New Age Islam
Tue Mar 05 2024, 07:14 PM

Malayalam Section ( 11 May 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Why is There No Exit Option from Islam? എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല?

By Arshad Alam, New Age Islam

4 മെയ് 2022

ഇസ്‌ലാമിന് അതിന്റെ അടിത്തറയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ല എന്ന് മാത്രമാണോ ഇതിനത്ഥം

പ്രധാന പോയിന്റുക:

1.    ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരി കുടുംബവും സമൂഹവും അസ്ക അലിയെ വേട്ടയാടി.

2.    ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇസ്‌ലാമി ചേരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കി, ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലനവും കൂടാതെ അത് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അയാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3.    എന്നാ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നിയമപരമായി കൊല്ലാ കഴിയുന്ന വിശ്വാസത്യാഗിക എന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു.

4.    തഖ്‌ലിദ് അല്ലെങ്കി അന്ധമായ അനുസരണം മുസ്ലീം സമൂഹത്തിന്റെ ശാപമാണ്.

------

കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ അസ്ക അലി "ശാസ്ത്രീയത, മാനവികത, അന്വേഷണ മനോഭാവം, സമൂഹത്തെ നവീകരിക്കുക" എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കൊല്ലത്തെ പരിപാടിയി സംസാരിക്കാ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അതി നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്തത്  ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലീങ്ങളാണെന്ന്  അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. അസ്‌ക അലി സ്വയം ഇസ്‌ലാമിക ദൈവശാസ്ത്ര വിദ്യാത്ഥിയാണെന്നും അത്തരമൊരു സ്കോളഷിപ്പിലൂടെ കടന്നു പോയ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നതും ഇവിടെ പരാമശിക്കേണ്ടതാണ്. ഒടുവി പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തി അലിക്ക് തന്റെ പ്രസംഗം നടത്താ കഴിഞ്ഞു, എന്നാ ഈ സംഭവം മുഴുവ അദ്ദേഹത്തെ തളത്തി. വീട്ടുകാരാണ് തന്നെ ആദ്യം എതിത്തതെന്നും അലി പറയുന്നു.

എന്നാ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അലിയുടെ അഭിപ്രായം പറയാ മുസ്ലിം സമൂഹം എതിത്തത്? അലി ഇസ്‌ലാമിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചതിനാലും "മാനവികത"യിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര എല്ലാ പിടിവാശികക്കും എതിരെ സംസാരിക്കാ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാലുമാണ്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം തനിക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായതിനാ, മുസ്‌ലിംകക്ക് യുക്തിബോധവും ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവവും വളത്തിയെടുക്കാ കഴിയുന്ന തരത്തി ഇസ്‌ലാം എങ്ങനെ പരിഷ്‌ക്കരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാ പിന്നീട്, ഇസ്ലാമിന്റെ ചില അനുയായിക അത് മുസ്ലീങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളുടെ മനസ്സിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായി തോന്നുന്നു, അതിനാ അലിയെ സംസാരിക്കുന്നതി നിന്ന് തടയാ എല്ലാത്തരം നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളും അവലംബിച്ചു.

അതിന്റെ അവസാനം നമ്മ കേട്ടിട്ടില്ല. കേരളത്തി മു മുസ്‌ലിംകളുടെ (ഇസ്ലാം വിട്ട മുസ്‌ലിംക) രജിസ്റ്റ ചെയ്ത സംഘടനയുണ്ട്, അവ അലിയുടെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മറുവശത്ത്, അദ്ദേഹത്തെ എതിക്കാ ബാധ്യസ്ഥരായ ചില യാഥാസ്ഥിതിക മതവിഭാഗങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട്. ഒരു വഷം മുമ്പ്, കേരളത്തിലെ ഒരു മദ്രസ അധ്യാപക ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാ വാദിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. ഐഎസി ചേരാ പോയ ഇന്ത്യക്കാരി ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തിനിന്നുള്ളവരാണെന്ന കാര്യം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കി, ഇസ്‌ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളി നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന മുസ്‌ലിംകക്ക് അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങ പ്രകടിപ്പിക്കാ പ്രയാസമാണ്.

എന്നാ ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട മുസ്ലീമിന്റെ കാര്യമല്ല; മറിച്ച് എല്ലാ മുസ്ലീം സമൂഹങ്ങളും ദീഘകാലമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തി വിശ്വസിക്കാത്ത പല മുസ്ലീങ്ങളും ഇരട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നു, കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കക്കും മുന്നി ഈമാ (വിശ്വാസം) ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നു, അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പി മാത്രം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും അത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത മുസ്‌ലിംകളോട് മുസ്‌ലിം സമൂഹം സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു എന്നതും സത്യമാണ്. അവ അല്ലെങ്കി അവ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുക സംപ്രേഷണം ചെയ്യാ തീരുമാനിക്കുന്ന നിമിഷം, നരകം അവരുടെമേ അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു. ഒന്നാമതായി, അവ കുടുംബത്തി നിന്നും സമൂഹത്തി നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോ അവരുടെ അനുരൂപമല്ലാത്ത വീക്ഷണങ്ങളുടെ പേരി അവ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഈജിപ്തിലെ ഉലമക നിരീശ്വരവാദത്തെ ഒരു മാനസിക രോഗമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോ, ഇന്ത്യ മുസ്ലീം സമൂഹം വ്യക്തിയെ ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനോ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ അമിതമായ സമ്മദ്ദം ചെലുത്തുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് വരെ അവ / അവ പൗരനല്ല. അവിശ്വാസികളായ മുസ്‌ലിംകളെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങ പറയാ അനുവദിക്കാത്തതിനാ, മുസ്‌ലിം സമൂഹം അവരുടെ അടിസ്ഥാന ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഹനിക്കുന്നു. അവിശ്വാസികളായ മുസ്‌ലിംക തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യേതര കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ സമൂഹത്തി അരാജകത്വം പരത്തുന്നുവെന്നും ഈ പ്രക്രിയയി അവ മറ്റുള്ളവരുടെ (മുസ്‌ലിംകളുടെ) വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും വിവേകമുള്ള മുസ്‌ലിംക പോലും വാദിക്കുന്നു. എന്നാ എല്ലാത്തരം അസംബന്ധങ്ങളും വിശ്വാസിക പറയുമ്പോ അതേ മുസ്ലീങ്ങക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തിമത്വം പ്രഖ്യാപിക്കാ ശ്രമിക്കുന്ന ഉലമ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് "ഹിന്ദുമതത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ" തള്ളിക്കളയുന്നത് ആക്കും കേക്കാം. ഖുആനിലെ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതക തെളിയിക്കാ ശ്രമിക്കുന്ന ഉലമാക്കളുടെ വിഡ്ഢിത്തത്തെപ്പോലും സാനേ മുസ്ലീങ്ങ ഒരിക്കലും വെല്ലുവിളിക്കുന്നില്ല. ഇസ്‌ലാമിനെ വിമശിക്കുകയും പരിഷ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുന്ന മുസ്‌ലിംകളോട് അതേ മര്യാദ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല.

പ്രശ്നം കൂടുത ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. തഖ്‌ലിദ് (അന്ധമായ അനുസരണം) എല്ലാ നിയമവിദ്യാലയങ്ങളുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ അഹ്നാഫികക്കിടയി, നിവചിക്കുന്ന തത്വമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുസ്‌ലിംക അവരുടെ രചനകളി ഉലമകപ്പിച്ചത് എന്താണോ അത് പിന്തുടരണം എന്നാണ് അതിന്റെ അത്ഥം. അത്തരം ആധികാരിക രചനക അതിനെ വാദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നീട്ടാ കഴിയൂ, പക്ഷേ ഒരിക്കലും എതിക്കില്ല. ഇസ്‌ലാമിലെ ദൈവശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന് അംഗീകൃത തത്ത്വങ്ങളി കൂട്ടിച്ചേക്കലുക മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. പുത്ത വ്യാഖ്യാനം (ഇജ്തിഹാദ്) പരീക്ഷിച്ച അലി ദഷ്തി, ഫസ്ലു റഹ്മാ തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യവാദിക പോലും മുസ്ലീം മത സാങ്കപ്പികതയുടെ അരികിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയോ താഴ്ത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. അന്ധമായി ഒന്നിനോടും ചേന്നുനിക്കുന്നത് ബൗദ്ധിക വളച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്നതല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടാനും ജിജ്ഞാസയുള്ളവരാകാനും വിശ്വാസികളോട് പറയുന്ന ഖുആനിക അധ്യാപനത്തിനും ഇത് വിപരീതമാണ്.

ബോക്‌സിന് പുറത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെയും വിശ്വാസത്യാഗി എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു. ഈ ലേബ പ്രതിയുടെ ജീവ അപകടത്തിലാക്കുന്നു, എന്നാ മുസ്ലീങ്ങക്കുള്ളിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതപരമായ അന്വേഷണത്തെ ഇത്  തടയുന്നു. ഇസ്‌ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളോട് പശ്ചാത്തപിക്കാ ആവശ്യപ്പെടണം, അത് പരാജയപ്പെട്ടാ അയാ അല്ലെങ്കി അവ കൊല്ലപ്പെടാ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഈ തത്വം എല്ലാ നിയമവിദ്യാലയങ്ങളും വിവിധ ഹദീസ് സാഹിത്യങ്ങളും ഖുആനി നിന്നുപോലും ഉയത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. പണ്ഡിതന്മാക്കിടയിലെ ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം ഇത്തരമൊരു ശിക്ഷ ആരിലൂടെ നകണം എന്നതാണ്: ജനങ്ങ, ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കി ദൈവം തന്നെ ഇതാണതിനുള്ള ഉത്തരം. അത്തരമൊരു ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഘാതത്തി, വിശ്വാസത്യാഗിയാണെന്ന് ചെറുതായി സംശയിക്കുന്ന ആരെയും മുസ്ലീങ്ങ കൊല്ലാ ആഗ്രഹിക്കുന്നതി അതിശയിക്കാനില്ല. ഇന്ത്യയി സ്ഥിതിഗതിക പാകിസ്ഥാനിലേതുപോലെ മോശമായിരിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാ മത യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ പൊതുവായ ദിശ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോ, ഇന്ത്യയി അത്തരം കാര്യങ്ങ സംഭവിക്കാ തുടങ്ങില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസ്ക അലിയുടെ കാര്യവും ഒരു അപവാദമല്ല. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സമവായത്തോടുള്ള അന്ധമായ അനുസരണത്തിന്റെ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ എതിക്കുന്ന ഏതൊരാക്കെതിരെയും മുസ്ലീം സമൂഹം അതിന്റെ മുഴുവ ശക്തിയും കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇസ്‌ലാമിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തി തുടരാ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എന്നാ അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തി അസ്വസ്ഥരായവരും അടിമത്തം, ലിംഗസമത്വം മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ചില യഥാത്ഥ ചോദ്യങ്ങളുള്ളവരുമായ ആളുകക്ക് പോലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ഇത്തരക്കാരുടെ ബൗദ്ധിക ജിജ്ഞാസ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, അത്തരം വ്യക്തികളെ മുസ്‌ലിം സമൂഹം സംശയിക്കാ തുടങ്ങുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി അവ അല്ലെങ്കി അവ ഇസ്‌ലാമി നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാ നിബന്ധിതനാകുന്നു. പക്ഷെ അത് പോലും മുസ്ലീങ്ങക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. കാരണം, നിങ്ങ തൊഴുത്തിന് പുറത്ത് പോകുന്ന നിമിഷം, നിങ്ങ കൊല്ലപ്പെടാ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നതാണ്. വാളിനേക്കാ പ്രേരണയിലൂടെയാണ് അത് പടന്നതെന്ന് ഇസ്‌ലാം അവകാശപ്പെടുമ്പോ, മുസ്‌ലിംകക്ക് എക്‌സിറ്റ് ഓപ്ഷകാത്തത് അതിന്റെ സ്വന്തം തത്വങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ്.

സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിമശനാത്മക ചോദ്യങ്ങ ചോദിക്കാത്ത, ഭൂതകാലത്തെ പൂണതയായി എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അതിന്റെ അടിത്തറയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അലിയെപ്പോലുള്ളവ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങക്ക് യഥാത്ഥ ബൗദ്ധിക ശൈലിയി ഉത്തരം നകാ കഴിയാത്തത്? അതോ അലിയെപ്പോലുള്ളവ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങക്ക് ഇസ്ലാമിന് ഉത്തരമില്ല എന്നാണോ?

----

NewAgeIslam.com-ലെ സ്ഥിരം കോളമിസ്റ്റായ അഷാദ് ആലം ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലീങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനുമാണ്.

English Article: Why is There No Exit Option from Islam?


URL:     https://newageislam.com/malayalam-section/exit-option-taqlid-islamic-theology/d/126976


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..