New Age Islam
Sat Jul 20 2024, 11:59 AM

Malayalam Section ( 29 May 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Why Caricaturing Islamic State Women as Sex Brides is Simplistic ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സ്ത്രീകളെ ലൈംഗിക വധുക്കളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ലളിതമാണ്

By Arshad Alam, New Age Islam

21 May 2021

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

21 മെയ് 2021

ഐ‌എസ്‌ അപ്പീലുകളുടെ സന്ദേശം മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമാണ്; അവ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള അനുബന്ധമായി കണക്കാക്കരുത്

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

1. ഐ‌എസിനുള്ളിലെ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ലൈംഗിക സുഖം നൽകുന്നതിനായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആശയം ലളിതമാണ്.

2. ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ലൈംഗിക ജിഹാദിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

3. മാത്രമല്ല, അത്തരമൊരു വിശകലനം മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളെ അന്തർലീനമായി അഹിംസാത്മകമായി പ്രണയവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ നിഷേധിക്കുന്നു.

4. ഐ‌എസ് സ്ത്രീകൾ ഇരകളാണെന്ന വിവരണത്തിന് പകരം സ്ത്രീകൾ സജീവവും ബോധപൂർവവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതായി കാണപ്പെടണം.

പാശ്ചാത്യ മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ (.എസ്) ചേരാനുള്ള സന്നദ്ധതയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ, മിക്ക വിശകലന വിദഗ്ധരും ജനപ്രിയമായ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് കളിക്കുന്നു, അവർ പ്രാഥമികമായിആകർഷിക്കപ്പെട്ടു, തന്മൂലം സംഘടനയിലേക്ക്ലൈംഗിക വധുക്കൾആയി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ പോരാടുന്ന തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അവർ ലൈംഗിക ആശ്വാസം നൽകി എന്ന ആശയം എളുപ്പമാണ്. ഭയാനകമായ ഒരു ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേരുന്നതിന് സ്ത്രീകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രേരണകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്തരം വിശകലനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും വെളിച്ചം എറിയുന്നതിനുപകരം, അത് മുസ്ലീം പുരുഷന്മാരുടെ കാമഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്നാൽ, സ്ത്രീകൾ തന്നെ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അവർകബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ സ്വമേധയാ പോരാട്ടത്തിൽ ചേരാനും മുസ്ലീം പുരുഷന്മാരെ സഹായിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അറിയപ്പെടുന്ന പിന്തുണാ ഘടനയില്ലാതെ വിദൂര ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾ പ്രയോഗിച്ച ഒരു ഏജൻസിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് അനുകൂലമായി അവർ ബോധപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. ഏജൻസിയെ നിരസിക്കുന്ന ഏത് വിശകലനവും വളരെ ലളിതമാണ്. അത്തരം വിശകലനങ്ങൾ നയരൂപീകരണത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നയം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി വാദിക്കാം. ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മോഹം മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുമായി അവരുടെ ഇസ്‌ലാമിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി പുരുഷന്മാരുമായി പ്രതിധ്വനിച്ചേക്കാം എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്?

പാശ്ചാത്യ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഐ‌എസിന്റെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം വീശുന്നതിലൂടെ കിരിലോയ് എം ഇൻഗ്രാം അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഐ‌എസിന്റെ ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയായ ഡാബിക്കിന്റെ ഒന്നിലധികം ലക്കങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സിറിയയിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും കുടിയേറിപ്പാർത്ത അത്തരം റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത സ്ത്രീകളെല്ലാംലൈംഗിക വധുക്കൾആയിത്തീരുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണയെ തകർക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കായി .എസിന് ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാവുന്ന അപ്പീൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കായി ഐ‌എസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മൂന്ന് തരം സജീവ വേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു: പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ, അമ്മമാർ-സഹോദരിമാർ-ഭാര്യമാർ, പോരാളികൾ.

രണ്ട് കടമകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്തുണയാകാം: ആദ്യം പടിഞ്ഞാറ് താമസിക്കുന്നതും കുഫ്രുമായി (അവിശ്വാസം) സഹവസിക്കുന്നതും നിലവിലെ മുസ്‌ലിം അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവിശ്വാസത്തിന്റെ നാട്ടിൽ (ദാർ അൽ കുഫ്‌ർ) സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്‌ലാം ദേശത്തേക്ക് (ദാർ അൽ ഇസ്‌ലാം) ഹിജ്‌റത്ത് (കുടിയേറ്റം) നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കടമ. പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ഹിജ്‌റത്ത് നടത്തിയ ശേഷം, അവർക്ക് അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും വേഷങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു, അതിലൂടെ അവർക്ക് ഉദ്ദേശ്യവും പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗവുമാണ്. കാലിഫേറ്റിന്റെ ഭാര്യമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്പിന്തുണയുടെയും സുരക്ഷയുടെയും താവളങ്ങളായിമാറുമെന്നും അവളുടെസിംഹക്കുട്ടികളെവളർത്തിക്കൊണ്ട് ജിഹാദിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നുംതലമുറകളുടെ അധ്യാപകരും മനുഷ്യന്റെ നിർമ്മാതാക്കളുംആയിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പങ്ക് പോരാളിയായിരുന്നു. മുസ്ലീം പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേക ബാധ്യതയായി അവർ കരുതുന്നതിനാൽ പോരാളികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് .എസ് സ്ത്രീകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. എന്നിരുന്നാലും, 2015 സാൻ ബെർണാർഡിനോ ആക്രമണത്തിന്റെ വനിതാ ഷൂട്ടർ താഷ്‌ഫീൻ മാലിക്കിനെപ്പോലുള്ളപോരാളിസ്ത്രീകളെ പ്രശംസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടുനിന്നില്ല.

മറ്റ് രണ്ട് ലേബലുകളായഇര, ‘അഴിമതിക്കാരൻഎന്നിവയും .എസ്. മുമ്പത്തെ മൂന്ന് റോളുകൾ‌ ഇൻ‌-ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ‌ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായ സ്ത്രീകൾ‌ക്കുള്ളതായിരുന്നു, പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ലേബലുകൾ‌ പുറം ലോകത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരുന്നു. മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളെ ഇരയാക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായ വറ്റാത്ത അഴിമതിക്കാരാണ് പുറം ലോകവും അവരുടെ വഴികളും സ്ത്രീകളും. അതേസമയം, ഒരു മുസ്ലീം സ്ത്രീ പുതിയ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പങ്കും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അഴിമതിക്കാരിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെടാനും അവൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

അതിനാൽ, പാശ്ചാത്യ സ്ത്രീകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് .എസ് ലൈംഗിക അപ്പീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നതിന് ഡാബിക്ക് പേജുകളിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ഐ‌എസ്‌ പോരാളികളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ശേഷിക്കുന്ന ആർക്കൈവുകളുടെ ശേഖരം പഠിച്ച അയ്മാൻ അൽ തമീമിയും 2015 ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ലൈംഗിക ജിഹാദിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി. ഐ‌എസ് സ്ത്രീകളെ അതിന്റെ പോരാളികളുമായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ അവർ സാധാരണയായി പ്രണയത്തിലും കാമത്തിലും പൊതിഞ്ഞ കടമകളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല. അവരുടെ അപ്പീൽ യുക്തിസഹമായിരുന്നു: സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു, ഇത് കാലിഫേറ്റിന്റെ പുനരുൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കും. ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലും അവരെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്വന്തം തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൽ .എസ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ, സ്ത്രീകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമായ ഒരു വ്യായാമമായി മാറി. മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ കുടിയേറ്റത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന പ്രചോദനമായി ലൈംഗികതയെ വീക്ഷിക്കുന്നവർ മറക്കുന്നു, ചില മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് ഐഎസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം, സഹോദരിമാർ പവിത്രരാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഐ‌എസിനായി സ്ത്രീകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു രാജ്യം (ഉമ്മ) കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ലൗ കിക പ്രക്രിയയായിരുന്നു, ലൈംഗിക അടിമകളോടുള്ള അവരുടെ മോഹത്തിന്റെ ഫലമല്ല.

ഐ‌എസ്‌ അംഗങ്ങൾ‌ സ്ത്രീകൾ‌ക്കെതിരായ അക്രമവും  ക്രൂരതയും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കേസുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപന ഉത്തരവിലൂടെ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മറുവശത്ത്, യാസീദി സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ, അടിമകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ .എസ് തീർച്ചയായും അനുമതി നൽകി. നിഷ്ഠൂരമായ പെരുമാറ്റത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, മുസ്ലീം, അമുസ്ലിം സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറുന്നതിൽ .എസ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആശങ്ക മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളോടുള്ള .എസിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയായതിനാൽ, അമുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളോടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റം പ്രത്യേകം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ലൈംഗിക അരാജകത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവാദവും ഉള്ള ഐ‌എസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ജനപ്രിയ ഇമേജറി അതിനാൽ വിവരമുള്ള ഏതൊരു ചർച്ചയ്ക്കും തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജിഹാദികളുടെ ലൈംഗികജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, .എസ് നടപ്പിലാക്കിയ ക്രൂരതയെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നു. ഐ‌എസിന്റെ സന്ദേശത്തിലേക്കുള്ള മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ ആകർഷണവും അവരുടെ കുടിയേറ്റവും തീവ്രവാദികളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഇസ്‌ലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ശരിയായ ചിന്താഗതിക്കാരായ മുസ്‌ലിംകളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ, കാമഭ്രാന്തൻ അറബ് പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ആചാരപരമായ ഫാന്റസിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിലൂടെ കാരണം നിറവേറ്റുകയില്ല.

ഇത്രയധികം മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധം, ക്രൂരത, അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാനുള്ള വിവേകപൂർണ്ണമായ വിശകലനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. പാശ്ചാത്യ സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഐ‌എസിന്റെ പ്രചോദനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അത് കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. മറ്റേ പകുതി, നമുക്ക് വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പല മുസ്ലീം സ്ത്രീകളും ആദ്യം ഐ‌എസ് പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിയേറിയത്. തീർച്ചയായും, ഐ‌എസ്‌ അവരെ ആകർഷിച്ചുവെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുതിർന്നവരായിരുന്നു, അതിനാൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർ വളരെ പ്രാപ്തരാണ്. സ്ത്രീകളെ ആകർഷിക്കുകയോ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തീസിസ് പ്രശ്‌നകരമാണ്, കാരണം ഇത് അവരുടെ ഏജൻസിയെ നിരസിക്കുന്നു.

ഐ‌എസിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇരകളാകുക എന്ന പ്രിസത്തിലൂടെ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ അനിവാര്യമായും നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന വിവരണത്തിന് പകരം സ്ത്രീകൾ സജീവവും ബോധപൂർവവും മന ib പൂർവവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വായന മുസ്‌ലിം പുരുഷന്മാരെ ഭയാനകമായ നിയമങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഒരേ മതത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്താൽ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളും സമാനമായ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അചിന്തനീയമാണ്? സ്ത്രീകൾ അനിവാര്യമായും അക്രമ വിരുദ്ധരാണെന്ന ആശയം അവസാനിപ്പിക്കണം. ലോകമെമ്പാടും, വലതുപക്ഷ സംഘടനകളിൽ സ്ത്രീകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരം വികാരങ്ങളും പ്രചോദനങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അത്തരം ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകളിൽ‌ അവരെ സജീവ ഏജന്റായി പരിഗണിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ‌ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ‌ നമുക്ക്  ഒരു മികച്ച നയം ഉണ്ടാക്കാൻ‌ കഴിയൂ.

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമിന്റെ കോളമിസ്റ്റാണ് അർഷാദ് ആലം

English Article:    Why Caricaturing Islamic State Women as Sex Brides is Simplistic

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/islamic-state-women-sex-brides-malayalam/d/124901


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..