New Age Islam
Tue Apr 16 2024, 10:52 PM

Malayalam Section ( 11 May 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Why is the Muslim Personal Law Board Crying Hoarse over a Non-Existent Uniform Civil Code? എന്തിനാണ് മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് നിലവിലില്ലാത്ത ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ചൊല്ലി ഉറക്കെ കരയുന്നത്?

By Arshad Alam, New Age Islam

ഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

30 ഏപ്രി 2022

'മുസ്ലിം വിരുദ്ധം' എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിനായി കാത്തിരിക്കണം

പ്രധാന പോയിന്റുക:

1.    ഏപ്രി 24ന് നടന്ന യോഗത്തി യുസിസിയെ എഐഎംപിഎബി മുസ്ലീം വിരുദ്ധമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

2.    ഇത്, കേന്ദ്രമോ സംസ്ഥാന സക്കാരോ പ്രചരിപ്പിച്ച UCC യുടെ കരട് ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ആണ്.

3.    ഏതെങ്കിലും തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു കരട് രൂപീകരിക്കുകയും പിന്നീട് സമൂഹത്തിച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ?

4.    മുസ്‌ലിംക എപ്പോഴും സക്കാരിനെ എതിക്കുന്നു എന്ന ധാരണ വദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഇത്.

--------

കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ്, അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം പേഴ്സണ ലോ ബോഡ് (എ.എം.എ.പി) ഏകീകൃത സിവി കോഡ് (യുസിസി) ന്യൂനപക്ഷങ്ങക്ക് ', പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിംകക്കും വിവിധ ഗോത്ര സമുദായങ്ങക്കും എതിരെ 'ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ' പ്രസ്താവന നകി എന്ന്  ജനറ സെക്രട്ടറി ഖാലിദ് സൈഫുല്ല റഹ്‌മാനി  വാദിക്കുന്നു. "ഭരണഘടനയി ഇടപെടരുത്  എന്ന ആചാരപരമായ നിയമങ്ങക്കും ഗോത്രവഗ്ഗക്കാക്കും പ്രത്യേക വ്യക്തിക അനുവദിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും വാദിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പം, വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളി നിന്ന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വിവേചനത്തിന്റെയും ഒരു അജണ്ടയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രസ് ടൈപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നു. "യുസിസി മുസ്ലിംകക്ക് എല്ലാവരിലും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും റഹ്‌മാനി  കൂട്ടിച്ചേത്തു.

ഒരു യുസിസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തപ്രദേശ്, ഹിമാച പ്രദേശ് സക്കാറുക   തുടച്ചയായി  സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിടത് ഈ സന്ദഭത്തി വരുന്നുണ്ട് . യുസിസി എന്ന ആശയവുമായി കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അടുത്തിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യ മുസ്ലിംകളുടെ സ്വയം നിയമിത ബോഡിയായ, ഐഎസ്പിഎബി പ്രതികരിക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാ ഐഎഎപിഎബിയുടെ ഈ പ്രതികരണം പുതിയതല്ല. 2016 അവ, മറ്റ് പല സംഘടനകളും യുസിസി നിരസിച്ച സമാന പ്രസ്താവനയുമായി എത്തിയിരുന്നു. കൗതുകകരമായ കാര്യം, ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയ യുസിസിയുടെ കരട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഇപ്പോ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തി ബോഡ് സ്വയം വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെയാണ് മിക്കവാറും. നിലവിലെ വിതരണത്തി മുസ്ലിംക തീച്ചയായും വളരെയധികം സമ്മദ്ദത്തിലാണ്. ഒരു ധാരണ ഉയന്നുവന്ന് മുസ്ലിംകളെക്കുറിച്ച് ഉടലെടുത്തത്: സക്കാ പറയുന്നതെന്തും അവ എപ്പോഴും എതിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആന്റി-സിഎഎ പ്രസ്ഥാനം പോലുള്ള നടപടികളിലൂടെ, ആ ധാരണ നിലവിലെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സക്കാരിനു കീഴി ദൗത്യം ഊഷ്മളമാക്കി. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോ, ഒരു പുതപ്പ് അപലപനത്തേക്കാ കൂടുത അളന്ന പ്രസ്താവന നകുന്നതിന് ബോഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത് വിവേകിയാകില്ലേ എന്നതാണ്?

യുസിസിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റില്ലാത്തതിനാ, ക്കാറിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങക്ക് അറിയില്ല. തീച്ചയായും, ഇന്ത്യയി നിലനിക്കുന്ന മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തി യുസിസി ഒരു മുസ്ലീം വിഷയം മാത്രമല്ല, പല ഹിന്ദു സമൂഹങ്ങളിലും വിമശനാത്മകമായി നിലനിക്കും. ആദ്യമായി മുസ്ലിംക അപലപിക്കുന്നത്  എന്തിന് ആയിരിക്കണംമുസ്ലിംക എല്ലായ്പ്പോഴും സക്കാ ചെയ്യുന്നതാന് എന്നല്ലാതെ  എതിക്കുന്നവരാണെന്ന് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അ ത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയം എന്ത് ഉദ്ദേശ്യമാണ് നേടുന്നത്

. യുസിസിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇതുവരെ തയ്യാറാകാത്തതിനാ ഐ.എം.എ.പി. കമ്മ്യൂണിറ്റിയി നന്നായി പഠിക്കുകയും ചച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോ മാത്രമേ ഒരാക്ക് എതിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും കഴിയൂ. എന്നാ, ആ പ്രതിബന്ധിതമായ ഇടം നഷ്ടപ്പെടുത്താ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ, ഇവിടെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് അസ്വസ്ഥതയില്ലാതെ, അത് യുസിസി നിരസിച്ചു!

മാത്രമല്ല, യുസിസിക്കൊപ്പം അത് വ്യാപിപ്പിച്ച് ഒരു കനാട്ട് ഉണ്ട്, മുസ്ലീം വിശ്വാസം ഇന്ത്യയി നിലനിക്കും.ഇതിനേക്കാ പരിഹാസ്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാ കഴിയില്ല. രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഹിന്ദു നിയമം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് യുസിസി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, യുസിസിയുടെ വശങ്ങ ഗോവയി നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷേ ആ സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിംക മുമ്പത്തെപ്പോലെ വിശ്വാസം പ്രാവത്തികമായിരുന്നു. അസിക്ക് മനസിലാക്കേണ്ട വഴിയാണ് ഭരണഘടനാ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലെയും വ്യക്തിപരമായ നിയമങ്ങ നടത്തേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ, ചില വ്യവസ്ഥക റിപ്പബ്ലിക്ക കാഴ്ചയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. മതത്തെ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ സ്ത്രീകക്കും അവകാശമായിട്ടുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദാഹരണമായി കണക്കാക്കുക. എന്നാ മുസ്ലീം വ്യക്തിപരമായ നിയമം അതിന്റെ സ്ത്രീകക്ക് ഈ അവകാശത്തെ നകുന്നില്ല. ഭത്താവിന് ഇച്ഛാശക്തി നിരസിക്കാ കഴിയുന്ന ഒരു അഭ്യത്ഥനയുള്ള ഖുഇനെ  ചുമതലയേക്കാ മാത്രമാണ് അവക്ക്ഹതയുള്ളത്. ഖു  നടപടിക്രമങ്ങ ആരംഭിച്ചാ മുസ്ലീം സ്ത്രീകക്ക് അനന്തരാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു.

അടുത്തതായി, മുസ്ലിം സമൂഹത്തി അനന്തരാവകാശ പ്രശ്നത്തിലും നാം നോക്കണം. മുസ്ലീം വ്യക്തിപരമായ നിയമമനുസരിച്ച്, സ്ത്രീകക്കും പുരുഷന്മാക്കും തുല്യത പുലത്താ കഴിയില്ല. സ്ത്രീകക്ക് സ്വത്തവകാശം നകുന്ന ആദ്യ മതങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നാം ഓക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാ ആ ആത്മാവ് തുടരുകയും സ്ത്രീകക്ക് തുല്യ സ്വത്തവകാശം നകാനുള്ള ആദ്യത്തെ മതം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അത് മരവിച്ചതുമായിരുന്നില്ല. മറുവശത്ത്, സ്ത്രീകക്ക് സ്വത്തവകാശം സങ്കപ്പില്ലാത്ത മതങ്ങ ഇപ്പോ പുരുഷന്മാക്കും സ്ത്രീകക്കും തുല്യമായി അവകാശമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം ശരീഅ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളുമായി പരിണമിക്കുന്നത്  എന്തൊരു നാണക്കേടാണ്. ഹിന്ദു വ്യക്തിപരമായ നിയമത്തിന്റെ ചില വശങ്ങ വിവേചനപരമാണ്, പക്ഷേ അത് ദൈവികമായി നിയമിതനായതിനാ അത് മാറ്റാ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങ നിഷേധിക്കുമ്പോ നാം മുസ്ലിംക അത്തരം വാദങ്ങ നടത്തുന്നു. കാഷിക സ്വത്തവകാശത്തി സ്ത്രീകക്ക് അവരുടെ പണം നകാത്തതിന്റെ പിന്നിലുള്ള യുക്തി എന്താണ്? ഉലമയുടെ കാര്യത്തി, തെറ്റിദ്ധാരണക അവരുടെ സ്വകാര്യ നിയമങ്ങളി സ്ത്രീകക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാ പോലും അവ തയ്യാറാകുന്നില്ല. തന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ തുക പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുസ്ലീം ഭാര്യമാ ഔദ്യോഗികമായി, അനൗപചാരികമായി സമ്മദ്ദം ചെലുത്തുന്ന മെഹ മാഫിയുടെ സ്ഥാപനം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അവരുടെ മതം പ്രത്യേകമല്ലെന്ന് മുസ്ലിംക മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അനുയായിക തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാ സമയങ്ങളി, മതങ്ങക്കൊപ്പം അവരുടെ വിവേചനപരമായ നിയമങ്ങ മാറ്റി. മുസ്ലിംകളെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിംകക്ക് പറയാ കഴിയില്ല. മുസ്ലിംക എല്ലായ്പ്പോഴും തങ്ങളുടെ മതത്തെ ദേശീയ ആവശ്യങ്ങക്ക് മുകളിലൂടെ നിലനിത്തുന്ന ധാരണയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മതത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രകടനത്തിന് അവകാശം നകുന്ന ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച് മുസ്ലിംക എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ വാദത്തെ എതിത്തു. ഇത് തീച്ചയായും സത്യമാണ്, പക്ഷേ ഇതേ ഭരണഘടന ചില ലിബറലിസത്തെയും സംവേദനക്ഷമതയെയും ലിംഗനീതിയോടുള്ള ചില ഉദാരതയും സംവേദനക്ഷമതയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

എപ്പോഴാണ് മുസ്ലിംക ആ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതക നിറവേറ്റുന്നത്?

--------

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാമി പതിവായി  സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ്, തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലീങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനുമായ അഷാദ് ആലം.

English Article:  Why is the Muslim Personal Law Board Crying Hoarse Over a Non-Existent Uniform Civil Code?


URL:   https://newageislam.com/malayalam-section/muslim-personal-law-board-uniform-civil-code-/d/126975


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..