New Age Islam
Tue Jul 23 2024, 02:24 PM

Malayalam Section ( 24 Nov 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Action Points for Defeating the Extremist Ideology തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന പോയിന്റുകൾ.


By Naseer Ahmed, New Age Islam

09 April, 2015

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

09 ഏപ്രിൽ, 2015

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും വികലമായ ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രം വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ല. തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം തീവ്രവാദികളാണ്. ഇസ്ലാമോഫോബുകൾ അവരെമിതവാദികളേക്കാൾകൂടുതൽ മുസ്ലിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യായീകരണമില്ല. അതിനാൽ മിതവാദികൾക്ക് അവരുടെ വികലമായ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ തിരുത്താതെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി തീവ്രവാദികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ്.

എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെയും വികലമായ ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പിന്തുണ കണ്ടെത്തുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന അനുമാനങ്ങളിൽ തീവ്രവാദികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1. മുഹമ്മദ് നബി () യുടെ അനുയായികളല്ലാത്തവരെല്ലാംകാഫിർആണ്

2. “കുഫ്രിനെഅവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവാചകൻകാഫിരിൻനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

3. ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗികൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ്

ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വീകാര്യമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളായി മാറുകയും സെമിനാരികളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്ന് അനുമാനങ്ങളും നിരസിക്കപ്പെടുകയും ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രം വിഡിത്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദികളെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

ശരിയായ സ്ഥാനം:

1. പീഡിപ്പിക്കുന്നവരും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരും മാത്രമാണ് കാഫിർ. താൽക്കാലിക മേഖലയിൽ കാഫിർ എന്ന പദം വിശ്വാസ നിഷ്പക്ഷതയാണ്.

2. മതപരമായ പീഡനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രവാചകൻ അടിച്ചമർത്തുന്നവർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. മതത്തിൽ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ലാത്തതിനാൽഅവിശ്വാസംഅവസാനിപ്പിക്കാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഖുർആൻ അനുമതി നൽകുന്നില്ല.

3. വിശ്വാസത്യാഗത്തിനോ മതനിന്ദയ്ക്കോ ഖുറാനിൽ ഒരു ശിക്ഷയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

ഓരോ ലക്കവും ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ തെളിവുകളുമായി എന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

http://www.newageislam.com/islam-and-pluralism/by-observer-in-new-age-islam/who-is-a-kafir-in-the-quran?-(part-1)---kafir,---mushrik--and--idolater--are-not-synonyms/d/101509

http://www.newageislam.com/islam-and-pluralism/observer-in-new-age-islam/who-is-a-kafir-in-the-quran?-(part-2)--muslim%E2%80%93-non-muslim-relationship/d/101525

http://www.newageislam.com/islam-and-pluralism/who-is-a-kafir-in-the-quran?-(part-3)--why-kufr-is-a-relative-concept-while-shirk,-idol-worship-etc-have-fixed-meanings/d/101618

http://www.newageislam.com/islam-and-pluralism/who-is-a-kafir-in-the-quran?-(part-4)-defining-kufr/d/101695

ഖുർആനിലെ (സമാപന ഭാഗം) സംഗ്രഹത്തിലെ മുഹമ്മദിന്റെ () പ്രവചന ദൗത്യത്തിന്റെ കഥ

തീവ്രവാദികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി പോയിന്റുകളിൽ സമവായം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ആക്ഷൻ പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ, അൽ അസറിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാവരും അധരസേവനം മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സെമിനാരികളും ഓരോ മൂന്ന് പോയിന്റുകളിലും അവരുടെ സ്ഥാനം വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണം. ഇത് എളുപ്പമാകില്ല. ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും അധരസേവനം മാത്രം നൽകുന്ന കാപട്യത്തിന് പകരം സുതാര്യത ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് ഓരോ മുസ്ലീമിന്റെയും രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്റെയും താൽപ്പര്യത്തിനാണ്. ഖുറാനിലെ വ്യക്തമായ വാക്കിനും സന്ദേശത്തിനും വിരുദ്ധമായ വളരെ ചെറിയ വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വികലമായ ഉപദേശങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ആഘാതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോകത്തെ സെമിനാരികൾക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കാൻ കഴിയും. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കുഫ്രിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഖുർആൻ സ്വതന്ത്രമാക്കാം മോശമായ പാണ്ഡിത്യത്താൽ അത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു.

English Article: Action Points for Defeating the Extremist Ideology

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/action-points-defeating-extremist-ideology/d/123558

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..