New Age Islam
Sun Feb 25 2024, 04:32 PM

Malayalam Section ( 1 March 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Essential Religious Practices in Islam ഇസ്‌ലാമിലെ അനിവാര്യമായ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ

By Naseer Ahmed, New Age Islam

26 ഫെബ്രുവരി 2022

ഇസ്‌ലാമിലെ മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ലേഖനം ചച്ച ചെയ്യുന്നു. ഭാഗിക സത്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് ചാടുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണത്തി നിന്നാണ് ഞാ ആരംഭിക്കുന്നത്. ബാബറി മസ്ജിദ് കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി കേസ് എടുക്കുക.

മസ്ജിദ് ഇസ്ലാമിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണോ?

മസ്ജിദ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവിഭാജ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യം അയോധ്യ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കേസിന്റെ ഭാഗമായി ഉയന്നുവന്നിരുന്നു, 1994 മുത "ഇസ്ലാമിന്റെയും നമസ്‌കാരത്തിന്റെയും ആചാരത്തി പള്ളി അനിവാര്യമായ ഭാഗമല്ല" എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രസ്താവിച്ച കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ്. (പ്രാത്ഥന) മുസ്ലീങ്ങക്ക് എവിടെയും, തുറന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും അപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

എസ്‌സി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ മുസ്ലീങ്ങ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി ഇത് ഭാഗിക സത്യം മാത്രമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ വെളിച്ചം വീശുന്ന ഖുറാനിലെ പ്രസക്തമായ വാക്യങ്ങ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിപ്പെടുത്തുന്നതി മുസ്ലീങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കക്ഷിക പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും പവിത്രതയെ കുറിച്ച് ഖു പറയുന്നത് നോക്കുക.

(22:39) ക്കെതിരെ യുദ്ധം നടക്കുന്നുവോ, അവക്ക് (യുദ്ധത്തിന്) അനുവാദം നകപ്പെടുന്നു, കാരണം അവ അക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു;- തീച്ചയായും അല്ലാഹു അവരുടെ സഹായത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തനാണ്.

(40) (അവ) അവകാശങ്ങ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വീടുകളി നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാണ്. (ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ) "ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അല്ലാഹുവാണ്" എന്ന് അവ പറഞ്ഞതല്ലാതെ. അള്ളാഹു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ മറ്റൊരാ മുഖേന പരിശോധിച്ചില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം ധാരാളമായി സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ആശ്രമങ്ങളും പള്ളികളും സിനഗോഗുകളും മസ്ജിദുകളും തീച്ചയായും വലിച്ചെറിയപ്പെടുമായിരുന്നു. തറെ (കാരണം) സഹായിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു തീച്ചയായും സഹായിക്കും;- തീച്ചയായും അല്ലാഹു ശക്തിയാ നിറഞ്ഞവനും പ്രതാപശാലിയും (അവന്റെ ഇഷ്ടം നടപ്പിലാക്കാ കഴിവുള്ളവനുമാകുന്നു).

മുകളി ഉദ്ധരിച്ച വാക്യങ്ങ സ്ഥലത്തെ ആരാധനയി നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കി ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയം, അത് ഒരു മഠം, പള്ളി, സിനഗോഗ്, മോസ്‌ക് അല്ലെങ്കി ക്ഷേത്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയം വലിച്ചെറിയുന്നത് സംരക്ഷിക്കാ പോരാടുന്നതിന് അനുമതി നകുന്നു.

അതിനാ, മസ്ജിദ് ഇല്ലെങ്കി, മുസ്ലീങ്ങക്ക് തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിക്കാം, എന്നാ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കി, അവക്ക് അത് പുറത്താക്കാനോ വലിച്ചെറിയാനോ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ആളുകളെ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളി നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് തടയാനും അവരെ താഴെയിറക്കുന്നത് തടയാനും ഉചിതമായ പ്രതിരോധം നടത്താ അവരോട് കപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരാധനാലയം അവരുടെ സ്വന്തം മസ്ജിദല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയമായാലും കപ്പന ബാധകമാണ്.

കൂടാതെ, ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങ പരിഗണിക്കുക:

(24:35) അല്ലാഹു ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രകാശമാണ്. അവന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉപമ ഒരു മാടവും അതിനുള്ളി ഒരു വിളക്കും ഉള്ളതുപോലെയാണ്: ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ വിളക്ക്: ഗ്ലാസ് ഒരു തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രം പോലെ: കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ അല്ലാത്ത ഒരു ഒലിവ് മരത്തി നിന്ന് കത്തിച്ചു. , തീ അപൂവ്വമായി സ്പശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ എണ്ണ നന്നായി തിളങ്ങുന്നു: വെളിച്ചത്തിന്മേ പ്രകാശം! അല്ലാഹു അവ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു മനുഷ്യക്ക് ഉപമക വിവരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്.

(36) (അത്തരമൊരു വെളിച്ചമാണ്) വീടുകളി, അത് ഉയത്താ അല്ലാഹു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഘോഷത്തിനായി, അവയി, അവന്റെ നാമത്തി: അവയി അവ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു,

വാക്യം 24:36 അല്ലാഹുവിന്റെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും പരാമശിക്കുന്നു, അത് ഒരു മഠമായാലും പള്ളി സിനഗോഗായാലും ക്ഷേത്രമായാലും മസ്ജിദായാലും. എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും അവന്റെ ആരാധനയുടെ അവിഭാജ്യമാണെന്ന് ക്വു അംഗീകരിക്കുന്നു, കാരണം അവ അവന്റെ നാമം ഏറ്റവും കൂടുത ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അവന്റെ പ്രകാശം പ്രകാശിക്കുന്ന സ്ഥലവുമാണ്. അതിനാ ഒരു മസ്ജിദ് ഇസ്ലാമിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഈ നിരീക്ഷണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്‌സി കേസ് പുനരവലോകനത്തിനായി എടുക്കണം, അതിനാ ഭാവിയി മറ്റ് കേസുക എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഇത് നിണ്ണയിക്കില്ല.

ഇസ്ലാമിലെ അനിവാര്യമായ ആചാരങ്ങ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യം പരിഗണിക്കുക:

(256) മതത്തി ഒരു നിബന്ധവും ഉണ്ടാകരുത്: തെറ്റി നിന്ന് സത്യം വേറിട്ടുനിക്കുന്നു: തിന്മയെ തള്ളിക്കളയുകയും അല്ലാഹുവി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവ, ഒരിക്കലും തകരാത്ത ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ കൈപ്പിടിയി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു എല്ലാം കേക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു.

മതത്തി നിബന്ധം ഉണ്ടാകരുത്” എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം നിങ്ങ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കി, മതത്തിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തിയെയും നിബന്ധിക്കാനാവില്ല എന്നതിനാ, ഇസ്‌ലാമി ഒന്നും അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ചാടാ നിങ്ങ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടും! എന്നാ സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിച്ചാ, മതത്തിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തിയെയും നിബന്ധിക്കരുത് എന്നതാണ് അതിന്റെ അത്ഥമെന്ന് വ്യക്തമാകും, കൂടാതെ അവക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നും ചെയ്യരുതെന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവക്കും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഖുറാ തെറ്റി നിന്ന് ശരിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ശരിയായത് ചെയ്യാ തീരുമാനിക്കുകയും തെറ്റ് നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവ വിജയിക്കും. ക്വു അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങ പിപറ്റുകയും അത് നിഷിദ്ധമാക്കുന്നതി നിന്ന് വിട്ടുനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവ അത് സ്വന്തം നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ഇസ്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതി അലംഭാവം കാണിക്കുന്നവ സ്വയം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

ഖുറാ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും അത് വിലക്കുന്നതി നിന്ന് വിട്ടുനിക്കുന്നതും ഇസ്‌ലാമി അനിവാര്യമായ ഒരു ആചാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാ സഹായിക്കുന്ന ചില കീവേഡുകളുടെ അത്ഥങ്ങ.

മോമി: ഖുആനി വിശ്വസിക്കുന്നവ എന്നാണ് ഇതിനത്ഥം. മുസ്‌ലിം ആകാ എന്തെല്ലാം പരിശീലിക്കണമെന്നും അതി നിന്ന് വിട്ടുനിക്കണമെന്നും ഖുറാ വാക്യങ്ങ മോമിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. മുസ്‌ലിംകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ല, കാരണം, നിവചനം അനുസരിച്ച്, ഒരു മുസ്‌ലിം ഖുറാ അനുശാസിക്കുന്നതും അത് നിരോധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളി നിന്ന് വിട്ടുനിക്കുന്നവനുമാണ്.

മുസ്ലീം: ഖുആനിക ജീവിതസംഹിത പിന്തുടരുന്ന ഒരു മോമി ആണ് മുസ്ലീം. ഒരു മുസ്ലീം ഒരു മോമി ആണ്. അനുഷ്ഠാനമില്ലാത്ത മുസ്ലീം എന്നൊന്നില്ല. "പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത മുസ്ലിം" എന്നത് ഒരു ഓക്സിമോറ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങക്ക് പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു മോമി ഉണ്ടായിരിക്കാം.

തഖ്‌വ: ജാഗ്രത. സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയി എല്ലാം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക എന്നതാണ്. അല്ലാഹു ഖുആനി അനുശാസിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തി, പ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയി ചെയ്യാനും നിഷിദ്ധമായതി നിന്ന് കശനമായി വിട്ടുനിക്കാനുമാണ്. കേവലമായ ജിജ്ഞാസയി നിന്ന്, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഭയം/ഭക്തി/സ്നേഹം, മികവ് പുലത്താനുള്ള ആഗ്രഹം, ഭക്തി നേടുക, അല്ലെങ്കി അല്ലാഹുവിനോട് സാമീപ്യം നേടുക എന്നിവയി നിന്ന് ഒരാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം.

കൂടുത വിശദമായ വിശദീകരണത്തിന്, തഖ്‌വ എന്താണ് അത്ഥമാക്കുന്നത്?

മുത്തഖി: ഒരു മുത്തഖി എന്നത് ശ്രദ്ധാലുവായ വ്യക്തിയാണ്, അവ/അവ ചെയ്യുന്നതെന്തും, ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലോ തഖ്‌വയിലോ ചെയ്യുന്നവനാണ്.

(2:2) ഇതാണ് ഗ്രന്ഥം; അതി മുത്തഖീനികക്ക് തീച്ചയായും മാഗദശനമുണ്ട്.

എല്ലാ വായനക്കാക്കും മാഗ്ഗനിദ്ദേശം ഉറപ്പുനകുന്നില്ല, മറിച്ച് മുത്തഖിന് (മുത്തഖിയുടെ ബഹുവചനം) മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ് മുത്തഖി ഖു വായിക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധയോടെ. ഇത് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയി വായിക്കുന്നു/കേക്കുന്നു, അതായത് എളിമയും സ്വീകാര്യവുമായ മാനസികാവസ്ഥയി, ഓരോ വാക്കിലും അതിന്റെ അത്ഥത്തിലും പൂണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. വായനക്കാര ഖുആനി അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും മുത്തഖിയെപ്പോലെ വായിക്കുകയാണെങ്കി, വായന മാഗദശനവും വായനക്കാര വിശ്വാസിയും ആകും.

മാഗദശനം മുത്തഖീന് മാത്രമല്ല, പരലോക വിജയവും മുത്തഖീന് മാത്രമുള്ളതാണ്.

(15:45) പൂന്തോട്ടങ്ങക്കും ഉറവകക്കുമിടയിലായിരിക്കും മുത്തഖീ.(46) (അവരുടെ അഭിവാദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും): "നിങ്ങ സമാധാനത്തോടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തോടെയും ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുക."

മോമിനോ മുസ്‌ലിമിനോ സ്വഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് മുത്തഖിന് മാത്രമാണ്, ഒരാക്ക് മുത്തഖിയാകാ കഴിയില്ല, ഖുറാ അനുശാസിക്കുന്നതെല്ലാം പാലിക്കാതെയും അത് നിരോധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളി നിന്നും പരമാവധി വിട്ടുനിക്കാതെയും. 3:133, 5:27, 7:128, 11:49, 16:30, 19:85, 26:90, 28:83, 38:49, 43:35, 44:51, 50:31 എന്നീ വാക്യങ്ങളും കാണുക. , 51:15, 52:17, 54:54, 68:34, 77:41, 78:31 സ്വഗ്ഗം മുത്തഖിന് മാത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഒരു മുത്തഖി നിബന്ധമായും ഒരു മുസ്ലീം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും മതവിശ്വാസി ആയിരിക്കാം. അവ/അവ തന്നോട് സത്യസന്ധത പുലത്തുകയും അവരുടെ അറിവിന്റെ പരമാവധി അവ യഥാത്ഥത്തി വിശ്വസിക്കുന്നത് മനസ്സാക്ഷിയോടെ പിന്തുടരുകയും വേണം. ഖുറാ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെയും പരാമശിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത.)

ഏതൊരു ലൗകിക പരിഗണനയ്‌ക്കായി വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യുന്ന ഏതൊരുവനും തന്റെ വിശ്വാസത്തെ പിപറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളെ (ക) തീച്ചയായും പരലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനാകുന്നു.

(3:76) അല്ല.- തഖ്‌വയുമായി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ഉടമ്പടിക നിറവേറ്റുന്നവ - തീച്ചയായും അല്ലാഹു മുത്തഖിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

(77) അല്ലാഹുവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവും സ്വന്തം വാക്കേറ്റവും തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വിക്കുന്നവരാരോ അവക്ക് പരലോകത്ത് ഒരു ഓഹരിയുമില്ല. അല്ലാഹു അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ ആ ദിവസം അവരെ നോക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. വിധിയെപ്പറ്റി, അവ അവരെ (പാപത്തി നിന്ന്) ശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല: അവക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട്.

(3:115) അവ ചെയ്യുന്ന നന്മകളി നിന്ന് ഒന്നും അവ നിരസിക്കപ്പെടുകയില്ല. അല്ലാഹുവിന് മുത്തഖിനെ നന്നായി അറിയാം.

(116) നമ്മുടെ കപ്പനകളെ നിഷേധിക്കുന്നവരാരോ, അവരുടെ സ്വത്തുക്കളോ അവരുടെ (അനേകം) സന്തതികളോ അല്ലാഹുവി നിന്ന് അവക്ക് യാതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയില്ല. അവ നരകത്തിറെ കൂട്ടാളികളായിരിക്കും. അവ അതി നിത്യവാസികളായിരിക്കും.

(117) ഇഹലോകജീവിതത്തി അവ ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ തുടിക്കുന്ന മഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്ന കാറ്റിനോട് ഉപമിക്കാം: അത് തങ്ങളോടുതന്നെ അക്രമം ചെയ്ത മനുഷ്യരുടെ വിളവെടുപ്പിനെ അടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു. അവ തങ്ങളോടുതന്നെ അന്യായം ചെയ്യുന്നു.

ഇസ്‌ലാമിലെ അനിവാര്യമായ ആചാരം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗമനം

അള്ളാഹു കപിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയി പിന്തുടരുകയും അവ നിരോധിച്ചതി നിന്ന് വിട്ടുനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുത്തഖീനോ മനഃസാക്ഷിയുള്ള മുസ്‌ലിംകളോ മാത്രമേ പരലോകത്ത് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഖുറാ അനുശാസിക്കുന്നതും നിരോധിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇസ്‌ലാമി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇസ്‌ലാമിക ആചാരങ്ങളൊന്നും രാജ്യതാപ്പര്യത്തിന് എതിരല്ല. "ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത്, രാഷ്ട്രമോ മതമോ" എന്ന് ചോദിക്കുന്നവ തെറ്റായ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുത്തഖിയോ അവന്റെ/അവളുടെ മതത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള അനുയായിയോ ദേശഭക്തനോ ആകാം.

ഖുആനി ഹിജാബ് നിബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

പ്രസക്തമായ വാക്യങ്ങ ചുവടെ പുനനിമ്മിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുസ്ലീം സ്ത്രീകക്ക് ശിരോവസ്ത്രം നകുന്ന വാക്യത്തിലെ ഭാഗം 24:31 ആണ്.

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

ഇതിനത്ഥം: അവരുടെ അലങ്കാരം (സീനത്ത്) പ്രകടമായത് അല്ലാതെ പ്രദശിപ്പിക്കരുത്, അവ അവരുടെ ശിരോവസ്ത്രം (ബിഖുമുരിഹിന്ന) അവരുടെ നെഞ്ചി വരയ്ക്കട്ടെ ……

വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന അത്ഥത്തി ഖുമുരി എന്ന പദം ഖുറാനി ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എഡ്വേഡ് വില്യം ലെയ് എഴുതിയ അറബിക്-ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്‌സിക്ക അനുസരിച്ച് ഖിമാര, "ഒരു സ്ത്രീയുടെ മഫ്‌ള അല്ലെങ്കി മൂടുപടം, അവ തലയും മുഖത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗവും മൂടുന്നു, കണ്ണുകളും മൂക്കിന്റെ ഭാഗവും മുഴുവനും മാത്രം തുറന്നുകാട്ടുന്നു: ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധരിക്കുന്ന ഖിമറ അങ്ങനെയാണ്.

ഖുറാനി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഖിമാരല്ല, ഖുമുരി എന്നാണ്, അതിനത്ഥം ശിരോവസ്ത്രം എന്നാണ്. അതിനാ ഖുആനി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിന് തീച്ചയായും ശിരോവസ്ത്രം എന്നാണ് അത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്നാ ഇന്ന് ഖിമറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. 24:31 വാക്യം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ശിരോവസ്ത്രം അല്ലെങ്കി ഖുമുരി അവളുടെ തല മാത്രമല്ല, جُيُوبِهِنَّ അല്ലെങ്കി നെഞ്ചും മറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഖുമുരി നിസ്സംശയമായും ഒരു ശിരോവസ്ത്രമാണ്. ഈ വാക്യം മുസ്ലീം സ്ത്രീകളെ നിബന്ധിക്കുന്നു. ഇവിടെ വിവേചനാധികാരത്തിന്റെ ഒരു ഘടകവുമില്ല.

"ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുടി അവളുടെ കിരീടമാണ്" എന്ന വാചകവും കവിതയിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുടി / സുഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും നമുക്ക് അറിയാം. അതിനാ, ഖുമുരി ഒരു ശിരോവസ്ത്രം മാത്രമല്ല, നെഞ്ച് മറയ്ക്കാ ആവശ്യമായ നീളം കൂടിയതാണ്, അവളുടെ സീനത്തിനെ മൂടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തലയും മറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഇരട്ടിയായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഹിജാബ് അനിവാര്യമായ ഇസ്ലാമിക ആചാരമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം:

ബു, നിഖാബ് അല്ലെങ്കി പൂണ്ണമായ ആവരണം സംബന്ധിച്ചെന്ത്?

ഹിജാബ് എന്ന പദം ഖുആനി നിരവധി വാക്യങ്ങളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ക്രീനി പ്രദശിപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുവിനെ പൂണ്ണമായും മറയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീ എന്നാണ്. സ്ത്രീകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തി, 33:53 വാക്യത്തി ഒരിക്ക മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

നിങ്ങ (നബിയുടെ ഭാര്യമാരോട്) നിങ്ങക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്തും ചോദിക്കുമ്പോ, ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നി നിന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക: അത് നിങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഹൃദയങ്ങക്ക് കൂടുത വിശുദ്ധി നകുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രവാചക പത്നിമാക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചത്? കാരണം, പ്രവാചക ഒരു പൊതുപ്രവത്തകനായിരുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി പുരുഷന്മാ അവരുടെ സംശയങ്ങ ദൂരീകരിക്കാനും വിഷയങ്ങളി അദ്ദേഹത്തോട് കൂടിയാലോചിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. പ്രവാചക എപ്പോഴും വീട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാക്ക് അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുറാ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തി ഒരു സ്‌ക്രീ നിദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്‌ക്രീ "നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങക്കും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങക്കും" കൂടുത ശുദ്ധി നകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അത്ഥമെന്താണ്? ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ്. "സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയി ഏകഭാര്യത്വമുള്ളവരായും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയി വേശ്യാവൃത്തിക്കാരായും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങ കാണിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഹ്രസ്വകാല തന്ത്രങ്ങ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങ പറയുന്നില്ല, ഞങ്ങ സംസാരിക്കുന്നത് അവ പോകുമ്പോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അവിശ്വസ്തതയ്‌ക്കോ വേശ്യാവൃത്തിക്കോ വേണ്ടി, പുരുഷന്മാ വലിയ സംഖ്യകളിലും സ്ത്രീക ഗുണനിലവാരത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു." (David P. Schmitt, PhD, ബ്രാഡ്‌ലി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ഇന്റനാഷണ സെക്ഷ്വാലിറ്റി ഡിസ്‌ക്രിപ്ഷ പ്രോജക്‌റ്റിന്റെ ടീം ലീഡ. പദ്ധതിയുടെ കണ്ടെത്തലുക ജേണ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആഡ് സോഷ്യ സൈക്കോളജിയുടെ 2003 ജൂലൈ ലക്കത്തി കാണാം.)

ഒരു പൊതുപ്രവത്തകന്റെ പ്രശ്‌നമല്ല സാധാരണക്കാരന്. സമാനതകളാ, ഈ വാക്യം സ്ത്രീകക്ക് അപരിചിതരുമായി നിരന്തരം ഇടപഴകേണ്ടിവരുന്ന പൊതുപ്രവത്തകരായ മറ്റുള്ളവക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാകും. അതിനാ, ഒരു സ്ത്രീ പൊതുസ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ സ്വയം പൂണ്ണമായും മറയ്ക്കാ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കി, അത് അവളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഈ വാക്യത്തിന്റെ ആത്മാവുമാണ്. അപരിചിതരായ നിരവധി ആളുകളുമായി സമ്പക്കം പുലത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളി പൂണ്ണമായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സുരക്ഷിതയായി അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ആക്കാണ് നിഷേധിക്കാ കഴിയുക? പൂണ്ണമായ ആവരണം വിവേചനാധികാരവും ഐച്ഛികവുമാണ്. ഇത് നിബന്ധിതമാക്കാ കഴിയില്ല, അത് പൂണ്ണമായും സ്ത്രീയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. പൂണ്ണമായ ആവരണം കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൂടുത സുഖം തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ഖുമുറിയി മാത്രം അവ സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്.

24:31 വാക്യം അനുസരിച്ച് മുസ്ലീം സ്ത്രീക്ക് നെഞ്ച് മറയ്ക്കാ കഴിയുന്നത്ര വലിപ്പമുള്ള ശിരോവസ്ത്രം നിബന്ധമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 2:256 ആയത്ത് പ്രകാരം മതത്തി നിബന്ധമില്ല. ഒരു വിശ്വാസിയായ സ്ത്രീ (മോമിന) ഒരു അഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീയായി (മുസ്ലിമ) തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കി തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല, എന്നാ മുത്തഖിയോ മനഃസാക്ഷിയുള്ള മുസ്ലീമോ ആകാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസിയായ സ്ത്രീക്ക് ഇത് നിബന്ധവും അനിവാര്യവുമായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്.

  -----

NewAgeIslam.com- പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നസീർ അഹമ്മദ് ഐഐടി കാൺപൂരി നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയാണ്, കൂടാതെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺട്ടന്റാണ്. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം ഖുർ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സുപ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്....

 

English Article:  Essential Religious Practices in Islam

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/essential-religious-practices/d/126483

Loading..

Loading..