New Age Islam
Sun Jul 14 2024, 12:34 AM

Malayalam Section ( 22 Oct 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Is There A Rational Basis For The Atheists To Oppose Religion? നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് മതത്തെ എതിർക്കാൻ യുക്തിസഹമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ?


By Naseer Ahmed, New Age Islam

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ബോയ് ആയി മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിണാമ ജീവശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ലവനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, എന്നാൽ മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാലത്ത് സഭ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കാണുന്നു. മതത്തെ അദ്ദേഹം നിരസിച്ചത് പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രത്തെയും സൃഷ്ടിയെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രവും അതിനാൽ ശാസ്ത്രവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയും അതിനാൽ മതവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രവും സൃഷ്ടിയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ തുല്യമായ സാധുവായ മാതൃകകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. “പരിണാമം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നെ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വികാരം. സംഘടിത സങ്കീർണ്ണതയുടെ അസ്തിത്വം വിശദീകരിക്കാൻ തത്വത്തിൽ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരേയൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏക സിദ്ധാന്തം.

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ 'സ്വാഭാവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്' പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ, ഷേക്സ്പിയറുടെ സൃഷ്ടികൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു സ്രഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിയെന്ന നിലയിൽ സംഘടിത സങ്കീർണ്ണതയെ നന്നായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഷേക്സ്പിയറുടെ കൃതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യമായ കൃതികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാം, പക്ഷേ സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതും വസ്തുതയുമാണെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രില്യൺ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു സാധ്യതയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലാ സാഹിത്യകൃതികളും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ (വാക്കുകളും വ്യാകരണ നിയമങ്ങളും) ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്, അത് ഏതാണ്ട് എന്തും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സ്വയം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല! കൂടാതെ, മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വാചകം സൃഷ്ടിക്കാൻ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സൃഷ്ടിയുടെ ആശയം ഡോക്കിൻസ് നിരസിക്കുകയും ഉയർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണാമ ആശയം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫോസിലുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാലും ഏതാനും ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട്? സഭ പലവിധത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയതാകാം, പക്ഷേ അത് എല്ലാ മതത്തിലും ശരിയല്ല. അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീക്ഷണത്തിന് അർഹനാണ്, എന്നാൽ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം നിരസിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമായ ഒരു നിഗമനത്തേക്കാൾ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്.

മതവും ധാർമ്മികതയും

എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളുടെയും ഏക ഉറവിടം മതമാണെന് പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞർ ധാർമ്മികതയെയും ധാർമ്മിക വികാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആശ്ചര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നു, വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ധാർമ്മികത നിർവചിക്കുകയും ചെയ്ത തത്ത്വചിന്തകർക്ക് ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മതേതര ചിന്ത ഒരു ധാർമ്മിക പ്രമാണവും സൃഷ്ടിക്കാത്തത്? ദൈവത്തിന്റെ പ്രചോദിതരായ ദൈവദൂതന്മാരുടെയോ അവതാരങ്ങളുടെയോ അവകാശവാദമുന്നയിച്ച് മതങ്ങൾ സമൃദ്ധമായും പ്രത്യേകമായും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളുടെ സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിത്തീരുന്നു. ഖുർആനിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുന്നതിന്, ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഖുർആൻ മാനവികതയ്ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി നൽകുന്നു:

17:88. (നബിയേ,) പറയുക: ഖുര്ആന് പോലൊന്ന് കൊണ്ട് വരുന്നതിന്നായി മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ഒന്നിച്ചുചേര്ന്നാലും തീര്ച്ചയായും അതുപോലൊന്ന് അവര് കൊണ്ട് വരികയില്ല. അവരില് ചിലര് ചിലര്ക്ക് പിന്തുണ നല്കുന്നതായാല് പോലും.

2:23 നമ്മുടെ ദാസന് നാം അവതരിപ്പിച്ചുകൊടുത്തതിനെ (വിശുദ്ധ ഖുര്ആനെ) പറ്റി നിങ്ങള് സംശയാലുക്കളാണെങ്കില് അതിന്റേത്പോലുള്ള ഒരു അദ്ധ്യായമെങ്കിലും നിങ്ങള് കൊണ്ടുവരിക. അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായികളേയും വിളിച്ചുകൊള്ളുക. നിങ്ങള് സത്യവാന്മാരണെങ്കില് ( അതാണല്ലോ വേണ്ടത് ).

ഓരോ രാജ്യത്തിനും അയച്ച എല്ലാ ദൂതന്മാർക്കും കാലത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാത്തിനും വെല്ലുവിളി നല്ലതാണ്. എന്റെ ഇതര വെല്ലുവിളി ഇതായിരിക്കും - മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മൂന്ന് ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോലും!

എല്ലാ മോടിയുള്ള ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായി ദൈവത്വത്തിനെതിരായ സാധ്യമായ ചില വാദങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏത് മതമാണ് സ്വായത്തമാക്കിയതെന്നും സ്വയം വ്യക്തമാകുന്ന എല്ലാ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളും ഇതിനകം മതം സ്വായത്തമാക്കിയതിനാൽ മതേതര ചിന്തകർക്ക് ഒന്നും അവശേഷിച്ചില്ലെന്നും പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട്  സ്വയം വ്യക്തമാണോ? ഡി ബോണോ പറയുന്നതുപോലെ, മൂല്യവത്തായ എല്ലാ സൃഷ്ടിപരമായ ആശയങ്ങളും യുക്തിസഹമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അതിനെ മൂല്യമില്ലാതെ നിരസിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് ആശയം യുക്തിസഹമായതിനാൽ, ദൂരക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അത് തുല്യമായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയാകണമെന്നില്ല. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലയിലുള്ള ഒരു ഉറുമ്പിന് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഇലയിൽ എത്താൻ എന്ത് അവസരമാണുള്ളത്? ഓരോ ശാഖയിലും സാധ്യത കുറയുന്നു. ഒരു ശരാശരി വൃക്ഷത്തിൽ എട്ടായിരത്തിൽ ഒന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലയിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിലെത്താനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? യാത്രയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ശാഖകളില്ലാത്തതിനാൽ സാധ്യത നൂറു ശതമാനമാണ്. ക്രിയേറ്റീവ് ആശയങ്ങളുമായി ഇത് സമാനമാണ്. ആശയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് യുക്തിസഹവും വ്യക്തവുമാണ്. എന്നാൽ ആശയത്തിലെത്തുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. മതേതര ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഒരു ധാർമ്മിക പ്രമാണവും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളും മതത്തിൽ നിന്നുമാത്രമാണ് വന്നതെന്നതും അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ ഇവ ദൈവിക പ്രചോദനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു നല്ല കാരണമാണ്. ഓരോ പ്രധാന മതവും അതിന്റെ ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ അനുയായികളെ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാൾ കുറഞ്ഞത് ആയിരം വർഷമെങ്കിലും മുന്നിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്, അതിനാൽ വ്യത്യസ്ത നാഗരികതകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മുൻതൂക്കം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ (ഗോത്രവർഗ്ഗ ബെഡൂയിനുകൾ) വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ച ഇസ്ലാമിക തത്ത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലിങ്ക് എന്റെ ലേഖനത്തിന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 http://www.newageislam.com/islamic-history/naseer-ahmed,-new-age-islam/causes-for-the-rise-and-fall-of-the-muslims/d/10880

ദൈവശാസ്ത്രത്തിനെതിരായ പൊതുവായ വാദങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം

A ) ധാർമ്മികത എന്നത് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മാത്രം സംരക്ഷണമല്ല

നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പോലും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും പിന്തുടരാനും എളുപ്പമുള്ളതെന്താണ്? മനുഷ്യന് യുക്തി ഉണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാനും വിവേചനാധികാരവും ഉണ്ട്, അവന്റെ സഹജാവബോധം, കണ്ടീഷനിംഗ്, ഇഷ്ടങ്ങൾ, അനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ അവഗണിച്ച് ധാർമ്മിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള കാരണത്താൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കുകയും ഉയർന്ന ധാർമ്മിക തത്ത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ സന്തോഷത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവ അവഗണിക്കുന്നത് സ്വയത്തിന് അഭികാമ്യമല്ലാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും സമൂഹം സ്വയം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥതയുടെയും നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നാം എന്തുചെയ്യണമെന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിനാൽ, യുക്തിസഹമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, അവ എവിടെനിന്നാണെന്നതും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാതെ തന്നെ, സമൂഹത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും   ക്ഷേമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

B ) മൃഗങ്ങൾ പോലും സാമൂഹിക അനുകൂല സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു

മൃഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നോക്കുമ്പോൾ പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത് പരോപകാരവും പരസ്പരവിരുദ്ധതയും മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്, കാരണം സ്വഭാവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട അതിജീവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ പഠിച്ചവർ, ചെയ്യാത്തതിനേക്കാൾ മികച്ചത് ചെയ്തു. ഉറുമ്പുകൾ മുതൽ ആനകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ സാമൂഹിക മൃഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ പരിഷ്കരിച്ചു, അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ചുവെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. അത്തരം പെരുമാറ്റം സഹജമായതാണോ അതോ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് പരിണമിച്ചുവോ എന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലെ വിവാദ വിഷയമാണ്. മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ പരിമിതമായ പരോപകാരപരവും സാമൂഹികവുമായ പെരുമാറ്റം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സ്വന്തം ഇരയെ പിടിക്കാനും കൊല്ലാനും അറിയില്ല, ഒരേ സ്വഭാവം പഠിക്കാൻ മനുഷ്യന് വളരെയധികം സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട്, അക്കാലം വരെ, അവർ ചെറിയ കമ്യൂണുകളിൽ ജീവിക്കുകയും മറ്റെല്ലാ കമ്യൂണുകളെയും ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുകയും ഇരയെ പിടിക്കുകയും പരസ്പരം കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ ഇരയെ പിടിക്കുകയും സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത മറ്റ് പുരുഷന്മാരെ കൊന്നതായും അറിയപ്പെടുന്നു. മികച്ച പ്രവചനാതീതതയോടും കൃത്യതയോടും കൂടി സഹജമായ അനുകൂല സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം ഒരുപക്ഷേ മാതൃബന്ധം, ഉടനടി കുടുംബം, അവരുടെ കമ്മ്യൂൺ എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മറ്റ് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത് തുടരുന്നു, അത് പഠിച്ച പെരുമാറ്റമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്, പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ സ്വഭാവമോ പെരുമാറ്റമോ അല്ല മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ പരിധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ ധാർമ്മികമോ അധാർമികമോ ആയി വളർത്താൻ കഴിയും, ഒപ്പം അവന്റെ ധാർമ്മികത രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂല്യങ്ങളാലാണ്. സഹജാവബോധം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ പലപ്പോഴും കൃത്യമായി നിർവചിക്കാറുണ്ടെന്നും അത് ശക്തമായ ഡ്രൈവുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്നും എബ്രഹാം മാസ്ലോ വാദിച്ചു. മാസ്ലോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സഹജാവബോധം അസാധുവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്, ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ശരിയല്ല. മനുഷ്യൻ ജീവശാസ്ത്രപരമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്തോഷം, സങ്കടം, ആനന്ദം, വേദന, വെറുപ്പ്, എക്സ്റ്റസി, കോപം, ഭയം എന്നിവയാണ്. വികാരങ്ങളും  ബാഹ്യ ഉത്തേജകങ്ങളോടുള്ള യാന്ത്രിക ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രതികരണങ്ങളുമാണ്, ഒപ്പം അപകടം നേരിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ അനിഷ്ടമായതോ  ആയ ലളിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോലുള്ള വിഭജനപരമായ രണ്ടാമത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്. കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ മന്ദഗതിയിലുള്ളതും  ബോധപൂർവവുമായ പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി പ്രയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മടിയന്മാരാണ്, ഒപ്പം വികാരമോ വികാരങ്ങളോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, സഹജമായതും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ പ്രതികരണങ്ങളെ അസാധുവാക്കാൻ യുക്തിക്ക് കഴിവുണ്ട്.

സാമൂഹ്യ അനുകൂല സ്വഭാവത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിവർഗങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ധാർമ്മികത സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ സാമൂഹ്യജീവികൾക്കും പൊതുവായതും മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായ സാമൂഹിക അനുകൂല സ്വഭാവം ഉള്ളതിനാൽ, കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ സമാനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമില്ല.

C) മനുഷ്യന് മനസാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക കോമ്പസ് ഉണ്ട്, അത് ധാർമ്മികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു

പരിണാമം മനുഷ്യന് ഒരു ആന്തരിക ധാർമ്മിക കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ധാർമ്മിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ അവനെ നയിക്കുന്ന ഒരു മനസാക്ഷി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ, അതാണോ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രഹസ്യം?

മനുഷ്യർ അവരുടെ ധാർമ്മിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ഇനമാണ്. നല്ല യുക്തിസഹമായ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും അവർക്ക് അവരുടെ യുക്തികൊണ്ട് മാത്രം തിരിച്ചറിയാനും അഭിനന്ദിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയും. ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നല്ല നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കുറ്റവാളികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. അതിനാൽ ലോക്പാൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അണിനിരക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. നഷ്ടപരിഹാരമായി കള്ളപ്പണം സ്വീകരിക്കുന്ന സിനിമ  അഭിനേതാക്കളും അവരെപ്പോലുള്ള നിരവധി പേരും പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയതായും അതിനാൽ ഷോ തികഞ്ഞ കാപട്യമാണെന്നും ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനോട് ഞാൻ  വിയോജിക്കുന്നു. അതെ, നികുതി മുതലായവ ചതിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി, പക്ഷേ അവരുടെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്നുമില്ല. ആളുകൾ ഒരു ലെവൽ കളിക്കളത്തിനായി നോക്കുന്നു, മറ്റാരും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കും. അതിനാൽ വഞ്ചനയും അഴിമതിയും തടയാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആത്മാർത്ഥമായി പിന്തുണയ്ക്കും. സ്വതന്ത്രമായതും മറ്റ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഉത്തരവാദിത്തം പങ്കിടുന്നതുമായ തെറ്റായ സ്ഥാപനങ്ങളോ സംരംഭങ്ങളോ  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആളുകളുടെവലിയ  ധാർമ്മിക ഉപകരണങ്ങൾ സർക്കാരിന് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓരോന്നും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അധികാര ദുർവിനിയോഗം പരിശോധിക്കുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ച് അഴിമതിയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും തടയുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സാഹചര്യം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, അതേ ആളുകൾ തന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിച്ച നിയമങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലംഘിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക കോമ്പസിനെയും മനസാക്ഷിയെയും സംബന്ധിച്ചെന്ത് ബോധമാണ് അവർക്കുള്ളത്? ഒരു ധാർമ്മിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രേരണ. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വികാരം ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ്. കാരണം പ്രയോഗിച്ചാൽ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ 'ധാർമ്മിക പഠനം' അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളോ വിശ്വാസങ്ങളോ അനുസരിച്ചല്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തപ്പോൾ ഇത് വൈജ്ഞാനിക വൈരാഗ്യമോ അസ്വസ്ഥതയുടെ വികാരമോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, യുക്തിസഹമായ മനസ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തെ യുക്തിസഹമാക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ്, മാത്രമല്ല വിയോജിപ്പുള്ള ഘടകങ്ങളെ പുനർനിർവചിക്കുകയോ കിഴിവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ വൈജ്ഞാനിക വൈരാഗ്യം പരിഹരിക്കുന്നു. റോബർട്ട് റൈറ്റ് തന്റെ മോറൽ അനിമൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു, “മനുഷ്യർ അവരുടെ ധാർമ്മിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗംഭീരവും, അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയിൽ ദാരുണവുമാണ്, ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അജ്ഞതയിൽ ദയനീയവുമാണ്. തങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത തവണ അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈജ്ഞാനിക വൈരാഗ്യം കൂടുതൽ ദുർബലമാവുകയും വ്യക്തി ഒരു ഇളവ് അനുഭവപ്പെടാതെ നിയമം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗം ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വ്യാപകമായ എല്ലാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും നടത്തുക എന്നതാണ്. അതിർത്തി കടക്കുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ട്. ചട്ടം ലംഘിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം അനുരൂപപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തേക്കാളും ശക്തമാകുന്നതുവരെ അവർ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പരിധി ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് ചതിക്കുകയും പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നേടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട്. തന്നേക്കാൾ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകളുമായി ഇടപെടുമ്പോഴും ചെറിയ തുകകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകളിലും അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനായിരിക്കുമെന്നും ദാര്യം കാണിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മറ്റെല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു, സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന ധാർമ്മികത കാണിക്കും, കാരണം വഞ്ചനയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വഞ്ചനയിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടത്തേക്കാൾ ദോഷകരമാണ്. അതിനാൽ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, ഒരു പൗരന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അഴിമതിയോ കുറവോ കാണുന്നില്ല, മാത്രമല്ല എല്ലാ തട്ടിപ്പുകളും അഴിമതിയും വളരെ വലിയ തുകയ്ക്കാണ്.

മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രോ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

മൃഗങ്ങൾ കഠിനമായ വയർ ഉള്ളവയാണ്, ഇവയെ അവയുടെ സഹജവാസനയും ഒരു പരിധിവരെ കണ്ടീഷനിംഗ് വഴിയും നയിക്കുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റമുള്ള സസ്തനികൾ അവരുടെ സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിന്റെ വലിയ പങ്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹിക പഠനത്തെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുകയും സഹജവാസനകളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജന്മനാടുകളിൽ നിന്ന് അകലെ മൃഗശാലകളിൽ വളർത്തുന്ന സിംഹങ്ങളും ചിമ്പാൻസികളും മിക്കപ്പോഴും സ്വന്തം സന്തതികളെ നിരസിക്കുന്നു, കാരണം അവർക്ക് അമ്മയുടെ കഴിവുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഉരഗങ്ങൾ പോലുള്ള ലളിതമായ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. കണ്ടീഷനിംഗിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ള വളരെ പരിമിതമായ ശേഷി മൃഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, അത് അവയെ വളർത്തുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു. വലിയ സസ്തനികൾ പഠിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണെങ്കിലും, അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് സഹജാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനിംഗ് വഴിയാണ്, യുക്തിസഹമല്ല. അവർ യുക്തിസഹമായി ധാർമ്മിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ധാർമ്മിക ഏജന്റുമാരല്ല. മറുവശത്ത് മനുഷ്യൻ സഹജവാസന, കണ്ടീഷനിംഗ്, യുക്തി എന്നിവയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു, അവന്റെ യുക്തിക്ക് അവന്റെ സഹജവാസനയെയും കണ്ടീഷനിംഗിനെയും മറികടക്കാൻ കഴിയും. മൃഗങ്ങൾ കൂടുതലും പ്രീ-പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും, മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്നതും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. മൃഗങ്ങൾ സഹജമായി സാമൂഹിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. സഹാനുഭൂതി, ദയ, ഉദാര്യം, നൽകൽ, പങ്കിടൽ, പരിപോഷണം, എളിമ, വിനയം എന്നീ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവ നേരത്തേ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വികാരങ്ങൾക്കും ധാർമ്മിക വികാരങ്ങൾക്കും കഴിവില്ലാതെ മനുഷ്യൻ വളരുകയും മനോരോഗ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മുമ്പത്തെ, ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ പഠിച്ചു, വ്യക്തിയിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. 3 വയസ്സ് വരെ, ഒരു വ്യക്തി പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാതെ സ്വീകരിക്കുന്നു. 3 വയസ്സിനപ്പുറം, ഒരു വ്യക്തി അവൻ / അവൾ ഇതിനകം പഠിച്ചതിലൂടെ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു. ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സാർവത്രിക ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും അത് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് നോം ചോംസ്കിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരൊറ്റ ആശയം. ഓരോ കുഞ്ഞിനും ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, എന്നാൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സിനാപ്റ്റിക് അരിവാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഷകളിലേക്കുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു. മറ്റ് സോങ്ങ്ബേർഡുകൾ അതിന്റെ വികസനത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പാടുന്നത് കേൾക്കാത്ത ഒരു സോങ്ങ്ബേർഡിന് ഒരിക്കലും പാടാൻ കഴിയില്ല. ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ധാർമ്മികതയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കും - തീർച്ചയായും ഇവ രണ്ടും മനുഷ്യരുമായുള്ള ഇടപെടലിനെ ആശ്രയിച്ച് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ”

മതത്തോടുള്ള നിരീശ്വരവാദികളുടെ മറ്റൊരു യുക്തിരഹിതമായ എതിർപ്പ്

ഡോക്കിൻസ് പറയുന്നു: “നമ്മളിൽ പലരും മതത്തെ നിരുപദ്രവകരമായ വിഡ്ത്തമായാണ് കണ്ടത്. വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണാ തെളിവുകളും ഇല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ, ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസത്തിനായി ഒരു ക്രച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയാണ് ദോഷം? സെപ്റ്റംബർ 11 അതെല്ലാം മാറ്റി. ” 9/11 ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവൃത്തിയാണോ അതോ മതപരമായ ഒന്നാണോ? ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ യുഎസ്എയ്ക്കോ എതിരാണോ?

ഹിരോഷിമയിലേക്കും നാഗസാക്കിയിലേക്കും അനാവശ്യമായി ആറ്റം ബോംബുകൾ പതിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ജപ്പാനീസ് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം ബോംബുകളുടെ വിനാശകരമായ ശക്തി പരിശോധിക്കുന്നതിനും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിനെ  വീട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും യുഎസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ മനുഷ്യചിന്തയുടെ സൃഷ്ടിയായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതെ, അത് സാധ്യമാണ്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയുടെ ഫലമാണോ? എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, മതേതര ചിന്തയുടെ സൃഷ്ടികൾ ആശയങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായിരിക്കുമോ?

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രൂപത്തിൽ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ഉയർന്ന ജീവിത രൂപങ്ങളിൽ  പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണോ? അതെ, അത് സാധ്യമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ഉയർന്ന രൂപങ്ങളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അതെ ഞാനങ്ങനെ കരുതുന്നു.

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പ്രകൃതിദത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമമനുസരിച്ചുള്ള മ്യൂട്ടേഷനുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന വസ്തുത, അടിസ്ഥാന രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളാൽ ജീവജാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാക്കുന്നു, ഇത് താഴ്ന്ന രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ പരിണമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, യുക്തിസഹമായി സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൃഷ്ടിപരമായ ആശയങ്ങപോലെ അവ സ്വയം സംഭവിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സൃഷ്ടിച്ച വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഷേക്സ്പിയറുടെ സൃഷ്ടികളും പോലെ, ഒരു സ്രഷ്ടാവ് ഉയർന്നതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ജീവിത രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാം സ്വാഭാവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പരിണാമം നടക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ഉയർന്ന രൂപങ്ങളാകുമായിരുന്നു. പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രം ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ പോയിന്റ് ഉയർന്ന ജീവജാലങ്ങളാണെന്ന ആശയത്തെ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ച്? ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണെന്ന് അവർ തെളിയിക്കുന്നുബൈബിൾ അനുസരിച്ച് 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച്? 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരു ദിവസം 22:47, 32: 5 എന്നിവ പ്രകാരം ആയിരം വർഷങ്ങൾ പോലെ, 70: 4 അനുസരിച്ച് 50,000 വർഷങ്ങൾ.

റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് ഒരു അപവാദമല്ല, പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ശക്തമായ ഒരു മതവിരുദ്ധ ചരിവാണ് കാണിക്കുന്നത്, പ്രധാനമായും സഭ ഇതിൽ വഴങ്ങാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്:

1. സ്വാഭാവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയുള്ള മ്യൂട്ടേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിണാമം

2. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവൻ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് ഫോസിലുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഏതാനും ആയിരം വർഷങ്ങൾ എടുത്ത ജീവികളുടെ പ്രായം.

3. 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ, അതേസമയം മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

4. ഭൂമിയുമായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗമകേന്ദ്രീകൃത കാഴ്ച

5. പരന്ന ഭൂമി.

സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും ന്യായീകരിക്കാനാകാത്ത ലോക വീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സഭ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരേ വൈകല്യങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവിടെ ദൈവിക പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു കേസ് എടുക്കുക, അത് ഖുറാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂറായി നാം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാതിരിക്കാൻ, ഒരു പ്രപഞ്ച ദിനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ 50000 വർഷം വരെ നീളാം. ഖുർആൻ വംശാവലിയെക്കുറിച്ചോ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചോ ജീവിതം ആരംഭിച്ച സമയത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രപഞ്ച കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രപരമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ബൈബിളിനെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് സഭയോ മനുഷ്യരോ നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകാം. മനുഷ്യ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ. നിരാകരിച്ച നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ സഭ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നിലപാടുകൾ മതത്തെ ദൈവിക പ്രചോദനാത്മകമായ ജ്ഞാനമായി അവകാശപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കടുത്ത സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഖുർആനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഭാഷയിൽ ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ, മനുഷ്യർ സമാഹരിച്ച ബൈബിളിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല, യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം.

പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മതവിരുദ്ധമായ ചരിവ് അത് പിന്തുടരുന്ന എല്ലാവരേയും ബാധിക്കുന്നു, അതിനാൽ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ മുസ്ലീങ്ങൾ പോലും മതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെയും അതിന്റെ ബുദ്ധിജീവികളുടെയും വിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിം ജനതയുടെ നേതാക്കളാകേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവർ അകന്നുപോയതിനാൽ അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു. അതിനാൽ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം സംശയാസ്പദമായി നല്ല കാരണത്തോടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മുസ്ലിംകൾ ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാകുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്.

ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മതവിരുദ്ധ ചരിവ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമാണ്, യുക്തിസഹമല്ല. സ്വാഭാവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയുള്ള മ്യൂട്ടേഷനുകൾ നിഷേധിക്കാനാവാത്തതാണെങ്കിലും, സൃഷ്ടി എന്നത് സ്വീകാര്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിണമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശരിയാകാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം എന്ന ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി സംഭാവന ചെയ്ത മതങ്ങളുടെ ദൈവിക പ്രചോദനത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളുടെ കൂടുതൽ തെളിവാണ്. യൂറോപ്പിനും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കും അജ്ഞാതരായ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ദിവ്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ ചാർട്ടറും വിവിധ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു, ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരാശിയേക്കാൾ ആയിരം വർഷമെങ്കിലും മുന്നിലുള്ളവരെ പിച്ച് പിൻവലിച്ചു.

ലേഖനം എൻഐയിലെമതത്തെ ഒരു നാഗരിക സ്വാധീനമായി എന്ന എന്റെ മുമ്പത്തെ ലേഖനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്, അത് ചുവടെയുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാം:

http://www.newageislam.com/islam-and-tolerance/religion-as-a-civilizing-influence/d/10685

കാൺപൂരിലെ ഐഐടിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ നസീർ അഹമ്മദ് 3 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റാണ്. ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാമിൽ  പതിവായി ലേഖനങ്ങൾ  സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം.

English Article: Is There A Rational Basis For The Atheists To Oppose Religion?

URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/is-there-rational-basis-atheists/d/123226


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in West,Islam Women and Feminism

Loading..

Loading..