New Age Islam
Thu Nov 30 2023, 06:29 AM

Malayalam Section ( 22 Feb 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Can We Trust Our Common Sense? നമ്മുടെ സാമാന്യബോധത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുമോ?

By Naseer Ahmed, New Age Islam

24 ഓഗസ്റ്റ് 2017

നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകളും ("പൊതുവായത്") പങ്കിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വിലയിരുത്താനുമുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെയാണ് സാമാന്യബുദ്ധി എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകളിൽ നിന്നും ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം. (നിർവചനം ഭാഗികമായി വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്)

പ്രായോഗികമായി, ഒരു രാഷ്ട്രം, വംശീയ വിഭാഗം, ഒരു മതസമൂഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏകീകൃത വിഭാഗത്തിന് പൊതുവായുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പൊതുവായുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അജ്ഞതയെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും. സവിശേഷമായതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ വളരെ സാധാരണമായ ബലഹീനത, അതാണ് നമുക്ക് പൊതുവായത്. മോഷ്ടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത് മിക്ക സംസ്കാരങ്ങളിലും സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തിയാണ്, എന്നാൽ അത് അവരുടെ ദൈവത്തോടുള്ള പവിത്രമായ സേവനമായ തെമ്മാടികൾക്കും മറ്റ് ക്രിമിനൽ ഗോത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയല്ല. മതം ശരിയും തെറ്റും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാമാന്യബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ധാരണയും ന്യായവിധിയും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ മൂല്യങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി കണക്കാക്കുന്നത്, സാധാരണയായി നമ്മുടെ ലോകവീക്ഷണത്തിന്റെയും നാം ആന്തരികവൽക്കരിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലനമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളുടെ മൂല്യങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റം മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അതിലൂടെ അവരുടെ "സാമാന്യബുദ്ധി"യിലൂടെയുമാണ്, ശക്തമായ താൽപ്പര്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആളുകളുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും രീതി മാറ്റുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തവും ക്രാങ്കുകളുടെ ഭാവനയെക്കാൾ കൂടുതലല്ലെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് "സാമാന്യബുദ്ധി" ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക പതിപ്പ് വിഴുങ്ങുകയും മറ്റെല്ലാം നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർക്കാരിനും മറ്റ് ശക്തമായ താൽപ്പര്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാനും അവരുടെ "ഔദ്യോഗിക കഥ" സത്യമായി നമുക്ക് വിൽക്കാനും കഴിയും. ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും വസ്തുതകളല്ലെന്നും അവരുടെ സാമാന്യബുദ്ധി അവരോട് പറയുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക നുണകളെ വിഴുങ്ങും. പ്രതിഭയുടെ ഒറ്റയടിക്ക്, ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയുടെയോ ഗൂഢാലോചനയുടെയോ സംശയത്തിന് അതീതനായി! ഇത് എങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുക്കുന്നത്? ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പലതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രാങ്കുകളുടെ ഭാവന മാത്രമാണെന്നും അവയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ എന്നതും അവരെ സഹായിക്കുന്നു. സത്യത്തോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഗൂഢാലോചന കഥയും അതേ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മറ്റ് 99 രസകരമായ കഥകളും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. സർക്കാർ ഒരു നല്ല കഥ തൊടില്ല, മറിച്ച് മറ്റ് 99 കഥകളെ ഫലപ്രദമായി നിരാകരിക്കുകയും എല്ലാ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തക്കാരും ക്രാങ്കുകളാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും! ക്രാങ്കുകൾക്കെതിരായ ശ്രദ്ധേയമായ തെളിവുകളിൽ, ഒരു യഥാർത്ഥ കഥ എളുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും.

ശത്രുയെ പൈശാചികവൽക്കരിക്കുകയും മനുഷ്യത്വരഹിതമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം സ്വീകാര്യമാക്കുന്നത്. ജാപ്പനീസ് ജനതയെ രാക്ഷസന്മാരാക്കി മാറ്റിയതിനാൽ സൈനിക ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അവരെ അണുബോംബ് ചെയ്യുന്നത് സ്വീകാര്യമായി. അണുബോംബിന്റെ വിനാശകരമായ ശക്തി പരീക്ഷിക്കാനും സോവിയറ്റ് യൂണിയന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും മാത്രമായിരുന്നു അത്. ഇത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനവും ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കവും അടയാളപ്പെടുത്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാഖ് എന്നിവയ്ക്കെതിരായ യുദ്ധവും സിറിയയിലെയും ലിബിയയിലെയും ഇടപെടലുകളും അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ സർക്കാർ സ്വീകാര്യമാക്കിയതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയാം.

മുൻകാലങ്ങളിൽ, സ്വവർഗ്ഗവിവാഹത്തിനെതിരെ വാദിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇന്ന്, പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിൽ ഇത് സാധ്യമാകണമെന്നില്ല, കാരണം LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സാമാന്യബോധം മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ പ്രശംസനീയമായി നിറവേറ്റുന്നു. തങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന, മടിയൻമാരായ ചിന്താഗതിക്കാരാണ് ജനം എന്ന വസ്തുത, ശക്തരായ കൃത്രിമക്കാരും ചൂഷകരും തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.

മുസ്ലീം സമുദായത്തെ എടുക്കുക. കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ, വാദത്തിനപ്പുറം "സാമാന്യബുദ്ധി" മതപരമായ സങ്കൽപ്പങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ തെറ്റാണ്, ചിലത് തെറ്റായതും തങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും വളരെ ദോഷകരവുമാണ്:

1.       കാഫിർ = അമുസ്ലിം, (ഖുർആനിലെ ഒരു വാക്യത്തിൽ പോലും കാഫിർ എന്നാൽ അവിശ്വാസി എന്നോ അമുസ്ലിം അല്ലാത്തവനോ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അവിശ്വാസി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഖുറാൻ സ്ഥിരമായി ലാ യുമിനുൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു)

2.       കലിമ ചൊല്ലുന്നവനാണ് മുസ്ലീം. (ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രം, ഖുറാൻ പറയുന്നതല്ല. ഖുറാൻ അനുസരിച്ച്, ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനെ ഏത് പേരിൽ വിളിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം, അല്ലാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നവനാണ് മുസ്ലിം)

3.       ഷഹീദ് = രക്തസാക്ഷി (ഖുർആനിൽ സാക്ഷ്യം എന്ന അർത്ഥം മാത്രമേ ഇതിന് ഉള്ളൂ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കായി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല)

4.       അനശ്വരമായ ആത്മാവ് നിലവിലുണ്ട് (അമർത്യമായ ആത്മാവിനെ അർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു പദമോ പദപ്രയോഗമോ ഖുറാനിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല)

5.       പാപികൾക്കുള്ള ശവക്കുഴിയിൽ ശിക്ഷ (മരിച്ച മനുഷ്യൻ ന്യായവിധി നാളിൽ പുനരുത്ഥാനം വരെ ജീവനോടെ വരുന്നില്ല, അതിനാൽ ശവക്കുഴിയിൽ ഒരു ശിക്ഷയും ഉണ്ടാകില്ല, മരണശേഷം ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമർത്യ ആത്മാവിനെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് നിലവിലില്ല)

6.       ദീൻ = ഖുറാനും സുന്നത്തും അതായത് ഹദീസ് പിന്തുടരുക (ദീൻ പിന്തുടരുന്നതിന് പ്രസക്തമായ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ദീനും ഖുർആനിലുണ്ട്)

7.       രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷ്യം ഒരു പുരുഷന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് തുല്യമാണ്. (രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു രേഖയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സംയുക്തമായി മൊഴി നൽകാനും കഴിയും. അവർ വെവ്വേറെ മൊഴി നൽകേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ, ഇത് പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ച് സംയുക്തമായി നൽകുന്ന ഒരൊറ്റ സാക്ഷ്യമായി തുടരും. ഇത് ഒരു ഇളവാണ്, നിയമപരമായ ആവശ്യകതയല്ല)

8.       മുത്തലാഖ് എന്ന ആശയം ഖുർആനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. (അത് ചെയുനില്ല)

9.       മതപരമായ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ എന്നതിലുപരി "അവിശ്വാസികൾക്കും" "അവിശ്വാസത്തിനും" എതിരെയാണ് പ്രവാചകൻ പോരാടിയത്. (കുഫ്ർ/കാഫിർ എന്നതിന്റെ തെറ്റായ വിവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് തെറ്റായ ധാരണ വന്നത്, അത്തരം ഒരു സങ്കൽപ്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സൂക്തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു)

10.     മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ പോരാടുകയോ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സമാധാനപരമായ ബഹുദൈവാരാധകർക്ക് പോലും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്താനും ജിസ്യാ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന പ്രജകളാകാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്ലായിരുന്നു. (ഇത് തെറ്റും അസത്യവുമാണ്)

തെറ്റായ സാമാന്യബുദ്ധി വാദങ്ങൾ

പൊതുവെ സത്യമായേക്കാവുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന വാദങ്ങൾ എടുക്കുക:

സാധാരണ മുസ്ലിംകൾക്കും അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇടയിലുള്ള പൊതുവായ ധാരണകൾ തെറ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഖുർആൻ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല എന്നാണ്.

ഖുറാൻ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിലും, സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും മതാന്ധതയ്ക്കും എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും മതപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുവായുള്ള സങ്കുചിതത്വത്തിനും വേണ്ടി മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനാകും. മുസ്ലിംകൾക്ക് അബദ്ധജടിലമായ പല സങ്കൽപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ഖുർആനല്ല, ഹദീസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഹദീസുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രവാചകന്റെ മരണത്തിന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹദീസുകൾ സമാഹരിച്ചത്, ശക്തമായ താൽപ്പര്യ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വളച്ചൊടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം. ഹദീസിൽ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന കണ്ണടയിലൂടെ കാണുകയും സത്യം കണ്ടെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു സാധാരണ മുസ്ലീം തന്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് തന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ്. അവൻ ഖുറാൻ വായിക്കുകയും തന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ഖുറാനും തമ്മിലുള്ള വിടവ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഖുർആൻ തന്റെ ഗ്രാഹ്യത്തിന് അതീതമാണെന്ന് കരുതി അവൻ വായന ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ തെറ്റിദ്ധാരണകളെയും കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ലേഖനങ്ങൾ സത്യം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്നതും പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാടിന് വിരുദ്ധവുമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.

ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പല വാക്യങ്ങളും റദ്ദാക്കിയതായി കണക്കാക്കുന്നത്.

ഖുറാൻ പറയുന്നതും ഹദീസുകൾ പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ഹദീസുകൾ ശരിയാണെന്നു കരുതുന്നവർക്ക് പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കാണാം. ഖുറാൻ ആന്തരികമായി സ്ഥിരതയുള്ളതും ഒരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ലാത്തതുമാണ്

മക്കൻ ഖുറാനും മദീനിയൻ ഖുറാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മക്കൻ ഖുറാൻ പറയുന്നു "നിങ്ങൾക്ക് (സമാധാനപരമായി ഇസ്ലാം നിരസിക്കുന്നവർ) നിങ്ങളുടെ മതവും എനിക്ക് എന്റേതും ആയിരിക്കുക". മദീനിയൻ കാലഘട്ടം അവിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസവും തത്വം റദ്ദാക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെ അവർക്കെതിരായ യുദ്ധമാണ്.

"നിങ്ങൾക്ക് (സമാധാനപരമായി ഇസ്ലാം നിരസിക്കുന്നവർ) നിങ്ങളുടെ മതവും എനിക്ക് എന്റേതും" എന്ന തത്വം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സമാധാനപരമായി നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അവരുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിനും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെ സമാധാനപരമായി നിരസിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആയിരുന്നില്ല. 9:12- വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മുസ്ലിംകൾക്കും അവരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും പീഡകരായിരുന്ന ബഹുദൈവാരാധകരുടെ വിധി 9:5 ലും സമാധാനപരമായ ബഹുദൈവാരാധകർക്ക് അവർക്കുള്ള വിധി 9:29 ലും ആണ്.

നാം നമ്മുടെ സാമാന്യബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നുണകളിലൂടെയും അർദ്ധസത്യങ്ങളിലൂടെയും വളച്ചൊടിക്കലിലൂടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, അത്തരം കൃത്രിമത്വങ്ങളിലൂടെ ശക്തരായ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മെയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ contra intuitive എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവബോധത്തിന് വിരുദ്ധമായത് വളരെ സാധാരണമാണ്, സാമാന്യബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നാം എപ്പോഴും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാമാന്യബുദ്ധിയായി മാറിയേക്കാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയുടെ ഫലമായി അപൂർവ്വമായി എന്തെങ്കിലും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇരുണ്ട യുഗങ്ങളിൽ ഇത് ശക്തമായി എതിർക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സാമാന്യബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീർന്ന ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡം, മതത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ആശയങ്ങളും പ്രചോദനത്തിൽ നിന്നോ പ്രചോദിതമായ ചിന്തയിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായതാണ്, സാമാന്യബുദ്ധിയിൽ നിന്നല്ല.

മതങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ മാനദണ്ഡം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ മനുഷ്യനിർമ്മിത വികാസത്തിലൂടെ ഭൂരിഭാഗവും മോശമായിത്തീർന്നു, അതിലൂടെ അനുയായികളുടെ സാമാന്യബുദ്ധി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മതാന്ധത, സങ്കുചിതത്വം, വ്യതിരിക്തത എന്നിവയുടെ ദിശയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ നമ്മുടെ വേദങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റായ ധാരണകളും സങ്കൽപ്പങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

---------

ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ നസീർ അഹമ്മദ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റാണ്. അദ്ദേഹം www.NewAgeIslam.com- പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ്

English Article:   Can We Trust Our Common Sense?

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/common-sense-values-notions-principles-religion/d/126425

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..