New Age Islam
Tue May 17 2022, 06:58 AM

Malayalam Section ( 11 May 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Opponents Of Women’s Equal Rights To Education And Employment സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനുമുള്ള തുല്യ അവകാശങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള ജാഹിലിയ്യയുടെ കാലതാമസമുള്ള വക്താക്കളും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളും ആണ്

By Muhammad Yunus, New Age Islam

6 November 2013

ഈ ലേഖനം ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനത്തിന് പൂരകമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ദ്രോഹകരവും എന്നാ സത്യസന്ധവുമായ തലക്കെട്ടിന് പ്രാധാന്യം നകിയിട്ടുണ്ട്: 'മുസ്ലിംകക്ക് സാവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ (ആടിഇ) എതിരാളിക ഇന്ത്യ മുസ്ലീങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ്

സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാ സയ്യിദുമായി സംയുക്തമായി), ഇസ്ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷസ്, യുഎസ്എ, 2009

-------

അറിവിന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഖുആനിക വീക്ഷണം

ദൈവിക സൃഷ്ടിപരമായ സ്കീമി, മനുഷ്യരാശിയെ ഭൂമിയി ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി (ഖലീഫ) നിയോഗിക്കുകയും (2:30, 6:165, 27:62, 35:39) ബൗദ്ധിക ഫാക്കറ്റി ('അഖ്) നകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഖു നമ്മോട് പറയുന്നു. ഓരോ വസ്തുവിനെയും വ്യക്തിഗതമായി തിരിച്ചറിയുകയും സ്വഭാവരൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക (2:33) കൂടാതെ യോജിച്ച സംസാരത്തി അവന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങ വ്യക്തമാക്കുക (55:4). സൃഷ്ടിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളിലും അവന് പ്രത്യേക 'അനുഗ്രഹങ്ങ' കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (17:70), ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (95:4) കൂടാതെ ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം അവന് സേവനയോഗ്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (31:20, 45: 13). അറിവ് നേടുന്നതിനായി മനുഷ്യവഗ്ഗം അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് രണ്ട് ലിംഗക്കാക്കും ബാധകമാണ്.

ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ പുരുഷലിംഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ സ്ത്രീകളെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതി നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ ഖു ഒരു അടിസ്ഥാനവും നകുന്നില്ല. വാസ്തവത്തി അത്തരം ഏതൊരു നിയന്ത്രണവും പുരുഷന്റെ ഔലിയയായി പ്രവത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും (9:71), ഒരു സ്വതന്ത്ര വരുമാനം (4:32) ഒരു സ്ത്രീയെന്ന നിലയി അവളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങ (വിവാഹസമയത്ത് അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ പങ്ക്, സ്ത്രീധനം) , ഉദാഹരണത്തിന്, വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷമുള്ള പരിപാലനം) കൂടാതെ ഇസ്‌ലാമിനെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു മതത്തി നിന്ന് [1] പുരുഷന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ അവകാശങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെ മേലുള്ള കതൃത്വത്തിന്റെയും മതത്തിലേക്ക് മാറ്റുക.

മേപ്പറഞ്ഞ ഖുആനിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തി, മുസ്‌ലിം പെകുട്ടികളെ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ബാഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയും അനുവദിക്കുന്ന തരത്തി സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയന്ന തലത്തിലേക്ക് സാവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതി നിന്ന് തടയാ ഒരു ഖുആനിക അടിസ്ഥാനവുമില്ല.

ഇസ്‌ലാമിന്മേ പുരുഷാധിപത്യം അതിന്റെ നീണ്ട നിഴ വീശുന്നു

സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് അവളുടെ വീടിന്റെ നാല് ചുവരുകക്കുള്ളി ഒതുങ്ങുകയും സ്ത്രീകക്ക് സാവത്രികമോ നൂതനമോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന സങ്കപ്പം നാഗരികമായി പക്വത പ്രാപിച്ചപ്പോ മങ്ങാത്ത പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രത്തിലൂടെ ലോകം കടന്നുപോയി. ദൗലഭ്യം, ഉപജീവനത്തിനായി കഠിനമായ ശാരീരിക അദ്ധ്വാനം, യുദ്ധക്കളത്തിലെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപഴകലുകപ്പെടുന്ന നിരന്തര യുദ്ധങ്ങ, വ്യാപാര-സൈനിക ദൗത്യങ്ങ എന്നിവയി ദീഘവും അപകടകരവുമായ യാത്രക, പുരുഷലിംഗത്തിന് അനുയോജ്യവും പുരുഷാധിപത്യത്തിന് പ്രായോഗികമായി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വെല്ലുവിളികളില്ലാത്ത ഇടം നകുന്നതുമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. എല്ലാ പ്രധാന മതങ്ങളിലും വിനിയോഗിച്ച ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു നിമ്മിതിയായിരുന്നു അത്, എന്നാ ഖുറാ അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ നൂറുവഷമായി ലിംഗപരമായ ചലനാത്മകത ഒരു കട മാറ്റം കാണുകയും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പുരുഷാധിപത്യ മാതൃകക പല മേഖലകളിലും ഫലത്തി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളി, സാവത്രികമോ ആധുനികമോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശവും ഇതിപ്പെടുന്നു - എല്ലാ പ്രധാന നാഗരികതകളിലെയും സ്ത്രീക സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രായോഗികമായി എല്ലാ പ്രൊഫഷണ, അക്കാദമിക്, ശാസ്ത്രീയ മേഖലകളിലും ഉയന്ന തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിലൂടെ പൂണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ മുത്തശ്ശിമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങക്കപ്പുറമായിരുന്നു. ഈ ലിംഗ വിപ്ലവം പ്രധാനമായും ഖുആനിക സന്ദേശം ഉക്കൊള്ളുന്നതിനാ - ചില മേഖലകളിലെ അതിരുകടന്നതൊഴിച്ചാ, മുസ്ലീം പെകുട്ടിക സാവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതി നിന്നും പ്രാഥമിക തലത്തിനപ്പുറം പഠിക്കുന്നതി നിന്നും വിലക്കാനുള്ള ഖുആനിക സന്ദേശത്തിന് ഇത് കടുത്ത വിരുദ്ധമായി നിലകൊള്ളും. - യാഥാസ്ഥിതിക ഉലമ നിദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളി മുസ്‌ലിം സ്ത്രീക ബൗദ്ധികമായി സജീവമായിരുന്നതിനാ ഇത് കൂടുത ലജ്ജാകരമാണ്, കൂടാതെ വനിതാ നിയമജ്ഞ (ഫഖിഹാത്ത്) ഉന്നത ജുഡീഷ്യ ഓഫീസുക വഹിക്കുകയും സമ്മിശ്ര ലിംഗ വിദ്യാത്ഥികളുടെ ക്ലാസുക എടുക്കുകയും സട്ടിഫിക്കറ്റുകകുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് [2].

മുസ്‌ലിം പെകുട്ടികളെ മതേതര സ്‌കൂളുകളി പോകുന്നതി നിന്ന് തടയാനും അവരുടെ സ്‌കൂ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിധി പ്രൈമറി തലത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്താനും ചില ഉലമകളും തീവ്രവാദ-ഭീകര സംഘടനകളും നിബന്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം ഇത് ഉയത്തുന്നു.

ഇസ്‌ലാമിന് മുമ്പുള്ള ജാഹിലിയ ഇസ്‌ലാമിന് മേ നീണ്ട അശുഭ നിഴ വീഴ്ത്തുന്നു

കൊളോണിയ കാലഘട്ടത്തി, ലിംഗഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങക്കും യൂറോപ്യ കോളനിക്കാ അവതരിപ്പിച്ച സാവത്രിക/ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉലമ നിരോധിച്ചു - ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപകോളനീകരണം ഇസ്‌ലാമിക ചിന്തകളി ചില വിമോചനം കണ്ടപ്പോ - റിഫാ അ-തഹ്താവി (1801-1873), സയ്യിദ് അഹമ്മദ് (1817-1898, ചിരാഗ് അലി (1844-1895) തുടങ്ങിയ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചില മഹാമാരുടെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങക്ക് നന്ദി. , ബീഗം റുഖയ്യ (1880-1932), തുടങ്ങിയവരുടെ ശ്രമങ്ങ കാര്യമായ ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതി പരാജയപ്പെട്ടു.സത്യമായും 'ജാഹിലിയ' പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ കലണ്ടറിന്റെ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുത ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹങ്ങളെ അതിന്റെ പിടിയി പിടിച്ചു നിത്തി. 'തഖ്‌ലിദ്' - പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആചാരങ്ങ, പാരമ്പര്യങ്ങ, അറിവ് എന്നിവ മരവിപ്പിക്കാ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മു‌ഗണനയുടെ ഒരു നിയമപരമായ സങ്കപ്പമാണ്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടവുമായി ഓവലാപ്പ് ചെയ്ത ജാഹിലിയ്യയുടെ നിരവധി ആചാരങ്ങളും സങ്കപ്പങ്ങളും ഉചിതമാണ്. വേശ്യാവൃത്തി അതിനെ 'മുത്ത' വിവാഹം എന്ന് നിയമവിധേയമാക്കാ, സിഹാറിന്റെ വക്താക്ക (ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള തത്സമയ വിവാഹമോചന ആചാരം) 'മുത്തലാഖ്' എന്ന പേരി അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ബലാത്സംഗത്തിന്റെ അനുഭാവിക ഒരു ഉദര കുറ്റകൃത്യത്തിന് ദൈവിക മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു. സമ്മദ്ദം ചെലുത്തുന്നു ബലാത്സംഗ നിയമപ്രകാരം ബലാത്സംഗ ഇരയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തയാളെ വിവാഹം കഴിക്കണം. ഇസ്‌ലാമിന് മുമ്പുള്ള ജാഹിലിയയുടെ യാഥാസ്ഥിതികവും രഹസ്യവും അറിയാത്തതുമായ ഏജന്റുമാ ഇസ്‌ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത് നിയമം കാനോനൈസ് ചെയ്തു, അത് പല പ്രധാന മേഖലകളിലും ഖുആനിക സന്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് [3]. അവരുടെ അതിശയോക്തി കലന്ന ആത്മാഭിമാനത്തി, അവ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങക്ക് ഖുആനിന്റേതിന് മേ പ്രത്യേകാധികാരം നകി, “ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരുടെ” അഭിപ്രായങ്ങക്ക് വിരുദ്ധമായ ഏതൊരു ഖുറാ വാക്യവും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കി മുഗണനാ ഭരണം. അതി പ്രയോഗിക്കുക. വാക്യം അവരുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്” [4]. അങ്ങനെ, ഇസ്‌ലാമിന് മുമ്പുള്ള ജാഹിലിയ്യ അതിന്റെ ചരിത്രത്തി വളരെക്കാലം ഇസ്‌ലാമിന് മേ ദുഷിച്ച കരിനിഴ വീഴ്ത്തി.

ഇസ്‌ലാമിന്റെ രാഷ്‌ട്രീയചരിത്രം കാണുകയും വിവേചനങ്ങളുടെ അതിന്റേതായ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്‌തപ്പോ, ജാഹിലിയ്യയുടെ കാമേഘം നിലനിക്കുന്നു. യാഥാസ്ഥിതിക ഇസ്‌ലാം അതിന്റെ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള പല സങ്കപ്പങ്ങളിലും ഉറച്ചുനിക്കുകയും ഇസ്‌ലാമിനെ ഹദീസ് [5], ക്ലാസിക്ക ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങ [3] എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളി ജാഹിലിയയുടെയും ഖുറാ സന്ദേശത്തിന്റെയും സങ്കരയിനമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

ഈ യുഗത്തിലേക്ക് അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോകുകയും, അടിക്കുറിപ്പുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വാദത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് മുസ്ലീം സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരുടെ സമ്പൂണ്ണ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലാക്കാ ശ്രമിക്കുന്ന ജാഹിലിയ്യയുടെ ഇന്നത്തെ എതിരാളികളാണ് - വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത, ചില കാര്യങ്ങ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഉപജീവനമാഗം നേടാ കഴിവില്ല. പാട്ട്, സംഗീതം, കലാപരമായ നൃത്തം, നീന്ത, എല്ലാത്തരം ആരോഗ്യകരമായ കായിക ഇനങ്ങളും കൂടാതെ ഓടുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും കാ ഓടിക്കുന്നതും പോലുള്ള അടിസ്ഥാനപരവും അവിഭാജ്യവുമായ അവകാശങ്ങ - അക്കാലത്തെ കലകളും കരകൗശലങ്ങളും പഠിക്കുന്നതി നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ടതോ താഴ്ന്നതോ ആയ ജോലിയായിരുന്നു അത്. ഇന്ന് ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സംരക്ഷക അവരുടെ ദൈവിക രേഖകളി എങ്ങനെ ഇടം പിടിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ.

മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ ബൗദ്ധിക പുരോഗതിയോടുള്ള ചില അട്രാ-യാഥാസ്ഥിതിക ഉലമ വെറുപ്പിന് അടിവരയിടുന്ന ഒരു പ്രധാന സാമൂഹിക ഘടകം

സ്ത്രീകളുടെ സാവത്രിക/ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള മുസ്ലീം ഉലമയുടെ വെറുപ്പിന് ശക്തമായ ഒരു സാമൂഹിക കാരണമുണ്ട്.

പരമ്പരാഗത മദ്‌റസകളുടെ ഉപന്നങ്ങ, ഉലമക മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളി പരിണമിച്ച ഇസ്‌ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്‌ത്ര വ്യവഹാരങ്ങളി പക്വത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച്, അവരുടെ ലോകവീക്ഷണവും പൊതുവിജ്ഞാനവും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അടിസ്ഥാന യാഥാത്ഥ്യങ്ങളാ അറിയിക്കപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പുരാതനവും അനാചാരവുമാണ്. ഇത് അവരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങളും വരുമാന സാധ്യതകളും കുറയ്ക്കുകയും അവരുടെ ബൗദ്ധിക വളച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കുകയും സാവത്രിക/ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സ്ത്രീയി നിന്ന് അവരെ സാമൂഹികമായും ബൗദ്ധികമായും അകറ്റി നിത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാ, അവ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മുസ്ലീം പെകുട്ടികക്ക് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലോ സമ്പാദിക്കാനുള്ള കഴിവിലോ തങ്ങളെക്കാ ഒരു മുതൂക്കവും ഇല്ലെന്നും തങ്ങളേക്കാ ബുദ്ധിപരമായി കഴിവുള്ളവരല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കാ അവ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെന്നപോലെ ഭാര്യമാരി നിന്ന് പൂണ്ണമായ കീഴ്വഴക്കവും അനുസരണവും ഉറപ്പാക്കാനും അവ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളി ആദശവത്കരിക്കാനും അവ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഉള്ള ഒരു പെകുട്ടി വെറുക്കുന്ന ഒന്ന്. പെകുട്ടിക പ്രൈമറി തലങ്ങക്കപ്പുറം പഠിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള അവരുടെ നിബന്ധം ഇത് വിശദീകരിക്കാം.

എന്താണ് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി?

ഉത്തരം വ്യക്തമാണ്: മദ്രസകളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ബോഡിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കണം, അതിനാ മദ്രസയുടെ ഒരു പുരുഷ ഉപ്പന്നവും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു സ്ത്രീ ഉപ്പന്നവും തമ്മി ബൗദ്ധികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകില്ല.

സാങ്കേതികമായി മതപരമായ പഠിപ്പിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ആത്മീയ തത്വങ്ങളിലേക്കും നിണ്ണായകമായപ്പനകളിലേക്കും പൊതുവായ ഓറിയന്റേഷനായി ദ്വിതീയ തലം മുത ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും, പഠിപ്പിക്കുന്ന പൊതുവായ / സാവത്രിക വിഷയങ്ങ (സെക്കുല / ആധുനിക സ്കൂളുകളിലെന്നപോലെ) അനിസ്ലാമികമായി കണക്കാക്കരുത്, കാരണം "സാവത്രിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനുദിനം വികസിക്കുന്ന മേഖലകളും വൈവിധ്യമാന്ന വിജ്ഞാന വൈദഗ്ധ്യങ്ങളും പദങ്ങളുടെ (കലിമത്ത്) പ്രകടനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ദൈവം (18:109, 31:27) അത് ഇസ്ലാമികവും ഇസ്‌ലാമികേതരവുമായ ഡൊമെയ്‌നുകക്കിടയി വിഭജിക്കാ കഴിയില്ല. ദൈവശാസ്ത്ര വ്യവഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീസ് സാഹിത്യം... ഇത് വളരെ സാങ്കേതികമായ ഒരു മേഖലയായതിനാ, ദുബലവും വിശ്വസനീയവുമായ ഹദീസുകളെ വേതിരിച്ചറിയാ മതിയായ പക്വതയും അറിവും പരിശീലനവും നേടിയ പ്രബുദ്ധരായ വിദഗ്ധക്കായി ഇത് നീക്കിവച്ചിരിക്കണം, അവ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. ദൈവവചനം” [6]. അതിനാ, മറ്റേതൊരു പ്രത്യേക വിഷയത്തേയും പോലെ - നിയമം, വാണിജ്യം, ശാസ്ത്രം, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങി, ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങളും ശരിയ നിയമങ്ങളും കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളി പഠിപ്പിക്കണം.

കുറിപ്പുക:

1.        Gender Equality in Islam

2.       http://english.ahram.org.eg/NewsContent/32/99/77186/Folk/Special-Files/Women-and-Islam-in-the-middle-ages.aspx

3.        The Classical Islamic Law (Islamic Sharia Law) is NOT a Word of God!

4.       Ahmad Hussain, Doctrine of Ijma in Islam, New Delhi, 1992, p.16

5.        The Grievous Impacts Of Hadith Sciences In The Later Centuries Of Islam – A Soul Searching Exercise And A Final Call To The Muslim Ulema And Intellectual Elite

6.       Muhammad Yunus & Ashfaque Ullah Syed, Essential Message of Islam, Amana Publications, USA, 2009. p. 363

ഇന്ത്യസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയി നിന്ന് കെമിക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോപ്പറേറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90-കളുടെ തുടക്കം മുത ഖുആനിന്റെ കാതലായ സന്ദേശത്തി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. 2002- കെയ്‌റോയിലെ അ-അസ്ഹ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച, റഫ ചെയ്‌ത എക്‌സ്‌ജെറ്റിക് കൃതിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം, പുനഃക്രമീകരണത്തിനും പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനും ശേഷം യു‌സി‌എ‌എയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എ ഫാദ അംഗീകരിക്കുകയും ആധികാരികമാക്കുകയും ചെയ്‌ത് അമാന പബ്ലിക്കേഷസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. , മേരിലാഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

--------

English Article:   The Opponents Of Women’s Equal Rights To Education And Employment As Men This Day Are The Belated Proponents Of The Pre-Islamic Jahiliya And Thus Enemies Of Islam


URL:   https://newageislam.com/malayalam-section/women-s-equal-rights-pre-islamic-jahiliya-/d/126983


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..