New Age Islam
Sun Jul 14 2024, 12:19 AM

Malayalam Section ( 12 Jun 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Hadith Is Not a Divine Scripture of Islam – a la Quran ഹദീസ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ ദൈവിക തിരുവെഴുത്തല്ല - ഒരു ലാ ഖുറാൻ ആണ്.

By Muhammad Yunus, New Age Islam

14 January, 2015

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

14 ജനുവരി, 2015

(മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാക്ക് ഉല്ലാ സയ്യിദിനൊപ്പം സംയുക്തമായി), ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷസ്, യുഎസ്എ, 2009)

ഈ സംക്ഷിപ്ത ലേഖനം സുത്താ ഷാഹി സാഹബിന്റെ ലേഖനത്തി ഇപ്പോ ഉന്നയിച്ച ക്ലെയിം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, റഫ:

Muslims Must Confront Islamist Terror Ideologically: An Islamic Reformation Required

ലേഖനത്തി ഉന്നയിച്ചതുപോലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങ കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിച്ച ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത ഒരു വിഷയം ചച്ച ചെയ്യുന്നതിനാലും, ഖു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ അതോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതാണോ എന്നതിനാ, ഈ കേന്ദ്രീകൃത ലേഖനത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെടുന്നു.

ഇസ്‌ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചില ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളും ഉദ്ധരണികളും ഇതി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച അഹദിത് എല്ലാം ഹദീസ് സമാഹാരങ്ങളി നിന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് -

ചോദ്യം 1. ഇനിപ്പറയുന്നവ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ?

•        ദൈവത്തോട് എല്ലാ ദിവസവും (സിംഹാസനത്തി കീഴി) സൂര്യ അസ്തമിക്കുകയും വീണ്ടും ഉദിക്കാ അനുമതി വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു [വാല്യം 4 / ആക് .421].

•        പനി നരകത്തിന്റെ ചൂടി നിന്നാണ് [Vol.7 / Acc. 619, 620, 621, 622 / വാല്യം 7],

•        കപ്പിംഗ് പ്രവത്തനങ്ങ അല്ലെങ്കി മുറിവുക ഉണക്കുന്നതിന് ബ്രാഡിംഗ് (കൗട്ടറൈസേഷ) മികച്ചതാണ് [വാല്യം 7 / അക്. 584, 585, 587, 605],

•        ഒരാ സിംഹത്തി നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമ്പോ കുഷ്ഠരോഗിയി നിന്ന് ഓടിപ്പോകണം. [വാല്യം 7 / Acc.608 /],

•        അല്ലാഹുവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പകച്ചവ്യാധികളൊന്നും മറ്റുള്ളവക്ക് എത്തിക്കില്ല

•        നരക നിവാസികളി ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരിക്കും [Acc.28, 301 / Vol.1, Acc. 541 / വാല്യം 2].

•        ഒരു സ്ത്രീ (`അത് അണുവിമുക്തമോ അസംതൃപ്തിയോ വിവേകശൂന്യമോ ആണ്) ഒരു മോശം ശകുനമാകാം [Vo.7 / Acc.649, 666.]

ചോ .2 സ്വയം പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഇനിപ്പറയുന്ന ഹദീസുകളുടെ  തെറ്റില്ലായ്മ അവകാശപ്പെടാക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ?

•        എല്ലാ മുകാല പാപങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പാണ് ഹജ്ജ് [വാല്യം 2, അക്. 596]. ഹജ്ജിനുള്ള പ്രതിഫലം അതിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകക്ക് അനുസൃതമാണ് [വാല്യം 3, അക്. 15].

•        നായ നബിയുടെ പള്ളിയി കറങ്ങുകയും അവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ നായ ശുദ്ധമായ ഒരു മൃഗമാണ് [വാല്യം 1, അക്. 174]. നായ ഒരു അശുദ്ധ മൃഗമാണ്, അതിനാ ഒരു നായ ഒരു പാത്രത്തി നിന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കി, അത് മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിന് മുമ്പ് ശുദ്ധീകരിക്കാ ഏഴു തവണ കഴുകണം [വാല്യം 1, അക്. 173].

•        ഒരു നായയുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു കിണറ്റി നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നതിനാ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം പറുദീസ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനാ നായ ഒരു അനുഗ്രഹീത സൃഷ്ടിയാണ് [വാല്യം 1, അക്. 174]. നായയുടെ വിപ്പന നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് നായ [വാല്യം 3, അക്. 439, 440].

•        സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊല്ലുന്നത് പ്രവാചക വിലക്കി [വാല്യം 4, അക്. 257, 258]. രാത്രിയി പുറജാതികളെ കൊല്ലുന്നതിനെ പ്രവാചക നിശബ്ദമായി അംഗീകരിച്ചു (സ്ത്രീകളെ തുറന്നുകാട്ടിയപ്പോ (ആക്രമണസമയത്ത് കൊല്ലപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞു) [വാല്യം 4, അക്. 256].

ചോ  3. കാലഘട്ടത്തിന് പ്രത്യേകമായുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ഹദീസുകളുടെ  ശാശ്വത സാധുത ആക്കെങ്കിലും  അവകാശപ്പെടാ കഴിയുമോ?

മുസ്‌ലിംക ഖു ശത്രുതാപരമായ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് [വാല്യം 4, അക്. 233],

അവ കാഷിക ഉപകരണങ്ങ വീടുകളി സൂക്ഷിക്കരുത് [വാല്യം 3, അക്. 514], ഒരു നായയുടെ വില എടുക്കുക [വാല്യം 3, അക്. 439, 440], അല്ലെങ്കി പഴങ്ങ പഴുത്തതും ചുവപ്പുമാകുന്നതുവരെ വിക്കുക [വാല്യം 1, അക്. 565]

ചോ  4. എന്റെ അവസാന ലേഖനത്തി [2] ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ പ്രവാചകനെ ഒരു സാഡിസ്റ്റായി ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് ഹദീസ് അവകാശപ്പെടാമോ?

മുകളിലുള്ള നാല് ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങ‌ക്കുള്ള ഉത്തരം “ഇല്ല” എന്നതാണ്

5. നിരവധി ഹദീസുക അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ നബി വിവിധ അത്ഭുതങ്ങളി ഏതെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

'ഇല്ല' എന്നതിലെ ഉത്തരം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ തെറ്റായ വാക്കായ ഖു അത്തരം ധാരണകളെ ആവത്തിച്ച് നിരാകരിക്കുന്നു എന്നും (6:37, 11:12, 13: 7, 17: 90-93, 21: 5, 25: 7/8 , 29:50), അത് അതിന്റേതായ അത്ഭുത സ്വഭാവം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യം വ്യക്തമാണ് എന്ന് വരും [1].

ഹദീസുകളുടെ കംപൈലറുകപ്പെടെ ഇസ്‌ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ചില പണ്ഡിതന്മാ  ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം

1. ഇമാം അ ബുഖാരി: “അല്ലാഹുവിന്റെ പുസ്തകത്തി (കിതാബു ഇലാഹ്) ഇല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥക ആളുക ചുമത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളി (കിതാബു ഇലാഹ്) ഇല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥക ആരെങ്കിലും ചുമത്തുന്നുവെങ്കി, അത്തരം നൂറ് നിബന്ധനക അദ്ദേഹം ചുമത്തിയാലും ആ വ്യവസ്ഥ അസാധുവാണ്, കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ വ്യവസ്ഥക (ഖുറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ) സത്യവും കൂടുത സാധുതയുള്ളതുമാണ്. ”[ അക്. 364, 735 / വാല്യം 3].

2. ഇമാം മുസ്‌ലിം: "പഠിച്ചവരുടെ മുമ്പി ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം (സഹിഹ്) കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതും വിമശനാത്മകമായ ഒരു പണ്ഡിത സംശയിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചും നാം ചച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കി (ഓരോ തലമുറയിലും ഹദീസുകളുടെ ആഖ്യാതാക്കളും പ്രക്ഷേപകരും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തെളിവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നയാ), നാം ക്ഷീണിതരാകും (കാരണം അവ എണ്ണത്തി വളരെ വലുതാണ്). " … ‘ഈ വാദം അതിന്റെ സമീപനത്തി പുതുമയുള്ളതാണ്, ആദ്യകാല പണ്ഡിതന്മാ ഇതി വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നത് തെറ്റാണ്. പിന്നീട് വന്നവ ഇത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല, അതിനെ നിരാകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണവുമില്ല ... കൂടാതെ പഠിച്ചവരുടെ മതത്തി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നിരാകരിക്കാ സഹായിക്കാ ദൈവം ഉണ്ട്, ഞാ അവനി വിശ്വസിക്കുന്നു ”- ഇമാം മുസ്ലിം [മുഖദിമയുടെ  പേജുകളി  സമാപിക്കുന്നു സമാഹാരം]

3. ഷിബ്ലി നുഅമാനി: “ഖലീഫ ഉമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി റിപ്പോട്ടുണ്ട്: ഫനാ ഷാകാലുഹം ജാരെത്തു ഖുറാന (ഖുറാനുമായി കാര്യങ്ങ കൂട്ടിക്കലത്തരുത്), വാ ഖിലൂ റാവയാത അ റസൂലില്ലാഹെ” (ഉദ്ധരണി മിതമായി പ്രവാചകനി നിന്ന്) [ഷിബ്ലി നുഅമാനി, ഫാറൂഖ്, 1898, കറാച്ചി പുന‌മുദ്ര 1991]

4. -തബാരിയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് യൂസഫ് ഗുറായ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു:

മദീനയിലെ ഏഴ് ജൂറിസ്റ്റുക പ്രാഥമികമായി ഫുക്കഹ ആയിരുന്നു, അവരുടെ വിശേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, രണ്ടാമത് അവ അഹാദിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അവ സായിദ് ബി. അ-മുസായിബ് (മരണം 93 A.H.) ... ഇവരാണ് മദീനീസ് ഫിഖിന്റെ അടിത്തറയിട്ടത്. അവശനമായി പാരമ്പര്യവാദികളായിരുന്നില്ല, അവരി ഭൂരിഭാഗവും ഹദീസിനേക്കാ നിയമപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഫിഖും ആയിരുന്നു. ” [യൂസഫ് ഗുറായ, ഒറിജിസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ജുരിസ്‌പ്രൂഡസ്, ദില്ലി 1992, പേ. 29/30]

ഉപസംഹാരം: ഹദീസ് ദിവ്യമായി വെളിപ്പെടുത്താ കഴിയില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാ മേപ്പറഞ്ഞ ചിത്രീകരണങ്ങ പര്യാപ്തമാണ് - ലേഖനം അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ സമാന്തരമോ പൂരകമോ ഖുറാനുമായി വിദൂരമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതോ ആണ്. കൂടുത വിശദീകരണങ്ങ ചേ‌ക്കാ കഴിയാത്തതി സംശയമില്ല, എന്നിരുന്നാലും, പേടിപ്പെടുത്തുന്നവനെ കൊന്ന് വായനക്കാ‌ക്ക് നികുതി ചുമത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. പ്രാത്ഥന, ഉപവാസം, ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ ഇസ്‌ലാമിക ആചാരങ്ങ പ്രവാചക നിവഹിച്ച രീതിക അറിയാ നമുക്ക് ഹദീസ് ആവശ്യമാണ്, എന്നാ നമുക്ക് ഇത് ദൈവികമോ പരോക്ഷമോ ആയ വെളിപ്പെടുത്തലായി കണക്കാക്കാനാവില്ല (വഹ് യ് ) കാരണം, തെറ്റായതും ചരിത്രപരമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമായ, ദിവ്യത്വത്തിന്റെ നിലവാരത്തിന് പ്രത്യേകമായ യുഗത്തെ ഉയത്തിക്കൊണ്ട് നാം  ഒരു വലിയ തെറ്റ് വരുത്തും - ഒരു തുറന്ന ശികാവും അത് .

ഹദീസ് സയസുകളുടെ പരിണാമം വളരെ സാങ്കേതികമായ വിഷയമാണ്, ഈ താപ്പര്യമുള്ളവ ഈ വെബ്‌സൈറ്റി പോസ്റ്റുചെയ്ത ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനങ്ങ  വായിക്കാം:

Related Articles:

Evolution of Hadith Sciences and Need for Major Paradigm Shift in Role of Hadith Corpus and Scope of Madrasa Education

Defending the Hadith and Its Compilers – The Great Imams Who Are Sometimes Misunderstood and Even Reviled

Muslims Must Confront Islamist Terror Ideologically: An Islamic Reformation Required

കുറിപ്പുക

1. ഖു അതിന്റെ പ്രേക്ഷകരെ തുടച്ചയായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു “അവ സത്യസന്ധരാണെങ്കി ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം (ഹദീസ്) നിമ്മിക്കുക” (52:34); “പത്ത് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കി ഇതുപോലുള്ള ഒരൊറ്റ അധ്യായം നിമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുക” (11:13, 2:23) ”, അവക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാ കഴിയില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നകി (2:24). വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അതിന്റെ രചയിതാവാകാ കഴിയുകയുള്ളൂ (10:37).

ഇന്ത്യസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയി നിന്ന് കെമിക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90 കളുടെ തുടക്കം മുത തന്നെ ഖുആനിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശത്തി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2002 കെയ്റോയിലെ അ-അസ്ഹ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച റഫ ചെയ്ത എക്സെജെറ്റിക് സൃഷ്ടിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം. തുടന്ന് പുന സംഘടനയും പരിഷ്കരണവും യു‌സി‌എ‌എയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എ ഫാദ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാമാണീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അമാന പബ്ലിക്കേഷസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. , മേരിലാഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

English Article:   Hadith Is Not a Divine Scripture of Islam – a la Qur’an

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/hadith-divine-scripture-/d/124967


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..