New Age Islam
Mon May 20 2024, 07:56 AM

Malayalam Section ( 29 Dec 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Islam and Mysticism: Is ‘Ruh’ Soul? (Part 2) ഇസ്ലാമും മിസ്റ്റിസിസവും: 'റൂഹ്' ആത്മാവാണോ? (ഭാഗം 2)

By Naseer Ahmed, New Age Islam

07 July 2017

നസീ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

07 ജൂലൈ 2017

പലപ്പോഴും ആത്മാവ് എന്ന് (തെറ്റായി) വിവത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നഫ്സ് അതിന്റെ പ്രാഥമിക അത്ഥത്തി ആത്മാവിനെ അത്ഥമാക്കുന്നില്ലെന്ന് നാം ഭാഗം 1 കണ്ടു. ബോധവും വികാരങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും അവന്റെ തെറ്റായ പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കാ ശ്രമിക്കുന്ന മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അത്ഥമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിവത്തകരി നാലി മൂന്ന് ഭാഗവും നഫ്‌സിനെ ആത്മാവായി വിവത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം വിരലിലെണ്ണാവുന്നവ മാത്രമാണ് വാക്യത്തിന്റെ സന്ദഭത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുത കൃത്യവും ഉചിതവുമായ പദം ഉപയോഗിച്ച് നഫ്‌സിനെ വിവത്തനം ചെയ്യുന്നത്. റൂഹിന്റെ അത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ഖുറാ അതിന്റെ സൂക്തങ്ങളി എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം. ഖുറാ വിവത്തക പലപ്പോഴും നഫ്സിനെ ആത്മാവ് എന്ന് തെറ്റായി വിവത്തനം ചെയ്യുമ്പോ, സാധാരണ ഭാഷയി, റൂഹിനെയാണ് "ആത്മാവ്" എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. "റൂഹ്" എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ അത്ഥം ഖു നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരട്ടെ.

അല്ലാഹുവി നിന്നുള്ള പ്രചോദനമായി ‘റൂഹ്’

(17:84) പറയുക: എല്ലാവരും അവരവരുടെ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ ശരിയായ മാര്‍ഗം സ്വീകരിച്ചവന്‍ ആരാണെന്നതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാകുന്നു.

മാഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന് നന്നായി അറിയാം, അവരുടെ സ്വഭാവത്തി നിന്ന് സന്മാഗം നിരസിക്കുന്നവരെ അവരുടെ നഫ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയാ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

(17:85) നിന്നോടവര്‍ ആത്മാവിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നു. പറയുക: ആത്മാവ് എന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ പെട്ടതാകുന്നു. അറിവില്‍ നിന്ന് അല്‍പമല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പ്രവാചക മുഹമ്മദ്‌(സ)യി നിന്ന് പ്രചോദനം ഉക്കൊണ്ടാണ് ഖു വന്നത്. പ്രചോദനത്താ ഉണ്ടായത് എല്ലാം "മിസ്റ്റിക്ക" അറിവല്ല, മറിച്ച് കുറച്ച് മാത്രമാണെന്നും വാക്യം പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റൊരു വാക്യം 5: 3 പറയുന്നു "ഇന്ന് ഞാ നിങ്ങക്കായി നിങ്ങളുടെ മതം പൂത്തിയാക്കി, എന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേ പൂത്തീകരിച്ചു, നിങ്ങക്കായി ഇസ്ലാം നിങ്ങളുടെ മതമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു". അതിനാ മനുഷ്യരാശിക്ക് സമ്പൂണ്ണ ദീ അല്ലെങ്കി ഇസ്‌ലാമിക ജീവിതരീതി നകുക എന്നതായിരുന്നു വെളിപാടിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം, അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിയേണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാ കഴിയുന്ന പരിധിവരെയോ "മിസ്റ്റിക്ക" അറിവിന്റെ അപം കൂടി നമുക്ക് നകുകയായിരുന്നു.

(അഞ്ച് വിവത്തക റൂഹിയെ ആത്മാവെന്നും ഇരുപത്തിയാറ് പേ ആത്മാവെന്നും വിവത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പേ മാത്രമാണ് അതിനെ ദൈവിക പ്രചോദനം അല്ലെങ്കി വെളിപാട് എന്ന് ശരിയായി വിവത്തനം ചെയ്തത്).

(17:86) തീര്‍ച്ചയായും നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ നിനക്ക് നാം നല്‍കിയ സന്ദേശം നാം പിന്‍വലിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ നമുക്കെതിരായി നിനക്ക് ഭരമേല്‍പിക്കാവുന്ന യാതൊരാളെയും നീ കണ്ടെത്തുകയുമില്ല.(87) നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം മാത്രമാകുന്നു അത്‌. നിന്‍റെ മേല്‍ അവന്‍റെ അനുഗ്രഹം തീര്‍ച്ചയായും മഹത്തരമായിരിക്കുന്നു.

പ്രചോദനം ലഭിക്കാ യോഗ്യരായവക്ക് മാത്രമേ പ്രചോദനം ലഭിക്കൂ, എന്നിട്ടും ആരും യഥാത്ഥത്തിഹരല്ല, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യത്തി നിന്നും കാരുണ്യത്തി നിന്നും മാത്രമാണ്. ഈ വാക്യത്തി, പ്രചോദനത്തെ ഹിദായത്ത് അല്ലെങ്കി മാഗനിദേശം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

(17:88) (നബിയേ,) പറയുക: ഈ ഖുര്‍ആന്‍ പോലൊന്ന് കൊണ്ട് വരുന്നതിന്നായി മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ഒന്നിച്ചുചേര്‍ന്നാലും തീര്‍ച്ചയായും അതുപോലൊന്ന് അവര്‍ കൊണ്ടുവരികയില്ല. അവരില്‍ ചിലര്‍ ചിലര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതായാല്‍ പോലും.

ഖുറാ പോലെയുള്ളവ ആക്കും സൃഷ്ടിക്കാ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം, അത് അല്ലാഹുവി നിന്നുള്ള പ്രചോദനത്തിലൂടെയാണ് വന്നത്, മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവി നിന്ന് പ്രചോദനം ഉക്കൊണ്ടിട്ടില്ലാത്തക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാ കഴിയില്ല. അത് മനുഷ്യ ചിന്തയുടെ ഉപന്നമല്ല, സാധ്യമല്ല. പ്രചോദനത്തിലൂടെ എന്താണ് വന്നത്? ശരിയും തെറ്റും, ധാമ്മികമായ ജീവിതരീതി അല്ലെങ്കി ദീ-ഇ-ഇസ്ലാം, നമ്മുടെ നഫ്സിന്റെ ദുഷിച്ച പ്രലോഭനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാഗങ്ങ, സംതൃപ്തനായ ആത്മാഭിമാനം നേടുന്നതിന് നേരായ പാത പിന്തുടരാനുള്ള മാഗ്ഗനിദ്ദേശവും  ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ  പ്രീതിയുമാണ്.

അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രചോദനം സാധാരണക്കാക്കും ലഭിക്കും

(80:15) അവന്‍ പദവികള്‍ ഉയര്‍ന്നവനും സിംഹാസനത്തിന്‍റെ അധിപനുമാകുന്നു. തന്‍റെ ദാസന്‍മാരില്‍ നിന്ന് താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തന്‍റെ സന്ദേശമാകുന്ന ചൈതന്യം അവന്‍ നല്‍കുന്നു. (മനുഷ്യര്‍) പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസത്തെപ്പറ്റി താക്കീത് നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടിയത്രെ അത്‌.

അവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും അവന്റെ പ്രചോദനത്തിലൂടെ നയിക്കാ അല്ലാഹുവിന് കഴിയും.

(ഇരുപത്തിയേഴ് വിവത്തക റൂഹിനെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വിവത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് പേ മാത്രമാണ് പ്രചോദനം എന്ന് ശരിയായി വിവത്തനം ചെയ്തത്).

(58:22) അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനത അല്ലാഹുവോടും അവന്‍റെ റസൂലിനോടും എതിര്‍ത്തു നില്‍ക്കുന്നവരുമായി സ്നേഹബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നത് നീ കണ്ടെത്തുകയില്ല. അവര്‍ (എതിര്‍പ്പുകാര്‍) അവരുടെ പിതാക്കളോ, പുത്രന്‍മാരോ, സഹോദരന്‍മാരോ ബന്ധുക്കളോ ആയിരുന്നാല്‍ പോലും. അത്തരക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ അല്ലാഹു വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവന്‍റെ പക്കല്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ആത്മചൈതന്യം കൊണ്ട് അവന്‍ അവര്‍ക്ക് പിന്‍ബലം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താഴ്ഭാഗത്തു കൂടി അരുവികള്‍ ഒഴുകുന്ന സ്വര്‍ഗത്തോപ്പുകളില്‍ അവന്‍ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരതില്‍ നിത്യവാസികളായിരിക്കും. അല്ലാഹു അവരെ പറ്റി തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവര്‍ അവനെ പറ്റിയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരക്കാരാകുന്നു അല്ലാഹുവിന്‍റെ കക്ഷി. അറിയുക: തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാഹുവിന്‍റെ കക്ഷിയാകുന്നു വിജയം പ്രാപിക്കുന്നവര്‍.

അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രേരണയിലൂടെ അറിവ് നേടാനുള്ള വഴി അടഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രചോദിത ഉക്കാഴ്ചക ഖുആനിന്റെ ശരിയായ ധാരണയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

(ഇരുപത്തിയെട്ട് വിവത്തക റൂഹിനെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വിവത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാല് പേ മാത്രമാണ് പ്രചോദനം അല്ലെങ്കി മാഗ്ഗനിദ്ദേശം എന്ന് ശരിയായി വിവത്തനം ചെയ്തത്).

അല്ലാഹുവി നിന്ന് പ്രചോദനം നകുന്ന മാലാഖമാ റൂഹ് ആണ്

(26:192) തീര്‍ച്ചയായും ഇത് (ഖുര്‍ആന്‍) ലോകരക്ഷിതാവ് അവതരിപ്പിച്ചത് തന്നെയാകുന്നു. (193) വിശ്വസ്താത്മാവ് (ജിബ്‌രീല്‍) അതും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. (194) നിന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍ (ഖുആനുമായിറങ്ങി). ‍നീ താക്കീത് നല്‍കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയത്രെ അത്.‌

പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയത്തി വന്നത് പ്രേരണയാ ഖുആനാണ്. റൂഹു എ-അമീ ഗബ്രിയേ മാലാഖയെ അത്ഥമാക്കുന്നു, കാരണം ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി വന്നത് ഗബ്രിയേ ആയിരുന്നു. താഴെ പറയുന്ന വാക്യം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു:

(2:97) (നബിയേ,) പറയുക: (ഖുര്‍ആന്‍ എത്തിച്ചുതരുന്ന) ജിബ്‌രീല്‍ എന്ന മലക്കിനോടാണ് ആര്‍ക്കെങ്കിലും ശത്രുതയെങ്കില്‍ അദ്ദേഹമത് നി്റെ മനസ്സില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹുവി്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് മാത്രമാണ്‌. മുന്‍വേദങ്ങളെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതും, വിശ്വാസികള്‍ക്ക് വഴി കാട്ടുന്നതും, സന്തോഷവാര്‍ത്ത നല്‍കുന്നതുമായിട്ടാണ് (അത് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്‌).

അതിനാ റൂഹു-അമീ ഗബ്രിയേ മാലാഖയെ പരാമശിക്കുന്നു

(16:102) പറയുക: വിശ്വസിച്ചവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടിയും, (അല്ലാഹുവിന്) കീഴ്പെട്ടുജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാര്‍ഗദര്‍ശനവും സന്തോഷവാര്‍ത്തയും ആയിക്കൊണ്ടും സത്യപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് (ജിബ്‌രീ) നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ നിന്ന് അത് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്‌.

മുകളിലെ സൂക്തത്തിലെ പോലെ ഗബ്രിയേലിനെ റൂഹി ഖുദൂസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഗബ്രിയേലും ഒരുപക്ഷേ മൈക്കിളും എപ്പോഴും പേരോ റൂഹ് എന്നോ പ്രത്യേകം പരാമശിക്കപ്പെടുന്നു.

(2:98) ആര്‍ക്കെങ്കിലും അല്ലാഹുവോടും അവ്റെ മലക്കുകളോടും അവ്റെ ദൂതന്‍മാരോടും ജിബ്‌രീലിനോടും മീകാഈലിനോടുമെല്ലാം ശത്രുതയാണെങ്കില്‍ ആ നിഷേധികളുടെ ശത്രുതന്നെയാകുന്നു അല്ലാഹു.

(70:4) അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്‍റെ അളവുള്ളതായ ഒരു ദിവസത്തില്‍ മലക്കുകളും ആത്മാവും അവങ്കലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു.

(78:38) റൂഹും മലക്കുകളും അണിയായി നില്‍ക്കുന്ന ദിവസം. പരമകാരുണികനായ അല്ലാഹു അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടുള്ളവനും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവനുമല്ലാതെ അന്ന് സംസാരിക്കുകയില്ല.

(97:4) മലക്കുകളും ആത്മാവും അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ എല്ലാകാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവുമായി ആ രാത്രിയില്‍ ഇറങ്ങി വരുന്നു.

യേശുവിന്റെയും ആദമിന്റെയും ജനനം അല്ലാഹുവിന്റെ റൂഹിനൊപ്പം

യേശു കളിമണ്ണി നിന്ന് ഒരു പക്ഷിയെ രൂപപ്പെടുത്തി അതി ശ്വസിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ അത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശു ഒരു പക്ഷിയുടെ "സൃഷ്ടി"യെ വിവരിക്കുന്ന വാക്യത്തി റൂഹ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ശ്വാസം നിലച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും എന്നതിന് സമാനമായ ജീവശ്വാസമാണ് പക്ഷിയി ശ്വസിച്ചത്.

ആദമിന്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവനി നിശ്വസിക്കപ്പെട്ടതിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റൂഹ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാ:

(15:29) അങ്ങനെ ഞാന്‍ അവനെ ശരിയായ രൂപത്തിലാക്കുകയും, എന്നി നിന്നുള്ള ആത്മാവില്‍ നിന്ന് അവനില്‍ ഞാന്‍ ഊതുകയും ചെയ്താല്‍, അപ്പോള്‍ അവന്ന് പ്രണമിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ വീഴുവിന്‍.

കൂടാതെ, 32:9 (റൂഹിഹി), 38:72 (റൂഹി),

അതുപോലെ യേശുവിന്റെ ജനനവും ആദാമിന്റെ ജനനത്തിന് സമാനമാണ്, യേശുവിന് ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാ.

(4:171) വേദക്കാരേ, നിങ്ങള്‍ മതകാര്യത്തില്‍ അതിരുകവിയരുത്‌. അല്ലാഹുവിന്‍റെ പേരില്‍ വാസ്തവമല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ പറയുകയും ചെയ്യരുത്‌. മര്‍യമിന്‍റെ മകനായ മസീഹ് ഈസാ അല്ലാഹുവിന്‍റെ ദൂതനും, മര്‍യമിലേക്ക് അവന്‍ ഇട്ടുകൊടുത്ത അവന്‍റെ വചനവും, അവങ്കല്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ആത്മാവും മാത്രമാകുന്നു. അത് കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിലും അവന്‍റെ ദൂതന്‍മാരിലും വിശ്വസിക്കുക. ത്രിത്വം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങള്‍ പറയരുത്‌.നിങ്ങളുടെ നന്‍മയ്ക്കായി നിങ്ങള്‍ (ഇതില്‍ നിന്ന്‌) വിരമിക്കുക. അല്ലാഹു ഏക ആരാധ്യന്‍ മാത്രമാകുന്നു. തനിക്ക് ഒരു സന്താനമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതില്‍ നിന്ന് അവനെത്രയോ പരിശുദ്ധനത്രെ. ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതുമെല്ലാം അവന്‍റെതാകുന്നു. കൈകാര്യകര്‍ത്താവായി അല്ലാഹു തന്നെ മതി.

21:91, 66:12 എന്നിവയും കാണുക

അല്ലാഹുവിന്റെ വചനത്താ (കപ്പന) യേശു ഗഭം ധരിച്ചു, അല്ലാഹുവി നിന്നുള്ള ജീവശ്വാസത്താ (റൂഹ്) ജീവിച്ചു.

അള്ളാഹുവിന്റെ റൂഹ് വെറും ശ്വാസം മാത്രമല്ല, നമ്മ കണ്ടതുപോലെ പ്രചോദനം കൂടിയാണ്. അമ്മയുടെ വയറ്റിഭധാരണം, ജനനം, പ്രായപൂത്തിയായവക്കുള്ള വളച്ച എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആദം കടന്നുപോയിട്ടില്ല. ഒരു പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകാതെ ഒരു മുതിന്ന വ്യക്തിയുടെ വികസിപ്പിച്ച കഴിവുകളോടെയാണ് അവ മുതിന്നയാളായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ റൂഹിന്റെ പ്രവത്തനം. ഒരു നീണ്ട പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകാതെ അദ്ദേഹം പ്രചോദിതനായിരുന്നു. അതുപോലെ യേശുവും, ഒരു കുട്ടിയായി ജനിച്ചെങ്കിലും, ഇപ്പോ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ പോലും സംസാരിക്കാ കഴിഞ്ഞു. ഒരു പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകാതെ തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റൂഹി നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചു. "പ്രചോദിതനായി" ജനിച്ചതിന് പുറമെ, ഗബ്രിയേ എന്ന റൂഹു ഖുദ്ദൂസ് തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് യേശുവിനെ കൂടുത ശക്തിപ്പെടുത്തി. 2:87, 2:253, 5:110 എന്നീ വാക്യങ്ങ കാണുക.

റൂഹ് അല്ലാഹുവി നിന്നുള്ള പ്രചോദനമാണെന്ന് നാം കണ്ടു, അത് അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവക്ക് അയയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഹൃദയത്തിലേക്കോ മനസ്സിലേക്കോ പ്രചോദനം അല്ലെങ്കി മാഗനിദേശം വഴി അല്ലാഹുവിന്റെ വെളിപാടുക കൊണ്ടുവരുന്ന ഗബ്രിയേ പോലുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാരെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്യവും റൂഹിനെ എടുത്തുകളഞ്ഞതായി പറയുന്നില്ല, പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്യവും വ്യക്തിയുടെ റൂഹ് അവന്റെ ശരീരത്തി തിരികെ വെച്ചതായി പറയുന്നില്ല. അടുത്ത ഭാഗത്തി ഞങ്ങ ഇത് അന്വേഷിക്കും. റൂഹ് പ്രചോദനമോ മാഗനിദേശമോ ആകുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നകാ കഴിയൂ. റൂഹ് തീച്ചയായും "ആത്മാവ്" അല്ല.

ഐഐടി കാപൂരി നിന്ന് എജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ നസീ അഹമ്മദ് പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കട്ടന്റാണ്. ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമി പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നസീ അഹമ്മദ് ഐഐടി കാപൂരി നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയാണ്, കൂടാതെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളി പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കട്ടന്റാണ്. അദ്ദേഹം പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ്

English Article:   Islam and Mysticism: Is ‘Ruh’ Soul? (Part 2)

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/mysticism-ruh-rooh-soul/d/126050

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..