New Age Islam
Sun Jun 23 2024, 03:23 AM

Malayalam Section ( 21 Sept 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Idea of Hell in Islam ഇസ്ലാമിലെ നരകത്തിന്റെ ആശയം

By Arshad Alam, New Age Islam

17 September 2021

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

17 സെപ്റ്റംബർ 2021

മുസ്ലീങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ആശയം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയും ദൈവത്തെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

1. പഴയ നിയമം നരകത്തെക്കുറിച്ചോ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പരാമർശിക്കുന്നില്ല.

2. ദൈവരാജ്യം വരുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ക്രിസ്തു ലളിതമായി പ്രസ്താവിച്ചു.

3. നിത്യ നരകം എന്ന ആശയം ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ പിതാക്കന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ്.

4. നരകം എന്ന ആശയം ഇസ്ലാം കടമെടുത്തത് അക്കാലത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പൊതു കഥയിൽ നിന്നാണ്.

-----

നരകത്തെയും സ്വർഗ്ഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തുമതത്തിലും ഇസ്ലാമിലും അവരുടെ തുടക്കം മുതൽ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ധാരണകളും ധ്രുവ വിരുദ്ധങ്ങളാണ്: നരകം നിത്യദണ്ഡനത്തിന്റെ ഇടമാണ്, സ്വർഗ്ഗം നിത്യമായ ആനന്ദത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ്. നരകവും സ്വർഗ്ഗവും എന്ന ഇരട്ട ആശയം വിശ്വാസികളെ 'നന്മ' ചെയ്യാനും 'തിന്മ' പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനും ഇടയാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വേദങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള നരകം എന്ന ആശയമാണ്. ഇസ്ലാമിനുള്ളിൽ, നരകത്തിൽ പാപികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ടോമുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജഹന്നം എന്ന പദം നൂറിലധികം തവണ ഖുറാനിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാം 'തികഞ്ഞ' യഹൂദമതത്തിലേക്കും ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കും വന്നതിനാൽ, ഈ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് നരകത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് അറിയുന്നത് രസകരമാണ്.

പഴയ നിയമം നരകത്തെക്കുറിച്ചോ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചോ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണെങ്കിലും സത്യമാണ്. ഷീയോൾ എന്ന എബ്രായ പദം മരിച്ചവരുടെ സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യകാല ജൂത വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, മരിച്ചവരെല്ലാം ഷിയോളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, ഇത് ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിൽ ഇരുട്ടും  നിശബ്ദതയും നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സങ്കൽപ്പവും ഇല്ലെന്ന് അടിവരയിടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മരിച്ചവർ വെറും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഒടുവിൽ കൂട്ടായ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വിധിയെക്കുറിച്ചോ പ്രതിഫലത്തെയോ ശിക്ഷയെയോ കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല.

ഷീയോൾ പിന്നീട് നരകത്തിലേക്കും പുതിയനിയമത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം നിത്യശിക്ഷയുടെ സ്ഥലമായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു കാരണം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പരാജയപ്പെട്ട അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകാവസാനം അറിയിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ വരവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്രിസ്തുമതം. അന്ത്യകാലം അടുത്തുവെന്ന് ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചു, എന്നാൽ അവൻ ഒരിക്കലും നരകത്തെ ശാശ്വത നാശത്തിന്റെ സ്ഥലമായി പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് ദൈവരാജ്യം വരുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ലളിതമായി പ്രസ്താവിച്ചു. നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും പൗലോസിൽ അവികസിതമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം മതത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകിയതിന് ബഹുമതി നൽകി.

എന്നാൽ ക്രിസ്തുമതം വളർന്നപ്പോൾ, ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ യാതൊരു സൂചനയും ഇല്ലായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന റോമാക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഡംബരത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ജീവിതം തുടർന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻ എക്സെജറ്റുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഷിയോൾ എന്ന ആശയം പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായത്. മരണാനന്തര ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന ധാരണ ഉടലെടുത്തു, അതിൽ നീതിമാൻമാർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഷിയോൾ ഒരു താൽക്കാലിക സ്ഥലമായി മാറി, കഷ്ടത ശാശ്വതമാകുന്ന നരകം എന്ന ആശയം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. നരകം ദുഷ്ടരായ മരിച്ചവരുടെ ഇടവും സ്വർഗ്ഗം നീതിമാൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടവുമായി മാറി.

നരകത്തിൽ ഏതുതരം പീഡനം നടക്കുമെന്ന് വിവരിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യൻ എഴുത്തുകാർ ഉജ്ജ്വലമായ ഇമേജറി ഉപയോഗിച്ചോ, അവയിൽ പലതും പിന്നീട് ഇസ്ലാം കടമെടുത്തതാണ്. പത്രോസിന്റെ അപ്പോക്കലിപ്സ് നമ്മോട് പറയുന്നത്, നരകത്തിൽ, ദൈവദൂഷകർ അവരുടെ നാവിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയും പലിശക്കാർ രക്ത തടാകങ്ങളിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. പാപികളുടെ ശരീരം വീണ്ടും വീണ്ടും കത്തിക്കുന്ന തീയുടെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ലാക്റ്റാൻഷ്യസിനെപ്പോലുള്ള സഭാ വിദഗ്ധർ പാപികളുടെ ചർമ്മം നിത്യമായി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പുതുക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കും.

ഖുർആനുമായുള്ള സമാന്തരങ്ങൾ തെറ്റാണ്, കാരണം മുസ്ലീം പാഠവും അത്തരം ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഇബ്നു തൈമിയയെപ്പോലുള്ള മുസ്ലീം എഴുത്തുകാർ നരകത്തിലെ ശിക്ഷ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് വാദിച്ച് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു, കാരണം അത് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യ സ്വഭാവത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്. ഇബ്നു അറബിയെപ്പോലുള്ള സൂഫികൾ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയത്തിന് ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് നൽകി, അത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം അല്ലാഹുവിനോട് അടുക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തോട് അടുക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഇബ്നു അറബിയിൽ സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ഭൗതിക ഇടങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സ്വയം അനുഭവങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിലെ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണ കഷ്ടതയുടെയും പീഡനത്തിന്റെയും സ്ഥലമായി തുടരുന്നു, അത് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ, ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രചനകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്.

മുസ്ലീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും ഒരേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ദൈവം അവരുടെ ആദ്യകാല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായ തോറ പോലുള്ളവ  നരകത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാത്തത്, എന്നാൽ പിന്നീട് ഖുറാൻ പോലുള്ളവയിൽ വിശദീകരിക്കും? പാപികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവം പൊരുത്തക്കേട് കാണിച്ചുവെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണോ?

മുമ്പ് മതപരമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായ തോറയും പിന്നീട് ബൈബിളുകളും അവരുടെ അനുയായികളാൽ ദുഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മുസ്ലീങ്ങൾ വാദിച്ചു. അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

പഴയ നിയമത്തിൽ നരകത്തെയും സ്വർഗ്ഗത്തെയും കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം അനുമാനിക്കാം. ജൂതന്മാർ അതിനെ ദുഷിപ്പിക്കുകയും നരകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഭാഗം മായ്ച്ചുകളയുകയും ചെയ്തുവെന്ന മുസ്ലീം വാദം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കഠിനമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജൂതന്മാർ അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഒരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല.

അതിനാൽ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശയങ്ങൾ (സ്വർഗ്ഗവും) മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് എന്നതാണ് ഏക വിശദീകരണം. ഈ ആശയങ്ങൾ കാലക്രമേണ വികസിച്ചു. ഖുർആൻ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ വളരെയധികം കടമെടുക്കുന്നു എന്നത് കാരണം, അവ ലോകത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് അക്കാലത്ത് പ്രചരിച്ച അതേ കഥകളുടെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ്.

മുസ്ലീങ്ങൾ അത്തരം ആശയങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയും ദൈവത്തെ വളരെ മാനുഷികമായി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം.കോമിലെ ഒരു കോളമിസ്റ്റാണ് അർഷദ് ആലം

English Article:   The Idea of Hell in Islam

URL:    https://www.newageislam.com/malayalam-section/hell-heaven-/d/125404


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..