New Age Islam
Fri Jul 12 2024, 05:59 PM

Malayalam Section ( 13 Oct 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Translating Muhammad: The Nabivamsha of Syed Sultan മുഹമ്മദിന്റെ വിവർത്തനം: സയ്യിദ് സുൽത്താന്റെ നബിവംശ

By Arshad Alam, New Age Islam

9 October 2021

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

9 ഒക്ടോബർ 2021

മതവിരുദ്ധതയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിഹാസം വ്യാപകമായി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ

1. സയ്യിദ് സുൽത്താൻ തന്റെ മഹാകാവിയായ നബിവംശയിലൂടെ മുസ്ലീം ഇതര പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി.

2. പ്രാദേശിക ഭാഷയായ ബംഗാളിയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത്.

3. സയ്യിദ് സുൽത്താൻ വാദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്, അങ്ങനെ സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് നിഷേധിക്കുന്നു.

------

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഫ്ഗാൻ വിപുലീകരണത്തോടെ ബംഗാളിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണം വന്നു, വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും കാരണം മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് അവിടെ വളരെ പഴയ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, ബംഗാളിലെ മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ തകരാറുകളില്ലാതെ തുടർന്നു. ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യങ്ങളും ബുദ്ധ അറക്കൻ സംസ്ഥാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബംഗാളിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ തങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം മത പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, വളരെ സർഗ്ഗാത്മകവും ഭാവനാത്മകവുമായ രീതിയിൽ മുസ്ലീം ഇതര പ്രേക്ഷകർക്ക് അവർ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. 16-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും 17-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന, ഒരുപക്ഷേ ചിറ്റഗോംഗ് സ്വദേശിയായ സയ്യിദ് സുൽത്താനാണ് അത്തരമൊരു ശ്രമം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഈ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ മ്യാൻമറിലുള്ള അരക്കാനിലെ തെരേവാദ ബുദ്ധരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

-----

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, സയ്യിദ് സുൽത്താൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം വിവരിക്കുന്ന 17,396 ഇരട്ടകളുടെ ഒരു ഇതിഹാസമായ നബിവംശ (പ്രവാചക പരമ്പര) രചിച്ചു. ഈ സമയം, ഈ മേഖലയിലെ ഇസ്ലാമിക സാന്നിധ്യം ഇതിനകം നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതാണ്. പ്രാദേശികമായ ബംഗാളിയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രദേശത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇതിഹാസം. സയ്യിദ് സുൽത്താന്റെ പ്രധാന ചോദ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനെ വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസ പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കും പുതിയ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത മുസ്ലീങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാകും എന്നതാണ്. അതിനാൽ ഹിന്ദു ലോകവീക്ഷണത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഈ ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നബിവംശ ശ്രമിക്കുന്നു. അസിം റോയിയെപ്പോലെ ബംഗാളിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും വികാസത്തെയും കുറിച്ച് എഴുതിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വ്യായാമത്തെ 'സമന്വയ'ത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിരുന്നു.

മുഹമ്മദിന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് --- സ്വന്തം അവതാരം ---

നിരഞ്ജന സ്വയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തം ഭാഗം (അംസ) പ്രകടമാക്കുന്നു.

കാലത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിന്റെ അവസാനം വരെ, സ്രഷ്ടാവ്

എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ശരിയായി നയിക്കാൻ സന്ദേശവാഹകരെ (പൈഘാംബർ) സൃഷ്ടിക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഖണ്ഡികയിൽ, സയ്യിദ് സുൽത്താൻ ദൈവത്തെ നിരഞ്ജന എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു, അതേ പദം തന്നെ പല ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സുൽത്താനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടി മുഹമ്മദാണ്, അതിനാൽ അവൻ അയച്ച മറ്റെല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും മുമ്പുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല. സുൽത്താൻ വാദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് വെറുമൊരു പ്രവാചകനല്ലെന്നും മറിച്ച് പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദു സങ്കൽപ്പത്തിന് സമാനമായ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ പ്രകടനമാണെന്നും ആണ്. മുഹമ്മദിന്റെ അത്തരമൊരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് അനുബന്ധ ആശയങ്ങൾ ഒഴുകുന്നു. ഒന്നാമതായി, ദൈവം ഈ പ്രകാശം (നൂർ) സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് (അംസാ) എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ കാരണംഅദ്ദേഹമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ, മറ്റെല്ലാം നൂർ ഇ മുഹമ്മദിന് ശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, സയ്യിദ് സുൽത്താന് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകന്മാരിൽ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമാണെന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, കാരണം സന്ദേശം പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവം പിന്നീട് വീണ്ടും അയച്ചു. മറ്റെല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവന്റെ പിന്നാലെ വന്നു, എല്ലാവരും ഒരേ സന്ദേശമാണ് വഹിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ, രാമൻ മുതലായവർ ഒരേ നിരഞ്ജന അയച്ച പ്രവാചകന്മാരാണെന്ന് സുൽത്താൻ വാദിക്കുന്നു, എന്നാൽ സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാമനായ മുഹമ്മദിന് ശേഷം അവരെല്ലാം വന്നു. ഹിന്ദുത്വവും ഇസ്ലാമും ഒരേ ദൈവിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അടിവരയിട്ടുക്കൊണ്ട് സയ്യിദ് സുൽത്താൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതപരമായ എക്യുമെനിസം പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായും നിഗമനം ചെയ്യാം. എന്നാൽ മറ്റൊരു വായന കൂടി ഉണ്ടാകാം: മുഹമ്മദ് പ്രവാചകരിൽ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും ആയതിനാൽ, മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും അവരുടെ അനുയായികളും ഇപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥ മതത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നാണ്.

പ്രവാചകന്റെ അത്തരമൊരു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പല മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ആഴത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, പുനർജന്മമെന്നത് തികച്ചും ഹിന്ദു സങ്കൽപ്പമാണ്. എന്തിനധികം, സുൽത്താൻ വാദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ്, അങ്ങനെ സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവിനെ നിഷേധിക്കുന്നു. ചില മുസ്ലിങ്ങൾ അത്തരം സ്വഭാവം ഇസ്ലാമിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ (തൗഹീദ്) അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വാദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉത്കണ്ഠ ഇസ്ലാമിക ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ പല രൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. മധ്യകാല മുസ്ലീം പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടാതെ വളരെക്കാലമായി അത്തരം ട്രോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. സയ്യിദ് സുൽത്താന്റെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ പാരമ്പര്യത്തെ നന്നായി വിലമതിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ കേന്ദ്ര ആശയങ്ങളിലൊന്നായ നൂർ ഇ മുഹമ്മദ് എന്ന ആശയത്തിൽ നാം വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രവാചകന്റെ പൂർവ്വകാല സത്തയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പല ആദ്യകാല മുസ്ലീങ്ങളും നൂർ ഇ മുഹമ്മദ് ഒരു വിശേഷണമായി ഉപയോഗിച്ചു. മുഹമ്മദിന്റെ ഈ മുൻകാല വെളിച്ചം ആദാമിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാരുടെ നിരയിലൂടെ ചരിത്രപരമായ മുഹമ്മദ് വരെ കടന്നുപോകുന്നു. അങ്ങനെ, ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ രൂപവുമായി പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപം വ്യാപകമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ മുഖത്തിൽ, ഖുറാൻ സൂറത്ത് അൽ നൂർ പ്രവാചകനെ പരാമർശിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു. മുഹമ്മദിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ മുൻകാല അസ്തിത്വത്തിലുള്ള ഈ വിശ്വാസം അൽ-തുസ്താരിയുടെയും ഹല്ലാജിന്റെയും പിന്നീട് ഇബ്നു അറബി വിശദീകരിച്ച രചനകളിലും കാണാം. ഇബ്ൻ അറബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നൂർ ഇ മുഹമ്മദ് എന്നത് പ്രകാശവും സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥ തത്വമായിരുന്നു, അത് രൂപമില്ലാത്തവനും (നിരങ്കര) രൂപത്തിന്റെ ലോകത്തിനും, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു. ഇബ്നു അറബി, മുഹമ്മദ് ബാർസഖ് ആയിത്തീർന്നു, 'അനിവാര്യവും അനിശ്ചിതത്വവും തമ്മിലുള്ള അസ്തിത്വം'ആയിരുന്നു അത്.

സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ സയ്യിദ് സുൽത്താന്റെ നബിവംശത്തിന്റെ പ്രസക്തി കുറച്ചുകാണാനാവില്ല. ഇന്ന്, ഒരു മുസ്ലീം ആയിരിക്കുക എന്നത് മറ്റ് വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇത് ഒരു വംശീയ കേന്ദ്രീകൃത ലോകവീക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവിടെ ഇസ്ലാം മതപരമായ വേർതിരിവിനും ആധിപത്യത്തിനുമുള്ള ആഹ്വാനമായി മാറുന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രബലമായ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിലുള്ള സമൂലമായ വേർതിരിവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വഹ്ദത്ത് അൽ വുജൂദിന്റെ (ഇസ്ലാമിക ഐക്യം) ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിക രചനകൾ വരച്ചുകൊണ്ട്, സയ്യിദ് സുൽത്താനെപ്പോലുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാന പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു, അവിടെ ലോകവും അതിലെ നിവാസികളും ഒരേയൊരു സത്തയുടെ പ്രതിഫലനമായി മാറുന്നു,നമ്മുടെ പരമോന്നത സ്രഷ്ടാവ്. അത്തരം രചനകൾ വീണ്ടെടുക്കാനും വിശാലമായ മുസ്ലീം പ്രേക്ഷകർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനും സമയമായി, അങ്ങനെ ബഹുസ്വരത ഇസ്ലാമിലെ പ്രിയപ്പെട്ട തത്വങ്ങളിലൊന്നായി മാറും.

അർഷാദ് ആലം ഒരു ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം.കോം കോളമിസ്റ്റാണ്.

English Article:    Translating Muhammad: The Nabivamsha of Syed Sultan

URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/nabivamsha-syed-sultan/d/125566


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..