New Age Islam
Sun Feb 25 2024, 06:35 PM

Malayalam Section ( 18 May 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Israel-Palestine: What Is Behind The Siege Of Al-Aqsa? ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ: അൽ അക്സ ഉപരോധത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?

By Arshad Alam, New Age Islam

12 May 2021

ഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

12 മെയ് 2021

ഷെയ്ഖ് ജറയിലെ നിലവിലുള്ള ഇസ്രായേലി ലാഡ് ഗ്രാബി നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്

പ്രധാന പോയിന്റുക:

1. ഇസ്രായേ ഭരണകൂടം നടത്തിയ ഏകപക്ഷീയമായ അമിതാവേശമാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

2. ഒരു ‘സംഘട്ടനം’ അല്ലെങ്കി ‘ഏറ്റുമുട്ട’ സംബന്ധിച്ച ഏത് സംഭാഷണവും തെറ്റായ തുല്യത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വക്രമായ ശ്രമമാണ്.

3. ഹമാസ് സഹായിച്ചിട്ടില്ല, അതേസമയം ഫലസ്തീനികക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

4. നെതന്യാഹു ഈ അവസരം തന്റെ ശക്തി വദ്ധിപ്പിക്കാ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

-----

അധിനിവേശ കിഴക്ക ജറുസലേമിലെ ഷെയ്ക്ക് ജറയിലെ ഷെപ്പേഡ് ഹോട്ടലിന്റെ പൊളിച്ചുമാറ്റിയ സ്ഥലത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ സ്റ്റീ ഗേറ്റി തൂക്കിയിടാ ഒരു ഇസ്രായേലി പ്രവത്തക 2011 ജനുവരി 14 ന് ശ്രമിച്ചു (എഎഫ്‌പി / ഫയ ഫോട്ടോ)

ശൈഖ് ജറയിലെ പലസ്തീ ഭവനം കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയി ഒരു ജൂത കുടിയേറ്റക്കാരനെ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായി. ഇസ്രായേ അനധികൃതമായി പലസ്തീ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൈനംദിന അക്രമത്തെ ഈ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത്, യഹൂദന്മാക്ക് അക്ഷരാത്ഥത്തി പലസ്തീ വീടുകളിലേക്ക് നടക്കാനും ജനനാവകാശമായി അവരെ പിടിച്ചെടുക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വീഡിയോ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. യാഥാസ്ഥിതിക ജൂത വീഡിയോയി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്: അദ്ദേഹം താമസിക്കാ പോകുന്ന പലസ്തീ ഭവനം പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഒരു പലസ്തീ സ്ത്രീയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോ, അയാ അത് കൈവശപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കി മറ്റൊരാ അത് ചെയ്യുമെന്ന് പുരുഷ നിരുപാധികം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഫലസ്തീ സ്ത്രീ എന്തിനാണ് എതിക്കുന്നതെന്ന് യഹൂദനായ പുരുഷപ്പം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ഫലസ്തീനിക ക്ലാസിക് ‘അ‌പോപ്പി‌സ്’ പോലെയാണ്: നിങ്ങളുടെ മന സാക്ഷിക്ക് ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ നിങ്ങക്ക് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാ കഴിയും. ചുരുക്കത്തി, ഫലസ്തീനികക്ക് മറ്റ് മാഗമില്ലെന്ന് ജൂത പറയുന്നു: അവ തങ്ങളുടെ ഭൂമി ജൂത ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൊളോണിയ അധാമ്മികതയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം. രാഷ്‌ട്രീയമായി തെറ്റാണെന്ന വേദനയി, വീഡിയോ മറ്റൊരു അപകഷത പകത്തുന്നുവെന്നും ഞാ പറയട്ടെ: സ്ഥിരതാമസക്കാര അമിതഭാരമുള്ള ആളാണ്, സീമുകളി വീപ്പുമുട്ടുന്നു, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അവനവന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങ മോഷ്ടിക്കുന്നത് കണ്ടുമുട്ടുക.

വീഡിയോയി നമ്മ കാണാത്ത പലസ്തീ സ്ത്രീയുടെ അദൃശ്യത മാത്രമാണ് ഈ അശ്ലീലത വദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേ അഴിച്ചുവിട്ട ഭീകരതയും അക്രമവും  വലിയ പലസ്തീ കാരണം അദൃശ്യമാക്കിയത് പോലെയാണ് ഇത്. ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇസ്രായേ-പലസ്തീ ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷതകളായ അധികാരത്തിന്റെ അസമമിതി പുനസ്ഥാപിക്കുന്നു, എന്നാ വളരെ ലളിതമായ ഈ വസ്തുത ഈ വിഷയത്തി പ്രബലമായ മാധ്യമ വിവരണത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇതിനെ ഒരു ‘ഏറ്റുമുട്ട’ അല്ലെങ്കി ‘സംഘഷം’ എന്ന് വിളിക്കുന്നതി, സ്പി ഡോക്ടമാ ഇസ്രായേ ഭരണകൂടവും പലസ്തീനികളും തമ്മിലുള്ള തെറ്റായ തുല്യത നിണ്ണയിക്കുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരുക്കേറ്റവരുടെയും എണ്ണം പരിശോധിക്കുമ്പോ പോലും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇസ്രായേ നടത്തിയ ഏകപക്ഷീയമായ അധികമാണ്. ഇതുവരെ 9 കുട്ടികളടക്കം 36 ഓളം ഫലസ്തീനിക കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേക്ക് പരിക്കേക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത് അഞ്ച് മരണങ്ങ റിപ്പോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ മരണവും പരിഹരിക്കാനാകില്ല, എന്നാ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ചില ‘സംഘട്ടന’ത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നത് കേവലം തന്ത്രപ്രധാനമാണ്.

എന്നാ ഇത് ഈ തെറ്റായ തുല്യതയി പോലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, ഈ റോക്കറ്റുക ആദ്യം വെടിവച്ചത് ഹമാസാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഫലസ്തീനികളെ അക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദിക. അത്തരം പൈശാചികവും ദുഷിച്ചതും തീത്തും തെറ്റായതുമായ റിപ്പോട്ടുക ഇസ്രായേലിന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു, അതേസമയം തന്നെ പലസ്തീനികക്ക് അതേ അവകാശം നകുന്നില്ല. ഇസ്രായേലി നിന്ന് പ്രതികാരപരമായ വെടിവയ്പ്പ് കണ്ട ഹമാസ് റോക്കറ്റുക പ്രയോഗിച്ചുവെന്നത് ശരിയാണ്, അതിനായി അത് വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫലസ്തീ ജനതയ്ക്കെതിരായ ഇസ്രായേലിന്റെ കോപത്തെ തീച്ചയായും ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാ മികച്ച പ്രതിരോധത്തിന്റെ ബദലിനെക്കുറിച്ച് ഹമാസ് ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ 'പ്രകോപിപ്പിച്ചു' എന്നത് ശരിയല്ല. വിശുദ്ധ റംസാ മാസത്തി അവിടെ പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 300 ആരാധകരെ പരിക്കേപ്പിച്ച്-അക്സാ പള്ളി ആക്രമിച്ച് ഗ്രനേഡുക എറിഞ്ഞും പരിക്കേറ്റും ഇസ്രായേലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേ സൈന്യം ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ മൂന്നാമത്തെ പള്ളി ആക്രമിച്ചത്? 1967 നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം ഇസ്രായേ പലസ്തീ കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളും വീടുകളും ജൂത കുടിയേറ്റക്കാക്ക്കുകയും ചെയ്ത ഷെയ്ഖ് ജറാ പ്രദേശത്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഫലസ്തീനിക ഈ കയ്യേറ്റത്തെ ചെറുക്കുന്നു, മുകളി പറഞ്ഞ വീഡിയോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നതിന്റെ പൂണ്ണമായ സാക്ഷ്യം. ഈ ചെറുത്തുനിപ്പ് തകക്കുന്നതിനായി, ഇസ്രായേ-അക്സയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു മധ്യസ്ഥ ആക്രമണം നടത്തി. ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനല്ല, ഫലസ്തീനികക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പള്ളി അവ ഷെയ്ഖ് ജറയിലെ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കി അവ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഫലസ്തീ ജനതയുടെ പോരാട്ടത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, ആക്രമണം അവരെ കൂടുത സ്വാധീനിച്ചതായി തോന്നുന്നു. ജറുസലേമിനും ഗാസയ്ക്കും പകരം ഫലസ്തീനി പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നു. ഗാസയി ഇപ്പോ സംഭവിക്കുന്നതെന്തും ഇസ്രയേ ആക്രമണത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണ്, മാത്രമല്ല സംഭവിച്ച എല്ലാ മരണങ്ങക്കും ഇത് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. ഈ കഥയ്ക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളില്ല; ഒരു വശമേയുള്ളൂ. അതാണ് മരണത്തോടും നാശത്തോടും ഇസ്രായേലിന്റെ താപ്പര്യത്തിന്റെ കഥ.

ഫലസ്തീനികക്കെതിരായ ഇസ്രായേലി കുറ്റകൃത്യങ്ങ അടിസ്ഥാനപരമാണ്: ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നടപടി അറബികളെ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളി നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ലോഡ് നഗരത്തിലെ അറബിക 'കലാപം' നടത്തുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു, എന്നാ പിന്നീട് നമ്മോട് പറയപ്പെടാത്ത കാര്യം, പതിറ്റാണ്ടുകക്ക് മുമ്പ് ഇത് ലിഡ്ഡ എന്ന അറബ് നഗരമായിരുന്നു, ഇസ്രായേ അധിനിവേശ സമയത്ത് മുസ്ലീങ്ങളെ അവരുടെ 'മരണയാത്ര'കളി അയച്ചതായി കണ്ടു 1948 . മുസ്‌ലിംകളെ ആസൂത്രിതമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. വഞ്ചനയും കൈക്കൂലിയും ഉപ്പെടെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളി നെതന്യാഹു ഇസ്രായേലി വിചാരണ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് നാം ഓക്കണം. കേസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കി, മുഗാമിയെപ്പോലെ ജയിലി പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അധികാരത്തി പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിനായി, പലസ്തീ സ്വത്തുക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മത സയണിസ്റ്റ് പാട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ട് ജൂത ജനസംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും മതഭ്രാന്ത വിഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം ശാക്തീകരിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, സുസ്ഥിരമായ ഒരു സഖ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നിമ്മാണത്തി ഒരു ദേശീയ അടിയന്തര സക്കാ ഉണ്ടെങ്കി, നെതന്യാഹു അതിന് നേതൃത്വം നകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, അതുവഴി അധികാരത്തിലുള്ള തന്റെ പിടി നീണ്ടുനിക്കും.

മരണത്തി നിന്നും വിനാശത്തി നിന്നും ലാഭം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇസ്രായേലി രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകില്ല നെതന്യാഹു. അവ തീച്ചയായും അവസാനനാകില്ല. ലോക സമൂഹം ഉണന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ കൊലപാതക ഭരണകൂടം എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നതുവരെ. എന്നാ ഇത് വളരെ ഉയന്നതായി തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അറബ് രാജ്യങ്ങ പോലും ഇസ്രായേലിന്റെ നല്ല പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ സാധ്യതയില്ല.

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമിന്റെ കോളമിസ്റ്റാണ് അഷാദ് ആലം

English Article:  Israel-Palestine: What Is Behind The Siege Of Al-Aqsa? 


URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/israel-palestine-al-aqsa-siege/d/124838

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..