്കായി, അതിലൊരാൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അവളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. സാക്ഷികളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിരസിക്കരുത് (തെളിവുകൾക്കായി). ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഒരു ഭാവി കാലയളവിലേക്ക് (നിങ്ങളുടെ കരാർ) എഴുതുന്നത് കുറയ്ക്കരുത്: ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടുതൽ ന്യായമാണ്, തെളിവായി കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയങ്ങൾ തടയാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണ്, പക്ഷേ അത് ഒരു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപാട്, എഴുതാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റം പറയാനാവില്ല. നിങ്ങൾ വാണിജ്യ കരാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക; എഴുത്തുകാരനും സാക്ഷിയും ഉപദ്രവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അത്തരം ദോഷം ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളിൽ ദുഷ്ടത ആയിരിക്കും. അതിനാൽ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക. ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി അറിയുന്നവനാണ്.

283. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയിലാണെങ്കിൽ, ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കൈവശമുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ (ഉദ്ദേശ്യത്തെ നിറവേറ്റാം). നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിശ്വസ്തൻ (വിശ്വസ്തതയോടെ) തന്റെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും തന്റെ നാഥനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. തെളിവുകൾ മറച്ചുവെക്കരുത്; ആരെങ്കിലും അതിനെ മറച്ചുവെച്ചാൽ അവന്റെ ഹൃദയം പാപത്താൽ കളങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു അറിയുന്നു.

രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു കരാർ പിന്നീട് നിബന്ധനകൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഏതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതാക്കുകയും തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, “ഒരു ഇടപാടിലെ രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും അവർ വേർപിരിയുന്നതുവരെ (അത് റദ്ദാക്കാനുള്ള) ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവർ സത്യസന്ധരും എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരുമാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ഇടപാട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, പക്ഷേ അവർ കള്ളം പറയുകയും വൈകല്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹം മായ്ക്കപ്പെടും. ” (ബുഖാരി; മുസ്ലിം) .പ്രതിഭകൾ ഒരു മുസ്ലീമാണോ അതോ അമുസ്ലിം ആണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മുസ്ലീം വ്യാപാരികൾ അസാധാരണമായ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് പേരുകേട്ടവരായിരുന്നു. വ്യാപാരികളാണ് പലരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തത്, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ വരാത്തതും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തതുമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നുണ പറയുന്നത് അപവാദമാണെന്ന് മറ്റൊരു ആധികാരിക ഹദീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അൽ വലീദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ല ഇബ്നു സയാദിൽ നിന്ന് മാലിക് എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അൽ മുത്തലിബ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ല ഇബ്നു ഹന്താബ് അൽ മഖ്സുമി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചതായി ഒരാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു, "എന്താണ് പിന്നാക്കം?" അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ () പറഞ്ഞു: ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുക എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അത് സത്യമാണെങ്കിലും? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ () പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അപവാദമാണ്. (പുസ്തകം # 56, ഹദീസ് # 56.4.10)

തഖിയയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്യം സൂറ 16: 106 ആണ്

അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിതമല്ലാതെ, അവിശ്വാസം ഉച്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ  അവന്റെ ഹൃദയം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു -എന്നാൽ അവിശ്വാസത്തിനായി അവരുടെ നെഞ്ചു തുറക്കുന്നവർക്കു അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള കോപം ഉണ്ടു; അവർക്കു ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷയും ഉണ്ടാകും.

മുഫ്തി മുഹമ്മദ് ഷാഫി തന്റെ മആരിഫുൾ ഖുർആൻ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നുള്ള വാക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

മതപരമായ വിധി, അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് (കുഫ്ർ) അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എല്ലാ സാധ്യതയിലും, തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു ദുർബലാവസ്ഥയാണ്. അവൻ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ചില വാക്കുകൾ വാചികമായി പറഞ്ഞാൽ - എന്നാൽ, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച ഹൃദയത്തോടെ, തെറ്റായതും തിന്മയും പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം - പിന്നെ, അവനിൽ ഒരു പാപവുമില്ല. (കുർത്തുബി മസാരി)

കുലീനരായ ചില സഹാബകളെ മക്കാൻ മുഷ്റിക്കുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് വെളിപ്പെട്ടത്. അറസ്റ്റിലായവരിൽ സയ്യിദ് അമ്മറും മാതാപിതാക്കളായ സയ്യിദ് യാസിർ, സയ്ദ്ദ സമ്മിയ, സയ്യിദ് സുഹൈബ്, ബിലാൽ, ഖബ്ബാബ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ സയ്യിദ് യാസിറും ഭാര്യ സയ്യിദ് സമ്മയയും ഖബ്ബാബും അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വാക്കും പറയാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സയ്യിദ് യാസിറും ഖബ്ബാബും കൊല്ലപ്പെടുകയും സായിദ്ദ സമ്മയയെ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയും ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ അവളെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി കീറിമുറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്ലാമിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത് ഇവരായിരുന്നു. സയ്യിദ് അമർ അവിശ്വാസത്തിന്റെ വെറും വാക്കാലുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തി വിട്ടയച്ചു. മോചിതനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനെ കണ്ടു സംഭവത്തെ വളരെ വേദനയോടെ വിവരിച്ചു. നബി () അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചുനിങ്ങൾ പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?” അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “എന്റെ ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സമാധാനവും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതുമാണ്. അതിനായി ഒരു ശിക്ഷയും നേരിടേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാക്കി. 16: 106 വാക്യം അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.”

നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് തഖിയയെ അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് മുസ്ലീം പണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങളുടെ ഫിഖ് പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കോഴ്സറിന് ഭീഷണി നടപ്പാക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നും അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിർബന്ധിതർ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭീഷണി അയാളുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയവമാണ്.

മുസ്ലിംകളുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരം വളരെ ഉയർന്നതാണ്:

ഒരു മുസ്ലീമിനെതിരെ കള്ളം പറയുന്നവർക്കെതിരെ പോലും നുണ പറയാൻ അനുവാദമില്ല

ഒരു മുസ്ലീമിനെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീകളുമായി പരസംഗം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

 പ്രതികാരമായി പോലും കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലീമിനെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കില്ല.

നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ലളിതമായ തത്വം പ്രതികാര നടപടികളിൽ പോലും ഇത് അനുവദനീയമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ചുവടെയുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക.

എല്ലാ നാഗരിക രാജ്യങ്ങളുടെയും നിയമമാണ് അൽ തഖിയ

ആകസ്മികമായി, ഇന്ത്യയും പരിഷ്കൃത ലോകവും ഭൂരിഭാഗം പേരും തഖിയയുടെ ഖുറാൻ നിയമം അവരുടെ ചട്ടങ്ങളിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രത്തോളം അവർ ശരീഅത്തിനെ പിന്തുടരുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയ കുറ്റസമ്മതം ഒരു കോടതിയിൽ തെളിവായി അനുവദനീയമല്ല, കാരണം കുറ്റസമ്മതം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ ബലാൽക്കാരം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വകുപ്പ് 26: പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റസമ്മതം തെളിയിക്കേണ്ടതില്ല: ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ഒരു വ്യക്തിയും ഏറ്റുപറച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല, മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉടനടി ഹാജരാക്കാതെ അത് തെളിയിക്കപ്പെടും അത്തരം വ്യക്തിക്കെതിരെ.

ഡ്യൂറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ

അസാധുവാണ്.

വകുപ്പ് 15-13 അനുസരിച്ച് "ഒരു കരാറിനായി ഒന്നോ അതിലധികമോ കക്ഷികളുടെ സമ്മതം നിർബന്ധിതവും അനാവശ്യ സ്വാധീനവും വഴി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു കരാർ അസാധുവായിത്തീരുന്നു. ഒന്നോ അതിലധികമോ കക്ഷികളുടെ ഓപ്ഷനിൽ നിയമപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരാറിനെ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കുകയോ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ അസാധുവായ ഒരു കരാറാണ്.

മഹാഭാരത പ്രകാരം അൽ തഖിയ

മറ്റേതൊരു വേദഗ്രന്ഥത്തേക്കാളും വളരെ വിപുലവും പുരാതനവുമാണ് ഹിന്ദു തിരുവെഴുത്തുകൾ. അതിനാൽ അവ വിവരങ്ങളുടെയും അറിവിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ഏറ്റവും രസകരമായ ഉറവിടമാണ്, മാത്രമല്ല തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കുന്നത് മുസ്ലിംകൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. മറ്റ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിംകൾക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു ഖുറാനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അതാണ് ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗം. എന്റെ മനസ്സിൽ, മറ്റ് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും പ്രയോജനം നേടാനും വിസമ്മതിക്കുന്നതും കുഫ്റാണ്, കാരണം ഇത് മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രീതി നിഷേധിക്കുന്നു. താരതമ്യത്തിനായി, താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത മഹാഭാരത പുസ്തകം 8 വകുപ്പ് 69 നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്നവ പരിഗണിക്കുക:

http://www.sacred-texts.com/hin/m08/m08069.htm

പാണ്ഡുവിന്റെ മകനേ, ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യം, രഹസ്യം ഭീമൻ പ്രഖ്യാപിച്ച നീതിമാനായ യുധിഷ്ഠിർ, വിതുരയെ ക്ഷത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കൂടാതെ കുന്തി, മികച്ച താരങ്ങൾ. രഹസ്യം അതിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, ധനഞ്ജയ! സത്യം പറയുന്നവൻ നീതിമാൻ. സത്യത്തേക്കാൾ ഉയർന്നതായി ഒന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സത്യം അതിന്റെ അനിവാര്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സത്യം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാകാം, അസത്യം പോലും ഉച്ചരിക്കാനാകില്ല, അവിടെ അസത്യം സത്യമായും സത്യം അസത്യമായും മാറും. ജീവിതത്തെയും ദാമ്പത്യത്തെയും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അസത്യം ഉച്ചരിക്കാനാവില്ല. ഒരാളുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അസത്യം ഉച്ചരിക്കാനാവില്ല. വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു അവസരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അപകടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തും അപഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പേരിൽ വ്യാജം ഉച്ചരിക്കാം. അഞ്ച് തരം അസത്യങ്ങൾ പാപരഹിതമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അവസരങ്ങളിൽ അസത്യം സത്യമായും സത്യം അസത്യമായും മാറും. സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാതെ സത്യം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയാണ് അദ്ദേഹം. സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ ധാർമ്മികതയുമായി സംവദിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമെന്തെന്നാൽ, ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ, അന്ധനായ മൃഗത്തെ അറുക്കുന്നതിലൂടെ വലകയെപ്പോലെ വലിയ യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയും. ഒരു വിഡ്ഢിത്തം  അജ്ഞനുമായ വ്യക്തി, യോഗ്യത നേടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പോലും, നദികൾക്കിടയിൽ കസിക്കയെ (ജീവിക്കുന്ന) പോലെ വലിയ പാപം നേടുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനുണ്ടോ? "

നുണ, അർദ്ധസത്യങ്ങൾ, വഞ്ചന എന്നിവ യുദ്ധത്തിൽ സ്വീകാര്യമാണെന്നും ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ പിന്തുടരുന്നുവെന്നും കൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിച്ചു. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ലവ് മേക്കിംഗ് സമയത്ത് നുണ പറയുന്നത് പാപരഹിതമാണ്. പ്രണയ നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ ഒരു കക്ഷിയും നുണ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ മികച്ച അർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രണയ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഇത് സഹായിക്കൂ.

മഹാഭാരതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അൽ-തഖിയയുടെ സാധ്യത ഇസ്ലാമിൽ വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണ്, മാത്രമല്ല ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയവത്തിന് വിശ്വസനീയമായ ഭീഷണി ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ നസീർ അഹമ്മദ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റാണ്. NewAgeIslam.com- പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം.

English Article:  The Law of Al Taqiya in Islam

URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/the-law-al-taqiya-islam/d/122491

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..