New Age Islam
Wed Feb 21 2024, 03:01 PM

Malayalam Section ( 13 Nov 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Quran and the Golden Rule: ഖുർആനും സുവർണ്ണനിയമവും: ‘മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ അവരോടും ചെയ്യുക’

By Naseer Ahmed, New Age Islam

08 October 2016

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

08 ഒക്ടോബർ 2016

മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതിയ മതം ഒരു നാഗരിക സ്വാധീനം എന്ന എന്റെ ലേഖനത്തിൽമതത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാർമ്മിക തത്ത്വങ്ങളാണ് നാഗരിക സ്വാധീനം കൂടാതെ  നമ്മെ സംസ്‌കരിച്ചത്  എന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചിരുന്നു; കാട്ടാളന്മാരെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരിഷ്‌കൃതരാകാൻ നാം ഒരിക്കലും മാറുമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പരിവർത്തനത്തിന് മനുഷ്യനെ സഹായിച്ച ആദ്യത്തെ ധാർമ്മിക തത്വം എന്താണെന്ന് ലേഖനം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ആധുനിക പാണ്ഡിത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്, എല്ലാ നാഗരികതയിലും എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും പൊതുവായുള്ള സുവർണ്ണനിയമമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ ധാർമ്മിക തത്വം ആയിരിക്കാം. 1604- ചാൾസ് ഗിബ്ബൺ ആണ് "ഗോൾഡൻ റൂൾ" എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഗോൾഡൻ റൂളിന്റെ ഏറ്റവും പരിചിതമായ പതിപ്പ് പറയുന്നത്, "മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവരോടും ചെയ്യുക." നിയമം ഒരു നിഷേധാത്മക നിർദ്ദേശത്തിന്റെ രൂപത്തിലും വരുന്നു: "ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറരുത്" എന്നതാണത്.¬¬¬

കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, മറ്റ് കമ്യൂണുകളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ചെറിയ കമ്യൂണുകളിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു, മറ്റുള്ളവരോട് വലിയ അവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പലപ്പോഴും റെയ്ഡുകൾക്കും പതിയിരുന്ന് ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുന്നത് ഉയർന്ന മരണനിരക്കിന് കാരണമാകുന്നു. സുവർണ്ണ നിയമം അത്തരക്കാരെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എന്ന് കാണാൻ എളുപ്പമാണ്. നിയമം ഒരു പൊതു മതത്തിന് കീഴിലുള്ള വിശാലമായ ഒരു കൂട്ടം അംഗീകരിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അവർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും വിശ്വാസവും അവർക്ക് വ്യക്തമായ അതിജീവന നേട്ടങ്ങൾ നൽകി. ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലെ സമാധാനം, ആളുകൾ ഒരേ വിശ്വാസങ്ങളോ മതമോ പങ്കിടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ പങ്കിട്ട മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഇത് വരെ, ആളുകൾ അവരുടെ മതവിശ്വാസികളെ വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ പൊതുവായതും പങ്കിടുന്നതും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പരസ്പര വിശ്വാസ സംഭാഷണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത്.

തൽമുദിലും തോറയിലും ബൈബിളിലും മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിലും നാഗരികതയിലും നിയമം കാണപ്പെടുന്നു.

ഈജിപ്ത്:

"ഇനി ഇതാണ് കൽപ്പന: ചെയ്യുന്നവനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അവനോട് ചെയ്യുക." (സി. 2040 - സി. 1650 ബിസി)

ഒരു അവസാന കാലഘട്ടം (c. 664 BC – 323 BC) പാപ്പിറസിൽ സുവർണ്ണ നിയമം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: "നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ വെറുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനോട് ചെയ്യരുത്."

ഗ്രീസ്

"മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക." – തേൽസ് (c. 624 BC – c. 546 BC)

ചൈന

"നിങ്ങൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തത് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്." - കൺഫ്യൂഷ്യസ് സി. 500 ബിസി)

"നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന്റെ നേട്ടം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നേട്ടമായും അയൽക്കാരന്റെ നഷ്ടം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നഷ്ടമായും കണക്കാക്കുക." - ലാവോസി (ഏകദേശം 500 ബിസി)

ഇന്ത്യ

സ്വന്തം വ്യക്തിക്ക് ദ്രോഹകരമെന്നു കരുതുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ നിയമം. മറ്റ് പെരുമാറ്റം സ്വാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലമാണ്. —ബൃഹസ്പതി, മഹാഭാരതം

പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്:

"...ഏറ്റവും വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഇത് (സുവർണ്ണനിയമം) അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു." (നീൽ ഡക്സ്ബറി)

ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും സുവർണ്ണ നിയമം പങ്കിടുന്നു. (ജെഫ്രി വാട്ടിൽസ്)

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ജെഫ്രി വാറ്റിൽസ് അതിനെ "ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബ ആചാരത്തിന്റെ തത്വം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് വസുധൈവ കുടുംബകം എന്നു തോന്നുന്നു.

ഖുർആനിലെ സുവർണ്ണ നിയമം

സുവർണ്ണനിയമം പാരസ്പര്യത്തിന്റെ മാക്സിമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, പ്രതിഫലമായി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപരന്റെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ ധാർമ്മിക പ്രതിബദ്ധതയാണ്. ഖുർആനിൽ സുവർണ്ണ നിയമം അതിന്റെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തിന്മയെ നന്മകൊണ്ട് അകറ്റാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നമുക്ക് പരിക്കേൽപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം, അത് ചിന്തനീയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ സ്ഥാനത്താണ്, നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല, അത്തരം ന്യായവാദങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാം. ഖുറാൻ അത്തരം ന്യായവാദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയും നൽകുന്നില്ല, നന്മകൊണ്ട് തിന്മയെ ചെറുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

41:34. നന്മയും തിന്മയും തുല്യമാകാനും കഴിയില്ല. ഏറ്റവും നല്ലതു കൊണ്ട് (തിന്മയെ) അകറ്റുക: അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതിനും ഇടയിൽ വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും ഉറ്റബന്ധവും പോലെ ആയിത്തീരും.

35. ക്ഷമയും ആത്മസംയമനവും പാലിക്കുന്നവരല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത്തരം നന്മ നൽകപ്പെടുകയില്ല - ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളല്ലാതെ.

36. (ഏതെങ്കിലും സമയത്ത്) പിശാചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭിന്നതയുണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ അഭയം തേടുക. അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു.

ഇത്രയും ഉയർന്ന ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം പ്രയാസകരമാണെന്ന് ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത്തരമൊരു നിലവാരം കൈവരിക്കാനുള്ള വഴി കാണിക്കുകയും നിയമം പിന്തുടരാൻ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശത്രുവിനെപ്പോലും ഉറ്റമിത്രമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇത് ക്ഷമയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, കാരണം പാപമോചനത്തിന് തിന്മയ്ക്ക് നല്ലത് തിരികെ നൽകേണ്ടതില്ല.

മുമ്പും ഇതേ സന്ദേശം അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും നൽകിയിരുന്നതായി സ്ഥിരീകരണം

41:43. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പറയാത്ത ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും നിൻറെ രക്ഷിതാവിൻറെ കൽപന പ്രകാരം പാപമോചനവും കഠിനമായ ശിക്ഷയും ഉണ്ട്.

ഖുർആൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നേരെമറിച്ച്, അത് അതിന് മുമ്പുള്ള (വെളിപാടുകളുടെ) സ്ഥിരീകരണവും, ലോകരക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശദീകരണവുമാണ് - അതിൽ സംശയമില്ല. (10:37)

എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേ സന്ദേശം കൈമാറിയതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

41:52. പറയുക: "(യഥാർത്ഥത്തിൽ) അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അത് തള്ളിക്കളയുകയാണോ? ഭിന്നതയിൽ അകപ്പെട്ടവനേക്കാൾ വഴിപിഴച്ചവൻ ആരുണ്ട്?"

പ്രസ്തുത അനുഗൃഹീത വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

വെളിപാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം കാണുന്നു, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അത് നിരസിക്കുന്നു! സത്യം അറിയാമെങ്കിലും അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ വഴിപിഴച്ചവൻ ആരുണ്ട്? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടുള്ള എതിർപ്പിലും ശത്രുതയിലും എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെയും അതിരുകടന്നിരിക്കുന്നു.

41:53. ഇത് സത്യമാണെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് വരെ (ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള) പ്രദേശങ്ങളിലും അവരുടെ സ്വന്തത്തിലും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നാം അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാക്ഷിയായാൽ പോരേ?

ആദ്യകാല നാഗരികതകൾ മുതൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നാം സുവർണ്ണനിയമം കണ്ടെത്തുന്നു, വെളിപാട് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അയച്ചതാണെന്നും ഉള്ള അടയാളങ്ങളാണിവ. സത്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കും വെളിപ്പെടും, ദൈവം അതിന് സാക്ഷിയാകും. ഇതിനുശേഷം ആരെങ്കിലും അവിശ്വസിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് സത്യം വെളിപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും.

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരേ നിയമം എല്ലാ നാഗരികതകൾക്കും പൊതുവായുള്ളതാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത സമയത്താണ് സൂറ അവതരിച്ചത്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കണ്ടെത്തലാണിത്. സൂറത് ഇതാണ് :

1. ഗോൾഡൻ റൂളിന്റെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതമായ പതിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു

2. മുൻകാല പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇത് തന്നെ നൽകപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു

3. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു, വെളിപാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നതിന് തെളിവായിരിക്കും.

ആയിരത്തിലധികം വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് പെട്ടെന്ന് അടയാളം കാണിക്കുകയായിരുന്നോ?

തീർച്ചയായും നിൻറെ രക്ഷിതാവിൻറെ അടുക്കൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിൻറെ ആയിരം വർഷം പോലെയാണ്. (22:47)

അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ദിവസം പോലെയോ അതിനു തുല്യമോ മാത്രമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അത് അന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനതകൾക്കും അവരുടെ മാർഗദർശനത്തിനായി ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം ആവർത്തിക്കുന്ന ഖുർആനിലെ മറ്റ് നിരവധി വാക്യങ്ങളുണ്ട്.

ഓരോ ഉമ്മത്തിനും (ഒരു സമൂഹത്തിനോ രാജ്യത്തിനോ) ഒരു ദൂതൻ ഉണ്ട്; (10:47)

നിശ്ചയമായും, എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും (സമൂഹം, രാഷ്ട്രങ്ങൾ)ക്കിടയിൽ നാം ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് (ഖുർആൻ 16:36)

"അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു താക്കീതുകാരനല്ലാതെ ഒരു ജനതയുമില്ല." (35:24)

ചില ദൂതൻമാരുടെ വർത്തമാനം നാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയിൽ ഇല്ല; (4:164)

തീർച്ചയായും നിനക്ക് മുമ്പ് നാം ദൂതൻമാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ( മുഹമ്മദ്‌) അവരിൽ ചിലരുടെ കഥ നാം നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലരുടെ കഥ നാം നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചിട്ടില്ല (40:78)

വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം:

41:53 ന്റെ അർത്ഥം "ഇതാണ് സത്യം എന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുന്നതുവരെ (ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള) പ്രദേശങ്ങളിലും അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിലും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നാം അവരെ കാണിക്കും." ഭാവിയിൽ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അതിനാൽ വാക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഊഹക്കച്ചവടവും പൂർണ്ണമായും അടയാളപ്പെടുത്താത്തതുമാണ്. എന്റെ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ആയത്ത് അൽ നൂരിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇത് ശരിയാണെന്ന് നാം  കാണുന്നു: പ്രകാശത്തിന്റെ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രദർശനം (ആയത് അൽ-നൂർ) ഇതിലുണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഭാവിയിൽ ഉചിതമായ സമയത്ത് മാത്രം അറിയിക്കണമെന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു. മതം മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ നിർമ്മിതി മാത്രമാണെന്നും ദൈവം എന്നൊരു വസ്തു ഇല്ലെന്നുമുള്ള പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തമായി മാറിയ ഇക്കാലത്ത്, ഖുർആനിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒരിക്കൽ കൂടി വെളിപ്പെടാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്.

41:52. പറയുക: "(യഥാർത്ഥത്തിൽ) അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അത് തള്ളിക്കളയുകയാണോ? ഭിന്നതയിൽ അകപ്പെട്ടവനേക്കാൾ വഴിപിഴച്ചവൻ ആരുണ്ട്?"

എന്നിരുന്നാലും, കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരിക്കാം, മുൻകാലങ്ങളിൽ, ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം പ്രധാന വിശ്വാസികൾ ലോകത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുവരെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും തുടക്കത്തിൽ അവിശ്വസിച്ചേക്കാം.

ഇമാം ഗസാലിയുടെ പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ മിഷ്‌കാത്തുൽ -അൻവാർ (ദീപങ്ങളുടെ സ്ഥാനം) തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും വ്യക്തമാകേണ്ടതും ആണെന്ന് എന്റെ ലേഖനം "വെളിച്ചത്തിന്റെ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം (ആയത്ത് അൽ-നൂർ) കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ഒരു പണ്ഡിതനും ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം സാധ്യമല്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ തെറ്റ് വ്യക്തമാണ്, കൂടാതെ പ്രകാശം മനുഷ്യന് ബാഹ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന അടുത്ത വാക്യം തന്നെ വ്യാജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോരായ്മയും കുറവും അംഗീകരിക്കാതെ തെറ്റായ വിശദീകരണം നൽകാൻ ഗസാലിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? മനുഷ്യൻ എല്ലാ സത്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നതിന്റെ തെളിവായപ്പോൾ, ഒരു ആയത്  കൊണ്ട് പിടിമുറുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഇസ്‌ലാമിലെ ഇജ്‌തഹാദിന്റെ അന്ത്യം വാദിക്കാൻ ഉത്തരവാദിയായ പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. വാക്യം 41:53 ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സൂക്തമാണ്. അത്തരം പണ്ഡിതൻമാരുടെയെല്ലാം തഖ്‌ലീദിന്റെ (അന്ധമായ അനുകരണം) അന്ത്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ഇജ്‌തഹാദിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ തന്റെ പീഠത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഇമാം ഗസാലിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ബൗദ്ധിക സത്യസന്ധത മുൻകാലങ്ങളിലോ ഇപ്പോഴോ ഉള്ള ഒരു പണ്ഡിതനും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആരും അതിനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും മോശമായ പാണ്ഡിത്യവും അന്ധമായ അനുകരണവും കൊണ്ട് മതാന്ധതയും തീവ്രവാദവും തഴച്ചുവളരുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. തിരിച്ചറിവ് ഭൂതകാലത്തിലെ എല്ലാ ചെളിയും തുടച്ചുനീക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാം മാറിയ നിശ്ചലമായ അഴുക്കുചാലിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കൂടുതൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ, മതാന്ധതയിൽ നിന്നും എല്ലാത്തരം തീവ്രവാദങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ധീരമായ ഒരു പുതിയ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. "ഇസ്‌ലാമിക" സാഹിത്യത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ സ്രോതസ്സുകളുടെയും മലിനമായ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഖുർആനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഇത്.

അതേ സൂറതിൽ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും

41: 5. അവർ പറയുന്നു: "നീ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മൂടുപടത്തിനടിയിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ ബധിരതയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു മറയുണ്ട്. ); ഞങ്ങൾക്കായി, ഞങ്ങൾ ചെയ്യും (ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്!)"

41:40. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവർ നമ്മിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല. ഏതാണ് നല്ലത്?- നരകാഗ്നിയിൽ എറിയപ്പെടുന്നവനോ, അതോ ന്യായവിധി നാളിൽ സുരക്ഷിതനായി കടന്നുവരുന്നവനോ? നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യുക: തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവൻ (വ്യക്തമായി) കാണുന്നുണ്ട്.

സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിഫലം

(39:32) അപ്പോൾ, അല്ലാഹുവിൻറെ പേരിൽ കള്ളം പറയുകയും, സത്യം വന്നാൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നവനെക്കാൾ അക്രമം ചെയ്യുന്നവൻ വേറാരുണ്ട്. നരകത്തിൽ ദൈവനിന്ദകരുടെ വാസസ്ഥലം ഇല്ലേ?

(33) സത്യം കൊണ്ടുവരുന്നവനും അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവനും - അത്തരക്കാർ തന്നെയാണ് സൽകർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

(34) അവരുടെ രക്ഷിതാവിൻറെ സന്നിധിയിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിക്കും.

(35) അങ്ങനെ അല്ലാഹു അവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശമായത് അവരിൽ നിന്ന് തടയുകയും, അവർ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യും.

സാർവത്രിക സത്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിഫലം വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളാൽ മികച്ചതാണ്. നിഷ്‌ക്രിയരും വഴിതെറ്റിയവരുമായ ആളുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും പുതുക്കാനും സത്യങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അള്ളാഹു നമ്മെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുവിന് സത്യം നന്നായി അറിയാം, അല്ലാഹു നമ്മെയെല്ലാം അവന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ.

ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ നസീർ അഹമ്മദ് പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റാണ്. ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമിൽ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ എഴുതാറുണ്ട്

English Article:   The Quran and the Golden Rule: ‘Do unto Others as You Would Have Them Do unto You’

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/quran-golden-rule/d/125762


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..