New Age Islam
Sun Jul 14 2024, 04:09 PM

Malayalam Section ( 22 Sept 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Quranic Wisdom: Marriage and Treatment of Women ഖുറാൻ ജ്ഞാനം: സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹവും അവരോടുള്ള സമീപനവും


By Naseer Ahmed, New Age Islam

 

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

21 ഓഗസ്റ്റ് 2012

ലേഖനത്തിൽ, ചില മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ വിവാദവിഷയമായിത്തീർന്ന നിയമപരമായ കുറിപ്പുകളെ പരാമർശിച്ച് ഖുർആൻ ജ്ഞാനം നാം പരിശോധിക്കും. ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹവും ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

1. ആദ്യത്തെ കസിൻസുമായുള്ള വിവാഹം

2. നാല് ഭാര്യമാരെ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി

3. പോളിയാൻഡ്രി അനുവദിക്കണമെന്ന് ലിംഗനീതി ആവശ്യപ്പെടുമോ?

4. ബഹുഭാര്യത്വത്തിനുള്ള വാദം

5. ഖുറാൻ ഭാര്യയെ അടിക്കുന്നത് അനുവദിക്കുമോ?

ആദ്യ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം:

ആദ്യത്തെ കസിൻസുമായുള്ള വിവാഹം

കസിൻസുമായുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില താൽപ്പര്യ വസ്തുതകൾ:

1. യൂറോപ്പിലും കാനഡയിലും മെക്സിക്കോയിലും യുഎസിലെ 26 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ കസിൻസുമായുള്ള വിവാഹം നിയമപരമാണ്.

2. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈനും ചാൾസ് ഡാർവിനും അവരുടെ ആദ്യത്തെ കസിൻമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

3. ഖുർആനിലെ സൂറ 4:23, ലേവ്യപുസ്തകം 18 എന്നിവ നിരോധിത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. കസിൻ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ആദ്യത്തെ കസിൻസുമായുള്ള വിവാഹം വിലക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന്  നമുക്ക്  ആദ്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുകയോ അനുകൂലിക്കുകയോ ഇല്ല.

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ജനിതകത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ, അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ നിരോധിക്കാത്തതിലെ പോരായ്മ എന്താണ്?

റാൻഡം ഇണചേർന്ന ദമ്പതികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ജനന വൈകല്യങ്ങളുടെ 2-3% അപകടസാധ്യതയുണ്ട്, ക്രമരഹിതമായ ഇണചേരലിനോ സംയോഗത്തിനോ എതിരായി 4-6% അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കസിൻസിന് ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാകാനുള്ള 94 മുതൽ 96 ശതമാനം വരെ സാധ്യതയുണ്ട്, 97% മുതൽ 98% വരെ അവസരങ്ങളുള്ള വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ദമ്പതികളെ സന്ദർശിക്കുക. ആദ്യത്തെ സൊസൈറ്റികൾക്കുള്ള അപകടസാധ്യത 1.7 മുതൽ 2.8 ശതമാനം വരെയാണെന്ന് നാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ജനിറ്റിക് കൗൺസിലർമാർ വിലയിരുത്തി. ഉറവിടം: http://www.springerlink.com/content/uxwm5qr18j5lgrdt

തന്റെ ആദ്യത്തെ കസിനുമായി വിവാഹിതനായ ഒരു ഡോക്ടർ സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ മക്കളുടെ ജനന വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന ജനിതക കാരണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നതിനായി തന്റെ വരന്റെയും വധുവിന്റെയും രക്തപരിശോധന നടത്തിയതായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, പരിശോധനകൾ നടത്താതെ അനുബന്ധ പങ്കാളികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് മുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ജനന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ബന്ധമില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് 2-3 ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. അവർക്ക് വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്.

ഇത് മതിയായ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും, നമുക്ക്  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ജനന വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും, ബന്ധമില്ലാത്ത ദമ്പതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ 100% വർദ്ധിക്കുമെന്നും പറയാൻ കഴിയും. ആദ്യ കസിൻമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള സാധുവായ ഒരു വാദമാണിത്, മുസ്ലീങ്ങളെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ കസിൻമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്.

ഖുറാൻ ദൈവവചനമാണെങ്കിൽ, വ്യഭിചാരമോ വിലക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വിവാഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ദൈവം ആദ്യത്തെ കസിൻസിനെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

ഇത് മതിയായ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും, ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ജനന വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും, ബന്ധമില്ലാത്ത ദമ്പതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ 100% വർദ്ധിക്കുമെന്നും പറയാൻ കഴിയും.

ആദ്യ കസിൻമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള സാധുവായ ഒരു വാദമാണിത്, മുസ്ലീങ്ങളെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ കസിൻമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഖുറാൻ ദൈവവചനമാണെങ്കിൽ, വ്യഭിചാരമോ വിലക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വിവാഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ദൈവം ആദ്യത്തെ കസിൻസിനെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

ഏതൊരു ധാർമ്മിക കോഡിന്റെയും ലക്ഷ്യം സമൂഹത്തിന്റെ പരമാവധി നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. മികച്ച ചോയിസിനെയോ ഉയർന്ന സദ്ഗുണത്തെയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ പരമാവധി നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് നല്ലതും പ്രായോഗികവുമായവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഡ്. മികവ് മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന കോഡ് മികവിന് താഴെയുള്ള ഒന്നും അനുവദിക്കാത്തത് മനോഹരമായ ഒരു ആശയമായി നിലനിൽക്കുകയും ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആദ്യമായി കോഡ് ലംഘിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചില വേദനകളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോഡ് ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുന്നത് കോഡിനോടുള്ള അനാദരവിനും ഒടുവിൽ അത് നിരസിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. മികവിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന വളരെ കർശനമായ ഒരു കോഡ്, അത് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിമിതികൾ പരിഗണിക്കാതെ, ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കാരണം ആളുകൾ ഒടുവിൽ മുഴുവൻ കോഡും നിരസിക്കും. ധാർമ്മികമായി അധപതിച്ച ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം പോലും നിഷേധിക്കും, കാരണം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് വേദനാജനകമാണ്, കാരണം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പാപിയായി നിൽക്കുന്നു.

ആദ്യത്തെ കസിൻ വിവാഹങ്ങളെ വിലക്കാത്തതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എന്തായിരിക്കും?

വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല, പ്രധാനമായും വ്യഭിചാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണ് അതിനുള്ള കാരണം. എന്നിരുന്നാലും ചില സമൂഹങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കാമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്.

പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ലൈംഗികരോഗമുള്ള രോഗികളുടെ ലൈംഗിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ചുവടെയുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പേപ്പർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും: http://medind.nic.in/ibo/t08/i1/ibot08i1p18.pdf

ചുരുക്കത്തിൽ , 48% രോഗികൾ ഒരു ബന്ധുവുമായി അധിക വൈവാഹിക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ വാണിജ്യ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി സ്റ്റാൻഡ് പോലുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ.

ബന്ധുക്കളിൽ, ആദ്യത്തെ കസിൻസുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് 28%, മരുമകൾ 16%, സഹോദരി 40%, അമ്മായി 16% എന്നിങ്ങനെയാണ് .

ആശുപത്രിയിൽ ഹാജരാകാത്തവരോ അധിക വൈവാഹിക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടവരോ എസ്ടിഡി സ്വന്തമാക്കാത്തവരോ പഠനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. വാണിജ്യ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളുമായുള്ള ലൈംഗിക സംഖ്യകൾ ഒഴികെയുള്ള അതേ കണക്കുകളാണ് നാം  ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അക്കങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും: വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരിൽ 69% പേർക്കും ഇത് ഒരു ബന്ധുവിനോടും 24% സുഹൃത്തുക്കളോടും 7% മറ്റുള്ളവരുമായും ഉണ്ട്.

അതിനാൽ ഒരു കസിനുമായുള്ള അധിക വൈവാഹിക ലൈംഗികബന്ധം എല്ലാ അധിക ദാമ്പത്യ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലും 20% (69% 28%) ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ പ്രയാസമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വീടിന്റെ സ്വകാര്യതയിൽ കസിൻസിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട്, ഒരു ബന്ധുവിനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം രാത്രി താമസിക്കുക. ഗെയിമുകൾ വേഗത്തിൽ `ആകസ്മികമായ 'സ്പർശനത്തിലേക്കും ബ്രഷിംഗിലേക്കും തിരിയുകയും ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്നിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ, വളർന്നുവന്ന കസിൻസിനെ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും തടയാൻ കഴിയില്ല, ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുമായി കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ പോലും ലൈംഗികതയിലേക്ക് തിരിയുകയും കളിക്കാർ നിരപരാധിത്വം നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാം കസിൻസുമായുള്ള വിവാഹം അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ, അനുഭവങ്ങൾ കുറ്റബോധത്തിന്റെ വികാരങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകില്ല, ഒരു കസിനുമായുള്ള ബന്ധം വ്യഭിചാരമായി കണക്കാക്കിയാൽ സംഭവിക്കും. ഇത് വ്യഭിചാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു കസിനുമായുള്ള വ്യഭിചാരത്തിന്റെ തടസ്സം ലംഘിച്ചാൽ, വീടിനടുത്തുള്ള ഒരാളുമായി കൂടുതൽ വ്യഭിചാര അനുഭവങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതത്വമില്ല. കസിനുമായുള്ള വിവാഹം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്, ഒന്നാം ഡിഗ്രി ബന്ധുക്കളെയും (രക്ഷകർത്താവ് - കുട്ടി) രണ്ടാം ഡിഗ്രി ബന്ധുക്കളെയും (സഹോദരൻ - സഹോദരി) വ്യഭിചാര `അനുഭവങ്ങളിൽ 'നിന്ന് ഇസ്ലാം നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ട ദോഷം ചെറുതാണ്, പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും ഒരു ജനിതക പൊരുത്തക്കേട് തള്ളിക്കളയുന്നതിനായി രക്തപരിശോധന നടത്തിയാൽ അത് ചെറുതാക്കാം.

ദൈവം അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വയം വിലക്കിയ മുൻകാല ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ കൂടുതൽ പറയുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി () യ്ക്കായി ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ സ്വയം വിലക്കരുത് എന്നതാണ് ഖുർആനിന്റെ വ്യക്തമായ സന്ദേശം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയോ നന്മയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ കസിൻമാരുമായുള്ള വിവാഹം നിരോധിക്കാത്തതിലെ ജ്ഞാനവും നാം കണ്ടു. അതിനാൽ അനുവദനീയമായവയെ നിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ താരതമ്യേന ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക.

നാല് ഭാര്യമാരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി

ഇത് വൈകാരികമായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അതിനാൽ നാം ഇത് ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗനീതിയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായവയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് പരിശോധിക്കുക. “സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് സമൂഹത്തിന് ഉത്തമമാണ് എന്ന ലളിതമായി പ്രസ്താവിച്ച ഒരു തത്ത്വം നമുക്ക് പിന്തുടരാം.

ഒന്നാമതായി, ഖുർആൻ നാല് ഭാര്യമാരെ വരെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏകഭാര്യ വിവാഹത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം, കാരണം മനുഷ്യന് തന്റെ എല്ലാ ഭാര്യമാരോടും നീതി പുലർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇത് എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഖുറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

പോളിയാൻഡ്രി അനുവദിക്കണമെന്ന് ലിംഗനീതി ആവശ്യപ്പെടുമോ?

പെൺ ഭ്രൂണഹത്യയുടെ വ്യാപകമായ സമ്പ്രദായത്തെത്തുടർന്ന്, സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ വളരെ പ്രതികൂലമായ പ്രശ്നമാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്, ചില സമുദായങ്ങളിൽ വധുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വധുക്കൾ പിന്നീട് സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കിടുന്നു. പോളിയാൻഡ്രി ഒരു സാമൂഹിക ആവശ്യമായി മാറുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ വികാസത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

 അവർ അതിനെ ഭയപ്പെടുകയും ലൈംഗിക അടിമത്തത്തിന് കുറവൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ. ഏകഭാര്യ ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും പല സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ ലൈംഗിക അടിമത്തമായി കാണുന്നു. ഒരു പോളിയാൻഡ്രസ് ബന്ധത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്നാൽ അത്തരം സ്ത്രീകൾ വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയിലായിരിക്കും.

പുരുഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോളിയാൻഡ്രി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഒരേ ഭർത്താവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇത് സാമൂഹികമായി സ്വീകാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പല പുരുഷന്മാരും ഇത് സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരു ഏകഭാര്യ ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി അയാൾ സ്ഥിരതാമസമാക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് സ്ത്രീയെ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടേണ്ടിവരുമെങ്കിലും കൂടുതൽ ആവേശകരമായ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം! അപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാതെ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ, മതപരമോ സാമൂഹികമോ ആയ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് പോളിയാൻഡ്രി അസ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ, ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ബഹുഭാര്യത്വത്തിനായുള്ള വാദം

ഇതേ വാദം ബഹുഭാര്യത്വത്തിന് നല്ലതാണ്. ഒരു പുരുഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഭാര്യയാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തീരുമാനമുണ്ട്. ആകർഷകമല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ഏക ഭാര്യയാകാൻ ഒരു ധനികന്റെ / ശക്തനായ / സുന്ദരനായ പുരുഷന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളാകാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ബഹുഭാര്യത്വം അവളുടെ നേട്ടമാണ്. എല്ലാത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ലഭിക്കുമെന്ന് പോളിജിനി ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഇസ്ലാമിൽ, വിവാഹം എന്നത് ഒരു സാമൂഹിക കരാറാണ്, “ആദ്യത്തെ ഭാര്യയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാതെ പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയോ കരാറോ  അവതരിപ്പിക്കാം. ഭർത്താവിനെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പങ്കിടാൻ നിർബന്ധിതരാകില്ലെന്ന് ഇത് സ്ത്രീക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ, സ്ത്രീകൾ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, അവരുടെ കരാറുകളിൽ അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ത്രീകൾ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കുന്നതിനാൽ, അവരുടെ വ്യവസ്ഥകൾ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കണം. അത്തരമൊരു വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഹസ്രത്ത് അലി () പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നബി () ആദ്യം തന്റെ മകളായ ഫാത്തിമയെ () വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അലി ഫാത്തിമയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയോ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ എടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.

ബഹുഭാര്യത്വത്തിനെതിരായ വാദം

സ്ത്രീ-പുരുഷ ജനസംഖ്യ തുല്യമായി സന്തുലിതമാകുമ്പോൾ, ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് ദോഷകരമാണ്, കാരണം ഭാര്യമാരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത നിരവധി പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും ഭാര്യമാരെ കണ്ടെത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുകയോ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാരെപ്പോലെ ആകർഷകമല്ലാത്തതിനാൽ ഭാര്യമാരെ നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. കൂടാതെ, മെച്ചപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ എടുക്കുന്നതിനാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ, ബഹുഭാര്യത്വം കുറവായതിനാലാണിത്. കൂടാതെ, ബഹുഭാര്യത്വത്തിനെതിരായ വാദം പുരുഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണെന്നും സ്ത്രീയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നല്ലെന്നും തിരിച്ചറിയാം.

ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ദുരുപയോഗം നടത്തിയിരിക്കാം, പക്ഷേ വലിയതോതിൽ അത് സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിക്കാത്ത സമൂഹങ്ങളിൽ സാധാരണമായിട്ടുള്ള വ്യഭിചാര ബന്ധങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഇത് സഹായിച്ചിരിക്കാം.

ഭാര്യയെ അടിക്കാൻ ഖുറാൻ അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടോ?

4:34. പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷകരും പരിപാലകരും, കാരണം അല്ലാഹു മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ (ശക്തി) നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അവർ തങ്ങളുടെ ഉപാധികളിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ നീതിമാന്മാരായ സ്ത്രീകൾ ഭക്തിപൂർവ്വം അനുസരണമുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹു കാവൽ നിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ (ഭർത്താവിന്റെ) അഭാവത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അവിശ്വസ്തതയെയും മോശമായ പെരുമാറ്റത്തെയും ഭയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവരെ ഉപദേശിക്കുക (ആദ്യം), (അടുത്തത്), കിടക്കകൾ പങ്കിടാൻ വിസമ്മതിക്കുക, (അവസാനമായി) അവരെ തല്ലുക (ലഘുവായി); അവർ അനുസരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്കെതിരെ അന്വേഷിക്കരുത്. കാരണം, അല്ലാഹു അത്യുന്നതനും ശ്രേഷ്ഠനുമാണ്.

4:35. അവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, (രണ്ട്) മദ്ധ്യസ്ഥരെ നിയമിക്കുക, ഒരാൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ അവളുടെയും അവർ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലാഹു അവരുടെ അനുരഞ്ജനത്തിന് ഇടയാക്കും: അല്ലാഹു സമ്പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ളവനാകുന്നു.

മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ദാമ്പത്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്, അവിടെ പുരുഷൻ ഭാര്യയെ തന്റെ ഉപാധികളിൽ നിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഭാര്യ അവനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാമ്പത്യം തെറ്റുമ്പോൾ, തിരുത്തലിന്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയയ്ക്ക് ബദൽ വിവാഹമോചനമാണ്. അടുത്ത വാക്യം മദ്ധ്യസ്ഥതയുടേയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റേയും പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, വാക്യങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ താത്പര്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല പുരുഷന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ നേരിയ ശിക്ഷ അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.

അക്രമത്തിന്റെ തരങ്ങൾ, കുറ്റവാളികളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, കുറ്റവാളിയുടെ നിരവധി സംഭവങ്ങളിലെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലെയും പാറ്റേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പശ്ചാത്തലം എന്നിവ മൈക്കൽ പി ജോൺസൺ വേർതിരിക്കുന്നു. അക്രമ തരങ്ങൾ ജോൺസൺ തിരിച്ചറിഞ്ഞു:

1. സാധാരണ ദമ്പതികളുടെ അക്രമം (സിസിവി) പൊതുവായ നിയന്ത്രണ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പങ്കാളികൾ ശാരീരികമായി മറ്റൊന്നിൽ തല്ലുന്ന ഒരൊറ്റ വാദത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നു.

2. അടുപ്പമുള്ള ഭീകരത (ഐടി) വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ദുരുപയോഗം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു പങ്കാളി മറ്റൊന്നിനെക്കാൾ പൊതുവായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് അടുപ്പമുള്ള ഭീകരത. സാധാരണ ദമ്പതികളുടെ അക്രമത്തേക്കാൾ അടുപ്പമുള്ള ഭീകരത വളരെ കുറവാണ്, കാലക്രമേണ അത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത, പരസ്പരമുള്ളതല്ല, ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഐടി ബാറ്റററുകളിൽ രണ്ട് തരം ഉൾപ്പെടുന്നു: "പൊതുവെ-അക്രമ-സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ", "ഡിസ്ഫോറിക്-ബോർഡർലൈൻ". ആദ്യ തരത്തിൽ പൊതുവായ മനോരോഗവും അക്രമപരവുമായ പ്രവണതകളുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തരം ബന്ധത്തെ വൈകാരികമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. തുടർന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകളിൽ ടൈപ്പോളജിക്കുള്ള പിന്തുണ കണ്ടെത്തി.

വളരെ വ്യക്തമായി, ഖുറാൻ ടൈപ്പ് 2 അക്രമത്തെ അനുവദിക്കുന്നില്ല, ടൈപ്പ് 2 അക്രമത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി മാറ്റണം.

സിസിവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ശാരീരിക ദോഷം വരുത്തുകയല്ല, മറിച്ച് തീവ്രമായ കോപവും പ്രകടനവും ക്ഷമ തീർന്നുപോയതായും പരിധി മറികടന്നതായും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് അവർ "വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർ" എന്നും അപൂർവ്വമായി ഒരു അടയാളം ഇടുന്നതായും കാണിക്കുന്നു. ഒരു ഭാര്യ അവളെ അടിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് കാടായിരിക്കുമ്പോൾ, അവൾ പലപ്പോഴും അവനെ അടിക്കാറുണ്ട്, കാരണം മനുഷ്യൻ വിലപിക്കാതെ അത് സഹിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് പരാതിപ്പെടുകയോ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ വാദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഭർത്താവ് അടിക്കുമ്പോൾ, ഭാര്യ ഉച്ചത്തിൽ വിലപിക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ്. സംഭവങ്ങൾ ഗാർഹിക പീഡനമായി കണക്കാക്കില്ല. മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസിലാക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണം തകരുന്നതിനപ്പുറം ഒരാൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായതിന്റെ പരിധികൾ നിർവചിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വൈരുദ്ധ്യം. പക്വതയുള്ള ദമ്പതികളിൽ, വാക്കാലുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ സൂചനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ, ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാതെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നു. വാക്കാലുള്ള ചർച്ചകൾ സഹായിക്കാത്തപ്പോൾ, ആവർത്തിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാവുകയും ചെറിയ അക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. പരിധി മനസ്സിലാക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ദമ്പതികൾ സൗഹാർദ്ദപരമായി ജീവിക്കുന്നു. വിദഗ്ദ്ധരായ ചർച്ചകൾ മറ്റേ കക്ഷിയെ മതിലിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നിടത്തേക്ക് ചർച്ച നടത്തുകയും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. ഘട്ടത്തിൽ അവർ ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നു.

ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ കാൽ താഴ്ത്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും, എന്നാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, വിവാഹമോചനത്തിൽ വിവാഹം അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. കാലുകൾ താഴ്ത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, കാര്യങ്ങൾ തിളച്ചുമറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ അനുവദിക്കാതെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പര്യാപ്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ എടുക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലും സമൂഹത്തിലും സിസിവി സാധാരണമാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കിയാൽ, ഖുർആൻ വാക്യങ്ങൾ സിസിവിയുടെ ലൈസൻസല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം, എന്നാൽ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടൊപ്പം എത്ര ദൂരം പോകാമെന്നതിന്റെ പരിധി അവർ നിർവചിക്കുന്നു. ലേഡി അത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

തന്നോട് അന്യായമായി പെരുമാറുന്നതായി സ്ത്രീ കണ്ടെത്തിയാൽ അവൾക്ക് വിവാഹമോചനം തേടാം. ഏകപക്ഷീയമായി വിവാഹമോചനം തേടാനുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണ് ഖുറാൻ അനുവദിച്ചതും എന്നാൽ ശരീഅത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ നിഷേധിച്ചതും സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടതും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുമായത്.

പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ, സാമ്പത്തികമായി ഭർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, സ്വന്തം കുടുംബം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു, ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു, അവിടെ ഭർത്താവ് തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പരിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ വ്യവസ്ഥകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആഭ്യന്തര തീവ്രവാദം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതുപോലെ. സാമ്പത്തികമായി സ്വതന്ത്രയായ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഏതെങ്കിലും മോശം ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നു.

സ്ത്രീക്ക് നിയമപരമായ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്, അവൾ വിവാഹമോചനം തേടുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയും ഭർത്താവിനെ മോശമായി ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഖുർആനിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സ്ത്രീയുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുകയും, പുരുഷനെ അനുകൂലിക്കുകയല്ല. ഏത് വാക്യത്തെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വമായി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

English Article: Qur’anic Wisdom: Marriage and Treatment of Women

URL :  https://www.newageislam.com/malayalam-section/quranic-wisdom-marriage-treatment-women/d/122913


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism


Loading..

Loading..