New Age Islam
Wed Feb 21 2024, 09:05 PM

Malayalam Section ( 2 Apr 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Quran Is the Perfect, Infallible Word of God എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും ഖുർആൻ തികഞ്ഞതും തെറ്റില്ലാത്തതുമായ ദൈവവചനമാണ്

By Naseer Ahmed, New Age Islam

20 ജൂലൈ 2017

"ഇസ്ലാമിക പരിഷ്കരണം സാധ്യമാണോ?' എന്ന തലക്കെട്ടി ഹസ്സ റദ്വാന്റെ ഹൃദയസ്പശിയായ, വികാരാധീനവും സത്യസന്ധവുമായ ലേഖനത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണിത്, മിക്കവാറും എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാ, ഖു തികഞ്ഞതും തെറ്റില്ലാത്തതുമായ ദൈവവചനമല്ലെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കണോ? തന്റെ ഉള്ളിലെ ചിന്തക (ആത്മാവ്) പങ്കുവെക്കുന്ന ധീരവും സത്യസന്ധവുമായ ലേഖനത്തിന് ഹസ്സന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. ഇതൊരു പുനരവലോകനമല്ല, എന്റെ വീക്ഷണം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്സ റദ്വാന്റെ കണ്ടെത്തലിന്റെ യാത്രയി സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ്. ഖുറാ ഒഴികെ, ഇസ്‌ലാമിന്റെ ലേബലി വരുന്ന മറ്റെല്ലാം ഞാ നിരസിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാമിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഹദീസുകളും ഇമാമുമാരും ദൈവശാസ്ത്രവും തെറ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷേ മോശവുമാണ്. കറുത്ത നിറത്തി ഹസ്സ എഴുതിയതിന് പച്ചയിലാണ് എന്റെ പ്രതികരണം.

"ഇസ്ലാമിക പരിഷ്കരണം സാധ്യമാണോ?" പരിഷ്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് മുകൂട്ടി കരുതുന്നു. അല്ലെന്ന് പല മുസ്ലീങ്ങളും പറയും.

ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രം മിക്കവാറും അനിസ്ലാമികമാണ്, അതിന് അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമുള്ള വിപുലമായ പരിഷ്കരണം ആവശ്യമാണ്. അത് തികഞ്ഞ അസംബന്ധം നിറഞ്ഞതാണ്. തീവ്രവാദിക വിശ്വസിക്കുന്നതി നിന്ന് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ല, അതിനാലാണ് അവരെ ഒരിക്കലും ഫലപ്രദമായി നേരിടാ കഴിയാത്തത്. നിങ്ങക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നകാം, ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തി, ഖുആനിലെ വാക്കിന്റെ അത്ഥമല്ലാത്ത അമുസ്ലിം എന്നാണ് കാഫിത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നിങ്ങ ഖുറാ ഈ വാക്കിന് അത്തരമൊരു അത്ഥംകുന്നത് വായിക്കുകയും അതിന്റെ വിവിധ വ്യാകരണ രൂപങ്ങളി ഈ പദം 300-ലധികം തവണ ഖുറാനി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്താ, അത് ഖുആനിന്റെത്ഥവുമായി കളിക്കുന്ന വിനാശത്തെ നിങ്ങക്ക് ഊഹിക്കാം! എന്താണ് പരിഹാരം? ഈ വാക്കിന് ഖുറാകുന്നത്ഥമെന്താണെന്ന് ഖുറാ സൂക്തങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യമായി കാണിക്കുക എന്നതാണ് പരിഹാരം. അത് സാധ്യമാണോ? അതിന്റെ അത്ഥമെന്തെന്നും എന്താണ് അത്ഥമാക്കാത്തതെന്നും വളരെ കൃത്യമായി നിവചിക്കാ കഴിയും, അതിനുശേഷം ഖു വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വായിക്കുകയും നല്ല അത്ഥംകുകയും ചെയ്യുന്നു. തെറ്റായ അത്ഥത്തി അത് തികച്ചും വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു. ഒരു വാക്കിന്റെ അത്ഥം മാറ്റുന്നതിലൂടെ, ദൈവവചനം സാത്താന്റെ വചനമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം. ഇതിന് ഖുആനാണോ കുറ്റം? ആവശ്യമായ പ്രചോദനം ഉള്ള ആക്കും ഓരോ വാക്കിന്റെയും വാക്യത്തിന്റെയും കൃത്യമായ അത്ഥം കണ്ടെത്താ കഴിയാത്തതിനാ തീച്ചയായും അല്ല. ഈ പരിവത്തനം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അവിശ്വാസി എന്ന വാക്ക് "കാഫി" എന്നതിലേക്ക് പുതിയതായി മാപ്പ് ചെയ്തതാണ്, എല്ലാവരും മറ്റൊരു മതത്തി നിന്ന് പരിവത്തനം ചെയ്തതിനാ "മറ്റുള്ളവ" എന്ന ആശയം ആഴത്തി വേരൂന്നിയതിനാ, അവിശ്വാസി എന്നതിന്റെ അത്ഥം ഉറച്ചുപോയി. ദയവായി വായിക്കുക:

തെറ്റായ വിവത്തനത്തിലൂടെ ഖുആനിന്റെ തെറ്റായ അവതരണം

രക്തസാക്ഷി എന്ന വാക്കിന് ശുഹൂദ എന്ന പദം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ദൈവമാഗത്തി സാക്ഷി, കൊല്ലപ്പെട്ടവ എന്നൊക്കെയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മാഗത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടവക്ക് ഖുറാ ഷുഹൂദ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും വിവരണാത്മകമായ "ഖത ഫീ സബീലില്ലാഹ് " ആണ്. ഖുറാ സിദ്ദിഖ്, ശുഹൂദ, സ്വാലിഹീ എന്നിവരെ പ്രകീത്തിക്കുന്നു, എന്നാ ഷുഹുദക രക്തസാക്ഷികളല്ല, മറിച്ച് ഇസ്‌ലാമിക പുണ്യത്തിന്റെ മാതൃകകളാണ്, അവ അവരുടെ വാക്കിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും ഇസ്‌ലാമിന്റെ മതത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവുകളും ദൈവത്തിന് തന്റെ മതമായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവും (സാക്ഷി) നകുന്നു. അവരിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിച്ചു. രക്തസാക്ഷി എന്ന അത്ഥത്തിത്ഥം മാറ്റി, രക്തസാക്ഷികളെയോ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെയോ പ്രകീത്തിക്കാനും അവരെ ഇസ്‌ലാമിക പുണ്യത്തിന്റെ മാതൃകകളായി കണക്കാക്കാനും ഇസ്‌ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രം ദൈവവചനത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. എന്തൊരു പരിഹാസം! ഇതിന് ഖുആനെ കുറ്റം പറയണോ? നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരും അസത്യം കൊണ്ട് പാളികളാ പൊതിഞ്ഞ ഖുനിന്റെ അത്ഥം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര എനിക്കുണ്ട്. കുഫ് എന്നാ "സത്യത്തെ അസത്യം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുക" എന്നാണ് അത്ഥമാക്കുന്നത്.

മതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും വഷങ്ങളായി ശുഹദയുടെ മാറുന്ന ആശയവും

ഖുറാ വളരെ മികച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്, നന്ദി പ്രകടനമായി, കഴിഞ്ഞ 14 നൂറ്റാണ്ടുകളായി അതി വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട എല്ലാ അഴുക്കും വൃത്തിയാക്കാനും ഓരോ വാക്കിന്റെയും ഓരോ വാക്യത്തിന്റെയും അത്ഥം അവ്യക്തവും സംശയവുമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥകാര കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അതിനാ വൈജ്ഞാനിക പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമുണ്ട്. മറ്റ് മതങ്ങളി നിന്നുള്ള ആളുക ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശക്തമായ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്തരം പക്ഷപാതം, അതേ വാക്കിന് ഖുറാകുന്നത്ഥമല്ലാത്തത്ഥങ്ങളി നിന്ന് അവ തന്നെ നകിയ വാക്കുകകുന്നുണ്ട്. അക്കാഡമിക്സി തിയറി ഇഡുസ്ഡ് അന്ധത എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. വികലമായ നിലവിലുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം നിങ്ങളെ സത്യത്തിലേക്ക് അന്ധരാക്കാം. അതിനാ മോശം സിദ്ധാന്തങ്ങ അവ വേണ്ടതിലും കൂടുത കാലം നിലനിക്കും. എനിക്ക് ചിന്തിക്കാ കഴിയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം അനശ്വരമായ ആത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഖുറാ അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും എല്ലാവരും അതി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ ലേഖനത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

ഇസ്ലാമും മിസ്റ്റിസിസവും: 'നഫ്സ്' ആത്മാവാണോ? (ഭാഗം 1)

ഇസ്ലാമും മിസ്റ്റിസിസവും: 'റൂഹ്' ആത്മാവാണോ? (ഭാഗം 2)

ഇസ്ലാമും മിസ്റ്റിസിസവും: ആത്മാവുമായി മറ്റെന്താണ് ആശയക്കുഴപ്പം? (ഭാഗം 3)

മതനവീകരണത്തിന് വേദങ്ങളി നങ്കൂരമിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനാ, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അത്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

എന്നിട്ടും ഇസ്‌ലാം തികഞ്ഞതാണോ, ഐസ് പോലുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ നടപടികളുമായോ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് - പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്‌ലിംക അവരുടെ മതത്തെ ഇത്രയധികം തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്? വിശ്വാസത്യാഗികളെയും സ്വവഗ്ഗാനുരാഗികളെയും വധിക്കുന്നതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തിക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാ, ഇത് പൂണ്ണമായും ഇസ്‌ലാമിന് എതിരാണെന്നും ഇസ്‌ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമാണെന്നും അവ പറയുന്നു.

ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് വിശ്വാസത്യാഗമല്ല, രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന് ഖു വളരെ വ്യക്തമാണ്. രാവിലെ മുസ്ലീം ആകുകയും വൈകുന്നേരത്തോടെ യഹൂദമതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്ത നിരവധി ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ഖു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, കുഴപ്പങ്ങ പ്രചരിപ്പിക്കാനും തങ്ങളുടേതായ മതം ഉപേക്ഷിക്കാഹതയില്ല എന്ന ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ബോധപൂവമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് അവ ഇത് ചെയ്തത്. അതിന്റെ പേരി ആരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഒരു കപടവിശ്വാസിയും പുതിയ വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കാ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ദ്രോഹ പ്രവത്തനങ്ങക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇന്ന് ചില ആളുകളോ വിഭാഗങ്ങളോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്യാഗത്തെയും രാജ്യദ്രോഹമായി കണക്കാക്കുകയും രാജ്യദ്രോഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷ നകുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കി, കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഖുആനല്ല.

സ്വവഗ്ഗാനുരാഗികളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്:

(4:16) നിങ്ങളി രണ്ട് പുരുഷമാ പരദൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കി അവരെ ശിക്ഷിക്കുക. അവ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്താ അവരെ വെറുതെ വിടുക; അല്ലാഹു പലപ്പോഴും മടങ്ങുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു.

സ്വവഗരതിക്ക് വധശിക്ഷയില്ല?

അവ ഇസ്‌ലാമിനെ പൂണ്ണമായും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണെങ്കി - അത് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചും ഖുറാനെക്കുറിച്ചും - കിതാബു മുബീ എന്ന വ്യക്തമായ ഗ്രന്ഥത്തെയും - മനുഷ്യനുള്ള അന്തിമവും സമ്പൂണ്ണവുമായ വെളിപാടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ സന്ദേശം ഇത്രയധികം മുസ്‌ലിംക തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കി സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്?

എല്ലാ ചോദ്യങ്ങക്കും വ്യക്തതയോടെയും അവ്യക്തതയോടെയും ഖു ഉത്തരം നകുന്നു. അത് തീച്ചയായും കിതാബും മുബീ ആണ്. ഖുആനിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ സംശയത്തിന്റെ നിഴലില്ലാതെ അതിന്റെ വ്യക്തമായ അത്ഥം കണ്ടെത്തുക. വളരെ യുക്തിസഹമായി സ്ഥാപിക്കാ കഴിയുന്ന വ്യക്തമായ അത്ഥം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അസാധുവും വികലവുമാണെന്ന് കാണിക്കാം.

ഇന്നത്തെ ലിബറ, പുരോഗമന മുസ്‌ലിംക അസംബന്ധ ഭാഷാ ജിംനാസ്റ്റിക്‌സിലേക്ക് നിബന്ധിതരാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പൂണ്ണമായ വചനം അത് പറഞ്ഞതായി തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും 1400ഷത്തെ പാണ്ഡിത്യം അത് വിശ്വസിച്ചുവെന്നും അവകാശപ്പെടാ സാദിക്കും.

ഹസ്സ ഭാഗികമായി ശരിയാണ്. അതെ, പുരോഗമനവാദിക ഗാലറിയി കളിക്കുകയും യൂഫെമിസം ഉപയോഗിക്കുകയും ഖുആനിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങ സ്വന്തമാക്കാ ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഖുറാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അടിമകളായ സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് അനുമതി നകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കാ അവക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഖുറാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അടിമകളായ സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് അനുമതി നകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അതിനെ അപൂണ്ണമാക്കുന്നില്ല. അടിമത്തം നിരോധിക്കുന്നത് ഖുആനിനെതിരായ അത്തരം നിരോധനമല്ല. ദയവായി എന്റെ ലേഖനം വായിക്കുക:

അടിമത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ധാമ്മികത അല്ലെങ്കി അധാമികത, സ്ത്രീ അടിമകളുമായുള്ള ലൈംഗികബന്ധം അനുവദിച്ച ഖുറാ അനുമതി

എന്നാ തികഞ്ഞ ദൈവിക ഖുആനിന്റെ നിയമങ്ങക്കനുസൃതമായി ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിലൂടെ അവ പാരമ്പര്യവാദികക്കും മതമൗലികവാദികക്കും വിജയം കൈമാറുന്നു, കാരണം അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ തെളിവുക പാരമ്പര്യവാദികക്കാണ്.

പരിഹാര മാഗങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പാരമ്പര്യവാദികളും മതമൗലികവാദികളും തെറ്റാണെന്ന് ഖുആനിന്റെ സഹായത്തോടെയും പൂണ്ണമായും ഖുആനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തികച്ചും യുക്തിസഹമായ വാദങ്ങളിലൂടെയും തെളിയിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്യങ്ങ എടുക്കുക. എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഖുറാ അനുസരിച്ച് മുസ്ലീങ്ങക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാ അനുമതി നകിയത്? ഖുറാ വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം നകുന്നു, എന്നിട്ടും ഖുആനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ധാരണ കാണിക്കാത്ത മിതവാദികളുടെ പോലും വാദങ്ങളി ഞാ ഞെട്ടിപ്പോയി. "വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാ" എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് അവകുന്നത്. അത് ശ്ലാഘനീയവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഖു നിങ്ങക്ക് അതിന് അനുമതി നകുന്നില്ല. ഉത്തരം തെറ്റാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള അടിച്ചമത്തലിനെതിരെയും പോരാടാനും അടിച്ചമത്തപ്പെട്ട മറ്റ് ആളുകളെ സഹായിക്കാനും ഖു അനുവദിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ മാഗത്തി യുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാരണവുമില്ല. ഇപ്പോ ഇത് വെറും വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ കാര്യമാണോ? അല്ല, വിഷയം അല്ലാഹുവിന്റെ മാഗത്തി പോരാടുന്ന എല്ലാ സൂക്തങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ സംശയാതീതമായി ഇത് വ്യക്തമായി സ്ഥാപിക്കാ കഴിയും. അത് പോലെ ലളിതമാണ്. അപ്പോ, അടിച്ചമത്തുന്നവക്കും പീഡിപ്പിക്കുന്നവക്കും എതിരെ മാത്രമേ യുദ്ധം അനുവദനീയമാണെങ്കി, അത് സമാധാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും ബാധകമല്ലെന്ന് അറിയാ യുദ്ധം എന്ന വാക്യത്തിന്റെ സന്ദഭം അറിയേണ്ടതുണ്ടോ? സമാധാനപരമായ വാക്യങ്ങക്കു കീഴി നാം താറാവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

ആരാണ് കാഫി എന്ന് ഖു നമ്മെ വ്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നു, ഈ നിവചനം വിശ്വാസ നിഷ്പക്ഷമാണ്, കാരണം എല്ലാ ബഹുദൈവാരാധകരും ഖുആനി ഒരു വാക്യത്തിലും കാഫി ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മുസ്ലീങ്ങപ്പെടെയുള്ള ചില വാക്യത്തി പരാമശിച്ച കുഫ്റിന്റെ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികക്ക് കാഫിറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി കാഫിറിന് അമുസ്‌ലിം എന്നൊരു അഥം കൊടുത്താ ആളുക അതനുസരിച്ച് ഖുറാ വായിച്ചാ അതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും. ഖുറാ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന പദങ്ങളുടെയും അത്ഥം യുക്തിപരമായി തികഞ്ഞ രീതിയി വ്യക്തമായി നിവചിക്കുന്നു. യുക്തിയുടെ നിയമങ്ങ പിന്തുടരുന്ന വാക്കിന്റെ അത്ഥം (അത് എന്താണ് അത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്താണ് അത്ഥമാക്കാത്തത്) അപ്പോ സംശയത്തിന് അതീതമാണ്. ഖുറാ വാക്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഖുറാ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ വ്യക്തമായ അത്ഥം, യുക്തിയുടെ നിയമങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിക്കുക. എന്താണ് അത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്താണ് അത്ഥമാക്കാത്തത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക. അപ്പോ ഖു മനസ്സിലാക്കാ ശരിയായ അത്ഥം ഉപയോഗിക്കുക. ഏതെങ്കിലും വാക്യത്തിന്റെ അത്ഥം ശരിയായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലോ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നേടുന്നതിലോ നിങ്ങക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല.

അപ്പോ മുസ്ലിംക ആരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്? മതപീഡനം അതിന്റെ എല്ലാ രൂപത്തിലും നടപ്പാക്കിയത് കാഫിറായിരുന്നു. മുശ്രിക്കിനെതിരെ പോരാടണമെന്ന് ഖുറാ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. 9:5 വാക്യം ഒഴികെ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും കാഫിറാണ്, അത് പിന്നീട് ചച്ച ചെയ്യും. ഈ കാഫിറുക എന്തിനെതിരെയാണ് യുദ്ധം അനുവദിച്ചത്? അവ മത പീഡകരായിരുന്നു. സമാധാനപരമായ മുശ്രിക്കിനെതിരെ പോരാടുന്നത് ഖുറാ വ്യക്തമായി വിലക്കുന്നു. യുദ്ധത്തി, ഒരു കാഫിറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. മുസ്ലീങ്ങക്കെതിരെ പോരാടിയവരെല്ലാം കാഫി ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കി പള്ളിയി വെച്ച് അക്രമിക കാഫി ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വാക്യങ്ങളി നിങ്ങ കാഫിറിനെ അവിശ്വാസി എന്ന് വിവത്തനം ചെയ്താ, അത് തെറ്റാണ്, കാരണം അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിനെതിരെ പോരാടുകയോ സമാധാനപരമായി അവിശ്വാസികളോട് പോരാടാ അവക്ക് അനുവാദം ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അതിനാ, "ഇനി അടിച്ചമത്ത ഉണ്ടാകുന്നതുവരെയും അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമം നിലനിക്കുന്നതുവരെയും മത പീഡകരോട് പോരാടുക" എന്ന് വിവത്തനം ചെയ്യുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ വേണം. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമത്തി "മതത്തി ഒരു നിബന്ധവും ഉണ്ടാകരുത്" എന്ന് ഉപ്പെടുന്നു. വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, അവിശ്വാസി എന്ന് വിവത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാഫി ഖുആനി നിഷ്ക്രിയമായ അവിശ്വാസിയെ അത്ഥമാക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസത്തെയും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളെയും സജീവമായി നിരസിക്കുകയും എതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവ എന്നാണ് ഇതിനത്ഥം.

പല മുസ്ലീങ്ങളും ഖുആനിന്റെ സമഗ്രതയും സ്ഥിരതയും എല്ലാ കാരണങ്ങളോടും എതിക്കുന്നു.

തെളിവുകളുടെയും യുക്തിയുടെയും യുക്തിയുടെയും കശനമായ നിയമങ്ങ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഖുആനിലെ ഏത് വാക്കിന്റെയും ഏത് വാക്യത്തിന്റെയും അത്ഥത്തി എത്തിച്ചേരാ കഴിയുമെന്ന് ഞാ എന്റെ പല ലേഖനങ്ങളിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖുആനിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയി വ്യാഖ്യാനിക്കാമെങ്കിലും, ഖുറാ ഒരു അത്ഥം മാത്രം നകുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കിതാബും മുബീ. അതിനായി നിങ്ങ എന്റെ വാക്ക് എടുക്കേണ്ടതില്ല. എന്റെ ലേഖനങ്ങ വായിച്ച് എന്റെ മെത്തഡോളജിയോ മറ്റേതെങ്കിലും മെത്തഡോളജിയോ പിന്തുടരുക, നിങ്ങക്ക് മികച്ചതാണെന്ന് കാണിക്കാനും ഞാ പറയുന്നത് അസത്യമാണെങ്കി എന്നോട് പറയൂ. എന്റെ ലേഖനങ്ങ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവ ഖുആനിന്റെത്ഥം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഖു തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനമല്ല. ഞാ പറയുന്നത് ഖുആനെ പരാമശിച്ച് എളുപ്പത്തി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്, അത് തെറ്റാണെങ്കി തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു.

ഖുറാ അടിസ്ഥാനപരമായും അക്ഷരാത്ഥത്തിലും സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ്. അതിനാ, നിങ്ങക്ക് ഒരു മതമൗലികവാദിയും അക്ഷരവാദിയും എന്ന നിലയി ഏറ്റവും തീവ്രമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും മതഭ്രാന്തന്മാരും തീവ്രവാദികളും വഞ്ചകരാണെന്ന് തെളിയിക്കാനും കഴിയും. അവരാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും മൗലികവാദികളോ അക്ഷരവാദികളോ അല്ല. അവ ഖുആനിന്റെത്ഥം വളച്ചൊടിക്കുന്ന മതഭ്രാന്തന്മാരും തീവ്രവാദികളും നുണയന്മാരും വഞ്ചകരുമാണ്.

ഖുആനിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തി, ഓരോ വാക്യത്തിന്റെയും കൃത്യമായ അത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തന്റെ ഖുആനിക അടിസ്ഥാനങ്ങളെ മിനുസപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് മതമൗലികവാദി, ഓരോ വാക്കിനും ഖുകുന്ന അക്ഷരാത്ഥത്തി ഉറച്ചുനിക്കുന്നവനാണ് അക്ഷരാത്ഥി. നിലവിലെ ഉപയോഗം, നിഘണ്ടു, ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ഖുആനിനു പുറത്തുള്ള പദങ്ങ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തികഞ്ഞ കാരണത്തോടെ ഞാ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാ, പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും ആളുകളാണ്, പുസ്തകമല്ല, "നമുക്ക് അനശ്വരമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ടോ" എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യം എടുക്കുക? "ആത്മാവ്" എന്ന് നാം കരുതുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം മരിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തി നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലെന്നും അതും ഉണന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഖു വ്യക്തമായ ഉത്തരം നകുന്നു. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഇമാമുകളും ഉപ്പെടെ എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും ഒരു അനശ്വരമായ ആത്മാവി വിശ്വസിക്കുകയോ / വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? പുസ്തകം നകുന്ന വ്യക്തമായ ഉത്തരം അവഗണിച്ച് സ്വന്തം അത്ഥം എടുത്തതിന് നാം പുസ്തകത്തെയോ ആളുകളെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തണോ? വായിക്കുക: മുകളി ഉദ്ധരിച്ച മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള "ഇസ്ലാമും മിസ്റ്റിസിസവും" എന്ന ലേഖനം പരാമശിക്കുന്നുണ്ട്.

വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, പല തീവ്ര വലതുപക്ഷ മുസ്ലീം വിരുദ്ധ മതഭ്രാന്തന്മാരും "യഥാത്ഥ ഇസ്ലാം" ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ശഠിക്കുന്നു, അത് ഐഎസിന്റെയും തീവ്രവാദികളുടെയും ഇസ്ലാമാണെന്ന് അവ പറയുന്നു.

സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടി അനായാസം തോപ്പിക്കാ വമ്പമാരെ കഴിയും. അവക്ക് ഒരു യഥാത്ഥ വെല്ലുവിളി ഉയത്താ വളരെ കുറച്ച് പേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതും ആ ചുരുക്കം ചിലക്ക് പിന്തുണക്കാരില്ലാത്തതുമാണ് ഖേദകരം. മുസ്‌ലിംകക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാ വളരെ എളുപ്പമാണ്.

തീവ്ര വലതുപക്ഷ മുസ്ലീം വിരുദ്ധ മതഭ്രാന്തന്മാരും ഐസിസ് പോലുള്ള മുസ്ലീം തീവ്രവാദികളും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ്. അവ രണ്ടുപേരും മതഭ്രാന്തന്മാരും അവരുടെ മതഭ്രാന്തി തീവ്രവുമാണ്.

സലഫിക ഇസ്‌ലാമിനെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവെന്നും കൂടുത സമാധാനപരവും സഹിഷ്ണുതയുള്ളതുമായ വാക്യങ്ങ അവഗണിക്കാ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് ലിബറ, പുരോഗമന മുസ്‌ലിംക ആരോപിക്കുമ്പോ, അവ ശരിയാണ്. എന്നാ അവ പരാമശിക്കാ മറക്കുന്നത്, കൂടുത കടുപ്പമേറിയതും കക്കശവുമായ വാക്യങ്ങ അവഗണിക്കാ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ അവ സെലക്ടീവാണ് എന്നതാണ്.

രചയിതാവിന് തെറ്റി. ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോരാടുക എന്ന വാക്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാ കഴിയുമ്പോ, അടിച്ചമത്തലിനെതിരെ, ഏതൊരു പീഡകനെതിരെയും മാത്രമേ യുദ്ധം അനുവദനീയമാകൂ എന്ന് തെളിയിക്കാ കഴിയുമ്പോ, അടിച്ചമത്തുന്നവ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തി പെട്ടവനാണെങ്കിലും, അടിച്ചമത്തപ്പെട്ടവ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും, പിന്നെ എവിടെയാണ് എന്തിനേയും അവഗണിക്കുന്ന ചോദ്യം. ചെറി പിക്കിംഗ്? ഖുആനിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സന്ദഭവും പരാമശിക്കാതെയും സമാധാനപരമായ വാക്യങ്ങക്ക് പിന്നി ഒളിക്കാതെയും നിങ്ങ "കഠിനവും കക്കശവുമായ വാക്യങ്ങ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കാം.

പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ 23ഷത്തെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളി മുഹമ്മദ് ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സംഭവങ്ങ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം രൂപവും ദിശയും മാറ്റി. ഖുആനി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അവ്യക്തതയും അവ്യക്തതയും നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങക്ക് വാതി തുറന്നിടുന്നു.

സന്ദേശത്തി അഭേദ്യമായ തുടച്ചയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ട്. ഖുആനി ഒരു വൈരുദ്ധ്യം പോലുമില്ല, അവ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്, യഥാത്ഥത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇത് സ്വയം സഹായിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം മറ്റേതെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം ഖുആനിന് വിരുദ്ധമായി ദൃശ്യമാകും. ഞാ ശൂന്യമായ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയവും/ചോദ്യവും ഉക്കൊള്ളുന്ന 50-ലധികം ലേഖനങ്ങ ഇതിന് പിന്തുണ നകുന്നു. തുടച്ചയും സ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച്, വായിക്കുക:

ഖുറാനി നിന്ന് മുഹമ്മദ് (സ) യുടെ പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ കഥ (ഭാഗം 1): ആദ്യകാല എതിപ്പ്

മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ കഥ ഖുആനി നിന്ന് (ഭാഗം 2): മക്ക വിജാതിയക്ക് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ്

ഖുആനിലെ മുഹമ്മദ് (സ) യുടെ പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ കഥ (ഭാഗം 3): പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകളി നിന്നുള്ള പ്രധാന പോയിന്ററുക

ഖുറാനി മുഹമ്മദ് (സ) യുടെ പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ കഥ (ഭാഗം 4): മദീനിയ കാലഘട്ടം

മുഹമ്മദ് (സ) യുടെ പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ കഥ ഖുആനി (അവസാന ഭാഗം) സംഗ്രഹം

മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ കഥ ഖുആനി നിന്ന് (ഭാഗം 6): പുസ്തകത്തിന്റെയും ജിസിയയുടെയും ആളുക

അസാധുവാക്കലിന്റെ തത്വം അത്ഥമാക്കുന്നത് കൂടുത സമാധാനപരവും അനുരഞ്ജനപരവുമായ വാക്യങ്ങ മേലി സാധുതയുള്ളതല്ല എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് അ-ബഖറയിലെ 106-ാം വാക്യം പറയുന്നു:

"ഞങ്ങ റദ്ദാക്കുകയോ മറക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വെളിപാടും ഞങ്ങ പകരം വയ്ക്കുന്നത് മികച്ചതോ സമാനമായതോ ആയ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും.

അസാധുവാക്ക ഖുആനിന് ബാധകമല്ല. മു വേദഗ്രന്ഥങ്ങക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. “ഞങ്ങ അസാധുവാക്കുകയോ മറക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വെളിപാട്, ഞങ്ങ അതിനെക്കാ മെച്ചമോ സമാനമായതോ ആയ എന്തെങ്കിലും പകരം വയ്ക്കുന്നു” എന്ന വാക്യം വിശദീകരിക്കാ നിങ്ങക്ക് അസാധുവാക്കലിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നകുന്നതിന്, “മറ്റുള്ളവ നിങ്ങളോട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവരോടും ചെയ്യുക” എന്ന പരസ്‌പരം സ്വീകരിക്കുക. ഒരു നാഗരികത വികസിച്ച എല്ലാ ജനങ്ങക്കും പ്രദേശങ്ങക്കും ദൈവം മനുഷ്യരാശിക്ക് നകിയ ആദ്യത്തെ ധാമ്മിക തത്വമാണിത്, അതില്ലാതെ നാം കാട്ടുമൃഗങ്ങളി നിന്ന് നാഗരികതയിലേക്കുള്ള പരിവത്തനം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. ഇത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ നാഗരികതയില്ലാതെ നാഗരികത സാധ്യമല്ലാത്തതിനാ നാഗരികതയോളം പഴക്കമുണ്ട്. "അഹ്‌സാ" "തിന്മയെ നല്ലത് കൊണ്ട് അകറ്റുക, പ്രതികാരത്തിന് പകരം ക്ഷമിക്കുക" എന്ന മാക്സിമം ഇതിന് പകരം വയ്ക്കുന്നു. പുരോഗമനപരമായ വെളിപാടുകളുടെ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തേതാണ് ഖുറാ എന്നതിനാ, മെച്ചപ്പെട്ട രൂപത്തിലല്ലാതെ നിങ്ങക്ക് പുതിയതായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനാകില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യഭിചാരത്തിനുള്ള ശിക്ഷ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയല്ല, മറിച്ച് കുറ്റം സ്ഥാപിക്കാതെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നവക്ക് 100 അടിയും 80 അടിയുമാണ്. സ്വവഗരതിക്ക് വധശിക്ഷയില്ല.

വായിക്കുക: ദീ-ഇ-ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കി ഇസ്ലാമിലെ ധാമ്മിക ജീവിതരീതി

മതമൗലികവാദികക്ക് ഗ്രന്ഥ വാദങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് മൗലികവാദികളെ നിണ്ണായകമായി പരാജയപ്പെടുത്താ കഴിയില്ല, കാരണം മതമൗലികവാദികളുടെ കഠിനമായ അക്ഷരീയ വ്യാഖ്യാനങ്ങക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ലാസിക്ക പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ വലിയ ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഖുആനി അസത്യം കുന്നുകൂട്ടിയ വികലമായ ക്ലാസിക്ക സ്കോളഷിപ്പിന് ഖുആനിന്റെ ശക്തിയെ താങ്ങാ കഴിയുമോ? ഖുറാ അതിന്റെ ആശയം വ്യക്തതയോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് ആശയവിനിമയം നടത്താ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അത്ഥം ഒഴികെ വിരുദ്ധമായ ഒരു വീക്ഷണവും നിലനിക്കാ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങക്ക് വേണ്ടത് അത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തി സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതാണ്.

(21:18) അല്ല, ഞങ്ങ സത്യത്തെ അസത്യത്തിനെതിരെ എറിയുന്നു, അത് അതിന്റെ തലച്ചോറിനെ തട്ടിയെടുക്കുന്നു, അപ്പോ അസത്യം നശിക്കുന്നു! ആഹ്! നിങ്ങ (നമ്മോട്‌) പറയുന്ന (തെറ്റായ) കാര്യങ്ങളുടെ പേരി നിങ്ങക്ക് നാശം സംഭവിക്കാം.

അസത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാ ഖുആനിന്റെ ശക്തിയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഖുറാ തന്നെ നകുന്നത്ഥത്തെ അവഗണിച്ച് വാക്കുകക്ക് സ്വന്തം അത്ഥംകാത്തിടത്തോളം കഠിനമായ വാക്യങ്ങ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ പോലും കഠിനമല്ല. "സമാധാനപരമായ വാക്യങ്ങളെ" ആശ്രയിക്കാതെ, ഖുറാ നിവചിച്ചിരിക്കുന്ന അവയുടെ അക്ഷരാത്ഥത്തി പൂണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടാതെ, വാ വാക്യങ്ങ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഞാ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഞാ അത് താഴെ പുനനിമ്മിക്കുന്നു:

മക്കയിലെ ബഹുദൈവാരാധകരുടെ അന്തിമ വിധി

മക്ക കീഴടക്കി 18 മാസങ്ങക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വാക്യങ്ങ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. യുദ്ധമില്ലാതെ മക്ക പിടിച്ചെടുത്തു, 18 മാസത്തേക്ക് രക്തച്ചൊരിച്ചി ഉണ്ടായില്ല. മക്ക സൂറങ്ങളി ആവത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നകിയ അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിയാണ് ഈ വാക്യങ്ങ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് നബി(സ)യെ മക്കയി നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാ അല്ലാഹു മക്കക്കാരുടെ നാശം ഒഴിവാക്കി.

മക്ക കീഴടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സൂറ തൗബ കാലക്രമത്തി രണ്ടാമത്തെ അവസാന സൂറത്ത് അവതരിച്ചത്. യുദ്ധം കൂടുതലും മക്കക്കാരുമായും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളുമായും ആയിരുന്നു, മക്കക്കാ എല്ലാവരും മുശ്രിക്കുകളായിരുന്നു. ഈ സൂക്തങ്ങളി എപ്പോഴാണ് മുശ്രിക് എന്നും കാഫി എന്നും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

9:1, 9:2 വാക്യങ്ങ എല്ലാ മുശ്രിക്കുകക്കും നാല് മാസത്തെ പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, എന്നാ അവരുടെ ഇടയിലെ കാഫിറൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തി നാണക്കേട് കൊണ്ട് മൂടപ്പെടും എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ്.

9:3, 9:4 എന്നിവ മുഷ്‌രികീനുമായുള്ള എല്ലാ ഉടമ്പടികളും പിരിച്ചുവിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അവരുടെ ഉടമ്പടി ഒരിക്കലും ലംഘിക്കാത്തവരുമായി ഒഴികെ, കഠിനമായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് കാഫിറൂണിന് (മുഷ്‌രിക്കിന് അല്ല) മുന്നറിയിപ്പ് നകുന്നു.

9:5 വാക്യം നാല് മാസ കാലയളവിന്റെ അവസാനത്തി എല്ലാ മുഷ്‌രിക്കിനെയും കൊല്ലാനുള്ള കപ്പനയാണ്:

1. ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയോ മുസ്‌ലിംകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തവ

2. ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നവ നമസ്കാരം നടത്തുകയും സകാത്ത് നകുകയും ചെയ്യുന്നു

3. അഭയം തേടുന്നവ

കാഫിറിനെ മാത്രമേ കൊല്ലൂ എന്നായിരുന്നു ആജ്ഞയെങ്കി ഇനി യുദ്ധത്തി ശത്രുവില്ലാത്തതിനാ അവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം. മുകളി ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഒഴിവാക്കലുകളിലൂടെ മുഷ്‌രികീനി കാഫിറല്ലാത്തവരെ ഈ വാക്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. മുസ്‌ലിംകളുമായുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയോ അവക്കെതിരെ പോരാടുകയോ അഭയം തേടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊഴികെ എല്ലാ മുഷ്‌രിക്കുകളും ഉക്കൊള്ളുന്ന കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവ നടത്തുന്ന കുഫ്‌റിന്റെ ന്യായീകരണവും തെളിവുമാണ് ബാക്കി വാക്യങ്ങ. അഭയം തേടുന്നവ ധിക്കാരികളല്ല, അതിനാ കാഫിറുമല്ല.

യുദ്ധത്തിന് കാരണം അല്ലാഹുവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും കുഫ്‌റിനല്ല, മറിച്ച് ശപഥങ്ങളും ഉടമ്പടികളും ലംഘിച്ചതിന്റെയും ദൂതനെ പുറത്താക്കാ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന്റെയും ഒന്നാമനായതിന്റെയും കുഫ്‌റാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന സൂക്തങ്ങ. മുസ്ലീങ്ങളെ ആക്രമിക്കുക:

(9:12) എന്നാ അവ തങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങ ലംഘിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരി നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്താ, നിങ്ങ അവിശ്വാസികളുടെ തലവന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക (അ-ഇമ്മത്-അ-കുഫ്രി) : അവരുടെ ശപഥങ്ങ അവക്ക് ഒന്നുമല്ല. സംയമനം പാലിച്ചേക്കാം.(13) തങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങ ലംഘിക്കുകയും, ദൂതനെ പുറത്താക്കാ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും, നിങ്ങളെ ആദ്യം (ആക്രമിച്ച) അക്രമം നടത്തുകയും ചെയ്ത ആളുകളോട് നിങ്ങ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലേ?

ഇസ്ലാമിനെ സജീവമായി എതിക്കുകയും യുദ്ധങ്ങ ചെയ്യുകയും ഉടമ്പടിക ലംഘിക്കുകയും നാല് മാസത്തെ പൊതുമാപ്പ് കാലയളവിനു ശേഷവും ധിക്കാരം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത "കഫാറു" മക്കയി തന്നെ തുടരുകയും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാനോ പലായനം ചെയ്യാനോ സമയം വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താ വാളെടുക്കേണ്ടി വരും. . ലളിതമായ അവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരി ഒരാളെപ്പോലും കൊല്ലാ പാടില്ലായിരുന്നു, "മതത്തി ഒരു നിബന്ധവും ഉണ്ടാകരുത്", "(സമാധാനത്തോടെയുള്ള വിശ്വാസം നിരസിക്കുന്നവ) അവന്റെ വഴിയും എനിക്ക് എന്റേതും ആകുക" എന്ന തത്വം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 4 മാസ കാലയളവിന്റെ അവസാനത്തി എത്ര പേ ധിക്കാരികളായി മക്കയി തുടന്നു? 4 മാസത്തെ പൊതുമാപ്പ് ആരും ഉപയോഗിക്കാതെ ഹെജാസിന് പുറത്തുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാ ഒന്ന് പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. വാ വാക്യങ്ങ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വാക്യങ്ങളി എന്താണ് കഠിനമായത്? അതെ, അറുക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യം വളരെ കഠിനമാണ്. ഉടമ്പടിക ലംഘിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത മുശ്രിക്കിനെ പൊതുമാപ്പ് കാലയളവ് അവസാനിക്കുമ്പോ മക്കയി കണ്ടെത്തിയാ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സൂക്തം കക്കശമാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, യൂഫെമിസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുന്നത്ര ലഘുവായി ഇത് പറയുന്നു. ചില മുന്നറിയിപ്പ് നിസ്സാരമായി കാണുകയും മക്കയി തന്നെ തുടരുകയും അറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യില്ലേ? അവരി പിശാചിനെ പേടിപ്പിക്കുകയും പൊതുമാപ്പ് കാലയളവ് അവസാനിക്കുമ്പോ രക്തച്ചൊരിച്ചി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഫലമനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാഠിന്യം അളക്കാം. വാ വാക്യങ്ങ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ രക്തച്ചൊരിച്ചി പൂണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി. രക്തച്ചൊരിച്ചി പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങ നേടാനുള്ള ഈ പാഠം മുസ്ലീങ്ങ നന്നായി പഠിച്ചു. ഇത്രയും ചെറിയ രക്തച്ചൊരിച്ചി കൊണ്ട് നിമ്മിച്ച അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യം നിങ്ങ ചരിത്രത്തി കാണില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, ജനകീയ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി, മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ എല്ലാ അറബികളും ഖുആനിന്റെ വാക്കുക ദൈവിക ഉത്ഭവമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഇസ്‌ലാമിന് ശേഷവും ഖുആനിന്റെ അനുകരണീയമായ അവകാശവാദത്തെ നിരാകരിച്ച മുസ്‌ലിംക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക സുവണ്ണ കാലഘട്ടത്തി പല പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരും കവികളും ഖു ദൈവിക ഉത്ഭവം ഉള്ളതാണെന്ന വീക്ഷണത്തെ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തു.

ഭാഷാപരമായ മികവി ഖുആനിന്റെ അനുകരണീയത അവകാശപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പരിഹാസ്യമാണ്. മാനദണ്ഡം ആത്മനിഷ്ഠമാണ്, ഓരോരുത്തക്കും അവരവരുടെ അഭിപ്രായമുണ്ടാകാം. എന്നാ ഖുആനിന്റെ വെല്ലുവിളി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ശാസ്ത്രവും മതവും എന്ന എന്റെ ലേഖനത്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഖുആനിന്റെ സത്തയിലാണ് അതിന്റെ അനുകരണീയത

ഇസ്‌ലാമിന്റെ നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ ഞാ വിളിക്കുന്നത് സുവണ്ണ കാലഘട്ടത്തെയാണ്. യുക്തിവാദം മതഭ്രാന്തന്മാരായി മാറുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോ അതിന്റെ നിഷ്കളങ്കത നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവ യുക്തിവാദത്തെ അടിച്ചമത്തി, അതിനാ സുവണ്ണ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു.

ഖുആനിന്റെ വെല്ലുവിളി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാ, അത് യുക്തിവാദികളെ മതഭ്രാന്തന്മാരി നിന്ന് അകറ്റുന്നു. വെളിപാടുക നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട ചിലത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കി നാം കാട്ടാളന്മാരായി തുടരുമായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങക്ക് ധാമ്മിക തത്വങ്ങളും ധാമ്മിക ജീവിതരീതിയും നകി. ഞാ പറഞ്ഞ പാരസ്‌പര്യത്തിന്റെ മാക്‌സിം ആദ്യം ഒരു മതപരമായ കടമയായി പ്രയോഗിച്ചു, അവരുടെ മതം പിന്തുടരുന്ന ആളുകക്കിടയി ഒരു പങ്കിട്ട മൂല്യമായി മാറി, വലിയ കൂട്ടം ആളുകക്കിടയി വിശ്വാസത്തിനും സഹകരണത്തിനും വഴിയൊരുക്കി. ഇത് ഒരു നാഗരികതയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു. ദൈവത്തോടും ധാമ്മിക നിയമങ്ങളോടും ഉള്ള ബഹുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മതം നമുക്ക് ഡിയോന്റോളജിക്ക നൈതികത അല്ലെങ്കി ധാമ്മികതകി. മതപരമായ ധാമ്മിക നിയമങ്ങ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും ഉള്ള പ്രയോജനം ഉട തന്നെ പ്രകടവും അളക്കാവുന്നതും ആയിത്തീന്നു. ഈ തത്ത്വങ്ങ അനുഭവപരമായ തെളിവുകളി നിന്ന് പിന്നോക്കാവസ്ഥയി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. തത്ത്വചിന്തക ഡിയോന്റോളജിക്ക നൈതികതയെ യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തി പ്രായോഗിക നൈതികതയാക്കി മാറ്റി; മതത്തി നിന്നുള്ള ഈ ധാമ്മിക തത്ത്വങ്ങ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ യുക്തിസഹമായി അവതരിപ്പിക്കാ കഴിയും. ഇപ്പോ മതത്തി നിന്നുള്ള എല്ലാ ധാമ്മിക തത്ത്വങ്ങളും പിന്നോക്കാവസ്ഥയി യുക്തിസഹമായതിനാ (അങ്ങനെയല്ലെങ്കി തത്ത്വങ്ങ നശിക്കുമായിരുന്നു), പിന്നീടുള്ള തത്ത്വചിന്തക തെളിവുകളോ തെളിവുകളോ ഇല്ലാതെ ദൂരക്കാഴ്ചയി ഇവ ലഭ്യമാകുമെന്ന മട്ടിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. ആദ്യകാല തത്ത്വചിന്തകക്ക് യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ധാമ്മിക തത്ത്വങ്ങ മതത്തി നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതി പ്രശ്‌നമില്ല, കാരണം അവ മതവിശ്വാസങ്ങളും പുലത്തി. മതവുമായുള്ള ഈ ബന്ധം നൂറ്റാണ്ടുകളായി അയഞ്ഞെങ്കിലും മതം മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഒരു നിമ്മിതിയാണ് എന്ന് പിക്കാലത്ത് തത്ത്വചിന്തക പരിഹസിക്കുന്നു, കാരണം മതങ്ങ നമുക്ക് നകിയ പ്രായോഗിക മൂല്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ധാരണയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അതിനാ, മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ദീഘവീക്ഷണത്തി മനുഷ്യക്ക് യോജിച്ചതായിരിക്കണം. ബിസി 600 മുത തത്ത്വചിന്തയുടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മുഴുവ ചരിത്രത്തിലും, ധാമ്മികതയുടെയും ധാമ്മിക വാദങ്ങളുടെയും നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങ നമുക്ക് നകുമ്പോ ഒരു യഥാത്ഥ ധാമ്മിക തത്വം പോലും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.

അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രചോദിതമായ വചനമാണെന്ന് ഖു പറയുന്നു. അതിനാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രചോദനമില്ലാതെ സാധ്യമല്ലാത്തതും അതിനാ അനുകരണീയവുമായത് അതി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചലഞ്ച് തോവിയില്ലാതെ നിക്കുന്നു, മുകളി ഉദ്ധരിച്ച ലേഖനത്തിച്ചചെയ്യുന്നു.

ഖുആനിനെ കുറിച്ച് അ-റാസി പ്രത്യേകം പരിഹസിച്ചു:

തെളിവുള്ള അത്ഭുതം നിലവി ഉണ്ടെന്നും ലഭ്യമാണെന്നും നിങ്ങ അവകാശപ്പെടുന്നു, അതായത് ഖുറാ. നിങ്ങ പറയുന്നു: 'അത് നിഷേധിക്കുന്നവ, സമാനമായ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ.' വാചാടോപജ്ഞ, പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷക, ധീരരായ കവിക എന്നിവരുടെ കൃതികളി നിന്ന് സമാനമായ ആയിരം കാര്യങ്ങ ഞങ്ങ സൃഷ്ടിക്കും, അവ കൂടുത ഉചിതമായ രീതിയി പദപ്രയോഗം ചെയ്യുകയും വിഷയങ്ങ കൂടുത സംക്ഷിപ്തമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവത്ഥം നന്നായി അറിയിക്കുന്നു, അവയുടെ പ്രാസമുള്ള ഗദ്യം മികച്ച മീറ്ററിലാണ്. … ദൈവത്താ, നിങ്ങ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു! പുരാതന കെട്ടുകഥക വിവരിക്കുന്നതും അതേ സമയം വൈരുദ്ധ്യങ്ങ നിറഞ്ഞതും ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു കൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങ പറയുന്നു: 'അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും നിമ്മിക്കൂ'"

ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഈ ദയനീയമായ പൊങ്ങച്ചക്കാരേ! അവയി ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം - ഈ നാണംകെട്ട ദൈവത്തിന്റെ കൊള്ളക്കാ. "ധാമ്മികതയുടെ പരമോന്നത തത്വം" എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ഇമ്മാനുവ കാന്റ് ഞങ്ങക്ക്കി. സാവലൗകിക നിയമത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യം ഇതാണ്: "അതേ സമയം നിങ്ങക്ക് സാധിക്കുന്ന ആ തത്വത്തി മാത്രം പ്രവത്തിക്കുക, അത് [പ്രകൃതിയുടെ] ഒരു സാവത്രിക നിയമമായി മാറും."

"മറ്റുള്ളവ നിങ്ങളോട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവരോടും ചെയ്യുക" എന്ന പാരസ്‌പര്യത്തിന്റെ പരമാവധി ഇതല്ലേ? അത് പരസ്‌പരം പരസ്‌പരം നകുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് കാന്ത് വാദിച്ചു. ഒരാ ഒരു മാസോക്കിസ്റ്റ് ആണെങ്കി പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ മാക്സിമം സഹായിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപീകരണം മാസോക്കിസ്റ്റുമായോ മനോരോഗിയുമായോ കൂടുത മെച്ചമായി പ്രവത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? കാന്ത് പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ മെച്ചവും കൂടുത പാണ്ഡിത്യവുമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മറ്റൊരു അക്കാഡമിക്ക് ഒഴികെ ആക്കാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാ കഴിയുക? തിരുവെഴുത്തുക അഭിസംബോധന ചെയ്യാ ശ്രമിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന് എന്ത് പ്രായോഗിക മൂല്യമുണ്ട്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ തന്റെ ലളിതമായ തീരുമാനത്തെ സാവത്രികമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അയാക്ക് അഭിനയിക്കാ കഴിയില്ല!

ധാമ്മിക തത്ത്വചിന്തകരി ഏറ്റവും പ്രശസ്തനാണ് കാന്ത്. പത്തൊപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ആധുനിക തത്ത്വചിന്തകന് പോലും മതത്തി നിന്നുള്ള പാരസ്പര്യത്തേക്കാ കൂടുത മുന്നോട്ട് പോകാ കഴിഞ്ഞില്ല. താ കേവലം മാക്‌സിം പുനരാവിഷ്‌കരിക്കുകയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാതെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തു. കാന്റിയ ധാമ്മികത ഡിയോന്റോളജിക്ക ആണ്, നീതിയി വിശ്വസിക്കാതെ പരലോകത്ത് പൂണത കണ്ടെത്തുന്ന തന്റെ ധാമ്മിക തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് യുക്തിസഹമായ അത്ഥമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. കേവലമായ ധാമ്മിക മൂല്യങ്ങ മതത്തിന് പുറത്ത് നിലനിക്കില്ല. ചിലവ്/ആനുകൂല്യങ്ങ അല്ലെങ്കി അനന്തരഫലങ്ങ (പിടികൂടാനും ശിക്ഷാപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങ അനുഭവിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതക) എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നിശ്ചിത സാഹചര്യങ്ങളി പ്രായോഗികമായത് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രായോഗിക നൈതികത, അത് ധാമ്മികതയല്ല. വിപ്പനയുടെ 95% ആവത്തിച്ചുള്ള ബിസിനസ്സ് ഉക്കൊള്ളുന്ന ബിസിനസി സത്യസന്ധത പാലിക്കുന്നതി ഒരു ധാമ്മികതയും ഇല്ല. ഇവിടെ സത്യസന്ധത എന്നത് ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായ തത്വമാണ്, കാരണം ബിസിനസ്സ് സത്യസന്ധമല്ലെങ്കി ഉപഭോക്താക്ക മടങ്ങിവരില്ല. അനാശാസ്യ പ്രവത്തനങ്ങ തടയാ ഗവമെന്റിന്റെ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കി ഉപഭോക്താവ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങ പോലെ തിരിച്ചുവരാ സാധ്യതയില്ലാത്ത ബിസിനസ്സുകളി വളരെ കുറച്ച് സത്യസന്ധത മാത്രമേ ഞങ്ങ കാണുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ധാമ്മിക തത്വമെന്ന നിലയിലും പ്രായോഗിക നൈതികതയുടെ തത്വമെന്ന നിലയിലും സത്യസന്ധത തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരു ധാമ്മിക തത്ത്വമായി സത്യസന്ധത പാലിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ്, അതിന്റെ 100% വിപ്പനയും തിരികെ വരാത്ത പുതിയ ഉപഭോക്താക്കക്കുള്ള ബിസിനസ്സാണെങ്കി പോലും സത്യസന്ധമായി പ്രവത്തിക്കും.

എന്നിരുന്നാലും, നവോത്ഥാന കാലത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ ഉയച്ചയോടെ, ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് തകച്ചയും സ്തംഭനാവസ്ഥയും വന്നു, ഇസ്ലാമിക സുവണ്ണ കാലഘട്ടത്തി നിലനിന്നിരുന്ന ചെറിയ സ്വതന്ത്ര ചിന്തക അവസാനിച്ചു. ഇജ്തിഹാദിന്റെ വാതിലുക അടച്ചു, പണ്ഡിതന്മാ ഇനി പുതിയ അതിത്തികളിലേക്ക് ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. പകരം അവ ഭൂതകാലത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അനുകരിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

അത് സത്യവും ഖേദകരവുമാണ്. അഴുക വളരെ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം 1000ഷം കൊണ്ട് യൂറോപ്പി നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങക്ക് ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തി, യുക്തിയും തത്ത്വചിന്തയും ശാസ്ത്രവും പഠിക്കുമ്പോ മുസ്‌ലിംക മതഭ്രാന്തന്മാരായി മാറുന്നതിനുള്ള മറുമരുന്ന് അവ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അതിനാ അവ ഈ വിഷയങ്ങളോട് വിരോധം വളത്തിയെടുത്തു, അത് ഇന്നും നിലനിക്കുന്നു. മുസ്‌ലിംക അവരുടെ മതവും അതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും സംരക്ഷിക്കാ തിരഞ്ഞെടുത്തു. യുക്തിവാദികളാണ് പ്രായോഗിക ധാമ്മികതയുടെ അവകാശവാദങ്ങളി അകപ്പെട്ട് നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്, ഇത് യുക്തിവാദി വേഷത്തി മതത്തി നിന്നുള്ള വ്യക്തവും ലളിതവുമായ കോപ്പിയടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ. മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഉചിതമായ നിയമങ്ങളും മറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും രൂപപ്പെടുത്തി യുക്തിസഹമായ രീതിയി ധാമികതത്ത്വങ്ങ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാ കഴിയും, എന്നാ സ്വന്തമായി ഒരൊറ്റ ധാമ്മിക തത്വം നിമ്മിക്കാ കഴിവില്ല. ഇവരെല്ലാം ദൈവത്താ പ്രചോദിതരായവരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിമ്മിക്കാ ദൈവത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി. ഖുആനിന്റെ സാരാംശം ദീ ആണ്. അതിന്റെ മികവ് എന്റെ ലേഖനത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

ദീ-ഇ-ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കി ഇസ്ലാമിലെ ധാമ്മിക ജീവിതരീതി

ഒരുപക്ഷേ വിരോധാഭാസം എന്തെന്നാ, ഭൂരിഭാഗം മുസ്‌ലിംകളും ഇതിനകം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു - ആത്യന്തികമായി സ്വയം പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹാസ്യമായ നിസ്സാരവും നിസ്സംഗവുമായ ക്ഷമാപണങ്ങ ഇല്ലാതെ അവ ഇത് പരസ്യമായും ലജ്ജയില്ലാതെയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാ നിദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം.

സൂറ അ നിസായിലെ 34-ാം വാക്യത്തി നിന്ന് ഞാ നിങ്ങക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം തരാം, അത് സൂക്ഷ്മലോകത്തി മുസ്ലീങ്ങ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, പരിപൂണമായ ഖുആനിലുള്ള വിശ്വാസം പരിഷ്കരണത്തി നിന്ന് നമ്മെ എങ്ങനെ തടയുന്നു. വാക്യം പറയുന്നു:

"നിങ്ങ കലാപത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം (ആദ്യം) അവരെ ഉപദേശിക്കുക (അടുത്തത്), കിടക്ക പങ്കിടാ വിസമ്മതിക്കുക, (അവസാനം) അവരെ അടിക്കുക." (4:34)

ഇത്തരമൊരു നിഷ്ഠൂരമായ മാനസികാവസ്ഥയ്‌ക്കപ്പുറം മാനവികത വികസിച്ച ഇക്കാലത്ത്, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറേബ്യയി നിന്ന് പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ബന്ധങ്ങളും റോളുകളും ഗണ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് യുക്തിവാദികളും ലിബറ മുസ്‌ലിംകക്ക് അനന്തമായ പ്രശ്‌നങ്ങക്കും വൈജ്ഞാനിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

4:34-ലും ഖുറാ തെറ്റില്ല. എന്റെ ലേഖനം വായിക്കുക:

ഖുആനിക ജ്ഞാനം: സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹവും ചികിത്സയും

ആയത്തു നൂ, ആയത്തു കുസി, ദാനധമ്മങ്ങ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, പ്രാത്ഥനയി നിന്ന് ആശ്വാസവും ശക്തിയും തേടുക, ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുക, നല്ല പെരുമാറ്റവും സ്വഭാവവും, സത്യസന്ധത, വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ദയ, വിനയം, എന്നിങ്ങനെ മനോഹരവും നിഗൂഢവുമായ നിരവധി വാക്യങ്ങളുണ്ട്.

ആയത്ത് അ നൂ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമാണ്, പക്ഷേ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു, ഞാ ഭയപ്പെടുന്നു. ഞാ ഇത് എന്റെ ലേഖനത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വെളിച്ചത്തിന്റെ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രദശനം (അയത്ത് അ-നൂ)

എന്നാ നരകത്തിലെ നിത്യ പീഡനം, കള്ളന്മാരെ കൈവെട്ട, ദുന്നടപ്പുകാ, അടിമകളെ സൂക്ഷിക്ക എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങളും ഉണ്ട്.

അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുക, അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുക, അവരോട് ദയയോടെ പെരുമാറുക എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വാക്യങ്ങ ഉള്ളപ്പോ ആളുകളെ അടിമകളാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.

സൗദി അറേബ്യ ഒഴികെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഹദ്ദ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അത് നല്ല കാര്യമാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ചാട്ടവാറടിയുടെ നല്ല കാര്യം, അനുഭവിക്കാ ജയി ശിക്ഷയില്ല, ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പം ജേതാവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനാ കുടുംബം കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ജയിലിനുള്ളി സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ലൈംഗികാതിക്രമം കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിനേക്കാ വളരെ മോശമാണ്. നിങ്ങളുടെ വാചകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും സഹ സെ ഇണകളി നിന്ന് ബഗ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാ കുറച്ച് ചാട്ടവാറടി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ജയിലുക തടവുകാരനെ പരിഷ്കരിക്കുമോ? പുറത്തുവരുന്നത് കൂടുത കടുത്ത കുറ്റവാളിയാണ്. സമൂഹത്തിന് എന്ത് ചെലവ്? ജയി മതിലുകക്ക് പിന്നി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങ നമ്മെ അലട്ടുന്നില്ല.

ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങക്ക് നമുക്ക് പിഴ ചുമത്തുമോ? അത് നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു വഷത്തി മൂന്നി കൂടുതലുള്ള ഓരോ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനത്തിനും നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നകിയാലോ? അധികമാളുകളും പിഴ ഈടാക്കാതെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങ പഴങ്കഥയായി മാറുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മതിയാകും.

നരകത്തിലെ ശിക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് കാഫിറിനുള്ളതാണ്, ഒരു വിശ്വാസത്തിലും പെട്ട എല്ലാ ആളുകളെയും ഖുറാ കാഫിറുകളായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. നരകത്തി ആയിരിക്കുന്ന ആളുക എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളി നിന്നും വരുന്നവരും അതുപോലെ സ്വഗ്ഗത്തിലുള്ളവരും ആയിരിക്കും. നന്ദികെട്ട വിമതരാണ് കാഫിറിമാ. അവ നിങ്ങളുടേതി നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മതത്തി നിന്നുള്ള നല്ല സാധാരണക്കാരല്ല.

ഭയാനകമായ മുന്നറിയിപ്പുകക്കിടയിലും ലോകത്ത് ഇത്രയധികം തിന്മക ഉണ്ടെങ്കി, അതില്ലാതെ എത്രമാത്രം തിന്മയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സങ്കപ്പിക്കുക? കാഫി നിങ്ങളുടെ ഏതോ പ്രിയ ഹിന്ദു സുഹൃത്താണെന്ന കാര്യം മനസ്സി നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. കാഫിറിന്റെ അത്ഥം അതല്ല. നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക വൈരുദ്ധ്യത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മളി ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നാം അതിനെ സത്യസന്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ, "നേരായ പാത"യിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുന്നു, സത്യസന്ധതയില്ലാതെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ "വഴിതെറ്റാ നമുക്ക് അനുവാദമുണ്ട്". നിങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനിക പക്ഷപാതമെന്ന നിലയി, "മോശമായത്" നല്ലതായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ക്രമേണ കഠിനമാക്കുന്നത് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാക്കാ കഴിയും.

ഖുആനിക കുറിപ്പടിക മനുഷ്യന്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തെയോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനയും ദിവസവും 50 റകാത്തുകളും എടുക്കുക, ഓരോ റക്കാത്തിലും "എന്നെ നേവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുക" എന്ന് ഞങ്ങ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങ ഇത് ഒരു ദിവസം 50 തവണ പറയേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകളി നിങ്ങ അശ്രദ്ധരല്ലെങ്കി, ഭക്തിയുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയി പ്രാത്ഥിക്കുകയാണെങ്കി പ്രാത്ഥന യാന്ത്രിക നിദ്ദേശമായി പ്രവത്തിക്കുന്നു.

ആയിരം മാലാഖമാരോ 3000-5000-നോ ഉള്ള യുദ്ധസമയത്ത് അല്ലാഹു നകിയ സഹായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങ എടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണെന്ന് അല്ലാഹു തന്നെ പറയുന്നു, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മാലാഖമാ ഉണ്ടെന്നത് പോലെ അത് ഒരു ഹരമായി പ്രവത്തിച്ചു.

അല്ലാഹു നിയമങ്ങ സ്ഥാപിച്ചു, നിയമങ്ങ പൂണ്ണമായി പ്രവത്തിക്കുന്നു, പ്രപഞ്ചം കൂടുതലും സ്വയം ഭരിക്കുന്നതാണ്. അതിനാ എന്തെങ്കിലും പ്രവത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കി, എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും എന്താണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം:

13:11 ഒരു ജനതയുടെ കാര്യത്തിലും അവ തങ്ങളിലുള്ളത് മാറ്റുന്നത് വരെ അല്ലാഹു മാറ്റുകയില്ല.

ഖുആനിന്റെ മാനുഷിക ഉത്ഭവം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നമുക്ക് നകുന്ന ആശ്വാസവും ആശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് നമ്മ മുസ്ലീങ്ങ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയമാണിത്. മൂല്യവത്തായത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രവാദത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇരട്ട നേട്ടം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനത്ഥം.

നിങ്ങ ഇവിടെ രണ്ട് അനുമാനങ്ങ ഉന്നയിക്കുന്നു - നിങ്ങ ഖുആനിന്റെ ദൈവിക ഉത്ഭവത്തെ നിരാകരിച്ചതിനാ, തീവ്രവാദിക അത് പിന്തുടരും. അതൊരു നിഷ്കളങ്കമായ അനുമാനമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഖുആനി ദൈവിക ഉത്ഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അവനെ തീവ്രവാദിയാക്കുന്നത്! ഞാ ഖുആനിന്റെ ദൈവിക ഉത്ഭവത്തി സംശയത്തിന്റെ നിഴലില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയും ഒരു അക്ഷരവാദിയും മതമൗലികവാദിയും അതേ സമയം മിതവാദിയും ആധുനികവും പുരോഗമനവാദിയും യുക്തിവാദിയുമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ യുക്തിയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും കാര്യത്തി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാ ദൈവവചനം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങ കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

വിശ്വാസത്തെ സംശയവും സംശയവും കൂട്ടിച്ചേക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞാ ആദ്യം പറയും, ഞാ തന്നെ ആ ഘട്ടത്തി എത്തിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, വൈജ്ഞാനിക വൈരുദ്ധ്യവുമായി പൊരുതാ മിക്ക വിശ്വാസികളും നടത്തുന്ന വ പരിശ്രമങ്ങളേക്കാ അത്തരമൊരു പ്രായോഗിക റിയലിസം കഠിനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

അന്ധമായ വിശ്വാസത്തേക്കാ തീച്ചയായും അവിശ്വാസമാണ് നല്ലത്. അന്ധമായ വിശ്വാസമാണ് ഒരു മതഭ്രാന്തനെയോ തീവ്രവാദിയെയോ ആക്കുന്നത്, ഏത് ദിവസവും ഒരു മതഭ്രാന്തനെക്കാ സന്ദേഹവാദിയെ ഞാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളി നിന്നോ യുക്തിവാദത്തി നിന്നോ വിട്ടുനിക്കാത്ത വിശ്വാസം തീച്ചയായും അവിശ്വാസത്തേക്കാ മികച്ചതാണ്. സന്ദേഹവാദം മോശമല്ല, എന്നാ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതും പരിശോധിക്കപ്പെടാത്തതുമായ സംശയം മോശമാണ്.

ഖുറാ അപ്രമാദിത്തമാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ധീരവും അനിവാര്യവുമായ ചുവടുവെപ്പ് മുസ്ലീങ്ങ സ്വീകരിക്കണം.

തീവ്രവാദികളെ പരാജയപ്പെടുത്താ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു ആയുധം നിങ്ങ പറയുന്ന കാര്യങ്ങ പൂണ്ണമായും ഖുആനിന്റെ പിന്തുണയുള്ളതാണെന്നും വ്യക്തമായ അത്ഥം വളച്ചൊടിക്കുന്നത് അവരാണെന്നും കാണിക്കുക എന്നതാണ്.

ഖുറാ ദൈവികമല്ല, കുറ്റമറ്റതല്ല, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാത്തതല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താ ശ്രമിക്കുന്നിടത്തോളം, മുന്നോട്ട് പോയി അതിന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഷോട്ട് നകുക. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കി മറ്റുള്ളവ പറയുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങ സ്ഥാപിക്കരുത്. നിങ്ങ അത് സത്യസന്ധമായി പരിശോധിച്ചാ, നിങ്ങ എത്രമാത്രം തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങ കണ്ടെത്തും.

ഇസ്ലാം ഖുആനെക്കാളും സുന്നത്തേക്കാളും വളരെയേറെയാണ്. മതത്തെ മനുഷ്യക്ക് പ്രസക്തമാക്കിയ കാര്യങ്ങ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മതമൗലികവാദികളാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരാണ് തീവ്രവാദിക. വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് ഇസ്ലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ചെറിയ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ തല തിരിക്കുന്നു. സുവണ്ണ കാലഘട്ടം നീണ്ടുനിന്നില്ല എന്നത് അതിശയമല്ല. അ-റാസിയെ എടുക്കൂ, അവ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു! അ-റാസിയെപ്പോലെ മാറുന്ന ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരെ പരമ്പരാഗത മുസ്‌ലിംക തിരിഞ്ഞതി അത്ഭുതമുണ്ടോ?

നിങ്ങ അതിനെ വിമശനാത്മകമായും എല്ലാ ആത്മാത്ഥതയോടും കൂടി പരിശോധിക്കണമെന്നും യുക്തിസഹമായി അല്ലെങ്കി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ പകരം നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി വൈജ്ഞാനിക വൈരുദ്ധ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും ഖുറാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ദൈവത്തെയും മതത്തെയും പരിഹസിക്കാതെ തലയും സമനിലയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുസ്‌ലിംക ശാസ്ത്രരംഗത്ത് തിളങ്ങിയിരുന്നെങ്കി സുവണകാലം അവസാനിക്കുമായിരുന്നില്ല. ശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നവരാണ് മുസ്ലീങ്ങളെയും ഇസ്‌ലാമിനെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയത്. പാരമ്പര്യവാദിക അവരുടെ എല്ലാ തെറ്റുകക്കും കുറഞ്ഞത് വിശ്വസ്തരായിരുന്നു. ടെലിസ്കോപ്പും മൈക്രോസ്കോപ്പും ഉപയോഗിക്കുന്നവക്ക് കണ്ണുക ഒരു ഗുണവും ചെയ്തില്ലെന്ന് കണ്ടാണ് അവ അന്ധവിശ്വാസികളായി മാറിയത്. യുക്തിവാദികളെയും ഞാ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അഹങ്കാരം മനുഷ്യനി എളുപ്പത്തി വരുന്നു, അവരുടെ അഹങ്കാരത്തിന് മറുമരുന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു. അത്തരം അഹങ്കാരം നമ്മെ നാഗരികമാക്കുന്നതിന് മതം നകിയ സംഭാവനയെ വളരെ കുറച്ച് വിലമതിക്കുന്നതി അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു, ഇല്ലായിരുന്നെങ്കി അതേ ശാസ്ത്രജ്ഞരും തത്ത്വചിന്തകരും കാട്ടാളന്മാ മാത്രമാകുമായിരുന്നില്ല. സുവണ്ണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും അതിന്റെ തകച്ചയും ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനത്തി പകത്താ ഞാ ശ്രമിച്ചു:

മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഉയച്ചയ്ക്കും പതനത്തിനും ഉള്ള  കാരണങ്ങ

---------

ഐഐടി കാൺപൂരി നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ നസീർ അഹമ്മദ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺട്ടന്റാണ്. അദ്ദേഹം www.NewAgeIslam.com- പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ്.

 

English Article:  The Quran Is the Perfect, Infallible Word of God, Even If All the Muslims Misunderstand It

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/quran-god-muslims/d/126710


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..