New Age Islam
Fri Aug 19 2022, 07:33 AM

Malayalam Section ( 6 Jun 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Why Can’t Mosques Be Relocated Or Deconsecrated And Sold In Certain Situations As Churches Are? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ പോലെ മസ്ജിദുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ ശുദ്ധീകരിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്?

By Sultan Shahin, Founding Editor, New Age Islam

4 ജൂ 2022

ക്രിസ്ത്യാനികക്ക് തങ്ങളുടെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന, ഉപയോഗിക്കാത്ത പള്ളിക ശുദ്ധീകരിക്കാനോ, ഡീകമ്മീഷ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കി പുനനിമിക്കാനോ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വിഷയത്തി തുടച്ചയായച്ചകക്കിടയിലും, മുസ്ലീങ്ങ പരമ്പരാഗതമായി ഒരു പള്ളിയെ പള്ളിയായി നിലനിത്തുന്നതി വളരെ കക്കശമാണ് പുലത്തുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, 1947-ലെ വിഭജനത്തിനുശേഷം പ്രദേശത്തെ ഭൂരിഭാഗം മുസ്ലീങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ പഞ്ചാബിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള നൂറുകണക്കിന് പള്ളിക ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയോ പ്രാദേശിക ജനങ്ങ ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലീങ്ങ കുറവാണെങ്കിലും പ്രാദേശിക സിഖുകാ അടുത്തിടെ പുനനിമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക മുസ്‌ലിംകളോടുള്ള സൗമനസ്യം കാണിക്കാനും ഗുരുനാനാക്ക് അവിടെ പ്രാത്ഥിച്ച സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഓമ്മിപ്പിക്കാനുമാണ് അവ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും, നൂറുകണക്കിന് മസ്ജിദുക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയോ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയോ വിവിധ ആവശ്യങ്ങക്കായി പ്രദേശവാസിക കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാ ആ പ്ലോട്ടുക വിറ്റ് ആ പണം മറ്റ് സമുദായ ആവശ്യങ്ങക്കായി വിനിയോഗിക്കാ മുസ്ലീങ്ങക്ക് കഴിയില്ല.

മറ്റൊരു പ്രശ്നം: റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ ഒരു പള്ളി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാമോ എന്നതാണ്. അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് ഇഷ്ടി- ഇഷ്ടികയായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെയാണ് വിഷയം വാത്താ തലക്കെട്ടുകളി ഉയന്നത്. തീച്ചയായും, മുസ്ലീങ്ങ അത് നിരസിക്കുകയും ഒടുവി 1992 മസ്ജിദ് തകക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്‌ലിംക മുസ്‌ലിം പള്ളികളോട് സമൂഹത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്ന യുക്തിരഹിതമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? നമ്മ ഒരു പള്ളിയി പ്രാത്ഥിക്കാ തുടങ്ങിയാ, ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവത്തിന് കൈമാറപ്പെടും, അവന് മാത്രമേ അത് വിക്കാനോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനോ കഴിയൂ എന്നതാണ് ഒരു വാദം. ഭൂമി നേരത്തെ ദൈവത്തിന്റേതായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. എന്നാ മുസ്ലീം പണ്ഡിതന്മാരി നിന്ന് യുക്തിസഹമായ ചിന്താഗതിയുടെ എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വങ്ങക്ക് മുമ്പ് അന്തരിച്ച ക്ലാസിക്ക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരോട് ആക്കാണ്ക്കിക്കാ കഴിയുക. അതെ, മുസ്ലീം പണ്ഡിതന്മാക്കിടയി യുക്തിവാദി ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തി, CE 9പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തി അവക്ക് ഖലീഫമാരുടെ പിന്തുണ പോലും ലഭിച്ചിരുന്നു, എന്നാ അവരുടെ എല്ലാ രചനകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അവരെ വിമശിക്കാ സൃഷ്ടിച്ച സാഹിത്യത്തി നിന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മ ഇപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. വഴിയി, യുക്തിവാദിയും ഭൗതികവാദിയുമായ ചാവാക അല്ലെങ്കി ബൃഹസ്പത്യ ദശനത്തിന് ഇന്ത്യയി സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്. സ്ഥാപിത പരമ്പരാഗത ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിമശനത്തി നിന്ന് യുക്തിവാദികളായ മുസ്ലീം മുഅ്തസിലതുകളെ  കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെ, ചാവാകന്റെ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ ശത്രുതാപരമായ ഖണ്ഡനങ്ങളി നിന്ന് മാത്രമാണ് നാം പഠിക്കുന്നത്.?

ക്രിസ്ത്യാനിക ക്രിസ്ത്യ പള്ളിക ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സാഹചര്യങ്ങക്കനുസരിച്ച് അവ വിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ മുസ്ലിം പള്ളിക ഡീകമ്മീഷ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തി തങ്ങളുടെ നിലപാടുക പുനവിചിന്തനം ചെയ്യരുതെന്ന നിലപാടി മുസ്ലീങ്ങ എന്തിനാണ് ഉറച്ചുനിക്കുന്നത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കാ, ഈ പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിലെ സമവായത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിലെ ഉന്നത നിയമ അധികാരികളി നിന്ന് ഇതിനെ ഞാ ഉദ്ധരിക്കാം:

ഇബ്നു ഹജ അസ്ഖലാനി, ഇബ്നു ഖുദാമ, ഇമാം നവവി, സഫ അഹ്മദ് ഉസ്മാനി തുടങ്ങിയ ഇസ്ലാമിക നിയമ അധികാരിക അവരുടെ രചനകളി ഇനിപ്പറയുന്നവ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്:

ഒരാ തന്റെ ഭൂമി ഒരു പള്ളിക്ക് സമപ്പിച്ചാ, അത് അവന്റെ സ്വത്തി നിന്ന് സവ്വശക്തനായ അല്ലാഹുവിന് കൈമാറുമെന്ന് വിധിയുണ്ട്. ഒരിക്ക സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാ, ഒരു പള്ളി വാങ്ങാനോ വിക്കാനോ സമ്മാനമായി നകാനോ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയുടെ അനന്തരാവകാശം നിഷിദ്ധമാണ്. ഖുറാ, ഹദീസ്, സമവായം (ഇജ്മാഅ്), സാമ്യം (ഖിയാസ്) എന്നിവയെല്ലാം വഖ്ഫ് സ്ഥാപിക്കാ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തിരുനബി(സ)യുടെ കാലം മുത ഇന്നുവരെ ഉമ്മത്ത് ഈ പതിവാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ആരാധനയ്‌ക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പള്ളി ഉപയോഗിക്കാ സൃഷ്ടികക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമില്ല. തഫലമായി, സ്വത്ത് ഒരു പള്ളിക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുകയും അതി ഒരു പള്ളി നിമ്മിക്കുകയും ചെയ്താ, അത് ഉയിത്തെഴുന്നേപിറെ നാ വരെ പള്ളിയായി തുടരും.

ഉറവിടങ്ങ:

(1. സഫ അഹ്മദ് ഉഥ്മാനി (മ. 1394/1974), ഇലാ അ-സുന തഹനാവി, 13/98, ഇദാറത്തു ഖുആനി അച്ചടിച്ചത്

(2. ഇബ്നു ഹജ അസ്ഖലാനി, ഫത്ഹു ബാരി, 5/404, ദാറു-നഷ് ലി കുതുബ് അ-ഇസ്ലാമിയ്യയി അച്ചടിച്ചത്/

(3. ഇമാം നവവി, സ്വഹീഹ് മുസ്‌ലിമിന്റെ വ്യാഖ്യാനം, 11/86, ഇദാറത്തു ഖുആനി അച്ചടിച്ചത്

(4. ഇബ്‌നു ഖുദാമ, -മുഗ്‌നി, 8/186, -റിയാദ് ദാറു ആലം അ-കുതുബി അച്ചടിച്ചത്)

ദി എസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ജൂറിസ്‌പ്രൂഡസ്, (കുവൈറ്റി ഫിഖ്ഹ് എസൈക്ലോപീഡിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് കുവൈറ്റി നിരവധി ചിന്താധാരകളി നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിത അരനൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിക്കുന്ന ശ്രമത്തി 45 വാല്യങ്ങളായി 2018- പൂത്തിയാക്കി സമാഹരിച്ചതാണ്) പറയുന്നത്:

"ഭൂരിപക്ഷം നിയമജ്ഞരുടെയും അഭിപ്രായത്തി, ഒരു പള്ളിയും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. ഒരു പള്ളി തകരുകയും അത് പുനനിമിക്കുക അസാധ്യമാവുകയും ചെയ്താ അത് ഒരു കാരണവശാലും വിക്കാ പാടില്ലെന്നാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിന്റെ നിയമജ്ഞ പറയുന്നത്.  നിലവി സാഹചര്യങ്ങ അതി പ്രാത്ഥിക്കാ സാധ്യമായതിനാ........ ഭൂരിപക്ഷം നിയമജ്ഞരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പള്ളി വിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണെന്നാണ്. ഹനാഫിക പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരാ തന്റെ ഭൂമിയെ പള്ളിയാക്കി മാറ്റുകയും അവന്റെ വഖഫ് സാധുതയുള്ള എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്താ, അയാക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാനോ വിക്കാനോ അവകാശമാക്കാനോ കഴിയില്ല...മാലികി നിയമജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തി, അത് അങ്ങനെയല്ല. ഒരു പള്ളി ഒഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വിക്ക അനുവദനീയമല്ല. മസ്ജിദ് വിക്കുന്നതും പൊളിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. മസ്ജിദിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങ വിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്....തഫ്സീ ഖുതുബി പറയുന്നത്, അയപക്കങ്ങ ആളൊഴിഞ്ഞതാണെങ്കിപ്പോലും ഒരു പള്ളി പൊളിക്കാനോ വിക്കാനോ താക്കാലികമായി നിത്തിവയ്ക്കാനോ അനുവദനീയമല്ല"എന്നാണ്. (എസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ജൂറിസ്പ്രൂഡസ്, വാല്യം. 37, പേജ്.262-266)

ഫതാവ റസ് വിയ്യ പറയുന്നു:

"പള്ളി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതും അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്വണ്ണ മസ്ജിദ് നിമ്മിച്ചാലും ഒരു റോഡോ വീടോ നിമ്മിക്കുന്നത് (ഹറാം) തീത്തും നിഷിദ്ധമാണ്." (ഇമാം അഹ്മദ് റാസ ബറേവി, ഫതാവ റസ്വിയ്യ, വാല്യം.6, പേജ്.385)

ഫതാവ ഖാസി ഖാ പറയുന്നു:

പള്ളി എന്നത് പ്രാഥനയ്‌ക്കായി സമപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ പേര് മാത്രമാണ്. ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലം പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയാലും അത് പള്ളിയാകും. പള്ളിയോടുള്ള ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് നിബന്ധമാണ്. (ഫതാവ റസ്വിയ്യയി ഉദ്ധരിച്ചത്, വാല്യം.6, പേജ്.390)

മസ്ജിദ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുവദനീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ പരമ്പരാഗത പ്രസ്താവനക ഉദ്ധരിച്ച് മുഫ്തി-എ -അസം-എ-ഹിന്ദ് അല്ലാമാ മുസ്തഫ റസാ ഖാ ബറേവി തന്റെ ഫത്വയി എഴുതുന്നത്:

"പള്ളി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പള്ളിയായിരിക്കും, അതിന്റെ മസ്ജിദിയത്ത് ഒരിക്കലും അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല. ഒരു മസ്ജിദിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം അതിന്റെ മസ്ജിദിയത്തിനെ അസാധുവാക്കുന്നില്ല. (ഫതാവ മുഫ്തി-ഇ-അസം-ഇ-ഹിന്ദ്, വാല്യം.3, പേജ്.177)

യുപി ബസ്തിയിലെ ദാറു ഉലും ജംദാ ഷാഹിയി നിന്നുള്ള മുഫ്തി നിസാമുദ്ദീ പറയുന്നത്:

പള്ളിയായി മാറിയ ഭൂമി ഇനി എന്നേക്കും പള്ളിയായി നിലനിക്കും. രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌താ അത് അതികഠിനമായ അനീതിയാകും. സവശക്തനായ അല്ലാഹു ഖുആനി പറയുന്നു:

അല്ലാഹുവിറെ ആരാധനാലയങ്ങളി (മസജിദ്) അവന്റെ നാമം പരാമശിക്കുന്നതി നിന്ന് തടയുന്നവരെക്കാളും അവ നശിപ്പിക്കാ ശ്രമിക്കുന്നവരേക്കാളും തെറ്റ് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരക്കാക്ക് ഭയത്തിനല്ലാതെ ഇവിടങ്ങളി പ്രവേശിക്കാ അവകാശമില്ല. അവക്ക് ഇഹലോകത്ത് നിന്ദ്യതയുണ്ട്, പരലോകത്ത് അവ കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. (2:114)

https://masailworld.com/masjid-ko-doosari-jagah-muntaqil-karna/

എന്നിരുന്നാലും താഴെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സമീപകാല ഫത്‌വചില മുഫ്‌തിക ഈ വിഷയങ്ങളി പുനവിചിന്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷ നകുന്നു.

ഒരു പള്ളി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് അനുവദനീയമാണോ?

(ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം എഡിറ്റ് ഡെസ്കിന്റെ വിവത്തനം)

ചോദ്യകത്താവ്: ഇതിസ അഹമ്മദ്, ശ്രീനഗ, കാശ്മീ

ഉത്തരം നകിയത്: മുഫ്തി അബ്ദു ഖയ്യൂം ഹസറവി, സൂഫി സുന്നി മുസ്‌ലിം. ഫാത്വോലൈനി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഡോ താഹിറു ഖാദ്രി നടത്തുന്ന മിഹാജു ഖു:

ചോദ്യകത്താവ്: അസ്സലാം അലൈക്കും, മുഫ്തി സാഹിബ്! മസ്ജിദ് നിമ്മിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങ ഒരു താമസസ്ഥലം വാങ്ങി. ഞങ്ങ താക്കാലികമായി ഒരേ കെട്ടിടത്തി ദിവസത്തി അഞ്ച് തവണ അദാനും പ്രാത്ഥനകളുംപ്പിക്കാ തുടങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങ ഇതുവരെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാത്ഥന ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പള്ളി വിറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പുതിയ പള്ളി പണിയാ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശക്കാ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാ അനുവദനീയമാണോ?

ഉത്തരം:

മസ്ജിദ് വലുതും മികച്ചതുമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാ നിങ്ങ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കി നിങ്ങക്ക് ഈ കെട്ടിടം വിക്കാം.

ഹനഫി കമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇമാം ഹസ്രത്ത് ഇബ്നു ആബിദീ ഷാമി (റ) പറയുന്നു:

  “ഒരു പള്ളിയുടെ വാതി മാറ്റാ പ്രദേശത്തെ [മുസ്ലിം] നിവാസികക്ക് കഴിയും. 'ഫതാവ ഖാനിയ്യ', 'ജാമിഉ ഫതാവ' എന്നീ ഫത്‌വ വാല്യങ്ങ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രദേശവാസികക്ക് പള്ളി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാമെന്നും, അവ പ്രാത്ഥനകളൊന്നും നടത്താത്ത ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചാലും കഴിയുമെന്നാണ്. സ്ഥാപക അജ്ഞാതമായ പഴയ മസ്ജിദ് വിക്കാനും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പുതിയ പള്ളി നിമിക്കാനും അവക്ക് കഴിയും. (ഇബ്നു ആബിദീ ഷാമി, റദ്ദു മുഹ്താ, 4/357, ബെയ്റൂട്ട്, ദാറു ഫിക് അച്ചടിച്ചത്)

ഒരു ആവശ്യം വന്നാ ഭരണകൂടത്തിന് പള്ളി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാം എന്ന തത്വമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.

ഇമാം സൈനുദ്ദീ ഇബ്നുജൈം (റ) പറഞ്ഞു:

കുളമോ പള്ളിയോ വിജനമാകുകയും ആളുക ചിതറിപ്പോവുകയും ചെയ്താ, മറ്റൊരു പള്ളിയി ഔഖാഫ് (ഭൂമി, എസ്റ്റേറ്റുക, പൂന്തോട്ടങ്ങ, കടക, അപ്പാട്ടുമെന്റുക, പണം തുടങ്ങിയ ദാനങ്ങ) ചെലവഴിക്കാ ജഡ്ജിക്ക് (കോടതി) അധികാരമുണ്ട്. രണ്ട് പള്ളികളി ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വിജനമായാ, മറ്റൊരു പള്ളിയുടെ നിമ്മാണത്തിന് അതിന്റെ മരം (മറ്റ് വിഭവങ്ങ) ഉപയോഗിക്കാ ഖാസിക്ക് (കോടതി) അധികാരമുണ്ട്.

(ഇമാം സൈനുദ്ദീ ഇബ്നുജൈം, -ഭ-റായിഖ്, 5/273, ബൈറൂത്ത്, ദാറു മആരീഫ, / അബ്ദുറഹ്മാ ബി. മുഹമ്മദ്, മജ്മഉഹു ഫി ശഹി മുതഖ അബ്ഹൂ, 2/595, ബൈറൂത്ത്, ലെബന, ദാറു കുതുബ് അ- ഇമിയ്യ)

ഇമാം ഇബ്‌നു ആബിദീനും മറ്റ് നിയമജ്ഞരും ഈ വിഷയത്തി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്:

ഇമാം അബു യൂസുഫ് (റ) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പള്ളിയും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും വിജനമാകുകയും ആളുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താ, അത് യഥാത്ഥത്തി സമപ്പിച്ചവന്റെ സ്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങില്ല. തഫലമായി, അവശിഷ്ടങ്ങ ജഡ്ജിയുടെ അനുമതിയോടെ വിക്കും, വരുമാനം ഒരു പുതിയ പള്ളിയുടെ നിമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു.

(ഇബ്‌നു ആബിദീ ഷാമി, റദ്ദു മുഹ്താ, 4/359 (ഗിനാനി, -ഹിദായ ശഹു ബിദായ, 3/20, -മക്തബ അ-ഇസ്‌ലാമിയ്യ (ഇബ്‌നു അ-ഹുമാം, ഹ് ഫത്ഹു ഖദീ, 6/236, ബൈറൂത്ത്, സൈലായ്, തബ്യീനു ഹഖൈയാഖ്, 3/330, കെയ്‌റോ, ദാറു കുതുബ് അ-ഇസ്‌ലാമി)

ഭൂരിപക്ഷം നിയമജ്ഞരും അല്ലാമ ഹവാനിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുക മാത്രമല്ല അത് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു:

ഷംസു-ഐമ്മ അ-ഹവാനിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ: നിലവിലുള്ള പള്ളിയോ കുളമോ ഉപയോഗശൂന്യമാവുകയും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങ ചിതറിപ്പോവുകയും മേലാ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താ ഖാസിക്കോ ജഡ്ജിക്കോ പള്ളിയുടെ എഡോവ്‌മെന്റുക പുതിയ പള്ളിക്കായി ചെലവഴിക്കാ അനുവദനീയമാണോ? അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു.

(ഇബ്‌നു ആബിദീ ഷാമി, റദ്ദു മുഹ്താ, 4/359/ -ശൈഖ് നിസാമും ഇന്ത്യ നിയമജ്ഞരുടെ ഒരു സംഘവും, ഫതാവാ ഹിന്ദിയ്യ, 4/478 ബൈറൂത്ത്, ദാറു ഫിക്)

അല്ലാമാ ഷാമി പറയുന്നു;

[ഉപയോഗിക്കാത്ത] മസ്ജിദുകളും കുളങ്ങളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാത്തപ്പോ, അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങ കള്ളന്മാരും അധിനിവേശ സംഘങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ കാലത്ത് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സംഘാടക അത്തരം എഡോവ്മെന്റുക (ഭൂമി, എസ്റ്റേറ്റുക, പൂന്തോട്ടങ്ങ, സ്റ്റോറുക, പണം) അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു. എഡോവ്‌മെന്റുക മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി, അത്തരം എഡോവ്‌മെന്റുക ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് പള്ളിയും വിജനമായി കിടക്കുന്നു.

ഇബ്‌നു ആബിദീ ഷാമി, റദ്ദു മുഹ്താ, 4/360, ഹനഫി മദ്‌ഹബിലെ ഫത്‌വയുടെ കേന്ദ്ര പരാമശമായി പരക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു:

മേപ്പറഞ്ഞ വാദങ്ങ അനുസരിച്ച്, പള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമായി വൈരുദ്ധ്യമില്ലാത്ത മസ്ജിദിന്റെ ഘടനയിലെ ഏത് മാറ്റവും സ്വീകാര്യമാണ്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച അവസരം നകുകയെന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തോടെ, നിലവിലെ ആവശ്യങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തി ഇത്തരം വെല്ലുവിളിക അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

(ഉറുദുവി നിന്നുള്ള വിവത്തനം)

https://www.thefatwa.com/urdu/questionID/4895

യുക്തിവാദത്തോടുള്ള ഈ പ്രവണത തുടരുമെന്നും, നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന് കൂടുത യോജിച്ചതും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉയന്നുവരുന്ന പുതിയ സാഹചര്യങ്ങ കണക്കിലെടുക്കുന്നതുമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും വികസിപ്പിക്കാ ഇന്നത്തെ മുസ്ലീം ഉലമ സഹായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

English Article:  Why Can’t Mosques Be Relocated Or Deconsecrated And Sold In Certain Situations As Churches Are?


URL:     https://newageislam.com/malayalam-section/mosques-deconsecrated-churches-/d/127187


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..