New Age Islam
Sat Feb 24 2024, 07:26 AM

Malayalam Section ( 22 Feb 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Tracking the moral trajectories of the juz ‘amm (last one thirtieth part) of the Qur’an ഖുർആനിലെജൂസ് ‘അമ്മിന്റെ (അവസാനത്തെമുപ്പതാംഭാഗം) ധാർമ്മികപാതട്രാക്കുചെയ്യുന്നു


കുട്ടിക്കാലത്ത്ക്ഷമയോടെയുംഉത്സാഹത്തോടെയുംവായിച്ചഖുർആനിലെജുസ്അമ്മിന്റെധാർമ്മികമാതൃകകളെക്കുറിച്ച്എല്ലാഅറബിഇതരമുസ്‌ലിംകളുംനിർബന്ധമായുംവായിച്ചിരിക്കണം.

- മതംപരിഗണിക്കാതെഎല്ലാമനുഷ്യരാശിക്കുംഒരുഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ, എല്ലാദൈവികപ്രചോദനാത്മകമതങ്ങൾക്കുംഅന്തർലീനമായചിലഅടിസ്ഥാനധാർമ്മികഅനിവാര്യതകൾ, മനസാക്ഷിയുള്ളഅപ്രസക്തമായ / നിരീശ്വരവാദിപോലുംഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

- മുസ്‌ലിംജനതയെഖുർആനിൽഅവർപാരായണംചെയ്യുന്നതിന്റെസാരാംശംഅറിയാതെസൂക്ഷിക്കുന്നമൗലവികൾക്കുംഇമാമുകൾക്കുംഉലമകൾക്കുമുള്ളഓർമ്മപ്പെടുത്തലുംമുന്നറിയിപ്പും:

സത്യം (കാഫിർ)പ്രാവർത്തികമാക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെഉദാഹരണം, ഇടയൻവിളിക്കുമ്പോൾഅതിൽകേൾക്കുന്നതുംനിലവിളിക്കുന്നതുംഅല്ലാതെമറ്റൊന്നുംകേൾക്കാത്തഒരാളുടെ (മൃഗത്തിന്റെ) ഉദാഹരണമാണ്. ബധിരരുംമൂകരുംഅന്ധരും -  യുക്തിഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ”(2: 171).

 

By Muhammad Yunus, New Age Islam

മുഹമ്മദ്യൂനുസ്, ന്യൂഏജ്ഇസ്ലാം

സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാക്ക്ഉല്ലാസയ്യിദിനൊപ്പംസംയുക്തമായി), ഇസ്‌ലാമിന്റെഅവശ്യസന്ദേശം, അമാനപബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ,

2009മെയ്26, 2012

പുതുതായിമതംമാറിയവരിൽമുസ്ലിംകുടുംബങ്ങൾകുറവായിരിക്കും.അതിൽഖുർആനിന്റെഅവസാന (1/30) ഭാഗംപാരായണംചെയ്യുന്നത്ഒരുകുട്ടിയെപഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇത്മെറാൻകാലഘട്ടത്തിന്റെ (610-612 / 613) (98-ാം തീയതിഒഴികെ) 78-114എന്നഹ്രസ്വസൂറങ്ങൾഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 110-ാമത്തെസൂറത്). അറബിഇതരമുസ്‌ലിംലോകത്ത്ഇതിലുംകുറഞ്ഞവീടുകൾഉണ്ടാകും, അവിടെമുതിർന്നപുരുഷന്മാരുംസ്ത്രീകളും -കുട്ടികളെഅനുവദിക്കുക - പരമ്പരാഗതമദ്രസവിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെകടന്നുപോയവർഉൾപ്പെടെ, ഈസൂറങ്ങളിൽചിലത്ഉൾച്ചേർത്തധാർമ്മികഅനിവാര്യതകളെക്കുറിച്ച്അവർപരിചിതരാകും. മുസ്ലീംലോകത്തെമ്പാടുമുള്ളഅവരുടെദൈനംദിന, സഭ (വെള്ളിയാഴ്ച) പ്രാർത്ഥനകളിൽആയിരക്കണക്കിന്തവണഅല്ലെങ്കിലുംആയിരക്കണക്കിന്തവണപാരായണംചെയ്യുകയോശ്രദ്ധിക്കുകയോചെയ്‌തിരിക്കാം.

ഇന്നത്തെഅറബിഇതരമുസ്‌ലിംവായനക്കാരെഖുർആനിന്റെആമുഖധാർമ്മികഅനിവാര്യതകളുമായിപരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്ഈസൂറങ്ങളുടെധാർമ്മികപാതയിലൂടെകടന്നുപോകാൻഈലേഖനംശ്രമിക്കുന്നു, അത്വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെപുരോഗതിയോടെക്രമേണവ്യക്തമാക്കുകയുംവികസിക്കുകയുംചെയ്തു, പ്രത്യേകിച്ചുംമെഡിനൈറ്റിൽ ( 622-632). സൂറകൾഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽചരിത്രപരമായിപ്രക്ഷുബ്ധവുംരാഷ്ട്രീയമായിഅസ്ഥിരവുംസാമൂഹികവുംനിയമനിർമ്മാണപരവുമായവെളിപ്പെടുത്തലിന്റെആദ്യഘട്ടം - മെഡിനൈറ്റ്കാലഘട്ടം (622-632) -മതപരമായകുമ്പസാരമോസാംസ്കാരികപശ്ചാത്തലമോപരിഗണിക്കാതെഅവർഎല്ലാമനുഷ്യരോടുംനേരിട്ട്സംസാരിക്കുന്നു” [1] അതിനാൽഈവെളിപ്പെടുത്തൽ വിശ്വസിക്കുന്നഅല്ലെങ്കിൽവിശ്വസിക്കാത്തതായഎല്ലാമനുഷ്യർക്കുംതാൽപ്പര്യവുംലാഭവുമാകാം.

1. ആദ്യകാലവെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെഅജണ്ടയുംവ്യാപ്തിയും

ആദ്യകാലവെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെപ്രധാനആകർഷണംഅതിന്റെപെട്ടെന്നുള്ളപ്രേക്ഷകരുടെചിലഅടിസ്ഥാനആശയങ്ങളെയുംവിശ്വാസങ്ങളെയുംവെല്ലുവിളിക്കുകഎന്നതായിരുന്നു - പുറജാതീയഅറബികൾ. അവരുടെവിഗ്രഹാരാധനയിലുംഗോത്രവർഗ്ഗത്തിലുംഅവർഅഭിമാനിച്ചു. പുനരുത്ഥാനത്തിലുംദൈവമുമ്പാകെഅവരുടെപ്രവൃത്തികളുടെഅന്തിമകണക്കെടുപ്പിലുംഅവർവിശ്വസിച്ചില്ല. സ്വപ്നങ്ങളുടെഇടർച്ചയല്ലാതെമറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന്അവർകരുതിയവെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ച്അവർക്ക്കടുത്തസംശയമുണ്ടായിരുന്നു (21: 5). മുഹമ്മദിനെ (43:31) പോലെയുള്ളപ്രാധാന്യമില്ലാത്തഒരുമനുഷ്യനെദൈവംതന്റെദൂതനായിഅയക്കുമെന്നആശയവുമായിപൊരുത്തപ്പെടാൻഅവർക്ക്കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ, ഖുർആനിന്റെസമാപനജൂസ്ബന്ധപ്പെടുന്നപ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ, അതിന്റെസന്ദേശത്തിന്റെവിശദാംശങ്ങൾവിശദീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾതികച്ചുംവ്യത്യസ്തമായഅജണ്ടയായിരുന്നുഅതിന്. അതനുസരിച്ച്, അതിന്റെസൂറങ്ങളിൽഒട്ടോളജിക്കൽവാദങ്ങൾ, നരകശിക്ഷയുടെചിത്രങ്ങൾ, പറുദീസയുടെആനന്ദം, അറബികൾക്ക്പരിചിതമായപ്രദേശത്തെതെറ്റായഗോത്രങ്ങളുടെഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ളസൂചനകൾ - ദൈവത്തിന്റെമഹത്വവുംവെളിപ്പെടുത്തലിന്റെസത്യവുംപ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം. അതിൻറെദിവ്യഉത്ഭവത്തിന്റെതെളിവായി, സൂറസുകളെഅതിജീവിക്കാൻകഴിയാത്തസൗന്ദര്യം, വിചിത്രമായസൂക്ഷ്മത (അതിശയവുംഭയവുംഉളവാക്കുന്നു), സ്വിംഗിംഗ്റിഥം, സ്വീപ്പിംഗ്ഗാനരചയിതാവ്എന്നിവഉൾക്കൊള്ളുന്നു. . ഖുർആൻപ്രഭാഷണത്തിന്റെഭംഗിയുംസൂക്ഷ്മതയുംപകർത്തുന്നത്അസാധ്യമായതിനാൽഈസവിശേഷതകളുടെവിശദീകരണത്തിന്ഒരുഉദ്ദേശ്യവുംലഭിക്കില്ല - ഏതെങ്കിലുംക്ലാസിക്കൽകൃതികളെഅന്യഭാഷയിൽപറഞ്ഞാൽ, ഖുർആൻ “ഇതുവരെഏറ്റവുംമികച്ചകൃതിഅറബിഗദ്യംനിലവിലുണ്ട് ”[2]. എന്നിരുന്നാലും, ഖുർആനിന്റെശൈലിവ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി81-ാമത്തെസൂറ (അത്ത്-തക്വീർ) ചുവടെറെൻഡർചെയ്‌തിരിക്കുന്നു:

സൂര്യൻമടക്കപ്പെടുമ്പോൾ (81: 1), നക്ഷത്രങ്ങൾകാമമില്ലാതെവീഴുമ്പോൾ (2), പർവതങ്ങൾഅപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ (3) ഗർഭിണിയായപ്പോൾഒട്ടകങ്ങളെഅവഗണിക്കുമ്പോൾ (4); കാട്ടുമൃഗങ്ങൾഒത്തുചേരുമ്പോൾ (5); സമുദ്രങ്ങൾകവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ (6); ആത്മാക്കൾഅവരുടെശരീരവുമായിചേരുമ്പോൾ (7); (പുറജാതീയഅറബികൾചെയ്യുന്നതുപോലെ) ജീവനോടെകുഴിച്ചിട്ടപെണ്ണിനോട് (8) ചോദിക്കുമ്പോൾ (8) അവൾഎന്ത്പാപത്തിന്കൊല്ലപ്പെട്ടു?” (81: 9) …

2. ഖുർആനിന്റെവിശാലമായഅജണ്ട

ഖുർആനിന്ഇതിലുംവലിയവെല്ലുവിളിഉണ്ടായിരുന്നു: “മനുഷ്യരാശിയെഅന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് (ജാഹിലിയയുടെയുഗം) വെളിച്ചത്തിലേക്ക്കൊണ്ടുവരിക (പ്രബുദ്ധതയുടെയുഗം) (14: 1) -“ മനുഷ്യരിൽനിന്ന്അവരുടെഭാരവുംഉയർത്തലും (7) 157). നിലവിലുള്ളഅന്യായ, പുരുഷാധിപത്യ, ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക്, ക്രൂരവുംഅനിയന്ത്രിതവുമായഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളെഇല്ലാതാക്കാനുംശ്വാസംമുട്ടൽനിരോധനത്തിനുംഉന്മൂലനംചെയ്യാനുംദിവ്യമായിനിയുക്തനീതിമാനായലിംഗഭേദമില്ലായ്മസ്ഥാപിക്കാനുംഇത്ആവശ്യപ്പെട്ടുസമത്വവുംഅനുകമ്പയുംനേരുള്ളതുമായധാർമ്മികനിയമങ്ങളും (ദിൻഅൽഖൈയിമ - 98: 5, ദിൻഅൽഹുഖ് - 9:29) ആത്മാവിനെസ്വതന്ത്രമാക്കുക. ദൈവികമാർഗനിർദേശത്തിന്റെപരിധിയിൽഇത്നടപ്പാക്കേണ്ടതായിരുന്നു (ഹദാലഹ - 2: 120) നേരുള്ളപാതയിലേക്ക്നയിക്കുന്നു (സിറത്ത്അൽമുസ്താക്കിം - 1: 6, 36: 4).

അതിന്റെവിശാലമായദൗത്യത്തിന്അനുസൃതമായി, ഖുർആൻഅതിന്റെതുടക്കംമുതലുള്ളദിവ്യമാർഗനിർദേശത്തിന്റെപ്രമാണങ്ങൾഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ, തന്റെദൗത്യംപരസ്യമായിപ്രഖ്യാപിക്കാൻനബി (സ്വ) യോട്കൽപ്പിച്ചരണ്ടാമത്തെവെളിപ്പെടുത്തൽ (കാലക്രമത്തിൽ) ധാർമ്മികമാനങ്ങളില്ലായിരുന്നു (74: 5/6).

, (മുദ്ധസിർ) (നിങ്ങളുടെചിന്തകളിൽ) (74: 1)! എഴുന്നേറ്റുമുന്നറിയിപ്പ്നൽകുക (2). നിങ്ങളുടെനാഥനെമഹത്വപ്പെടുത്തുക (3). നിങ്ങളുടെആന്തരികതശുദ്ധീകരിക്കുക (തിയാബ്) (4). എല്ലാഅശുദ്ധികളുംഒഴിവാക്കുക (5). നേട്ടങ്ങൾതേടിപ്രീതിനൽകരുത് (6). ക്ഷമയോടെദൈവത്തിലേക്കുതിരിയുക ”(74: 7).

തുടർന്നുള്ളവെളിപ്പെടുത്തലുകൾചുവടെസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെദൈവികമാർഗനിർദേശത്തിന്റെ / ധാർമ്മികഅനിവാര്യതകളുടെഒന്നോമറ്റോഘടകങ്ങളുമായിവിരാമമിടുന്നു.

78:31. “മുത്തഖിനെ (ധാർമ്മികമായിനേരുള്ളവർ) സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പരമമായഒരുനിവൃത്തിഅവർക്കായിഒരുങ്ങുന്നു.

79: 40-41. “ദൈവത്തെഭയപ്പെടുകയുംഅവന്റെഅർഥം (നാഫുകൾ) താൽപ്പര്യങ്ങളിൽനിന്നുംതാഴ്‌ന്നമോഹങ്ങളിൽനിന്നുംതടയുകയുംചെയ്യുന്നഏതൊരാളും (79:40) - അവന്റെവാസസ്ഥലംപൂന്തോട്ടമാണ് (79:41).”

83: 1-3. “വഞ്ചകർക്ക്അയ്യോകഷ്ടം (83: 1) - ആളുകളിൽനിന്ന്അളവനുസരിച്ച്ലഭിക്കുമ്പോൾ (അളവിൽ) ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ (2) - എന്നാൽഅവർഅവർക്കായിഅളക്കുമ്പോഴോഅവർക്കായിആഹാരംകഴിക്കുമ്പോഴോ (അവരെ) വഞ്ചിക്കുക” (83: 3). [ഇന്നത്തെസന്ദർഭത്തിൽശ്രദ്ധിക്കുക, ഫിയറ്റ്പണംപഴയബാർട്ടർസിസ്റ്റത്തെമാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, ഉദ്‌ബോധനംചരക്കുകൾക്കുംസേവനങ്ങൾക്കുമായിന്യായമായപണമടയ്ക്കൽനടത്തുന്നതിന്വിവർത്തനംചെയ്യും.]

84:25. (ഭയങ്കരശിക്ഷമനുഷ്യരാശിക്കുള്ളതാണ്) “എന്നാൽവിശ്വസിക്കുകയുംസൽകർമ്മങ്ങൾചെയ്യുകയുംചെയ്യുന്നവർക്ക്(‘ഞങ്ങളെസുഖപ്പെടുത്തുക) അനന്തമായപ്രതിഫലംലഭിക്കും.”

 85:11. “വിശ്വസിക്കുകയുംസൽകർമ്മങ്ങൾചെയ്യുകയുംചെയ്യുന്നവരെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളം -അവർക്ക്താഴെയായിഅരുവികളുള്ളപൂന്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് - അത്ഒരുപരമമായനിവൃത്തിയായിരിക്കും.”

87: 14-15. “സകാഹ്നേടുന്ന (അവരുടെതാഴ്ന്നമോഹങ്ങളെനിയന്ത്രിച്ച്അവരുടെഅഹം / നാഫുകൾശുദ്ധീകരിക്കുക) (87:14), ദൈവത്തെസ്മരിക്കുകയുംഅവനോട്പ്രാർത്ഥിക്കുകയുംചെയ്യുന്നസന്തോഷകരമായഅവസ്ഥ മാത്രമേലഭിക്കുകയുള്ളൂ” (87:15).

 89: 14-20. “തീർച്ചയായും, നിങ്ങളുടെനാഥൻ (മുഹമ്മദ്) എപ്പോഴുംജാഗരൂകനാണ് (87:14). മനുഷ്യനെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കർത്താവ്അവന്റെഔദാര്യത്തോടുംഅനുഗ്രഹത്തോടുംകൂടിഅവനെപരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവൻപറയുന്നു: ‘എന്റെകർത്താവ്എന്നോട്ഉദാരനായിരിക്കുന്നു’ (15). എന്നാൽ, തന്റെവിഭവംനിയന്ത്രിച്ച്അവൻഅവനെപരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവൻപറയുന്നു: ‘എന്റെകർത്താവ്എന്നെഅപമാനിച്ചു!’ (16). എന്നാൽഅതല്ലഎല്ലാം! ‘നിങ്ങൾഅനാഥരോട്മാന്യരല്ല (89:17), ദരിദ്രരെപോറ്റാൻയാതൊരുപ്രേരണയും (ലിറ്റ്,‘ പരസ്പരംപ്രേരിപ്പിക്കരുത് ’) (89:18). നിങ്ങളുടെഅനന്തരാവകാശംഎല്ലാഉപഭോഗഅഭിനിവേശത്തോടെയുംഉപയോഗിക്കുന്നു (89:19) നിങ്ങളുടെസമ്പത്തിനെനിർബന്ധിതഭ്രാന്ത്കൊണ്ട്സ്നേഹിക്കുക ”(89:20).

90: 10-16. “(ഞങ്ങൾമനുഷ്യരാശിയെനയിക്കുന്നു) രണ്ട്പാതകളിലേക്ക് (നല്ലതുംതിന്മയും) (90:10). എന്നാൽഅവൻകുത്തനെയുള്ളവനെധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല (90:11). കുത്തനെയുള്ളത്എന്താണെന്ന്നിങ്ങളോട്എന്താണ്പറയുന്നത്? (90:12). (അത്) ഒരുഅടിമയെമോചിപ്പിക്കുക (90:13), ക്ഷാമകാലത്ത്ഭക്ഷണംനൽകുക (14) അനാഥനായഒരുബന്ധു (15), അല്ലെങ്കിൽദരിദ്രർ (പൊടിയിൽകിടക്കുന്നത്)” (90:16). അപ്പോൾഅവൻവിശ്വസിക്കുകയുംക്ഷമആവശ്യപ്പെടുകയുംഅനുകമ്പകാണിക്കുകയുംചെയ്യുന്നവരുടെകൂട്ടത്തിലായിരിക്കും (90:17). അവർതന്നെയാണ്സ്വർഗത്തിലെഅന്തേവാസികളാകുക ”(90:18).

91: 7-10. “ദൈവംസമഗ്രമായിസന്തുലിതമാക്കി (സവാഹ) [3] മനുഷ്യന്റെഅർഥം (നഫ്സ്) (90: 7) ധാർമ്മികഅധാർമ്മികതയോടുംധാർമ്മികനേരുള്ളവരോടും (തക്വ) (91: 8) അത്ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സകാഹ്നേടുന്നസന്തോഷകരമായഅവസ്ഥയിലേക്ക്മാത്രമേഅവർഎത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ (അവരുടെതാഴ്ന്നമോഹങ്ങളെനിയന്ത്രിച്ച്അവരുടെഅഹം / നാഫുകളെശുദ്ധീകരിക്കുക) (91: 9). അതിനെദുഷിപ്പിക്കുന്നവർനഷ്ടപ്പെടും ”(91:10).

92: 4-13. “മാന്യനുംതഖ്‌വ (ധാർമ്മികനേരുള്ളവനും) ഒപ്പംനിൽക്കുകയുംനന്മകൽപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നഏതൊരാളും (92: 6) - ഞങ്ങൾഅവനെഎളുപ്പവഴിയിലേക്ക്സുഗമമാക്കും (92: 7). എന്നാൽനിഗൂand വുംസ്വയമേവയുള്ളവനുമായഒരാൾ (92: 8) നല്ലവയെല്ലാംനുണപറയുന്നു (92: 9) - നാംഅവനെകഠിനമായവഴിക്ക്സുഗമമാക്കും (92:10). അവൻവീഴുമ്പോൾഅവന്റെസമ്പത്ത്അവനുപ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല (92:11). തീർച്ചയായും, മാർഗനിർദേശംനമ്മുടേതാണ് (92:12), അവസാനവുംആരംഭവുംനമ്മുടേതാണ് ”(92:13).

92: 17-20 “ധാർമ്മികമായിനേരുള്ളവർ (അക്വ: തഖ്‌വയ്ക്ക്നൽകിയിട്ടുള്ളത്) തീപിടുത്തത്തിൽനിന്ന് (നരകാഗ്നിയിൽനിന്ന്) അകറ്റപ്പെടും (92:17) - തങ്ങളുടെസമ്പത്ത്സകാഹിൽഎത്തിക്കാൻ (അവരുടെഅഹംഭാവംശുദ്ധീകരിക്കുക) ആർക്കുംപ്രതിഫലംനൽകാനുള്ളപ്രീതി (92:19) - തങ്ങളുടെകർത്താവിന്റെ–പരമോന്നസ്വീകാര്യതതേടുന്നതല്ലാതെ (92:20). അതുയഥാസമയംപ്രസാദിക്കും ”(92:21).

95: 4-6. “നാംമനുഷ്യനെഏറ്റവുംനല്ലക്രമത്തിൽസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (95: 4). പിന്നീട്നാംകുറഞ്ഞ (95: 5) ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞഅവനെനിന്ദ്യരുടെ - വിശ്വസിക്കുകയുംസൽകർമ്മങ്ങൾപ്രവർത്തിക്കുകയുംചെയ്തവരൊഴികെ  - അവർക്ക്കൃത്യമായിപ്രതിഫലം "(95: 6) ഉണ്ടായിരിക്കും.

96: 6-14. “തീർച്ചയായുംമനുഷ്യൻഅതിരുകടന്നേക്കാം (96: 6). അവൻസ്വയംപര്യാപ്തനാണെന്ന്അവൻകരുതുന്നു (96: 7). തീർച്ചയായുംഅവന്റെമടങ്ങിവരവ്നിങ്ങളുടെനാഥനിലേക്കാണ് (96: 8). (96: 9) ഭക്തൻ (ദൈവത്തോട്) പ്രാർത്ഥിക്കാൻതിരിയുമ്പോൾ (96:10) വിലക്കുന്നകൂട്ടുകാരനെനിങ്ങൾകണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവൻനേർവഴിയിലാണെന്ന്നിങ്ങൾകരുതുന്നുണ്ടോ (96:11) അല്ലെങ്കിൽതക്വ (96:12) ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ്‌നുണപറഞ്ഞ്‌പിന്തിരിഞ്ഞു (96: 13). ദൈവംഅത്കാണുന്നുവെന്ന്അവനറിയില്ലേ ”(96:14)?

കുറിപ്പ്: ഈഭാഗത്തിൽപ്രത്യേകംപരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ‘സഹപ്രവർത്തകൻ’വെളിപ്പെടുത്തലിനെനിശിതമായിഎതിർത്തഒരുപ്രമുഖമെക്കാനിലെനേതാവായഅബുജഹലാണെന്ന്വ്യാഖ്യാതാക്കൾസമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെചരിഞ്ഞചരിത്രപരമായപരാമർശംഅഹിംസയുടെഒരുതത്വത്തിന്അടിവരയിടുന്നു - ഒരുഭക്തൻതന്റെപ്രാർത്ഥനഒരുപീഡകനിൽനിന്ന്തടയുമ്പോൾഒരുഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കുംപോകരുത്, മറിച്ച്എല്ലാംകാണുകയുംഅറിയുകയുംചെയ്യുന്നദൈവവുമായികാര്യംവിശ്രമിക്കട്ടെ.

99: 6-8. “അന്നേദിവസംമനുഷ്യരെതരംതിരിച്ച്അവരുടെപ്രവൃത്തികൾകാണിക്കും (99: 6): ഒരുനല്ലനന്മചെയ്യുന്നവൻഅതുകാണും (99: 7); തിന്മയുടെഒരുഭാഗംചെയ്യുന്നവൻഅതുകാണും” (99: 8).

100: 6-8. അവൻപണംസ്നേഹത്തിൽകഠിനമായ (കഴിയുന്നതുംദരിദ്രനെഇത്പങ്കിടാൻആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലവേണ്ടി "തീർച്ചയായുംമനുഷ്യൻതൻറെരക്ഷിതാവിനോട് (100: 6) നന്ദികെട്ടവന്തന്നെഅവൻസാക്ഷ്യം (തന്റെനന്ദികേട്പ്രകാരം) (7 100) വഹിക്കുന്നുദൈവംകൽപിക്കുന്നു) ”(100: 8).

103: 2-4. “തീർച്ചയായുംമനുഷ്യൻഒരുപരാജിതനാകും (103: 2) - വിശ്വസിക്കുകയുംസൽകർമ്മങ്ങൾചെയ്യുകയുംചെയ്യുന്നവരൊഴികെ(‘ഞങ്ങളെസ്വാലിഹാത്ത്ചെയ്യുക) (103: 3) സത്യംകൽപ്പിക്കുകയുംക്ഷമകൽപിക്കുകയുംചെയ്യുക” (103: 4).

104: 1-4. “എല്ലാഅപവാദികൾക്കുംതെറ്റ്കണ്ടെത്തുന്നവർക്കുംഅയ്യോകഷ്ടം (104: 1) (സമ്പത്ത്സ്വരൂപിക്കുകയുംഅതിനെവർദ്ധിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നവർക്ക്കഷ്ടം (104: 2) അവന്റെസമ്പത്ത്അവനെനിലനിൽക്കുമെന്ന്കരുതി (104: 3). എന്നാൽഅവൻകഠിനമായശിക്ഷയ്ക്ക് (പുനരുത്ഥാനത്തിൽ) ഏല്പിക്കപ്പെടും ”(104: 4).

107. “ദിന്നിന് (മതം / ധാർമ്മികനിയമങ്ങൾ) നുണപറയുന്നവനെനിങ്ങൾകാണുന്നുണ്ടോ (107: 1). അവനാണ്അനാഥനെശാസിക്കുന്നത് (2), കൂടാതെദരിദ്രരെപോറ്റാൻയാതൊരുപ്രേരണയും (ലിറ്റ്, ‘പരസ്പരംപ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല’) (3). അതിനാൽ, പ്രാർത്ഥനയുള്ളവർക്ക്കഷ്ടം (4) - അവരുടെപ്രാർത്ഥനയെശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ (5), - (പരസ്യമായി) കാണാൻലക്ഷ്യമിടുന്നവർ (6) എന്നാൽമറ്റുള്ളവരെസഹായിക്കുന്നതിൽനിന്ന്പിന്മാറുക ”(107: 7).

4. റീകാപ്പിറ്റലേഷൻ / ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ

ലിസ്റ്റുചെയ്തവാക്യങ്ങൾമുറിച്ച്വരണ്ടതുംപ്രമേയപരമായിപ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല - ഖുർആൻമുന്നറിയിപ്പ്നൽകുന്നതുപോലെ, ധാർമ്മികഅനിവാര്യതകളുംതീമുകളുംഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും (86:14). ഈപ്രഭാഷണത്തിൽഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നജൂസിന്റെ30ഇരട്ടിനീളമുള്ളഖുർആൻഎല്ലാത്തരംചിത്രീകരണങ്ങളും (17:89, 18:54, 30:58, 39:27) വിശദീകരണങ്ങളുംനൽകുന്നു (38: 5, 50: 2) അതിന്റെസന്ദേശംവ്യക്തവുംവ്യക്തവുമാക്കുന്നതിന് (12: 1, 15: 1, 16:64, 26: 2, 27: 1, 36:69, 43: 2, 44: 2). ഖുർആനിന്റെസന്ദേശംഗൗരവമായിഎടുക്കാൻആവർത്തിച്ചുള്ളഉദ്‌ബോധനങ്ങളുംവളരെയധികംബോധ്യപ്പെടുത്തലുംആവശ്യമുള്ളവളരെശ്രദ്ധാപൂർവ്വംപ്രേക്ഷകരുമായിഇത്ഇടപെടുകയായിരുന്നു - അവമക്കയുടെയുംനാടോടികളായഅറബികളുടെയുംഅറബ്ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയുംയഹൂദരുടെയുംകുഫറായിരുന്നു. ഇന്നത്തെമുസ്‌ലിംവായനക്കാർ, ചിലമതപരിവർത്തകരെഒഴികെ, ജനിച്ചമുസ്‌ലിംകളാണ്. ഖുർആൻവായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ / പാരായണംചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചോതീർത്തുംഅജ്ഞരാണ്എങ്കിലും, അവർക്ക്ബൈബിളുംചരിത്രപരവുമായപരാമർശങ്ങളുംഒരേപ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച്ആവർത്തിച്ചുള്ളഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുംആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ, തുറന്നമനസ്സോടെഅദ്ദേഹംഅവയിലൂടെവായിച്ചാൽപട്ടികയുടെപ്രദർശനംപ്രബുദ്ധമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്നത്തെവളരെയധികംവലിച്ചുനീട്ടുന്നവായനക്കാരന്റെഗ്രാഹ്യത്തെസഹായിക്കുന്നതിന്, പട്ടികയുടെവാക്യങ്ങളുടെഉള്ളടക്കംഒരുവിഷയാധിഷ്ഠിതരീതിയിൽചുവടെസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെനാല്പ്രധാനതത്ത്വങ്ങൾമുതൽസ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെപട്ടികയുംഖുർആൻസന്ദേശവുമായിപൊരുത്തപ്പെടുന്നമനോഭാവം.

4.1. സൽകർമ്മങ്ങൾ.

സൽപ്രവൃത്തികളിൽഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവിശ്വാസികൾക്ക്വലിയപ്രതിഫലംവാഗ്ദാനംചെയ്യപ്പെടുന്നു (84: 25,85: 11) അവർപരാജയപ്പെടുന്നവരാകില്ല (103: 2). വെളിപ്പെടുത്തൽമെഡിനൈറ്റ്കാലഘട്ടത്തിൽമുന്നേറുന്നതിനിടയിൽ, സൽകർമ്മങ്ങൾചെയ്യുന്നത്കുമ്പസാരബന്ധങ്ങൾകണക്കിലെടുക്കാതെദൈവത്തിലുള്ളഎല്ലാവിശ്വാസികൾക്കുംദൈവത്തിന്റെഅംഗീകാരവുംപറുദീസയുംനേടുന്നതിനുള്ളഏകമാനദണ്ഡമായിഅടയാളപ്പെടുത്തി [4].

4.2. തഖ്‌വ.

ധാർമ്മികനേരുള്ളതിന്റെപോസിറ്റീവ്മനുഷ്യസഹജാവബോധത്തെഇത്പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അത്അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ധാർമ്മികഅധാർമ്മികത’ (91: 8) നെപ്രതികൂലമായിബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മുത്തഖി (തഖ്‌വപരിശീലിക്കുന്നയാൾ) എല്ലാത്തരംദുices ഖങ്ങളിൽനിന്നുംവ്യഭിചാരങ്ങളിൽനിന്നുംപ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നുംസ്വയംഒതുങ്ങുന്നഒരാളായിരിക്കും - തന്റെസാർവത്രികസാമൂഹിക, ധാർമ്മിക, ധാർമ്മികഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച്പൂർണ്ണമായിബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്നയാൾ [5]. ഖുർആൻതഖ്‌വയെഅതിന്റെവെളിപ്പെടുത്തലിനിടെവരാനിരിക്കുന്നനിരവധികൽപ്പനകളുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്നു (ഈപരിമിതമായഎക്‌സ്‌പോഷനിൽഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല), കൂടാതെമുത്തഖിന്ദൈവത്തിന്റെഅന്തിമസ്വീകാര്യതയുംപ്രതിഫലവുംവാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നു (78:21).

4.3. സകാത്.

തഖ്‌വയെയുംസൽപ്രവൃത്തികളെയുംസംബന്ധിച്ചിടത്തോളംഖുർആനിന്റെമറ്റൊരുസാർവത്രികസിദ്ധാന്തമാണ്സകാത്, അതിന്റെമുഴുവൻവാചകവുംവിരാമമിടുന്നു. തഖ്‌വയുമായുള്ളഅടുത്തസമന്വയത്തിൽ, താഴ്‌ന്നമോഹങ്ങളെതടയുന്നതിനുംഅവന്റെഅഹംഭാവത്തെശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ളബോധപൂർവമായമനുഷ്യശ്രമത്തെഇത്ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കാം (87:14, 91: 9). സകയുടെബഹുവചനരൂപം - സകാത്ത്, വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെആദ്യഘട്ടത്തിൽ (മെഡിനൈറ്റ്പിരീഡ്) വിശദീകരിച്ചത്സകാത്ഡിസ്ചാർജ്ചെയ്യുന്നതിനുള്ളഒരുമാർഗമാണ്. എന്നാൽഎല്ലാത്തരംമാനുഷികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുംഖുർആൻസകാത്എന്നപദംഉപയോഗിക്കുന്നു [6].

ഖുർആൻപദാവലിവളരെയധികംസമ്പന്നമാണെന്നത്ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന്റെശ്രദ്ധേയമായപ്രധാനഅനിവാര്യതകൾക്ക് (തക്വവ, സകത്, സാലിഹ) സന്ദർഭത്തെയുംഭാഷാരൂപത്തെയുംആശ്രയിച്ച്ഓവർലാപ്പിംഗ്അർത്ഥമുണ്ട് - കാരണംഖുർആൻപദങ്ങൾപലപ്പോഴുംഒരുപൊതുമൂലത്തിൽനിന്നാണ്ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. വ്യാഖ്യാതാക്കൾഈവാക്കുകളെയുംഅവയുടെഡെറിവേറ്റീവുകളെയുംഅവരുടെസ്വന്തംവ്യാഖ്യാനസ്രോതസ്സുകൾ, പദാവലി, ഊഹക്കച്ചവടധ്യാനം, ന്യായവിധിഎന്നിവഉപയോഗിച്ച്വ്യാഖ്യാനിച്ചു - എന്നിരുന്നാലുംദൈവത്തിന്മാത്രമേഅവന്റെപ്രസംഗംനന്നായിഅറിയൂ, ഖുർആൻഈകൃതിയിൽശ്രമിച്ചതുപോലെമികച്ചവിശദീകരണംനൽകുന്നു (25:33).

4.4. സ്വതന്ത്രഇച്ഛ.

രണ്ട്ഹൈവേകളുടെ (90:10) ഉപമയിലുംധാർമ്മികഅധാർമ്മികതയ്ക്കുംധാർമ്മികനേരുള്ളതിനുമിടയിലുള്ളമനുഷ്യന്റെഅർഥത്തിന്റെധ്രുവതയിലും (തഖ്‌വ - 91: 8) ഖുർആൻഅതിന്റെസ്വതന്ത്രഇച്ഛാശക്തിഅല്ലെങ്കിൽതിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെദിവ്യപദ്ധതിയിലൂടെകൊണ്ടുവരുന്നു. ശരിയായപാതഅല്ലെങ്കിൽജീവിതത്തിലെഏത്ഇടപാടിലുംവഴിതെറ്റുക. ഈസ്വാതന്ത്ര്യംദിവ്യമായിവിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുംദൈവഹിതത്തെആശ്രയിക്കുന്നതുമായതിനാൽ, മനുഷ്യന്റെതിരഞ്ഞെടുപ്പ് - അവൻശരിയായപാതയിലാണോവഴിതെറ്റിയതാണോഎന്നത്ദൈവഹിതത്തിന്റെപ്രതിഫലനമാണ് (81:29). എന്നിരുന്നാലും, ദൈവംഎല്ലാമനുഷ്യകൂട്ടായ്മകൾക്കുംഉപരിയായതിനാൽ, മനുഷ്യർമനസ്സിലാക്കുന്നതുപോലെഈപദംദൈവത്തെഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലായിരിക്കാം, കൂടാതെ ‘ദൈവഹിതം’എന്നആശയംമനസ്സിലാക്കാനുള്ളഏതൊരുശ്രമവുംഊഹക്കച്ചവടമായിരിക്കും.

4.5ഖുർആൻസന്ദേശവുമായിപൊരുത്തപ്പെടാത്തതോഅല്ലാത്തതോആയആട്രിബ്യൂട്ടുകളുംസവിശേഷതകളും:

·         അപവാദവുംതെറ്റ്കണ്ടെത്തലും (104: 1).

·         അനാഥരോടുംദരിദ്രരോടുംമാന്യതകാണിക്കരുത് (89:17).

·         അനാഥർക്കുംദരിദ്രർക്കുംഭക്ഷണംനൽകാൻപരസ്പരംപ്രേരിപ്പിക്കരുത് (89:18, 107: 3).

·         ധനംസ്വരൂപിക്കുന്നതിനുംഉപഭോഗംചെയ്യുന്നതിനുമുള്ളആസക്തി (89:19, 104: 2).

·         മറ്റുള്ളവരെസഹായിക്കാതെപ്രശസ്തിനേടുന്നതിനായിപ്രാർത്ഥനയുടെപൊതുപ്രദർശനം (107: 4).

·         താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുംതാഴ്‌ന്നമോഹങ്ങൾക്കുംസ്വയംസമർപ്പിക്കുക (79:40).

·         ചരക്കുകൾക്കുംസേവനങ്ങൾക്കുമായികുറഞ്ഞതുകഅടയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽപരമാവധിആവശ്യപ്പെടുന്നു (83: 1-3)

·         താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുംതാഴ്ന്നമോഹങ്ങൾക്കുംവഴങ്ങുക (79:40)

·         അമിതമായിസ്വയംസമർപ്പിക്കുക (96: 6).

·         പ്രീതിനൽകുമ്പോഴുംമറ്റുള്ളവരെസാമ്പത്തികമായിസഹായിക്കുമ്പോഴുംമടങ്ങിവരവ്പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (74: 6, 92:19).

·         അധികാരത്തിലുള്ളഅധികാരംമതത്തിൽനിയന്ത്രണങ്ങൾഏർപ്പെടുത്തിയാൽനന്ദികെട്ടതോഅക്രമപരമോആയിപ്രതികരിക്കുന്നത്ദൈവംഎല്ലാവരെയുംകാണുന്നു (96: 9-14).

അവരുടെമാനസികാവസ്ഥ, അനുഭവം, അറിവ്, ലോകവീക്ഷണം, പദാവലിഎന്നിവഅടിസ്ഥാനമാക്കിഈഖുർആനിന്റെഅനിവാര്യതകളെവിശദീകരിക്കാൻവ്യാഖ്യാതാക്കൾവളരെയധികംവേദനിപ്പിച്ചു, കൂടാതെഈപാരമ്പര്യനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക്മിന്നുന്നനിരവധിപാരമ്പര്യങ്ങളുംവിവരണങ്ങളുംഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഖുർആൻഅതിന്റെസന്ദേശത്തിന്റെപ്രധാനഘടകങ്ങൾ, അതായത്ഈവിശദീകരണത്തിൽഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെവ്യക്തമായിപ്രസ്താവിക്കുന്നു (3: 7).

ഈപുസ്തകത്തിന്റെസത്ത (രൂപപ്പെടുത്തുന്ന) വ്യക്തമായചിലവാക്യങ്ങൾഉൾക്കൊള്ളുന്നപുസ്‌തകം (മുഹമ്മദ്‌) നിങ്ങൾക്ക്‌വെളിപ്പെടുത്തിയത്അവനാണ്, മറ്റുള്ളവസാങ്കൽപ്പികമാണ്. ഹൃദയത്തിൽവക്രതയുള്ളവരെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആശയക്കുഴപ്പംതേടുന്നതുംവ്യാഖ്യാനംതേടുന്നതുംസാങ്കൽപ്പികമായത്പിന്തുടരുക. അല്ലാതെഅതിന്റെവ്യാഖ്യാനംആർക്കുംഅറിയില്ല. അറിവുള്ളവർപറയുന്നു: ‘ഞങ്ങൾഅതിൽവിശ്വസിക്കുന്നു; ഇതെല്ലാംനമ്മുടെകർത്താവിൽനിന്നാണ്വരുന്നത്; ’എന്നാൽവിവേകമല്ലാതെമറ്റാരുംഇക്കാര്യത്തിൽശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല” (3: 7)

അതിനാൽ, ഏതൊരുയുഗത്തിലെയുംഏതൊരുനാഗരികപശ്ചാത്തലത്തിലെയുംഏതൊരുതുറന്നമനസ്സുള്ളവായനക്കാരനുംഅവമനസിലാക്കാനുംഅവരുടെസാഹചര്യങ്ങളുമായിബന്ധപ്പെടുത്താനുംകഴിയും.

സത്യം (കുഫാർ)നിഷേധിക്കാൻ / പ്രാപ്തരാക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെഉദാഹരണം, ഇടയൻവിളിക്കുമ്പോൾഅതിൽകേൾക്കുന്നതുംനിലവിളിക്കുന്നതുംഅല്ലാതെമറ്റൊന്നുംകേൾക്കാത്തഒരാളുടെ (മൃഗത്തിന്റെ) ഉദാഹരണമാണ്. ബധിരരുംമൂകരുംഅന്ധരുംയുക്തിഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ”(2: 171).

ഉപസംഹാരം

ലോകമെമ്പാടുമുള്ളഖുർആനിന്റെധാർമ്മികഅനിവാര്യതകളുടെയുംവിമോചനമാതൃകകളുടെയുംസത്യമാണ്സത്യം (ഈസാമൂഹികപരിവർത്തനത്തിന്പിന്നിലെപ്രചോദനത്തിന്റെഉറവിടംചർച്ചചെയ്യാതെ) ഇസ്‌ലാമിൽനിന്നുള്ളമണ്ണൊലിപ്പ്കഴിഞ്ഞസഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിനാഗരികശ്രേണിയെഫലത്തിൽമാറ്റിമറിച്ചു. അവരുടെആദ്യകാലചരിത്രത്തിൽ, മുസ്‌ലിംകൾഅക്കാലത്തെഏറ്റവുംവലിയനാഗരികതസ്ഥാപിക്കുകയുംനയിക്കുകയുംചെയ്തു. മറ്റ്മതങ്ങളിലെയുംദേശങ്ങളിലെയുംആളുകളെഅവരുടെവിശ്വാസത്തിലേക്കുംകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുംആകർഷിക്കുകയുംഅവരുടെവ്യക്തിപരമായഗുണങ്ങളാൽഅമുസ്‌ലിംകളെവിശ്വാസവുംബഹുമാനവുംഅഭിനന്ദിക്കുകയുംചെയ്തു. സൽപ്രവൃത്തികളിലുംതക്വയിലുംസകയിലുംഅവർസജീവമായിരുന്നു; ബിസിനസ്സ്ഇടപാടുകളിൽയോഗ്യരുംസത്യസന്ധരുംവിശ്വാസികളുമാണ്, ദരിദ്രരോടുംനിരാലംബരോടുംഅനുകമ്പയുള്ളവർ, ലാളിത്യം, മിതത്വം, ഔദാര്യംഎന്നിവയുടെമാതൃകകൾ, അങ്ങനെഈപ്രഭാഷണത്തിൽവിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെഖുർആനിന്റെഅവസാനത്തെജൂസിന്റെ (മുപ്പതാംഭാഗം) ധാർമ്മികഅനിവാര്യതകളെപ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന്, അമുസ്‌ലിംകൾഅവരെഅവിശ്വാസത്തോടുംവെറുപ്പോടുംഅവഹേളനത്തോടുംകൂടികാണുകയുംമനുഷ്യനാഗരികതയ്ക്ക്ഒരുഭാരവുംഭീഷണിയുമായക്രൂരവുംഅറ്റാവിസ്റ്റിക്തുമായഒരുആരാധനാകേന്ദ്രമായിഅവരെകാണുന്നു. അതിനാൽഅത്അനിവാര്യമാണ് - മുല്ലകൾ, ഉലമകൾ, പ്രസംഗകരുടെമേധാവിത്വംപുലർത്തുന്നമാധ്യമങ്ങൾ, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയുംവിശ്വാസത്തിന്റെസൂക്ഷിപ്പുകാരുടെയുംഎല്ലാഷേഡുകളുംവിഭാഗങ്ങളുംമുസ്‌ലിംജനങ്ങളെകുറഞ്ഞത്ബോധവൽക്കരിക്കുക, ധാർമ്മികഅനിവാര്യതഖുർആനിന്റെസമാപനജൂസിൽ, കുട്ടിക്കാലത്ത്വാചാലമായപഠനത്തിന്റെഭാഗമായിഅവർവായിച്ചു - അതിന്റെസാരാംശംമനസ്സിലാക്കാതെ. എന്നിരുന്നാലും, ഈകാഴ്ചപ്പാടിനെഅവർവെറുതെഅവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഖുർആൻസൂചിപ്പിച്ച2: 171വാക്യത്തിൽസൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നസത്യത്തിന്റെനിഷേധാത്മകനിഷേധിയെപ്പോലെ (കാഫിർ) മാത്രമേഅവർപ്രവർത്തിക്കൂ.

സാഹിത്യമഹത്വത്തിന്റെഉന്നതിയിലായിരുന്നഅറബികളെനിറച്ചആദ്യകാലവെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ (ജുസ്ആംഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) സൗന്ദര്യം, സൂക്ഷ്മത, അമ്പരപ്പിക്കുന്നസൂക്ഷ്മതഎന്നിവവിദൂരമായിപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നുംഈഎക്സ്പോഷൻകുറവായിരിക്കുമെന്ന്അവസാനമായിസമ്മതിക്കണം. സിംഹത്തിൽനിന്ന്ഓടിപ്പോയകഴുതകളെഭയപ്പെടുന്നതുപോലെഅവർഭയന്ന്അതിൽനിന്ന്പിന്തിരിയുന്നു [74: 49-51]. എന്നിരുന്നാലും, ഖുർആൻമാർഗനിർദേശത്തിന്റെഒരുഅക്ഷരമാണ് (ഹുദ - 2: 2, 2: 185, 3: 138, 7:52, 16:64, 27:77, 31: 3) അത്സ്വയംവ്യക്തവുംവ്യതിരിക്തവുമാക്കുന്നു (12 : 1, 15: 1, 16:64, 26: 2, 27: 1, 36:69, 43: 2, 44: 2), സൃഷ്ടിയുടെവിശകലനപരമായസമീപനംഅതിന്റെലക്ഷ്യവുമായിപൊരുത്തപ്പെടുന്നു - ദൈവത്തിന്നന്നായിഅറിയാം.

 

വിദ്യാസമ്പന്നരായമുസ്‌ലിംകൾക്ക്ഒരുമുന്നറിയിപ്പുംഓർമ്മപ്പെടുത്തലും

ഫാഷനുംപ്രബുദ്ധനുമായവിദ്യാസമ്പന്നരായമുസ്‌ലിംക്ലാസ്പലപ്പോഴുംമൗലവിമാരെപരിഹസിക്കുകയുംഫത്‌വലോഞ്ചർമാരെഅവരുടെതമാശക്കാരായഫത്‌വകളെപരിഹസിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു, എന്നാൽഅവർപരിഹസിക്കുകയുംപരിഹസിക്കുകയുംചെയ്യുന്നത്പലഇസ്ലാമികമതവിദ്യാലയങ്ങളിലും (മദ്രസകളിൽ) പഠിപ്പിക്കുന്നദൈവശാസ്ത്രവ്യവഹാരങ്ങളിൽവേരൂന്നിയതാണെന്ന്മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽപരാജയപ്പെടുന്നു. അവരുടെവിശ്വാസത്തിന്റെഅവശ്യപഠിപ്പിക്കലുകളെക്കുറിച്ചുള്ളഅവരുടെഅജ്ഞതഅഭ്യസ്തവിദ്യരായമുസ്‌ലിംകളെയുംഅവരുടെസിവിൽസമൂഹത്തിലെസ്വാധീനമുള്ളഅംഗങ്ങളെയുംഅത്തരംഎതിരാളികളെയുംവിശ്വാസത്തെവളച്ചൊടിക്കുന്നവരെയുംവസ്തുനിഷ്ഠമായുംആസൂത്രിതമായുംശക്തമായുംവെല്ലുവിളിക്കുന്നതിൽനിന്ന്തടയുന്നു. ഖുർആനിന്റെഅവസാനമുപ്പതാംഭാഗത്തിന്റെസാരാംശംഈവെർച്വൽസ്പൂൺതീറ്റനൽകുന്നത്അവർവളരെആവർത്തിച്ച്, അജ്ഞതയോടെവളരെക്ഷമയോടുംഉത്സാഹത്തോടുംകൂടിവായിക്കുകയുംപാരായണംചെയ്യുകയുംചെയ്തമൗലവി, ഉലമ, ഫത്‌വാസ്പെഡലർമാർഎന്നിവരെവെല്ലുവിളിക്കുന്നതിൽഅവരുടെകൈകളെശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന്പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെടർഫിൽനിന്ന്വിശ്വാസത്തെഫലത്തിൽഅപമാനിക്കുകയുംപൈശാചികവൽക്കരിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ

1. മൈക്കൽസെൽസ്, ഖുറാനെസമീപിക്കുന്നു, രണ്ടാംപതിപ്പ്, ഒറിഗോൺ2007, പേ. 4.

2. അലൻജോൺസ്, ദികോരൻ, ലണ്ടൻ1994, പ്രാരംഭപേജ്.

3. സവാഹ. സൃഷ്ടിയുടെപ്രക്രിയയുടെപര്യവസാനത്തെഅതിന്റെപൂർണതയുടെഅന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്പിടിച്ചെടുക്കുന്നഖുർആൻപദങ്ങളുടെഏറ്റവുംസമ്പന്നമായഒന്നാണിത്. അങ്ങനെസ്ത്രീയുടെഗർഭാശയത്തിലെഭ്രൂണവികസനപ്രക്രിയയുടെപൂർത്തീകരണം (82: 7), സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെസങ്കീർണ്ണമായസന്തുലിതാവസ്ഥയെ (2:29, 79:29) സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ്ഖുർആൻഈപദംഉപയോഗിക്കുന്നത്.

4. 2:62, 4: 124, 5:69, 22:17, 64: 9, 65:11.

5. മുഹമ്മദ്യൂനുസുംഅഷ്ഫാക്ക്സയ്യിദ്, ഇസ്‌ലാമിന്റെഅവശ്യസന്ദേശം, അമാനപബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ2009, സി. എച്ച്. 8.1.

6. ഐബിഡ്. 46.3.

ഇന്ത്യൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ടെക്നോളജിയിൽനിന്ന്കെമിക്കൽഎഞ്ചിനീയറിംഗ്ബിരുദധാരിയുംവിരമിച്ചകോർപ്പറേറ്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവുമായമുഹമ്മദ്യൂനുസ്90കളുടെതുടക്കംമുതൽതന്നെഖുർആനിനെക്കുറിച്ച്ആഴത്തിലുള്ളപഠനത്തിൽഏർപ്പെടുന്നു, അതിന്റെപ്രധാനസന്ദേശത്തിൽശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2002ൽകെയ്റോയിലെഅൽ-അസ്ഹർഅൽ-ഷെരീഫിന്റെഅംഗീകാരംലഭിച്ചറഫർചെയ്തഎക്സെജെറ്റിക്സൃഷ്ടിയുടെസഹ-രചയിതാവാണ്അദ്ദേഹം. തുടർന്ന്പുനസംഘടനയുംപരിഷ്കരണവുംയു‌സി‌എൽ‌എയിലെഡോ. ഖാലിദ്അബൂഎൽഫാദൽഅംഗീകരിക്കുകയുംപ്രാമാണീകരിക്കുകയുംചെയ്തു, അമാനപബ്ലിക്കേഷൻസ്പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. , മേരിലാൻഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

URL for English article: http://newageislam.com/ijtihad,-rethinking-islam/muhammad-yunus,-new-age-islam/tracking-the-moral-trajectories-of-the-juz-‘amm-(last-one-thirtieth-part)-of-the-qur’an/d/7457

URL: https://www.newageislam.com/malayalam-section/tracking-moral-trajectories-juz-amm/d/124363


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..