New Age Islam
Mon Sep 25 2023, 01:55 AM

Malayalam Section ( 21 March 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Shab e Baraa’t: The Night of Salvation and Forgiveness ബറാഅത് രാവ് : രക്ഷയുടെയും ക്ഷമയുടെയും രാത്രി

By Ghulam Ghaus Siddiqi, New Age Islam

17 മാച്ച് 2022

ഇസ്ലാമിലെ ബറാഅത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളും പ്രാധാന്യവും

പ്രധാന പോയിന്റുക

1.    വ്വശക്തനായ അല്ലാഹു ബറാഅത്തിന്ന് നിരവധി പ്രത്യേകതകകിയിട്ടുണ്ട്.

2.    മാലാഖമാ ഈ രാത്രിയി ആരാധിക്കുന്നവക്ക് സന്തോഷവാത്ത പറയുന്നു

3.    ബറാഅത്തിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമജ്ഞരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങ

4.    ബറാഅത്തിന്  ശുപാ ചില ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക

----

ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിലെ 8-ാം മാസമായ ഷഅബാനിലെ 15-ാം രാത്രി (14-നും 15-നും ഇടയിലുള്ള രാത്രി) ഷഅ ബ്-ഇ-ബരാ'ത് അല്ലെങ്കി "രക്ഷയുടെ രാത്രി" ആചരിക്കുന്നു. ക്ഷമയോടും വിധിയോടും ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മനോഹര രാത്രി ശഅബാ 14 ന് സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ ആരംഭിച്ച് 15 ന് പ്രഭാതത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു.

വ്വശക്തനായ അല്ലാഹു ഈ രാത്രിക്ക് അനവധി പ്രത്യേകതകകിയിട്ടുണ്ട്. 1) തഖ്സീം-ഇ-ഉമൂ (ഓഡറുക പാസാക്ക), 2) നുസു-ഇ-റഹ്മത്ത് (അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വെളിപാട്), 3) ഫൈസാ-ഇ-ബഖ്ഷിഷ് (ക്ഷമ ന), 4) ഖാബൂ-ഇ-ഷിഫാത്ത് (മധ്യസ്ഥം സ്വീകരിക്ക) ), കൂടാതെ 5) ഫസീലെത്ത്-ഇ-ഇബാദത്ത് (ആരാധനയുടെ മഹത്വം) ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായവയാണ്.

ശബ്-ഇ-ബറാത്ത്: തഖ്സീം-ഇ-ഉമൂറിന്റെ രാത്രി [ഓഡറുക പാസാക്ക]

ഖുആനി അല്ലാഹു പറയുന്നു: "കാര്യങ്ങ വ്യക്തമാക്കുന്ന വ്യക്തമായ ഗ്രന്ഥം മുഖേന. അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു രാത്രിയി നാം അതിനെ (ഖു) ഇറക്കി. തീച്ചയായും, നമ്മുടെ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങ എപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് നകുന്നു. ഈ രാത്രിയി, പ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം പങ്കുവെക്കുന്നു. ." (സൂറത്ത് ദുഹാ, ആയത്ത് 5)

ഹസ്രത്ത് ഇബ്‌നു അബ്ബാസ് (റ) പറയുന്നു: “കാര്യങ്ങ പങ്കുവെക്കുക എന്നതിന്റെ അത്ഥംഷം മുഴുവനും സംഭവിക്കുന്നതെന്തും (സമ്പത്ത്, മരണം, ജീവിതം, മഴ, ആ വഷം ഹജ്ജിന് പോകുന്നവ പോലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ). (അദ്ദു മന്തൂ ഫി തഫ്‌സീരി ബിമാതുരി, പി. 25, വാല്യം 6, ബെയ്‌റൂട്ട്)

ഹസ്രത്ത് ഇക്രാമയും (റ) ഖുറാ വ്യാഖ്യാതാക്കളും പറഞ്ഞു, "ഈ വാക്യത്തി, "ലൈലാ മുബാറക' അല്ലെങ്കി 'അനുഗ്രഹീത രാവ്' സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശഅബാ 15-ാം തീയതി ശബ്-ഇ-ബറാഅ് ആണെന്നാണ്. ടി". (അഫുത്തൂഹാത്ത് ഇലാഹിയ്യ, പി. 99)

ഹസ്രത്ത് ആഇശ(റ)യി നിന്ന് നിവേദനം: പ്രവാചക (സ) അവളോട് ചോദിച്ചു: "ശഅബാ 15-ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങക്കറിയാമോ?" (പ്രാധാന്യം, അനുഗ്രഹങ്ങ എന്നത്ഥം?). അവ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരേ, എന്നോട് പറയൂ.' അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂ (സ) മറുപടി പറഞ്ഞു: “ആ രാത്രിയി ആ വഷം ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ഓരോ പുരുഷനും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ വഷം മരിക്കാ പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും (നല്ലതും ചീത്തയും) എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സമ്പത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. (മിഷ്കാത്ത്-ഉ-മസാബിഹ്, പേജ് 115, ശൈഖ് അബ്ദു ഖാദി ജീലാനി റാദി അല്ലാഹു അഹു എഴുതിയ ഗുന്യാ അ-താലിബി, പേജ് നമ്പ 447]

ഹസ്രത്ത് അബു ഹുറൈറ (റ) നിവേദനം ചെയ്യുന്നു: അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂ (സ) പറഞ്ഞു: “ഒരു ശഅബാനി നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും അതി മരിക്കാ പോകുന്നതുമായ ഒരാ. സമയം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യ വിവാഹം കഴിക്കുകയും കുട്ടികളുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ആ വഷം മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പട്ടികയി അവന്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നു” (അദ്ദുറു മന്തൂ, പി. 26, വാല്യം 6)

ശബ്-ഇ-ബരാത്ത്: ക്ഷമയുടെയും കരുണയുടെയും രാത്രി

ആഇശ(റ) പറഞ്ഞതായി നിവേദനം: “എനിക്ക് ഒരു രാത്രി നബി(സ)യെ നഷ്ടമായതിനാ ഞാ അദ്ദേഹത്തെ തേടി പുറപ്പെട്ടു. അവ-ബാഖിയി ആകാശത്തേക്ക് തല ഉയത്തുന്നത് ഞാ കണ്ടു. അവ പറഞ്ഞു: ''ആയിഷാ, അല്ലാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും നിന്നോട് അനീതി കാണിക്കുമെന്ന് നീ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നോ?' അവ പറഞ്ഞു: "ഞാ പറഞ്ഞു: 'ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഭാര്യമാരി ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാ കരുതി. .' അവ പറഞ്ഞു: 'അല്ലാഹു ശഅബാന്റെ മധ്യത്തിലെ രാത്രിയി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്വഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, ബനൂ കബിലെ ആടുകളിലെ രോമങ്ങളെക്കാ അവ പൊറുക്കുന്നു. 1452, ജാമി' തിമിദി: നോമ്പിന്റെ പുസ്തകം, മുസ്‌നദ് അഹ്മദ്: വാല്യം 6, പേജ്. 238, മിഷ്കാത്ത്: വാല്യം 1, പേജ്. 277, മുസന്നഫ് ഇബ്‌നു അബി ശൈബ: വാല്യം-1 പേജ് 237, ശുഅബു ഈമാ: വാല്യം-3, പേജ് 379)

ഹദീസ് പണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായത്തി, ഈ ഹദീസ് നിരവധി ഇസ്‌നാദ് [അധികാരികളുടെ ശൃംഖലക] ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ആധികാരികത [സെഹാത്] ആയിത്തീന്നു.

അബു മൂസ അ അശ്അരിയി നിന്ന് നിവേദനം: അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂത (സ) പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹു ശഅബാന്റെ മധ്യത്തിലെ രാത്രിയെ താഴ്ത്തി നോക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധകനും ബിംബാരാധകനും ഒഴികെ അവന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുഷാഹി.” [സുന ഇബ്നു മാജ: പുസ്തകം 5, ഹദീസ് 1390, ശുഅ്ബു ഈമാ: വാല്യം-3, പേജ് 382, മിശ്കാത്ത്: വാല്യം-1 പേജ് 277]. അബു മൂസയി നിന്ന് സമാനമായ പദങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ശൃംഖലയുണ്ട്, നബി (സ) യി നിന്ന്.

ഹസ്രത്ത് അബു ഹുറൈറ (റ) റിപ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു, വ്വശക്തനായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവ (സ) തന്റെ പ്രഭാഷണത്തി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു: "ഹേ ജനങ്ങളേ! ശഅബാനിലെ ഉപവാസത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ലഘൂകരിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതുവഴി റമദാനിലെ നോമ്പിന് ഇത് നിങ്ങക്ക് എളുപ്പവും സഹായകരവുമാകും. ആരെങ്കിലും ശഅ്ബാനി മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാ അവന്റെ എല്ലാ മുകാല പാപങ്ങളും മായ്ച്ചുകളയും'' (ബൈഹഖി). ശഅ്ബാനിലെ 13, 14, 15 തീയതികളി നോമ്പെടുക്കാ ശുപാ ചെയ്യുന്നു.

ഹസ്രത്ത് അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് - പ്രവാചക (സ) പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ ശഅബാന്റെ മധ്യ രാത്രിയി നോക്കുകയും രണ്ട് പേ ഒഴികെയുള്ള തന്റെ ദാസമാരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: 1) മുഷാഹി (അതായത് വെറുപ്പുള്ള വ്യക്തി) കൂടാതെ 2) ഒരു ഖത്തീ [അതായത് കൊലപാതകം 3, പേജ് 459, ഇമാം ഇബ്നു ഖുസൈമയുടെ കിതാബ് അത്-തൗഹീദ് വ ഇത്ബത്ത് സിഫത്ത് അ-റബ്ബ്: വിഭാഗം : നുസൂ]

ശഅബാനിലെ 15-ാം രാവി ഹസ്രത്ത് ജിബ്‌രീ (ഗബ്രിയേ മാലാഖ) പ്രവാചകന്റെ അടുക്ക വന്ന് പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങളുടെ തല ആകാശത്തേക്ക് ഉയത്തുക.' പ്രവാചക (സ) ചോദിച്ചു. 'ഇത് ഏത് രാത്രിയാണ്?' ജിബ്‌രീ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'അല്ലാഹു തന്റെ സൃഷ്ടികക്ക് പാപമോചനത്തിന്റെ മുപ്പത് വാതിലുക തുറക്കുകയും അവിശ്വാസികക്കും ബഹുദൈവാരാധകക്കും ഒഴികെ തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അവ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാത്രിയാണിത്. മന്ത്രവാദിക, ഭാഗ്യം പറയുന്നവ, മദ്യപാനിക, ചൂതാട്ടക്കാ, വ്യഭിചാരിക എന്നിവരോട് അവ ക്ഷമിക്കില്ല, കാരണം അവ അല്ലാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് വരെ ക്ഷമിക്കാ കഴിയില്ല. രാത്രിയുടെ നാലിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജിബ്രീ വീണ്ടും ഇറങ്ങിവന്നു പറഞ്ഞു: ‘നിന്റെ തല ഉയത്തുക.’ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂത (സ) തന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ തല ഉയത്തി, സ്വഗത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

1. ആദ്യത്തെ വാതിക്ക ഒരു മാലാഖ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ‘ഈ രാത്രിയി റുകൂവി കുമ്പിടുന്നവക്ക് സന്തോഷവാത്ത അറിയിക്കുക.’

2. രണ്ടാമത്തെ വാതിലി മറ്റൊരു മാലാഖ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ഈ രാത്രിയി സജ്‌ദ (സുജൂദ്) ചെയ്യുന്നവക്ക് സന്തോഷവാത്ത അറിയിക്കുക.

3. മൂന്നാമത്തെ വാതിലി ഒരു ദൂത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, 'ഈ രാത്രിയി ആരെങ്കിലും പ്രാത്ഥിച്ചാ അവക്ക് അതി നിന്ന് നന്മ ലഭിക്കും'.

4. നാലാമത്തെ വാതിലി ഒരു മാലാഖ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ‘ആരെങ്കിലും ദിക് (അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണ) ചെയ്യുന്നുവോ അവക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ.

5. അഞ്ചാമത്തെ വാതിലി ഒരു മാലാഖ പറഞ്ഞു ‘അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്ന് കരയുന്നവ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ.

6. ആറാമത്തെ വാതിക്ക ഒരു ദൂത പറഞ്ഞു: എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവ ചോദിക്കുന്നത് അവ ലഭിക്കും.’

7. ഏഴാമത്തെ വാതിക്ക ഒരു ദൂത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ‘ക്ഷമപ്പെടാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അവ ക്ഷമിക്കപ്പെടും.

നബി(സ) ചോദിച്ചു: ‘ഓ ജിബ്രീലേ! ഈ വാതിലുക എത്രത്തോളം തുറന്നിരിക്കും? ഹസ്രത്ത് ജിബ്‌രീ (അ) മറുപടി പറഞ്ഞു: ‘രാത്രിയുടെ തുടക്കം മുത പ്രഭാതം വരെ സന്ധ്യ ദൃശ്യമാണ്.’ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘ഓ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവ! ഈ രാത്രിയി, ബ് ഗോത്രത്തി നിന്ന് ആടുകളുടെ രോമങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ ആളുകളെ അല്ലാഹു നരകത്തി നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു.

മുആദ് ബി ജബ ഉദ്ധരിക്കുന്നു - അള്ളാഹു അവനി പ്രസാദിക്കട്ടെ- നബി (സ) പറഞ്ഞു: "ശഅബാന്റെ മധ്യ രാത്രിയി അല്ലാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് തിരിയുകയും ഒരു മുശ്രിക്കൊഴികെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്നവനും. [ഇമാം ഇബ്നു ഹജ ഹൈത്മിയുടെ മജ്മ അസ് സവൈദ്: ഹദീസ് നമ്പ 12860, സഹീഹ് ഇബ്നു ഹിബ്ബാ: വാല്യം. 12, പേജ് 481, ഹദീസ് നമ്പ 5665, ഇബ്‌നു അസകി എഴുതിയ അ-താരിഖ്: വാല്യം. 15, പേജ് 302, ഇബ്‌നു അബി അസിമിന്റെ അ-സുന്ന: വാല്യം. 1, പേജ് 224], മുഅജമു കബീ, വാല്യം. 20, പേജ് 108-109, ബൈഹഖി എഴുതിയ ഷുബു ഈമാ: വാല്യം. 2, പേജ് 288, അബുഹസ-ഖസ്വിനിയുടെ അ-അമാലി: വാല്യം. 4, പേജ് 2,)

അബു താലിബ - തിരുമേനി(സ) അരുളി: “ശഅബാനിലെ 15-ാം രാവി, അല്ലാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ നോക്കുകയും ഒരു വ്യക്തി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളോടും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാചിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവ. അവ അവരെ അവരുടെ ശത്രുതയി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. (ദുബലമായത്) [ബൈഹഖി, തഫ്സീ അദ്-ദാ-മന്തൂ, വാക്യം 44: 3 ന് കീഴി]

ഹസ്രത്ത് അലി ബി അബു താലിബ്- അള്ളാഹു അയാളി പ്രസാദിക്കട്ടെ- പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂ (സ) പറഞ്ഞു: 'ശഅബാന്റെ മധ്യത്തിലെ രാത്രിയാകുമ്പോ, അതിന്റെ രാത്രി പ്രാത്ഥനയി ചെലവഴിക്കുക. അന്നേ ദിവസം ഉപവസിക്കുക. കാരണം, ആ രാത്രിയിലെ സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് അല്ലാഹു ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്വഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പറയുന്നു: 'ഞാ അവനോട് ക്ഷമിക്കാ വേണ്ടി എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ആരുമില്ലേ? അവനു വേണ്ടി ഞാ ഉപജീവനം ചോദിക്കുന്ന ആരും ഇല്ലയോ? കഷ്ടതയാ വലയുന്ന ആരും ഇല്ലയോ, ഞാ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ?’ എന്നിങ്ങനെ നേരം പുലരുന്നതുവരെ? [ഇബ്‌നു മാജ, അദ്ധ്യായം 191. ശഅബാന്റെ നടുവിലെ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വിവരിച്ചത്, ഹദീസ് നമ്പ 1388] [ഇമാം ജലാലുദ്ദീ സുയൂതി, ദുരെ മാന്തു, പേജ് 26]

അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂത (സ) പറഞ്ഞതായി ഇബ്‌നു ഉമ (റ) യി നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു: “തീച്ചയായും അഞ്ച് രാത്രികളി നിന്ന് പ്രാത്ഥന മടക്കപ്പെടുന്നില്ല: ജുമുഅയുടെ രാത്രി, ജുമുഅ രാത്രി. 'ഈദു അദ്ഹ', 'ഇദു ഫിത്ത' രാത്രി, റജബിന്റെ ആദ്യ രാത്രി, ശഅബാ മദ്ധ്യത്തിലെ രാത്രി. [‘അബ്ദു റസാഖ്, മുസന്നഫ്, വാല്യം. 4, പേജ് നമ്പ. 317, ഹദീസ് നമ്പ. 7927-7928] [-ബൈഹഖി, സുന-കുബ്ര, വാല്യം. 3, പേജ് 319, ഹദീസ് നമ്പ 6087]

പ്രവാചക-സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലം- ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു-അല്ലാഹു അവളി പ്രസാദിക്കട്ടെ- ശഅബാ മധ്യത്തിലെ രാത്രി: "ഇത് ശഅബാ മധ്യത്തിലെ രാത്രിയാണ്! തീച്ചയായും അല്ലാഹു മഹത്വമുള്ളവനും

ശഅ്ബാനിലെ രാത്രിയി അവന്റെ ദാസന്മാരെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ നോക്കുക, ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നവരോട് അവ ക്ഷമിക്കുകയും കരുണ ചോദിക്കുന്നവരോട് അവ കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ അവസ്ഥയി അസൂയയും വെറുപ്പും ഉള്ള ആളുകക്ക് അവ കാലതാമസം നകുന്നു. (ശബ്ദ ഹദീസ്) [ബൈഹഖി, ശുഅബ് അ-ഇമാ, വാല്യം. 3, പേജ് 382, ഹദീസ് നമ്പ 3835]

ശബ്-ഇ-ബറാത്ത്:  മാലാഖമാരുടെ ഈദ്

അതുപോലെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങ ഈദു ഫിത്ത, ഈദ് അ-അദ്ഹ എന്നീ രണ്ട് ഈദുക ആഘോഷിക്കുന്നതുപോലെ, സ്വഗ്ഗത്തിലെ മാലാഖമാ രണ്ട് ഈദുക ആഘോഷിക്കുന്നു, ഷാബ് ഇ ബറാത്ത്, ഷാബ് ഇ ഖദ്. മനുഷ്യരെപ്പോലെ മാലാഖമാ രാത്രി ഉറങ്ങാത്തതിനാ, അവ രാത്രിയി ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യനാകട്ടെ, പക സമയത്ത് ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നു. (ഗുനിയത്തു താലിബി, പേജ് 449 നിന്ന്.)

ശബ്-ഇ-ബരാത്ത് സമയത്ത് ആരാധനയുടെ ഗുണങ്ങ

ശബ്-ഇ-ബരാഅത്ത് സമയത്ത് ആരാധിക്കുന്നത് ഗണ്യമായി വലിയ പ്രതിഫലം കൊയ്യുന്നു. നിരവധി ഹദീസുക അനുസരിച്ച്, ശബ് ഇ ബറാഅത്തി ആരാധിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് [ശുപാ ചെയ്യുന്നത്], അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ധാരാളം നല്ല പ്രവൃത്തിക ചെയ്യാ കഴിയും.

ഹസ്രത്ത് ആഇശ സിദ്ദീഖ (റ) പറയുന്നു, ഒരു രാത്രിയി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂ (സ) നഫീ നമസ്‌കരിക്കാ തുടങ്ങി. അവ തന്റെ സാഷ്ടാംഗം വളരെ ദൈഘ്യമേറിയതാക്കി, അവന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ആത്മാവ് അവന്റെ ശരീരം വിട്ടുപോയി എന്ന് ഞാ വിഷമിക്കാ തുടങ്ങി. ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ ഞാ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവന്റെ പെരുവിര ചലിപ്പിക്കാ തുടങ്ങി, ഞാ തിരിച്ചുപോയി. സുജൂദി നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമസ്കാരം പൂത്തിയാക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: 'ഓ ആഇശ! അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂ നിങ്ങളോട് അനീതി കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങ കരുതിയോ?' അവ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരേ! അള്ളാഹു സത്യം! ഞാ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല. എന്നാലും നീ ഇത്രയും നേരം സുജൂദി നിന്നത് നീ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു എന്ന് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. നബി(സ) പറഞ്ഞു: 'ഇത് ഏത് രാത്രിയാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ?' അവ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും നന്നായി അറിയാം.' അദ്ദേഹം (സ) മറുപടി പറഞ്ഞു, 'ഈ രാത്രി ശഅബാ 15 ആണ്, തീച്ചയായും ഈ രാത്രിയി അല്ലാഹു അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ശ്രദ്ധാലുവാണ്, അതിനാ പാപമോചനം തേടുന്നവരോട് അവ പൊറുക്കുന്നു. കരുണ അഭ്യത്ഥിക്കുന്നവക്ക് അല്ലാഹു കരുണയും ദയയും നകുന്നു, പകയും ശത്രുതയും ഉള്ളവക്ക് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയുകയില്ല. (അദ്ദു മന്തൂ, പി. 27, വാല്യം 6)

ഹസ്രത്ത് അലി(റ) ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്: ശഅബാനിലെ 15-ാം രാവ് വന്നാ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂത പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് പക സമയത്ത് ആരാധനയും നോമ്പും അനുഷ്ഠിക്കുക, തീച്ചയായും ഈ രാത്രിയി അല്ലാഹു, പക അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം. , അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാ ലോകത്തെ വഷിക്കുന്നു:

ഞാ അവരോട് ക്ഷമിക്കാ ക്ഷമ തേടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റിസ്ഖിനെ അന്വേഷിച്ച് ഞാ അവക്ക് ഇത് നകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിഭാഗ്യവശാ പിടിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അവനെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? (ത്ഥം, ഇന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങ എല്ലാവക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങ അന്വേഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാ അവനെ ഏറ്റവും നല്ലതും ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ളവനും നകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ)”. (ഇബ്നു മാജ: പേജ് 100, -ബൈഹഖിയുടെ ശുഅബു ഈമാ, വാല്യം.3, പേജ്. 378, മിശ്കത്തു മസാബിഹ് വാല്യം 1, പേജ് 278)

ശബ്-ഇ-ബരാഅതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമജ്ഞരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങ

ഷബേ ബരായുടെ ഗുണങ്ങ മുകാലങ്ങളി പല ബുദ്ധിജീവികളും നിയമജ്ഞരും അംഗീകരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉമ ബി അബ്ദു അസീസ്, ഇമാം ശാഫിഈ, ഇമാം അ ഔസാഇ, അത്താ ബി യസാ, ഇബ്‌നു റജബ് അ ഹമ്പലി, ഹാഫിസ് സൈനുദ്ദീ ഇറാഖി (അല്ലാഹു അവരി പ്രസാദിക്കട്ടെ) എന്നിവരി ചില മാത്രം. [ഹാഫിസ് ഇബ്നു റജബിന്റെ ലതായ്ഫു മആരിഫ്, പേജ് 263-264, ഫൈദു ഖദീ - ഹാഫിസ് സയുദ്ദീ ഇറാഖി വാല്യം. 2 പേജ് 317]

ഇമാം ശാഫിഇ പറയുന്നു: “നമ്മി എത്തിയ വിവിധ വിവരണങ്ങ അനുസരിച്ച്, ദുആ [പ്രാത്ഥന] അഞ്ച് രാത്രികളി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു: ജുമാഅ് രാത്രി, ഈദ് അ-അദ്ഹ രാത്രി, ഈദ് അ-ഫിത്തറിന്റെ രാത്രി, ആദ്യത്തേത്. റജബ് രാത്രിയും ശഅബാനിലെ 15-ാം രാവും”. [ഇമാം ഷാഫിയുടെ അ-ഉമ്മ്, വാല്യം. 1, പേജ് 231]

ഇമാം ജലാലുദ്ദീ സുയൂത്തി: "ശഅബാന്റെ മധ്യത്തിലെ രാത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതിന് വലിയ യോഗ്യതയുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതിമനോഹരമായ ആരാധനയി ചെലവഴിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ് (മുസ്തഹാബ്). [ഇമാം ജലാലുദ്ദീ സുയൂതി, ഹഖിഖത് അ-സുന്ന വ അ-ബിദ്അ ഔ അ-അം ബി അ-ഇത്തിബ` വ അ-നഹി `-ഇബ്തിദാ` പേജ്. 58]

ഇമാം ശുറുബുലാലി ഹനഫി പറയുന്നു: "റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് രാത്രികളും, ഈദുകളുടെ രണ്ട് രാത്രികളും (ഈദു-ഫിത്ത, ഈദു-അദ്ഹ), സി ഹിജ്ജയുടെ പത്ത് രാത്രിക, ശഅബാ 15-ാം രാവ് എന്നിവ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. [ഇമാം ശുറുബുലാലി ഹനഫി, നൂറു ഈദ, പേജ് നമ്പ 63]

-മുബാറക്പുരി പറയുന്നു: "ശഅബാനിലെ 15-ാം രാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതക" സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ധാരാളം ഹദീസുക ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഈ ഹദീസുകളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നു. [അ-മുബാറക്പുരി, തുഹ്ഫ tl അഹ്വദി (ഷറഹ് തിമിദി), വാല്യം. 3, പേജ് നമ്പ 380]. ശഅബാനിലെ ഈ രാവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഹദീസുക വിവരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നു: "ഈ ഹദീസുകളുടെ ആകെത്തുക ശഅബാനിലെ 15-ാം രാവിന്റെ പുണ്യത്തിന് "തെളിവ് ഇല്ലെന്ന് കരുതുന്ന" വ്യക്തിക്കെതിരായ ശക്തമായ തെളിവാണ്. "അല്ലാഹുവിന് നന്നായി അറിയാം. [അ-മുബാറക്പുരി, തുഹ്ഫ ട അഹ്വദി (ഷറഹ് തിമിദി), വാല്യം. 3, പേജ് നമ്പ. 365-367]

ശബ്-ഇ-ബറാഅയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഹദീസുകക്ക് ദുബ്ബലമായ ആഖ്യാന ശൃംഖലയില്ല. ശബ്-ഇ-ബരാ'യ്‌ക്ക് ഒരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് ചില വാദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും നിയമജ്ഞരും സമ്മതിക്കുന്നത്, ഒരു ഹദീസ് ദൈഫ് ആണെങ്കി (ആഖ്യാനത്തി ദുബലമായത്) മറ്റ് ദുബല ഹദീസുക അതേ സന്ദഭത്തി വ്യത്യസ്തമായ വിവരണ ശൃംഖലകളുണ്ടെങ്കി, ഈ ദുബല ഹദീസുക 'ഹസ ലീ ഗൈരിഹി' പദവിയിലേക്ക് ഉയത്തപ്പെടും.

മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, ശഅബ്-ഇ-ബറാഅത്തിന്റെ പുണ്യം തിരുനബി(സ)യുടെ പത്തിലധികം സഹാബിക വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തഫലമായി, "ശബ്-ഇ-ബരാ'യ്ക്ക് ഒരു പുണ്യവുമില്ല" എന്ന് വാദിക്കുന്നവക്ക് ഒരു തെളിവും നകാ കഴിയുന്നില്ല.

ഹദീസ് സയസി, ഒരു ഹദീസ് ദൈഫ് [ദുബലമായത്] ആണെങ്കി, അത് ഫദൈ [മെറിറ്റുകളി] അനുവദിക്കും, എന്നാ അത് ദൈഫ് [ദുബലമായത്] ആണെങ്കി അഹ്കാമി [റൂളിംഗ്സ്] അനുവദിക്കില്ല.

ആദരണീയനായ സലഫി പണ്ഡിതനായ മുഹമ്മദ് നാസിറുദ്ദീബാനിയും ശബേ ബറാഅവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഹദീസുക ആധികാരികമാണ് [സഹീഹ്] എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഇബ്‌നു അബി ആസിമിന്റെ സിലാലു ജന്ന ഫി തഖ്‌രിജിസ് സുന്നത് കാണുക, 1:223, സിസിലത്തു അഹദീസ് അസ് സ്വഹീഹ: വാല്യം 3, പേജ് 135).

അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: "മധ്യ ശഅബാനിലെ" രാത്രിയി അല്ലാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് തിരിയുന്നു, ഒരു മുഷ്‌രിക്കും മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്നവനും ഒഴികെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: മുആദ് ബി ജബ, അബു ത്വ, അബ്ദുല്ല ബി അം, അബു മൂസ അ അശ്അരി, അബു ഹുറൈറ, അബു തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ (ഇസ്നാദ്) ഒരു കൂട്ടം സഹാബിക [സഹാബ] വിവരിച്ച “സഹീഹ് ഹദീസ്” ഇതാണ്. ബക്ക സാദ്ദിഖ്, ഔഫ് ബി മാലിക്, ആയിഷ (അല്ലാഹു അവരെയെല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തട്ടെ). മുആദ് ബി ജബലിന്റെ ഹദീസ് മാലിക് ബി യഖാമിറി നിന്ന് മഖൂലിലൂടെ വരുന്നു, ഇത് ഇബ്‌നു അബി അസിം തന്റെ അസ്സുന്ന, ഹദീസ് നമ്പ 512 വിവരിച്ച “മഫു” ആണ്. [നസിറുദ്ദീബാനി, സിസിലത്ത് അസ്-സഹീഹ, വാല്യം. 3, പേജ് നമ്പ 135, ഹദീസ് നമ്പ 1144]

ശഅബാന്റെയും മോക്ഷത്തിന്റെ രാവിന്റെയും (ശബേ ബറാഅത്ത്) പ്രാധാന്യവും ഗുണങ്ങളും മുകളി സൂചിപ്പിച്ച ഹദീസുകളും ഇസ്ലാമിക നിയമജ്ഞരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളാ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും എതിക്കാ കഴിയില്ല. അത്. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഈ രാത്രിയെ നാം ഹൃദയപൂവ്വം അല്ലാഹുവിന്റെ ആരാധനയ്ക്കായി നീക്കിവയ്ക്കണം.

രാത്രി മുഴുവനും അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്കും മുഴുവ ഉമ്മത്തിനും വേണ്ടി ക്ഷമയും കരുണയും അഭ്യത്ഥിക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ആത്മാവും മുകാല പാപങ്ങളി നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം. അവന്റെ പശ്ചാത്താപം [തൗബ] സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അവനോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയി ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗതി. ഈ രാത്രിയി ദുആ [പ്രാത്ഥന] സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും പാപങ്ങ പൊറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാ, ഈ രാത്രിയി ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ദുആ ചെയ്യുകയും വേണം. "സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും പശ്ചാത്താപത്തോടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിയുക, നിങ്ങ വിജയിക്കട്ടെ," വ്വശക്തനായ അല്ലാഹു പറയുന്നു.

ശബ്-ഇ-ബരാത്തിന് വേണ്ടി ചില ശുപാശിത നിയമങ്ങ

പാപമോചനം തേടുക, വിശുദ്ധ ഖു പാരായണം ചെയ്യുക, നഫീ നമസ്‌കാരം നടത്തുക, മരണപ്പെട്ടവക്ക് പ്രതിഫലം അയക്കുക, പണവും സമ്പത്തും ദരിദ്രരായ ആളുകക്ക് വേണ്ടി ദാനധമ്മങ്ങക്കായി ചെലവഴിക്കുക, വ്വശക്തനായ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക, തസ്ബിഹ് പാരായണം ചെയ്യുക. അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വാക്യങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം, പ്രവാചകന് (സ) ആശംസകളും സലാം അയയ്‌ക്കലും ശബ്-ഇ-ബരാത്തിന്റെ ശുപാ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളാണ്. പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അലൈഹി വസല്ലം ഈ രാത്രിയി നഫ നമസ്‌കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

--------

NewAgeIslam.com-ലെ സ്ഥിരം കോളമിസ്റ്റായ ഗുലാം ഗൗസ് സിദ്ദിഖി ദെഹ്‌വി ഒരു സൂഫി പശ്ചാത്തലവും ഇംഗ്ലീഷ്-അറബിക്-ഉദു വിവത്തകനുമായ ആലിമും ഫാസിലും (ക്ലാസിക്ക ഇസ്ലാമിക് പണ്ഡിത) ആണ്.

English Article:  Shab e Baraa’t: The Night of Salvation and Forgiveness

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/shab-baraat-salvation-forgiveness/d/126615

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..