New Age Islam
Wed Feb 21 2024, 09:10 PM

Malayalam Section ( 18 Feb 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

On The Hijab Controversy ഹിജാബ്വിവാദത്തെക്കുറിച്ച്

By Naseer Ahmed, New Age Islam

17ഫെബ്രുവരി2022

ഹിജാബ്ഒരുമുസ്ലീംസ്ത്രീയെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളംമതപരമായവസ്ത്രംമാത്രമല്ല, സ്ത്രീമാന്യതയുടെഒരുമാനദണ്ഡംകൂടിയാണ്

പ്രധാനപോയിന്റുകൾ:

1.    മുസ്ലീംസ്ത്രീകൾമാത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്യൻകന്യാസ്ത്രീകളുംനിരവധിഹിന്ദുസ്ത്രീകളുംഹിജാബ്പാലിക്കുന്നു.

2.    യൂറോപ്പിലെഉയർന്നക്ലാസ്സിലെസ്ത്രീകളുംപർദ്ദധരിച്ചിരുന്നു.

3.    വളരെവിദൂരമല്ലാത്തഭൂതകാലത്തിൽ, താഴ്ന്നക്ലാസ്സ്ത്രീകൾക്ക്അവരുടെസ്തനങ്ങൾമറയ്ക്കാൻഅനുവാദമില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെചെയ്യാൻശ്രമിച്ചാൽഅവർക്ക്പിഴയോകഠിനമായശിക്ഷയോലഭിക്കുമായിരുന്നു.

-----

ഹിജാബ്ഒരുമുസ്ലീംസ്ത്രീയുടെമതപരമായവസ്ത്രംമാത്രമല്ല, മുസ്ലീംസ്ത്രീകൾമാത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്യൻകന്യാസ്ത്രീകൾ, നിരവധിഹിന്ദുസ്ത്രീകൾതുടങ്ങിയവരുംആചരിക്കുന്നസ്ത്രീഎളിമയുടെമാനദണ്ഡംകൂടിയാണത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ, പർദധരിച്ചിരുന്നത്ഉന്നതവർഗ്ഗക്കാരുംയൂറോപ്പിലെസ്ത്രീകളുംആയിരുന്നു. പൊതുമര്യാദയ്ക്കുംക്രമത്തിനുംഅവശ്യമായിമറയ്ക്കേണ്ടകാര്യങ്ങൾആവശ്യമായിവരുമെങ്കിലും, സ്ത്രീയുടെഎളിമയുടെബോധത്തിന്അത്മൂടിവയ്ക്കണമെങ്കിൽഅത്തുറന്നുകാട്ടണമെന്ന്ആവശ്യപ്പെടുന്നത്അശ്ലീലമാണ്.

വളരെവിദൂരമല്ലാത്തഭൂതകാലത്തിൽ, താഴ്ന്നക്ലാസ്സ്ത്രീകൾക്ക്അവരുടെസ്തനങ്ങൾമറയ്ക്കാൻഅനുവാദമില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെചെയ്യാൻശ്രമിച്ചാൽപിഴയോകഠിനമായശിക്ഷയോലഭിക്കുമായിരുന്നു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽസ്തനങ്ങൾമറയ്ക്കാൻനിർബന്ധിതരാകുമ്പോൾപുരുഷന്മാർക്ക്അവരുടെമേൽശരീരംതുറന്നുകാട്ടാൻകഴിയുന്നതിൽനീരസപ്പെടുന്നസ്ത്രീകളുണ്ട്. സ്വീകാര്യമായപെരുമാറ്റത്തിന്റെഇന്നത്തെമാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, നീന്തൽക്കുളങ്ങളിലുംമറ്റുംസ്ത്രീകളുംസ്തനങ്ങൾമറയ്ക്കരുതെന്ന്ആവശ്യപ്പെടുന്നത്അരോചകമാണ്‌. പലസ്ത്രീകളുംഅത്തരമൊരുനിയമത്തെഅനുകൂലിച്ചേക്കാം. കാരണം, അങ്ങനെചെയ്യാത്തവർഇനിയുംഏറെയുണ്ട്. സ്തനങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടുന്നതിൽതടസ്സമുള്ളസ്ത്രീകൾകുറവുള്ളഒരുകാലംവന്നേക്കാം, അങ്ങനെഒരുനിയമംകൂടിഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

തത്ത്വത്തിൽ, ഒരുസ്ത്രീതന്റെഎളിമയുടെബോധംമറയ്ക്കാൻആവശ്യപ്പെടുന്നഅവളുടെശരീരത്തിന്റെഏതെങ്കിലുംഭാഗംതുറന്നുകാട്ടണമെന്ന്ആവശ്യപ്പെടുന്നഒരുനിയമവുംവ്യവസ്ഥയുംസാധുതയുള്ളതായികണക്കാക്കരുത്. പൊതുക്രമത്തിന്റെയുംമര്യാദയുടെയുംനിയമങ്ങൾഒരുവ്യക്തിഅവശ്യമായിമൂടിവെക്കേണ്ടതെന്താണെന്ന്നിർദേശിക്കുമ്പോൾഅവൾഎന്തെല്ലാംതുറന്നുകാട്ടണമെന്ന്തീരുമാനിക്കുന്നത്മറ്റുള്ളവർക്ക്വേണ്ടിയല്ല.

മതത്തിൽനിർബന്ധംഉണ്ടാകരുത് (വാക്യം2:256) എന്ന്ഖുർആൻപറയുമ്പോൾ, ഒന്നിലുംനിർബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽഇസ്ലാമിൽഒന്നുംഅനിവാര്യമല്ലെന്ന്വാദിക്കാം! എന്നിരുന്നാലും, മതത്തിന്റെകാര്യങ്ങളിൽആരുംമറ്റൊരാളെനിർബന്ധിക്കരുത്അല്ലെങ്കിൽഎല്ലാവർക്കുംഅവരുടെമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളഅവരുടെധാരണഅനുസരിച്ച്പിന്തുടരാൻസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്എന്നതാണ്ഇതിന്റെഅർത്ഥം. ഒന്നിനുംമറ്റൊരാൾക്ക്നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽഅനിവാര്യതയുടെപരിശോധനപിഴവുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെദ്രോഹിക്കാത്തിടത്തോളംകാലംമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളഅവരുടെധാരണയനുസരിച്ച്മതംപിന്തുടരാൻഓരോവ്യക്തിക്കുംഅവകാശമുണ്ട്.

ഹിജാബ്ധരിക്കുന്നതിനെആയുധംവഹിക്കുന്നതിനോട്താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾതെറ്റായതുല്യതയുടെയുക്തിസഹമായവീഴ്ചപോലുള്ളവാദങ്ങൾറിപ്പോർട്ട്ചെയ്യപ്പെടുന്നത്നിരാശാജനകമാണ്! ഇസ്ലാമിന്റെഅഞ്ച്തൂണുകൾഎന്ന്അറിയപ്പെടുന്നത്മാത്രമാണ്ഇസ്ലാമിന്അനിവാര്യമെന്നആരിഫ്മുഹമ്മദ്ഖാന്റെവാദംഇസ്ലാമിനെകുറിച്ചുള്ളഅദ്ദേഹത്തിന്റെഅജ്ഞതയാണ്കാണിക്കുന്നത്. അഞ്ച്സ്തംഭങ്ങൾദൈവശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നാണ്വരുന്നത്, ഖുറാനിൽനിന്നല്ല. ജീവിതത്തിന്റെഎല്ലാവശങ്ങളുംഉൾക്കൊള്ളുന്നധാർമ്മികജീവിതത്തിന്റെസമ്പൂർണ്ണകോഡാണ്ഖുറാൻ, ഇഹത്തിലുംപരത്തിലുംവിജയംകൈവരിക്കുന്നതിന്മുത്തഖിക്കോമനസാക്ഷിയുള്ളമുസ്ലീമിനോഎല്ലാകോഡുകളുംഅത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ളമുസ്ലീംസ്ത്രീകൾകാലങ്ങളായിഅനുഷ്ഠിക്കുന്നഹിജാബ് (ബുർഖയല്ല), സാധാരണയായിമനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, 24:31വാക്യത്തിലെസ്ത്രീഎളിമയുടെവ്യക്തമായകോഡുമായിപൊരുത്തപ്പെടുന്നു. സ്വന്തംഅജണ്ടകളുള്ളവർഈവാക്യത്തെവ്യത്യസ്തമായിവ്യാഖ്യാനിക്കാൻഇഷ്ടപ്പെടുന്നുഎന്നത്വളരെവലിയകാര്യമല്ല. സ്വന്തംജീവിതത്തിൽസ്വന്തംധാരണപിന്തുടരാൻഅവർക്ക്സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

തന്റെകാലത്ത്മുസ്ലീംവിദ്യാർത്ഥിനികൾതന്റെക്ലാസ്സിൽഹിജാബ്ധരിച്ചിരുന്നില്ലഎന്ന്ഒരുഎഴുപതുവയസ്സുള്ളഒരുമാന്യൻഒരുടിവിചർച്ചയിൽവാദിക്കുന്നത്ഞാൻകേട്ടു. ഏത്കോളേജിലാണ്പഠിച്ചതെന്ന്പറഞ്ഞില്ല. കോളേജ്വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽസ്ത്രീപങ്കാളിത്തംവളരെകുറവുംമുസ്ലീംസ്ത്രീകളുടേത്അതിലുംതാഴെയുമായിരുന്നകാലമായിരുന്നുഅത്. മാത്രമല്ല, മുസ്ലീംസ്ത്രീകൾപെൺകുട്ടി/വനിതാസ്കൂൾ/കോളേജുകളിലുംഅപൂർവ്വമായികോ-എഡ്സ്കൂൾ/കോളേജിലുംപോകാനാണ്ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഒരുകോ-എഡ്കോളേജിൽപോകുന്നതിൽപ്രശ്നമില്ലാത്തവരോഅങ്ങനെചെയ്യാൻതാൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവരോപണ്ട്പർദപരിശീലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്മനസ്സിലാക്കാം.

കഴിഞ്ഞദശകത്തിൽ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽമുസ്ലീംസ്ത്രീകളുടെപങ്കാളിത്തംഇരട്ടിയായി. സഹപാഠശാലകളിൽ/കോളേജുകളിൽചേരുന്നതിനുള്ളതടസ്സംഅവർഒഴിവാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽഇത്സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ഹിജാബ്ധരിക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യമാണ്ഈപെൺകുട്ടികളിൽപലരെയുംഅവരുടെവീടുകളിൽനിന്ന്വലിച്ചിഴച്ചത്, ഇത്അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത്ഒരുപിന്തിരിപ്പൻനടപടിയാകും, അവരിൽപലരെയുംഅവരുടെവീടുകളിലേക്ക്തിരികെകൊണ്ടുവരാൻനിർബന്ധിതരാക്കും. ഇത്പുരോഗതിയുടെയുംആധുനികതയുടെയുംലക്ഷ്യത്തിന്ഗുണത്തേക്കാളേറെദോഷംചെയ്യും. സ്ത്രീകൾക്ക്ഇഷ്ടമുള്ളവസ്ത്രംസ്വതന്ത്രമായിതിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ.

നിലവിലുള്ളപുരുഷാധിപത്യമനോഭാവംകാരണംചിലസ്ത്രീകൾഹിജാബ്ധരിക്കാൻനിർബന്ധിതരാകാമെങ്കിലും, എല്ലാസാഹചര്യങ്ങളിലുംഇത്ശരിയല്ല. പലസ്ത്രീകളുംഹിജാബ്ധരിക്കാൻതിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണംഅത്അവർക്ക്സ്വതന്ത്രമായിസഞ്ചരിക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യംനൽകുന്നു, അതില്ലാതെഅവർതടയപ്പെടുകയുംവീടിനുള്ളിൽകഴിയുകയുംചെയ്യും. എന്റെസ്വന്തംകുടുംബത്തിൽ, എന്റെഅമ്മായിയമ്മഒരിക്കലുംഹിജാബ്ധരിച്ചിരുന്നില്ല, എന്റെഭാര്യഅവൾക്ക്25വയസ്സ്വരെഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾപെട്ടെന്ന്ബുർഖധരിക്കാൻതുടങ്ങിയപ്പോൾഞാൻഅത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെകുട്ടികൾസ്കൂളിൽപോകാൻതുടങ്ങിയതിനുശേഷമായിരുന്നുഇത്, അവൾക്ക്പലപ്പോഴുംവീട്ടിൽനിന്ന്ഇറങ്ങേണ്ടിവന്നു. എനിക്ക്അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയതിനാൽബുർഖഉപേക്ഷിക്കാൻഞാൻഅവളെപ്രേരിപ്പിച്ചു, പക്ഷേഅവൾഹിജാബ്സ്വീകരിക്കുകയുംഅതിൽഉറച്ചുനിൽക്കുകയുംചെയ്തു. ജോലിയിൽഏർപ്പെടുന്നതുവരെയോപലപ്പോഴുംപുറത്തുപോകേണ്ടിവരുമ്പോഴോഹിജാബ്ധരിക്കാത്തപലസ്ത്രീകളെയുംഎനിക്കറിയാം. ഹിജാബ്അത്തരംസ്ത്രീകൾക്ക്സ്വാതന്ത്ര്യംനൽകുകയുംവിമോചനംനൽകുകയുംചെയ്യുന്നു. മുസ്ലീംസ്ത്രീകളുടെമതപരമായവസ്ത്രംപോലെഹിജാബ്തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, പലഅമുസ്ലിംസ്ത്രീകളുംഅത്സ്വീകരിക്കുകയുംഅത്തുല്യമായിവിമോചനംനേടുകയുംചെയ്തേക്കാംഎന്ന്ഞാൻധൈര്യപ്പെടുന്നു.

എന്റെഅഭിപ്രായത്തിൽ, ഹിജാബ്ധരിക്കുന്നപെൺകുട്ടികളെസ്കൂളുകളിൽ/കോളേജുകൾക്ക്പുറത്ത്നിർത്തുന്നതിന്തുല്യമായമറ്റൊരുഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത്വരെഹിജാബ്നിരോധിക്കുന്നതിനുപകരംമുൻകാലസ്ഥിതിപുനഃസ്ഥാപിക്കാൻകോടതികൾഉത്തരവിടണമായിരുന്നു. ഇത്ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്, കാരണംപലപെൺകുട്ടികൾക്കുംഅവരുടെപരീക്ഷഎഴുതാൻനഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലബോധംനിലനിൽക്കുമെന്നുംസ്ത്രീകൾഎന്താണ്തുറന്നുകാട്ടേണ്ടതെന്ന്ഞങ്ങൾഅവരോട്പറയുന്നത്നിർത്തുമെന്നുംഞാൻപ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

-----

ന്യൂഏജ്ഇസ്ലാമിൽപതിവായിസംഭാവനചെയ്യുന്നനസീർഅഹമ്മദ്ഐഐടികാൺപൂരിൽനിന്ന്എഞ്ചിനീയറിംഗ്ബിരുദധാരിയാണ്, കൂടാതെമൂന്ന്പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായിഉത്തരവാദിത്തസ്ഥാനങ്ങളിൽപൊതു-സ്വകാര്യമേഖലകളിൽസേവനമനുഷ്ഠിച്ചശേഷംഒരുസ്വതന്ത്രഐടികൺസൾട്ടന്റായിസേവനംചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹംവർഷങ്ങളോളംഖുർആൻആഴത്തിൽപഠിക്കുകയുംഅതിന്റെവ്യാഖ്യാനത്തിൽസുപ്രധാനസംഭാവനകൾനൽകുകയുംചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Article:  On The Hijab Controversy

URL:    https://www.newageislam.com/malayalam-section/religious-clothing-modesty-hinab/d/126396

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..