New Age Islam
Tue Jul 16 2024, 09:55 PM

Malayalam Section ( 13 Aug 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Understanding Of Madrasas മദ്രസകളെ പരമ്പരാഗത സ്ഥാപനങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റാണ്; അവ രൂപപ്പെട്ടത് ആധുനിക കൊളോണിയൽ സന്ദർഭത്താലാണ്

By Arshad Alam, New Age Islam

21 July 2021

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

21 ജൂലൈ 2021

മദ്രസകൾ മുസ്ലീങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന ധാരണ ഒരു സമീപകാല കണ്ടുപിടിത്തമാണ്

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

•        മധ്യകാല മുസ്ലീം ലോകത്ത് അത്തരമൊരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

•        പാഠ്യപദ്ധതിയിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

•        ദയൂബന്ദ് പുതിയ യുക്തി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനം നിരോധിച്ചു.

-----

മദ്രസകളെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കെട്ടുകഥ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു മദ്രസയെക്കുറിച്ചു  മാനേജരോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥാപിതമായതിനാൽ സ്ഥാപനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്ന ഉത്തരം അയാൾക്ക് ലഭിക്കും. അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈ പറച്ചിൽ പറക്കുക മാത്രമല്ല സാമാന്യബുദ്ധിക്ക് എതിരാണ്. മദ്രസകൾ മുസ്ലീം സംസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അത് പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള വാദങ്ങൾ അവരുടെ ചരിത്ര സംവേദനക്ഷമതയെ ആക്രമിക്കുന്നതാണെന്നും തെളിയിക്കാനാണ് ഈ വാദം ഭാഗികമായി മുസ്ലീങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും, ഈ വാദം ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു, കാരണം മുസ്ലീം സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായതിനാൽ, മദ്രസകൾ സമൂഹത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അവർ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ വിജയകരമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി.

വാസ്തവത്തിൽ, ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം മുസ്ലീങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പെട്ടതാണെന്ന ഈ ധാരണ ഒരു സമീപകാല കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടം ആദ്യമായി സ്വകാര്യവും പൊതുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ വ്യത്യാസം മതത്തെ ഒരു 'സ്വകാര്യ' കാര്യമാക്കി മാറ്റുകയും അതത് സമുദായങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 1867 ൽ സ്ഥാപിതമായ ദിയോബന്ദ് ഈ വ്യത്യാസം സ്വീകരിച്ചു, കാരണം ഈ കൊളോണിയൽ യുക്തി അവർക്ക് നന്നായി സേവിച്ചു. മതം മുസ്ലീങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ കാര്യമാണെന്നും അവർ അതിന്റെ സംരക്ഷകരാണെന്നും അവർക്ക് എപ്പോഴും വാദിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മേഖലയിലെ ഏതൊരു ഭരണകൂട ഇടപെടലും ഇനിമുതൽ ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ വ്യത്യാസം മുസ്ലീം ലോകത്ത് എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ, മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പൊതു സ്വഭാവമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇസ്ലാം പൊതുവായതോ സ്വകാര്യമായതോ ആയ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മതമാണെന്ന് എപ്പോഴും ഉലമ വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം, അവരുടെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതിനാൽ ഒരു കൊളോണിയൽ വ്യത്യാസം ഉപയോഗിച്ചു.

മദ്രസ എന്ന ആശയത്തിലും മാറ്റമുണ്ടായി. ഇന്ന് മദ്രസകൾ പ്രാഥമികമായി മതപഠനം നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുതന്നെയാണോ അതോ സമീപകാല ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ധാരണയാണോ? ഇസ്ലാമിക പഠനവുമായി മാത്രം മദ്രസയുടെ ഈ ബന്ധത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ വീണ്ടും, ദയോബന്ദ് മദ്രസ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക്, ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, അത് മിക്കവാറും ഭക്തിയുടെ വ്യക്തിഗത ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു. രാജാവോ ഭരണകൂടമോ സ്ഥാപിച്ച മദ്രസകൾ ഇല്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല, പക്ഷേ, അവ വ്യക്തിപരമായി സ്വഭാവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അവ സ്വന്തമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല.

നിശ്ചിതമോ നിലവാരമുള്ളതോ ആയ പാഠ്യപദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അത് വ്യക്തിഗത അധ്യാപകരുടെ മുൻഗണനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു അധ്യാപകന് ഒരു പ്രത്യേക ഹദീസ് ശേഖരത്തിൽ മാസ്റ്ററാകാം, അവനിൽ നിന്ന് ആ പ്രത്യേക ഹദീസ് ശേഖരം പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. എന്നാൽ അത്തരം അധ്യാപകർ മതവിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രാവീണ്യം നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അധ്യാപകർ വൈദ്യശാസ്ത്രം (തിബ്ബ്), ജ്യോതിശാസ്ത്രം മുതലായവയെക്കുറിച്ച് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, കൂടാതെ അത്തരം പ്രത്യേക അറിവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ അന്വേഷിക്കും. മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും, ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അത്തരം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിക്ക മത അധ്യാപകരും മെഡിസിൻ പരിശീലനത്തിൽ മുഴുകും.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലക്നൗവിലെ ഫിറംഗി മഹൽ മദ്രസയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ദാർസ് ഇ നിസാമി എന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനിലേക്കുള്ള ആദ്യ തള്ളൽ. ഈ പാഠ്യപദ്ധതി ആദ്യമായി സിലബസ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട നിരവധി വർഷങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു. കൂടാതെ, പാഠ്യപദ്ധതി മങ്കുലത്തിന് (യുക്തിസഹമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ) അനുകൂലമായിരുന്നു. മൻക്വലാത്തിന്റെ  (വെളിപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ) ഉള്ളടക്കം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഖുറാനും ഹദീസും ഓരോ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് പഠിച്ചത്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പ്രക്രിയ ഔറംഗസീബിന്റെ (1707) മരണശേഷം നിർത്തിവച്ചതായി തോന്നുന്നു, പക്ഷേ പാഠ്യപദ്ധതി വളരെ ജനപ്രിയവും ആധിപത്യപരവുമായിരുന്നു, ഭാവിയിലെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും അവരുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയെ ദർസ് ഇ നിസാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ദയോബന്ദ് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇത് ഈ സിലബസിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം വരുത്തിയെങ്കിലും. ഹദിസ് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ആറ് ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കോർപ്പസ് വിപുലീകരിക്കുകയും അതേ സമയം യുക്തിസഹമായ ഉള്ളടക്കം ദയോബന്ദ് പൂർണ്ണമായി പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും, മദ്രസയുടെ സ്ഥാപകൻ ഖാസിം നാനോത്വി യുക്തിവാദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലെന്ന് നിഷേധിച്ചു. ഇസ്ലാമികമല്ലെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തത്ത്വചിന്ത പഠനത്തോടുള്ള സജീവമായ ശത്രുതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, ദയോബന്ദിൽ, മദ്രസ എന്ന ആശയത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന മാറ്റം നാം കാണുന്നു. ഇനിമുതൽ, മദ്രസകളെ മതസ്ഥാപനങ്ങളായി മാത്രമേ കണക്കാക്കൂ. മദ്രസകളെ മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളായി സമകാലികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദയോബന്ധുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ച സന്ദർഭം കൊളോണിയലിസവും മുസ്ലീം അധികാരത്തിന്റെ പരാജയവുമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി മുസ്ലീം വരേണ്യവർഗത്തിന് ഭരണകൂട അധികാരമില്ലായിരുന്നു. മതപരമായ വരേണ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് 'യഥാർത്ഥ' ഇസ്ലാമിന്റെ പാത നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാണ്. രാഷ്ട്രീയ അധികാരം എടുത്തുകളയുകയെന്നതാണ് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതി. അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലീങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികളാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമായത്. ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ആയുധശേഖരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർണ്ണായക ഘടകമായി മാറി. എന്നാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഖുറാനും ഹദീസും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. മദ്രസ എന്ന ആശയത്തിലെ ഈ മാറ്റം മുസ്ലീം താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാണ്, എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു കഥയാണ്.

മദ്രസകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്ന വാദം വെറും വ്യാജമാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതി, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, രീതികൾ എന്നിവയിൽ ഇത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മദ്രസ സമ്പ്രദായം 'പരമ്പരാഗത'മായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് ആധുനിക കൊളോണിയൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്.

English Article:  The Understanding Of Madrasas As Traditional Institutions Is Erroneous; They Have Been Shaped By The Modern Colonial Context

URL:    https://www.newageislam.com/malayalam-section/madrasas-colonial-context/d/125215


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..