New Age Islam
Sat Jun 22 2024, 02:51 PM

Malayalam Section ( 29 Jan 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

'Qur'an Burning Scheme of a Pastor In Contrast To the Veneration of Jesus and Mary 'ഖുർആനിലെ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും ആരാധനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പാസ്റ്ററുടെ ഖുർആൻ കത്തിക്കൽ പദ്ധതി'

By Muhammad Yunus, New Age Islam

(Co-author (Jointly with Ashfaque Ullah Syed), Essential Message of Islam, Amana Publications, USA, 2009)

September 20, 2013

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

(സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാ സയ്യിദുമായി സംയുക്തമായി), ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷസ്, യുഎസ്എ, 2009)

2013 സെപ്റ്റംബ 20

ഈ സെസേഷണ വിഷയത്തി റെവ് വെയ് ലാവെഡറിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് പ്രബന്ധത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച താകാലികമായി അത്  ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു, എന്നാ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്‌ലാമോഫോബിക് അന്തരീക്ഷത്തെ അതിജീവിക്കാനും വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സമൂലവക്കരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട് - പ്രധാനമായും അമേരിക്കക്കാരുടെ / മുസ്ലീം പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കാ.

മാധ്യമങ്ങ അറിയാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഖുറാനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാ മാഗമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ സഹോദരീസഹോദരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്. ഇത് ഖുആനിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ധരണികളി നിന്ന് പ്രചോദനം ഉക്കൊണ്ടതാണ്:

•        “തിന്മയെ നന്മകൊണ്ട് അകറ്റുക. അവ (അവരുടെ മനസ്സി) പ്രവത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് തീച്ചയായും നാം അറിയുന്നവരാകുന്നു'' (23:96).

•        “നന്മയും തിന്മയും തുല്യമല്ല. ആകയാ രണ്ടാമത്തേതിനെ നല്ലതു കൊണ്ട് അകറ്റുക, അപ്പോ നിങ്ങക്കും അവക്കും ഇടയി വെറുപ്പുള്ളവ തീച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും'' (41:34).

ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ സമഗ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങ ഇല്ലാതാക്കുക

ഖുആനിന്റെ ഈ സാക്ഷ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതി എന്തെങ്കിലും വളച്ചൊടിക്കലും പരിഹാസവും ഉണ്ടെന്ന്  വായനക്കാരന്റെ മനസ്സി എന്തെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ കാര്യം  ഉണ്ടാകാതിരിക്കാ, മെത്തഡിസ്റ്റ് ശുശ്രൂഷകനും മിഷനറിയുമായ ജിയോഫറി പരീന്ദറിന്റെ (1910-2005) വിപുലമായ ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണത്തി നിന്നാണ് ഈ ലേഖനം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ലണ്ടനിലെ കിംഗ്സ് കോളേജി (1958-1977) താരതമ്യ മതത്തിന്റെ പ്രൊഫസറായി, മുപ്പതോളം പുസ്തകങ്ങ രചിച്ചു. പുസ്‌തകത്തിന്റെ അവസാനത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പരാമശം ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയ വായിക്കുന്നതിനെതിരെ അനുകമ്പയില്ലാത്തവരുടെ ഏത് വിരോധവും നികത്തിയേക്കാം:

മുഹമ്മദിലും ഖുആനിലും ദൈവത്തിന്റെ നിസ്സംശയമായ വെളിപാടിന്റെ വീക്ഷണത്തി പ്രവചനം, പ്രചോദനം, വെളിപാട് എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങ പുനഃപരിശോധിക്കണം. അപ്പോ മറ്റ് മതങ്ങളിപ്പെട്ടവരോട് കൂടുത യഥാത്ഥ ചാരിറ്റിയും ഉദാരമായ ധാരണയും കാണിക്കണം. ഗ്രന്ഥത്തിലെ മറ്റ് ആളുകളോടുള്ള ഇസ്‌ലാമിന്റെ മാതൃക പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ ഹ്രസ്വമായ ആമുഖത്തിലൂടെ, ഖു എങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെയും മറിയത്തെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നാം അന്വേഷിക്കുന്നു.

ഖുആനിലെ യേശു

ഈ പുസ്തകം മുഹമ്മദ് കെട്ടിച്ചമച്ചതോ കോപ്പിയടിച്ചതോ അല്ലെങ്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരും പിഗാമികളും ഒരുമിച്ച് ചേത്തതാണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഖുറാ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായി പോലും വായിച്ചിട്ടുള്ള ആക്കും, ഈ പുസ്തകം അസാധാരണമായും സ്ഥിരമായും ഉദാരമതിയും യേശുക്രിസ്തുവിനോടും മേരിയോടും  ആദരവുള്ളതുമാണെന്ന് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. വിമശനത്തിന്റെയോ അവജ്ഞയുടെയോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിന്റെ വാചകവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ശക്തികളെക്കുറിച്ചും മറ്റേതൊരു പ്രവാചകനെക്കാളും കൂടുത അത് പറയുന്നു. അങ്ങനെ, അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

•        "ദൂതന്മാ പറഞ്ഞു, 'ഓ മറിയമേ, ദൈവം അവനി നിന്നുള്ള ഒരു വചനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങക്ക് സന്തോഷവാത്തകുന്നു. അവന്റെ പേര് മിശിഹാ, യമിന്റെ പുത്രനായ യേശു, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, ഏറ്റവും അടുത്ത (ദൈവത്തോട്) ഒരാളാണ്. അവ ജനങ്ങളോട് തൊട്ടിലി നിന്ന് പക്വതയോടെ സംസാരിക്കും, നീതിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും. അവ പറഞ്ഞു, ‘എന്റെ നാഥാ, ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ സ്പശിക്കാത്തപ്പോ എനിക്കെങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകും?’ അവ പറഞ്ഞു, ‘അങ്ങനെയായിരിക്കും. ദൈവം അവ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ, അവ അതിനോട്, 'ആകുക' എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ, അത് അങ്ങനെയാണ്" (3:45-47).

•        "അല്ലാഹു (ഉയിത്തെഴുന്നേപിറെ നാളി) പറയുമ്പോ, "യമിറെ പുത്രനായ ഈശോയേ, ഞാ നിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാ ശക്തിപ്പെടുത്തിയപ്പോ നിനക്കും നിറെ മാതാവിനുമുള്ള എറെ അനുഗ്രഹം ഓക്കുക, അങ്ങനെ നീ ജനങ്ങളോട് തൊട്ടിലി നിന്ന് സംസാരിച്ചു പക്വതയോടെ; തോറയിലും സുവിശേഷത്തിലും ഞാ നിങ്ങളെ ദൈവിക എഴുത്തും ജ്ഞാനവും പഠിപ്പിച്ചപ്പോ, എന്റെ അനുവാദത്താ നിങ്ങ കളിമണ്ണി നിന്ന് ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ, നിങ്ങ അതിലേക്ക് ശ്വസിച്ചു. എന്റെ അനുവാദത്താ നിങ്ങ ഒരു പക്ഷിയായിത്തീന്നു, ജനിച്ച അന്ധരെയും കുഷ്ഠരോഗികളെയും എന്റെ അനുവാദത്താ നീ സുഖപ്പെടുത്തി, മരിച്ചവരെ എന്റെ അനുവാദത്താ നീ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ, ഇസ്രായീ സന്തതികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങ വ്യക്തമായും വന്നപ്പോ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതി നിന്ന് ഞാ അവരെ തടഞ്ഞു. തെളിവുക, അവരിലെ അവിശ്വാസിക പറഞ്ഞു: ഇത് വ്യക്തമായ ജാലവിദ്യയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. (5:110).

ഖുറാ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരി നിന്നും ആദരണീയമായ സ്ഥാനപ്പേരുകളാ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തെ  ഒരു അടയാളം (ആയ, 19:21, 21:91, 23:50), കാരുണ്യം (റഹ്മ, 19:21), ഒരു വാക്ക് (കലിമ, 3:45, 4:171), ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവനി നിന്ന് (റൂഹൂം മിഹു, 4:171), പരിശുദ്ധാത്മാവിനാ ശക്തി പ്രാപിച്ചവ (റൂഹു ഖുദുസ്, 2:87, 2:253, 5:110), അവന്റെ ജനനത്തെ ആദമിന്റെ സൃഷ്ടിയുമായി സമാന്തരമാക്കുന്നു - രണ്ടും ഇതിന്റെ ഫലമാണ്. ദൈവിക കപ്പന: 'ദൈവം സംസാരിച്ചു, അത് സംഭവിച്ചു' (3:59).

അതി യേശുവിന്റെ പേര് 'ഈസ' എന്ന പേരി 25 തവണയും ഇതിനോടൊപ്പമോ മിശിഹാ അല്ലെങ്കി മെയ് പുത്ര എന്നോ വെവ്വേറെയോ പരാമശിക്കുന്നു, ഏകദേശം 35 തവണ, ഇത് മറ്റ് ഏതൊരു പ്രവാചകനേക്കാളും ഏറ്റവും ഉയന്നതാണ്.

ഖുആനിലെ മറിയം

മറിയം ദൈവികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവളും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും എല്ലാ സ്ത്രീകളി ഏറ്റവും ഉയന്നവളും (3:42) യേശുവിനോടൊപ്പം സംയുക്തമായി ഒരു അടയാളമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് ഖു പ്രകീത്തിക്കുന്നു (ആയ 21:91, 23:50). ഖുആനി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സ്ത്രീ അവ മാത്രമാണ്, അത് അവരുടെ പുരുഷ പ്രതിനിധികളാ മറ്റെല്ലാ സ്ത്രീ രൂപങ്ങളെയും പരാമശിക്കുന്നു: നോഹയുടെ ഭാര്യ, അബ്രഹാം, ലോത്ത്, മോശെ, ഫറവോ, ജോസഫിന്റെ ഈജിപ്ഷ്യ യജമാന അബു ലഹബ്; മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാ; ലോത്തിന്റെ പുത്രിമാ; മോശയുടെ അമ്മയും സഹോദരിമാരും, ഇമ്രാന്റെ വീട് (സന്തതി); അവരുടെ വ്യതിരിക്തമായ അടയാളം (ഷെബ രാജ്ഞി, മുഹമ്മദിന്റെ പരാതിക്കാരിയായ സ്ത്രീ).

ഖു മറിയത്തെ 'ഇമ്രാന്റെ' പിഗാമിയായി തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് അവന്റെ വംശാവലിയുടെ പേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു (ആലെ ഇമ്രാ അല്ലെങ്കി 'ഇമ്രാന്റെ വീട്'). യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെയും ജനനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ദൈഘ്യമേറിയ ഭാഗം ഉക്കൊള്ളുന്ന (അധ്യായം 19) അത് അവളുടെ പേരിലാണ് (19:16-21):

"(ഇങ്ങനെയാണ്) മറിയം പുസ്തകത്തി പരാമശിച്ചിരിക്കുന്നത്: അവ തന്റെ കുടുംബത്തി നിന്ന് കിഴക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി (19:16), അവരി നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോ, നാം അവക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അയച്ചു, അവ അവക്ക് പൂണതയി ഒരു പുരുഷനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.  (19:17). അവ പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങ (ദൈവത്തെ) ശ്രദ്ധിച്ചാ ഞാ നിനക്കെതിരെ പരമകാരുണികനി അഭയം തേടുന്നു’ (19:18). അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘ഞാ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്ക നിന്നുള്ള ഒരു ദൂത മാത്രമാണ്, പാപരഹിതനായ ഒരു മകനെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്ത നിങ്ങക്കു കൊണ്ടുവരുന്നു’ (19:19). അവ പറഞ്ഞു: ‘ആരും എന്നെ സ്പശിക്കാതെ, ഞാ വഴിപിഴച്ചിട്ടില്ലാത്ത എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മകനുണ്ടാകും’ (19:20)? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘അങ്ങനെയാകട്ടെ’: നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് പറയുന്നു, ‘അത് എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്; നാം അവനെ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായും നമ്മി നിന്നുള്ള കാരുണ്യമായും നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഖു 34 തവണ മറിയത്തെ പരാമശിക്കുന്നു, അതി 23 സന്ദഭങ്ങ ‘മറിയത്തിന്റെ പുത്ര’ എന്ന തലക്കെട്ടി പരാമശിക്കുകയും ബഹുമാനത്തോടെ അവളെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇനി നമുക്ക് ഖുആനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ കവറേജ് നോക്കാം.

ഖുആനിലെ മുഹമ്മദ്

ദൈവം "അവനെ അനാഥനായി കണ്ടെത്തി അഭയം നകി, അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് കണ്ടെത്തി, മാഗദശനംകി, ദരിദ്രനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി, പര്യാപ്തത നകി" (93:6-8)" എന്ന് അത് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചൊന്നും പരാമശമില്ല - ഭാര്യമാ, കുട്ടിക, അവ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തി അനാഥനായിത്തീന്നപ്പോ മുത അവന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്ന സംരക്ഷകനായ അമ്മാവ, അവന്റെ മാതാവ്, പിതാവ് അല്ലെങ്കി നേരിട്ടുള്ള പൂവ്വിക എന്നിവരെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രമായ ഖുറൈഷിയെ പരാമശിച്ചതൊഴിച്ചാ. (സൂറ: 106). അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തി പങ്കെടുത്തതായോ അദ്ദേഹം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പരാമശമില്ല. സത്യത്തി മുഹമ്മദിന് അത്ഭുതങ്ങ കാണിക്കാ (6:37, 11:12, 13:7, 17:90-93, 21:5, 25:7/8, 29:50) അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഖുആനെന്ന അത്ഭുതകരമായ വെളിപാടിന്റെ സ്വീകത്താവും വാഹകനും അവനി ഉറപ്പിച്ചു.

സത്യത്തി, ഖുറാ മുഹമ്മദിനെ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ (18:110, 41:6) ഒരു മത്യനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു (18:110, 41:6), ആ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളിലും (മക്കയിലും മദീനയിലും) ഒരു പ്രമുഖ പോലുമില്ലാതിരുന്ന (43:31) അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വയം ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കി പ്രയോജനം ചെയ്യുക (10:49) അല്ലെങ്കി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുക (72:21). എന്നിരുന്നാലും, അത് അവനെ എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്കുമുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു (21:107), ഉദാത്തമായ വ്യക്തിഗത ഗുണങ്ങളും ആത്മീയതയും നിറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതംപ്രമേയത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാത്തതിനാ ഈ ലേഖനത്തി നിന്ന് വിശദാംശങ്ങ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും ഖുആനിക സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ലിങ്കി ആക്സസ് ചെയ്യാ കഴിയും.

ഖുആനി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ മഹത്തായ വ്യക്തിത്വം

http://newageislam.com/islamic-personalities/muhammad-yunus,-new-age-islam/the-noble-persona-of-prophet-muhammad-(pbuh)-as-mirrored-in-the-qur%E2%80%99an/d/8657

എന്നിരുന്നാലും, ആളുകളെയും ദൈവശാസ്‌ത്രജ്ഞരെയും പരാമശങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങളെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തെങ്കിലും ഊഹാപോഹങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതി നിന്ന് ഒഴിവാക്കാ, യേശുവും മറിയവും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്നതി ഖുറാ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല: “മിശിഹായുടെ പുത്ര മേരി ഒരു ദൂത മാത്രമായിരുന്നു, അതിനുമുമ്പ് മറ്റ് ദൂതന്മാ കഴിഞ്ഞുപോയിരുന്നു, അവന്റെ അമ്മ സത്യമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഇരുവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കൂ, നാം അവക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? അപ്പോ അവ എത്രമാത്രം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക (5:75).

ഉപസംഹാരം

പ്രവാചകന്മാരി ഒരാളും തമ്മി വേതിരിവ് കാണിക്കരുതെന്ന് ഖു മുസ്‌ലിംകളോട് ആവത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നു (4:152, 2:285, 57:19). യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഖുആനിക പരാമശങ്ങ - അവന്റെ ജനനത്തിന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവം, അത്ഭുതങ്ങ കാണിക്കാനുള്ള അവന്റെ ശക്തി, അവന്റെ മാതാവിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം, അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവികതയോടുള്ള ഖുആന്റെ പ്രകടമായ അംഗീകാരം (5:46) മുസ്ലീങ്ങളെ അപകീത്തിപ്പെടുത്തുന്നതി നിന്ന് വിലക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവും കന്യാമറിയവും അവരുടെ മതചിഹ്നങ്ങളും ഐക്കണുകളുമാണ്. ഇത് ഇസ്ലാമിനെ പൈശാചികവക്കരിക്കുന്നതി ഇസ്‌ലാമിലെ ക്രിസ്ത്യ ദുഷ്പ്രഭുക്കക്കും എല്ലാ മുസ്‌ലിംകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നു.

മുകളി ഉദ്ധരിച്ച ഖുറാ വാക്യങ്ങ നിണ്ണായകമായ പ്രസ്താവനകളുടെ രൂപത്തിലും ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നവയുമാണ്, ക്രിസ്തുമതം ഉപ്പെടെയുള്ള അബ്രഹാമിക വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അഴിമതിയില്ലാത്ത ചരിത്രരേഖയായി ഖുആനി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

അതിനാ, ഖുആനിന്റെ ഒരു പകപ്പ് കത്തിക്കാ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യ പാസ്റ്റ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും ദൈവത്വത്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും ചരിത്രപരമായി ഏറ്റവും ശക്തവും എളുപ്പത്തി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സാക്ഷ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ലോകത്തിലെ മുഴുവ മുസ്ലീം ജനങ്ങളും ഭക്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കരുണയ്ക്കും അനുകമ്പയ്ക്കും ഇനിപ്പറയുന്ന സാക്ഷ്യത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നു:

•        “അവരുടെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ ദൂതന്മാരെയും നാം അയച്ചു, യമിന്റെ മകനായ ഈസായെ നാം അയച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് സുവിശേഷം നകി. അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളി കാരുണ്യവും വളമയും നാം നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാ അവ സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച സന്യാസം, നാം അവക്ക് നിദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാ (അവ അത് അന്വേഷിച്ചത്) ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, പക്ഷേ അവ അത് ശരിയായ ആചരണത്തോടെ ആചരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവരി വിശ്വസിച്ചവക്ക് നാം പ്രതിഫലം നകി. എന്നാ അവരി പലരും വഴിപിഴച്ചവരാണ് (57:27).

ജാഗ്രതയുടെയും അപ്പീലിന്റെയും അവസാന കുറിപ്പ്

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്‌ലിംകളെ കീഴടക്കുന്ന ഖുആനിന്റെ വിസ്മയവും ആദരവും മറ്റുള്ളവക്ക് മനസ്സിലാകില്ല, പക്ഷേ അത് എത്ര മണ്ടത്തരമോ യുക്തിരഹിതമോ ആയാലും അതിന്റെ മാനം കാക്കാ ജീവ ത്യജിക്കാ തയ്യാറുള്ള നിരവധി മുസ്‌ലിംക ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയാകും. അതിന് മറ്റുള്ളവക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.

അതിനാ, പകവെളിച്ചത്തി ആസൂത്രിതമായി ഖുആനിന്റെ ഒരു പകപ്പ് കത്തിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തിനും ഉടനടി അതിശക്തമായ പ്രതികരണമുണ്ടാകും. ഖുആനുമായി ചേന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായി അവ കരുതുന്ന ബൈബി കത്തിക്കാ മുസ്ലീങ്ങക്ക് കഴിയില്ല എന്നതിനാ, തങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാ പവിത്രമായ ഗ്രന്ഥത്തിനെതിരായ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയി നിന്ന് കരകയറാനുള്ള അവരുടെ നിസ്സഹായത, അവരി കടുത്ത വെറുപ്പ് നിറയ്ക്കും. 'വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങ' എന്ന പരിഹാസത്തിന് കീഴി ഈ കൂട്ടക്കൊല അനുവദിക്കുന്നവരി, അത് അനിവാര്യമായും വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകും. അതിനാ, ഒരു വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം കത്തിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളതിനെഒരു ത്യാഗപരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം പോലെയോ ഹോളോകോസ്റ്റിനെ നിഷേധിക്കുന്നതുപോലെയോ വിദ്വേഷത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കുകയും അത് നിയമപ്രകാരം നിരോധിക്കുകയും ശിക്ഷാഹമായ കുറ്റമായി കണക്കാക്കുകയും വേണം.

1. ജെഫ്രി പരീന്ദ, ജീസസ് ഇ ദി ഖുറാ, വേഡ് പബ്ലിക്കേഷസ്, യു.എസ്.എ., 196, പേജ് 173.]

2. Ibid.,. പേ. 18 , ഖണ്ഡിക 1.

3. Ibid., പേ. 30 , ഖണ്ഡിക 3.

ഇന്ത്യസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയി നിന്ന് കെമിക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോപ്പറേറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90-കളുടെ തുടക്കം മുത ഖുആനിന്റെ കാതലായ സന്ദേശത്തി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. 2002- കെയ്‌റോയിലെ അ-അസ്ഹ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച, റഫ ചെയ്‌ത എക്‌സ്‌ജെറ്റിക് കൃതിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം, പുനഃക്രമീകരണത്തിനും പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനും ശേഷം യു‌സി‌എ‌എയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എ ഫാദ അംഗീകരിക്കുകയും ആധികാരികമാക്കുകയും ചെയ്‌ത് അമാന പബ്ലിക്കേഷസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. , മേരിലാഡ്, യുഎസ്എ, 2009., 2013.

English Article:   'Qur'an Burning Scheme of a Pastor In Contrast To the Veneration of Jesus and Mary in the Qur’an'

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/quran-burning-pastor-jesus-mary/d/126262

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..