New Age Islam
Tue Jul 16 2024, 03:51 PM

Malayalam Section ( 12 May 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Tazkiyat Al-Nafs തസ്‌കിയത്ത് അൽ-നഫ്‌സ്, ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം ആത്മ ശുദ്ധീകരണമാണ്

By Ghulam Ghaus Siddiqi, New Age Islam

9 ഏപ്രി 2022

നമ്മെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം

പ്രധാന പോയിന്റുക

1.    തസ്കിയത്ത്-നഫ്സ് മൃഗീയമായ ആഗ്രഹങ്ങളി നിന്ന് നമ്മെത്തന്നെ ഒഴിവാക്കാനും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങ വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

2.    അല്ലാഹുവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യായാമമാണ് തസ്കിയത്ത് അ-നഫ്സ്.

3.    തസ്കിയത്തു നഫ്സ് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

4.    സ്വയം ശുദ്ധീകരണ പരിശീലനം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നാഥനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അസുഖകരമായ കാര്യങ്ങ ശ്രദ്ധിക്കാ നിങ്ങക്ക് സമയമില്ല.

-----

ധാമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പരിണാമം ഓരോ മനുഷ്യനും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്. പ്രത്യേക ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ നിലനിപ്പിന് അടിസ്ഥാനമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ ആശ്രയം ഇല്ലാതാക്കാ കഴിയുമെന്ന് തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മിസ്റ്റിക്കുക മിക്ക മതങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകാ കഴിയുമെന്ന് ചില ഹിന്ദു യോഗിക അവകാശപ്പെടുന്നു. മറ്റ് മതങ്ങളിലെ മതഗുരുക്ക തങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തി വളത്തിയെടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ആധികാരികത തെളിയിക്കാ അമാനുഷിക നേട്ടങ്ങ കൈവരിക്കാ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതര മതസ്ഥക്ക് പോലും ഇച്ഛാശക്തി വികസിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം.

ലോകത്ത്, ജീവിതത്തി എങ്ങനെ വിജയിക്കണമെന്ന് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ചില ബിസിനസുകാപ്പന്ന വിപ്പനദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായ തന്ത്രങ്ങ പ്രയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് പഠിക്കാ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തി ഇവയെല്ലാം സാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ്. ചില ആളുക ധ്യാനത്തിലൂടെ ഇത് നേടുന്നു, മറ്റുള്ളവ മാനസിക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ശാരീരിക പ്രവത്തനങ്ങളിപ്പെടുന്നതിലൂടെയും മറ്റും. ആഗ്രഹിക്കാത്ത ലൗകിക ആകഷണങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കുറയ്ക്കാനും മായ്‌ക്കാനും, മുസ്‌ലിം സൂഫികളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ ധ്യാനിക്കാനും അവരുടെ ചിന്തകളെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റി ഉറപ്പിക്കാനും അനുയായികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

സൂഫിക പഠിപ്പിച്ച ആത്മീയ മാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് തസ്‌കിയത്ത് അ-നഫ്സ് (ആത്മ ശുദ്ധീകരണം). ഇസ്ലാമിക തസ്‌കിയത്ത് അ-നഫ്‌സ് മറ്റ് മതങ്ങളി പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാമ്മിക ആശയങ്ങളി നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇസ്‌ലാമിക തസ്‌കിയത്ത് അ-നഫ്‌സി മൂന്ന് കാര്യങ്ങപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: (1) നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവത്തനത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം മനസിലാക്കുക, മൃഗങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളി നിന്ന് നമ്മെത്തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, (2) അല്ലാഹുവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യായാമങ്ങ, കൂടാതെ (3) അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും [സല്ലല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലം] സമ്പൂണമായ വിശ്വാസം വളത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.

ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന്, ഈ ഗ്രഹത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിമിതവും താക്കാലികവുമാണെന്ന്മ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മരണാനന്തര നിലനിപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മെ ഈ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഖുആനിലുടനീളം തസ്‌കിയ എന്ന പദം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളി കാണപ്പെടുന്നു. അവയി ചിലത് ഇപ്രകാരമാണ്:

"ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, അവരി നിന്നുതന്നെയുള്ള ഒരു ദൂതനെ അവക്കിടയി അയക്കണമേ, അവ അവക്ക് നിങ്ങളുടെ വചനങ്ങ ഓതിക്കൊടുക്കുകയും അവക്ക് വേദവും വിജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. തീച്ചയായും നീ പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു'' (2:129).

"നമ്മുടെ ആയത്തുക നിങ്ങക്ക് ഓതിക്കേപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഗ്രന്ഥവും ജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങക്ക് അറിയാത്തത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളി നിന്നുതന്നെയുള്ള ഒരു ദൂതനെ നാം നിങ്ങളുടെ ഇടയി നിയോഗിച്ചത് പോലെ." (2:151)

"തീച്ചയായും, വേദഗ്രന്ഥത്തി നിന്ന് അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചത് മറച്ചുവെക്കുകയും അതിനെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവ - നരകാഗ്നിയല്ലാതെ തങ്ങളുടെ വയറ്റി തിന്നുകയില്ല. ഉയിത്തെഴുന്നേപിറെ നാളി അല്ലാഹു അവരോട് സംസാരിക്കുകയില്ല, അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുമില്ല. അവക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുമുണ്ട്." (2:174)

"തീച്ചയായും, അല്ലാഹുവിന്റെ ഉടമ്പടിയും സ്വന്തം ശപഥങ്ങളും ചെറിയ വിലയ്ക്ക് മാറ്റുന്നവക്ക് പരലോകത്ത് ഒരു പങ്കുമില്ല, ഉയിത്തെഴുന്നേപിറെ നാളി അല്ലാഹു അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ അവരെ നോക്കുകയോ ചെയ്യില്ല, അവരെ അവ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുമില്ല.; അവക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുമുണ്ട്. (3:77)

"തീച്ചയായും അല്ലാഹു സത്യവിശ്വാസികക്ക് അവരി നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു, അവക്ക് തന്റെ വചനങ്ങ ഓതിക്കൊടുക്കുകയും, അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും, വേദഗ്രന്ഥവും വിജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ, അവ വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നുവെങ്കിലും അള്ളാഹു അവരെ നിയമിച്ചു." (3:164)

സ്വയം ശുദ്ധരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരെ നിങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പകരം, അല്ലാഹു താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, അവരോട് , [ഒരു ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഉള്ളി] ഒരു നൂ പോലെ പോലും അനീതി കാണിക്കുന്നില്ല. (4:49)

“[, മുഹമ്മദ്], അവരുടെ സമ്പത്തി നിന്ന് ഒരു ദാനധമ്മം സ്വീകരിക്കുക, അതിലൂടെ നീ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, അവരുടെമേ [അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങ] പ്രാത്ഥിക്കുക. തീച്ചയായും, നിങ്ങളുടെ അഭ്യത്ഥനക അവക്ക് ആശ്വാസമാണ്. അല്ലാഹു കേക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു." (9:103)

"എന്നാമ്മങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയായി അവന്റെ അടുക്ക വരുന്നവരാരോ അവക്കാണ് [സ്ഥാനത്ത്] ഏറ്റവും ഉയന്ന പദവിക: നദിക ഒഴുകുന്ന ശാശ്വത വസതിയുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങ, അതി അവ നിത്യവാസികളായിരിക്കും. അത് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവന്റെ പ്രതിഫലമാണ്.” (20:75-76)

"സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങ പിശാചിന്റെ കാപ്പാടുക പിന്തുടരരുത്. വല്ലവനും പിശാചിന്റെ കാച്ചുവടുക പിപറ്റുന്ന പക്ഷം തീച്ചയായും അവ അധമ്മവും അക്രമവും കപിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മേ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കി, നിങ്ങളി ആരും ഒരിക്കലും ശുദ്ധനാകുമായിരുന്നില്ല, എന്നാ അല്ലാഹു അവ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അല്ലാഹു കേക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. (24:21)

ഭാരം വഹിക്കുന്ന ആരും മറ്റൊരാളുടെ ഭാരം വഹിക്കില്ല. ഭാരമുള്ള ഒരു ആത്മാവ് തന്റെ ഭാരം ചുമക്കാ [മറ്റൊരാളെ] വിളിച്ചാ, അവ അടുത്ത ബന്ധുവാണെങ്കി പോലും, അതി ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല. തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ അദൃശ്യമായി ഭയപ്പെടുകയും നമസ്കാരം മുറപോലെ നിവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമേ നിങ്ങക്ക് താക്കീത് ചെയ്യാ കഴിയൂ. സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവ തന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി മാത്രം സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിങ്കലേക്കാണ് [അവസാന] ലക്ഷ്യസ്ഥാനം.” (35:18)

ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും പരമാധികാരിയും പരിശുദ്ധനും പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമായ അല്ലാഹുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരുടെ ഇടയി നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചത് അവനാണ്, അവക്ക് തന്റെ വചനങ്ങ ഓതിക്കൊടുക്കുകയും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വേദവും വിജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു - അവ മുമ്പ് വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നുവെങ്കിലും. (62:1-2)

"എന്നാ, [മുഹമ്മദ്], ഒരുപക്ഷെ അവ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതെന്താണ്" (80:3)

"അവ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കി നിങ്ങളുടെ മേ കുറ്റമില്ല." (80:7)

"തീച്ചയായും സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവ വിജയിച്ചു" (87:14)

"അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവ വിജയിച്ചു, അതിനെ [അഴിമതിയി] കുത്തിവയ്ക്കുന്നവ പരാജയപ്പെട്ടു." (91:9-10)

"എന്നാ നീതിമാ അത് ഒഴിവാക്കും - സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാ തന്റെ സമ്പത്തി നിന്ന് നകുന്നവ" (92:17-18)

ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആത്മീയ ചട്ടക്കൂടി, തസ്‌കിയത്ത് അ-നഫ്‌സ് (സ്വയം ശുദ്ധീകരണം) മനുഷ്യാത്മാവി തിന്മയുടെ അന്തലീനമായ ആധിപത്യം കുറയ്ക്കുകയും ആത്മീയ വളച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പാപങ്ങളുടെ മലിനീകരണവും മാലിന്യങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രക്രിയയാണ് ആത്മശുദ്ധീകരണം.

ഖുറാ സൂക്തങ്ങളുടെ പാരായണവും ഖുറാ പഠിപ്പിക്കലും ജ്ഞാനവും പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളും ശരീഅത്തിന്റെ ബാഹ്യ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായും പ്രവൃത്തികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെന്ന് ഖു വ്യാഖ്യാതാക്ക വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണം ആന്തരിക ആത്മീയ പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും മാറ്റുന്ന ഈ ആത്മീയ നിദ്ദേശം സ്വയം ശുദ്ധീകരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

2:151 വാക്യത്തിലെ "നിങ്ങക്കറിയാത്തത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു" എന്ന വിശുദ്ധ വാക്കുക സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഖുആനിന്റെ ബാഹ്യ പഠിപ്പിക്കലുകക്കും അറിവുകക്കും അപ്പുറം ചില രഹസ്യങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇമു ലദുന്നി, മു മരിഫത്ത്, മു ഹഖിഖത്ത് എന്നീ പേരുകളി ഈ പഠിപ്പിക്കലുക അറിയപ്പെടുന്നു. 'വ അല്ലംനാഹു മി ലദുന്ന ഇമാ' എന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അല്ലാഹുവി നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്ന അറിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഖുആനിക പദമാണ്. ഖുആനും സുന്നത്തുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങക്കനുസൃതമായി ഉന്മേഷദായകമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന നിഗൂഢമായ അവബോധജന്യമായ ആത്മീയ സത്യജ്ഞാനമാണ് ഇമു മാരിഫത്ത്. "സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്" എന്നത് ഇമു-ഹഖിഖത്തിന്റെ അക്ഷരീയ വിവത്തനമാണ്. അതിനാ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിഗൂഢമായ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. മറുവശത്ത്, പ്രവാചകത്വത്തിന് ഈ ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും അറിവുകളെയും സത്യ മിസ്റ്റിക്കുകക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ്വശക്തനായ ദൈവം തന്റെ അടിമകളെ പ്രശംസിക്കുകയും പ്രതിഫലം നകുകയും ചെയ്ത ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നേട്ടമാണ് സ്വയം ശുദ്ധീകരണം. സംശയം, അജ്ഞത, ദുഷിച്ച സങ്കപ്പങ്ങ, തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങ, അധാമികത എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കാര്യക്ഷമമായ സ്വയം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസം വദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി നല്ല വിശ്വാസം, അറിവ്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, ആത്മീയത തുടങ്ങിയ നല്ല മതപരവും ധാമ്മികവുമായ സവിശേഷതകളാ നഫ്‌സ് [വിശ്വാസിയായ ആത്മാവ്] സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

സൂഫിസത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളി തസ്കിയത്ത് അ-നഫ്സിന്റെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങ പ്രസിദ്ധമാണ്. പശ്ചാത്താപം (തൗബ), ജ്ജനം (വാര), സന്യാസം (സുഹ്ദ്), ദാരിദ്ര്യം (ഫഖ്), ക്ഷമ (സബ), ആത്മവിശ്വാസം (തവക്കു), സംതൃപ്തി (റിദാ) എന്നിവയാണ് അവ.

പാപത്തെ ആത്മീയ വിഷമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഹൃദയത്തിലെ ദൈവിക അംഗീകാരത്തിന്റെ പ്രകാശത്തോടെയാണ് തൗബ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് പശ്ചാത്താപത്തിനും മുകാല തെറ്റുകക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനും ഭാവിയി അവ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.

വാരയുടെ ആത്യന്തികമായ തലം (ഭക്തിപരമായ ആത്മനിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കി വിട്ടുനിക്ക) ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തേക്ക് പോലും, അല്ലാഹുവി നിന്ന് ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതെന്തും ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. ഇസ്‌ലാമിക പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ യാഥാത്ഥ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, വിശ്വാസത്തിലും പ്രവത്തനത്തിലും സത്യസന്ധത, ഇസ്‌ലാമിക കപ്പനക പാലിക്ക, ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ വിവേകം എന്നിങ്ങനെയാണ് ചില സൂഫിക വാറയെ നിവചിക്കുന്നത്.

സുഫ്യാ-തൗരി സുഹ്ദിനെ നിവചിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിക്കായി സമപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ലൗകിക മോഹങ്ങളി നിന്ന് തടയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഹൃദയ പ്രവത്തനമാണ്.

ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ദാരിദ്ര്യം (ഫഖ്) നിലനിത്തണം. ഇത് ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം പ്രമോഷനേക്കാ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുമാണ്. ഒരു ഫഖ, അല്ലെങ്കി പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി, ഒരു ഡെവിഷിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ദാരിദ്ര്യം എന്നത് ഒരാളുടെ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയുടെ അഭാവവും അള്ളാഹു ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയവുമാണ്.

ക്ഷമ (Sabr) മിസ്റ്റിക്കക്കും സൂഫികക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഗുണമാണ്. സബ് എന്ന വാക്കിന്റെ അത്ഥം "വേദനയും പോരാട്ടവും സഹിക്കുക, സഹിക്കുക, അതിജീവിക്കുക" എന്നാണ്. സബറിനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം: സമ്മങ്ങ ചെയ്യുന്നതി സ്ഥിരത, ഒരു സമ്മം നിവഹിക്കുന്നതിലുള്ള ക്ഷമ, ഹറാമി നിന്ന് വിട്ടുനിക്കുന്നതിലുള്ള ക്ഷമ.

ആത്മവിശ്വാസം (തവക്കു) എന്നത് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ദാനമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ്. ഈ ലോകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം ഞങ്ങ അല്ലാഹുവി ആശ്രയിക്കുന്നു.

നിഭാഗ്യത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതിനുപകരം വിധിയുടെ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളെയും പരാതിയില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സംതൃപ്തി (റിഡ). ദു-നു-മിസ്‌രിയുടെ അഭിപ്രായത്തി, സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെക്കാ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പരാതിയില്ലാതെ അവന്റെ കപ്പന സ്വീകരിക്കുന്നു, ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും മികച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന്, അത് പരിശീലിക്കുന്നവക്ക് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് മുമ്പുള്ള ഈ ജീവിതത്തി സന്തോഷം നകുന്നു എന്നതാണ്. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളോ വഗീയ വിദ്വേഷമോ കേക്കുമ്പോ നാം ഉത്കണ്ഠയും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. വിദ്വേഷമുള്ള വ്യക്തിക മതവികാരം മുതലെടുക്കുന്നത് ക്യാമറയി പകത്തുന്നു. നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാ അവ സമാനമായ കാര്യങ്ങ ആവത്തിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വിദ്വേഷ അജണ്ട അത് ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉപ്പെടെക്കും സംതൃപ്തി നകാത്തതിനാ അവ സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയും മാനസികരോഗികളുമാണ്. അവക്ക് സമാധാനവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാ നിങ്ങ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കി, നിങ്ങക്കെതിരായ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും തീജ്വാലക ആളിക്കത്തിക്കാ അവക്ക് കൂടുത അവസരങ്ങ ലഭിക്കും. സ്വയം ശുദ്ധീകരണം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തി പോലും അത്തരം അസുഖങ്ങളി നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. സ്വയം ശുദ്ധീകരണ പരിശീലനം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നാഥനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അസുഖകരമായ കാര്യങ്ങ ശ്രദ്ധിക്കാ നിങ്ങക്ക് സമയമില്ല. അപ്പോവ്വശക്തനായ അല്ലാഹു നിങ്ങക്ക് അദൃശ്യമായ സഹായം നകും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുത ആസ്വാദ്യകരമാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ ധ്യാനിക്കാനും തുടങ്ങാം.

-------

NewAgeIslam.com-ലെ സ്ഥിരം കോളമിസ്റ്റായ ഗുലാം ഗൗസ് സിദ്ദിഖി ദെഹ്‌വി ഒരു സൂഫി പശ്ചാത്തലവും ഇംഗ്ലീഷ്-അറബിക്-ഉദു വിവത്തകനുമായ ആലിമും ഫാസിലും (ക്ലാസിക്ക ഇസ്ലാമിക് പണ്ഡിത) ആണ്.

English Article:   Tazkiyat Al-Nafs, Purification of the Self Is the Best Answer to Tribulations of Life

URL:    https://newageislam.com/malayalam-section/tazkiyat-nafs-purification-tribulations-/d/126985


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..