New Age Islam
Sun Jul 14 2024, 08:02 AM

Malayalam Section ( 14 May 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Quranic Concept of Interfaith Harmony and Universal Brotherhood മതേതര ഐക്യത്തിന്റെയും സാർവത്രിക സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഖുർആനിക ആശയം

By Ghulam Ghaus Siddiqi, New Age Islam

18 ഏപ്രി 2022

1.    സാവത്രിക സാഹോദര്യം, അന്ത-സമുദായ ഐക്യം, പരസ്പര വിശ്വാസ സംവാദം എന്നിവയുടെ ആശയം വ്യക്തവും ചൈതന്യവും അവ്യക്തവുമായ പദങ്ങളി ഖു പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

2.    ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു ബഹുമത ബഹുസ്വര സമൂഹത്തി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാമുദായിക സൗഹാദം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഒരു മതാന്തര സംവാദത്തിപ്പെടാ ഇസ്‌ലാം മുസ്‌ലിംകളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3.    അക്രമത്തിനും മതതീവ്രവാദത്തിനും വഗീയ വിദ്വേഷത്തിനും എതിരെ സമാധാനത്തിനും സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുമായി സമൂഹങ്ങ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാ സഹായിക്കുന്നതിന് റമസാനിലെ അനുഗ്രഹീത ദിനങ്ങ നമുക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങകുന്നു.

------

സാവത്രിക സാഹോദര്യം, അന്ത-സമുദായ ഐക്യം, പരസ്പര വിശ്വാസ സംവാദം എന്നിവയുടെ ആശയം വ്യക്തവും ചൈതന്യവും അവ്യക്തവുമായ പദങ്ങളി ഖു പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തി, സാവത്രികതയുടെ തത്വം ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശത്തി ആഴത്തി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് വിശാലമായ ആലിംഗനം, സാവത്രിക സാഹോദര്യം, സ്വീകാര്യത, ഹൃദയവിശാലത എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഖുആനിലെ നിരവധി വാക്യങ്ങ വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളും മത സമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും അനുരഞ്ജനവും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു:

"(മഹത്തായ ദൂതരേ!) ജ്ഞാനത്തോടും ന്യായമായ പ്രബോധനത്തോടും കൂടി നിറെ രക്ഷിതാവിറെ മാഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവരുമായി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയി പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക" (16:125)

"(സത്യവിശ്വാസികളേ,) വേദക്കാരോട് നിങ്ങക്കിക്കരുത്, എന്നാ അവരി നിന്ന് അനീതി പ്രവത്തിച്ചവരൊഴികെ, അവരോട് ഉചിതമായതും മാന്യവുമായ രീതിയി പെരുമാറുക. എന്നിട്ട് പറയുന്നു: ‘നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും നിങ്ങക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ (ഗ്രന്ഥത്തി) നാം വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഏകനാണ്, ഞങ്ങ അവനെ മാത്രം അനുസരിക്കുന്നു” (29:46).

അങ്ങനെ, വിശുദ്ധ ഖുറാ മുജദ്‌ല ഹസനയുടെ സംഭാഷണ ആശയത്തിന് (മറ്റുള്ളവരുമായി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയി പ്രബോധനവും പ്രഭാഷണവും) ഊന്നകുന്നു. ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു ബഹുമത ബഹുസ്വര സമൂഹത്തി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാമുദായിക സൗഹാദം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഒരു മതപരമായ സംവാദത്തിപ്പെടാ ഇസ്‌ലാം മുസ്‌ലിംകളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മാസമായ റമസാ നമുക്ക് സ്വയം പുനവിചിന്തനത്തിനും നമ്മുടെ നിലവിലെ സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യസന്ധമായ ആത്മപരിശോധനയ്ക്കും അവസരമൊരുക്കുന്നു. നമ്മ ചുറ്റും നോക്കിയാ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വഗീയ സംഘഷവുംദ്ധിച്ചുവരുന്ന ധ്രുവീകരണവും നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും നിരാശരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളി നിന്ന് ഉയന്നുവരുന്ന ദുഃഖകരമായ വാത്തക പരിഭ്രാന്തിയുടെയും എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ടിന്റെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, അക്രമം, മതതീവ്രവാദം, ഗീയ വിദ്വേഷം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ സമാധാനത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമായി അന്ത-സമൂഹ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാ സഹായിക്കുന്നതിന് റമസാന്റെ അനുഗ്രഹീത ദിനങ്ങ നമുക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങകുന്നു. നമ്മുടെ പങ്കിട്ട സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെയും പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി എല്ലാ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളി നിന്നുമുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയമാണിത്. സമാധാനവും സംവാദവും വളത്തിയെടുക്കാ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സവമത ഇഫ്താ പരിപാടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള യോജിപ്പുള്ള ഒരു സന്ദഭം.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറ് കോടിയിലധികം മുസ്ലീങ്ങ ഓരോ വഷവും വലിയ സന്തോഷവും സന്തോഷവും പങ്കിടുന്ന മാസമാണ് റമസാ. അവ അത് ആഘോഷിക്കുന്നു, കാരണം അത് "ഖു അവതരിച്ച (മാസം)"- ഓരോ മുസ്ലിമിനും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തി നിന്നുള്ള സന്ദേശം.

റമസാനിലെ എല്ലാ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകക്കായി ഇന്റഫെയ്ത്ത് ഇഫ്താറുക തുടച്ചയായി നടക്കുന്നു. എല്ലാ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളി നിന്നുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളി വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പ്രധാനകാര്യങ്ങ വിശദീകരിക്കാ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ശുഭകരമായ അവസരങ്ങളി പങ്കെടുക്കുന്നത് തീച്ചയായും സന്തോഷകരമാണ്. മുസ്ലീങ്ങളും, ഹിന്ദുക്കളും, ക്രിസ്ത്യാനികളും, സിഖുകാരും മറ്റ് വിവിധ മതങ്ങളിലുള്ളവരും- ഇസ്‌ലാമിലെയും മറ്റ് മതങ്ങളിലെയും നോമ്പിന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരാമശത്തോടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുക പങ്കിടുകയും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇസ്ലാമിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്, റമസാ മുസ്ലീങ്ങക്ക് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക ആശയത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ അമുസ്ലിം സഹപ്രവത്തകരെ അറിയിക്കാ മാത്രമല്ല, അവരുടെ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

വേദങ്ങളെയും ഭഗവദ്ഗീതയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആധികാരികനായ ഡോ.എം.എം. വമ്മ എഴുതിയ 'എ ഡയലോഗ് വിത്ത് ട്രൂത്ത്' എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ്, ഇസ്‌ലാമിലെ നോമ്പ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങ ഒഴിവാക്കുക മാത്രമല്ല, തിന്മകളി നിന്ന് ചെവി, കണ്ണ്, നാവ്, കൈക, കാലുക എന്നിവ ഒരുമിച്ചു സംരക്ഷിക്കുക കൂടിയാണ്. കൈ നോമ്പ്, നാവ് നോമ്പ്, കണ്ണ് നോമ്പ്, ചെവി നോമ്പ്, പാദ നോമ്പ് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇസ്‌ലാമിക ഉപവാസം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ദൈവഭക്തനാക്കി മാറ്റുകയും അവന്റെ സ്വഭാവം വദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അഹങ്കാരം, അസൂയ, അതിമോഹം എന്നിവയുടെ അധമമായ മനുഷ്യ സഹജാവബോധം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

അതിനാ, വ്യക്തമായും, വിശുദ്ധ റമസാ ആത്മീയ നവീകരണത്തിനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സൂര്യോദയം മുത സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഭക്ഷണവും മദ്യപാനവും അടുപ്പമുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക എന്നത് റമസാന്റെ സമ്പൂണ്ണ സത്തയല്ല. ആന്തരിക പ്രതിഫലനം, ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി, ആത്മനിയന്ത്രണം, സ്വയം പരിശീലനം എന്നിവ മെച്ചപ്പെട്ടതും കൂടുത മാനുഷികവുമായ വ്യക്തിയാകാനുള്ള സമയമാണിത്. അതിനാ, റമസാ ഒരു മതപരമായ മാസം മാത്രമല്ല, ഒരു സാമൂഹിക സന്ദഭം കൂടിയാണ്.

വിശപ്പ് വിനയം പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശക്കുന്നവന്റെ ചെരിപ്പി സ്വയം ഒതുക്കാനുള്ള അവസരം നോമ്പ് നകുന്നു. ഈ സഹാനുഭൂതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഔദാര്യം അടിച്ചേപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്‌ലാം അതിന്റെ അനുയായിക വിനയാന്വിതരും ഉദാരമതികളും അതിഥിപ്രിയരുമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റമസാനിലെ അധ്യാപനം മുസ്‌ലിംകളെ കൂടുത ഉദാരമതികളും ആതിഥ്യമരുളുന്നവരും വിനയാന്വിതരും സൗഹാദ്ദപരവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവത്തനങ്ങളി കൂടുത ഉത്സാഹമുള്ളവരുമായി മാറ്റുന്നു.

ഭക്ഷണവും സൗഹൃദവും പങ്കുവെച്ച് സൗഹൃദത്തിന്റെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും മേശപ്പുറത്ത് ആശയവിനിമയം നടത്തി മുസ്‌ലിംക പരസ്പരം നോമ്പ് തുറക്കാ മറ്റ് വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളി നിന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് റമസാന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണ്. വിവിധ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാക്കക്ക് ഇഫ്താ ക്ഷണം നകുന്നതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം, അത് വിശ്വാസികക്കിടയി മാത്രമല്ല, അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങക്കിടയിലും ദീഘകാല സൗഹൃദത്തിന് വഴിയൊരുക്കും എന്നതാണ്. അത്തരം അന്ത-സമുദായ ധാരണകളും മതാന്തര സൗഹൃദവും അവക്ക് ഇന്ന് വളരെ ആവശ്യമാണ്. സാമുദായിക സൗഹാദവും സമാധാനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാ രാഷ്ട്രത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാശ്വത സൗഹൃദം ആവശ്യമാണ്. അതിന് വിവിധ സമുദായങ്ങളിലെയും മതങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണവും പരസ്പര ധാരണയും ആവശ്യമാണ്.

ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തി വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്ക് മൊത്തത്തി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ചില സാവത്രിക മൂല്യങ്ങ ഒരേസമയം സ്വീകരിക്കുന്നതി നിന്ന് അതിന്റെ അനുയായികളെ തടയുകയുമില്ല. വിവിധ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അംഗീകരിക്കുമ്പോ തന്നെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളെ ആകഷിക്കുന്ന പൊതുവായ മൂല്യങ്ങളും റഫറസുകളും കണ്ടെത്താ കഴിയും. വാസ്‌തവത്തി, ഇന്ന് ഈ മേശകക്ക് ചുറ്റും കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഞങ്ങ ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. പൊതുമൂല്യങ്ങളി വേരൂന്നിയ ഒരു സമൂഹത്തിനും ഒരുപക്ഷേ കൂടുത സമാധാനപൂണമായ ലോകത്തിനും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ശ്രദ്ധേയമായ അവസരങ്ങ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

വ്യത്യസ്‌ത വിശ്വാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ അംഗങ്ങ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. എല്ലാ ആളുകളും ഒത്തുചേരുകയും പരസ്പരം പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കി, വ്യത്യാസങ്ങളേക്കാ താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത കൂടുത സമാനതക അവ പങ്കിടുന്നുവെന്ന് അവ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. അതിനാ, വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെയും വിശ്വാസ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളും വിവരങ്ങളും കൈമാറാ ആളുകക്ക് അവസരവും പ്രചോദനവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇന്റഫെയ്ത്ത് ഇഫ്താറുക ഇന്റച്ചറ, ഇന്റഫെയ്ത്ത് ഡയലോഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാ ശ്രമിക്കുന്നു.

പല മതങ്ങളിലും പൗരസ്ത്യ, പാശ്ചാത്യ സമൂഹങ്ങളിലും നോമ്പ് ഒരു സാവത്രിക സമ്പ്രദായമാണ്. ഭക്ഷണമോ കുടിവെള്ളമോ കഴിക്കുന്നതി നിന്ന് വിട്ടുനിക്കുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങക്കായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവയി ചിലത് ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണം, അനുതാപം, വിലാപം, ത്യാഗം, പാപപരിഹാരം, അറിവും ശക്തിയും വദ്ധിപ്പിക്ക എന്നിവയാണ്. ഇന്ന്, പ്രകൃതിചികിത്സയിലും ആയുവേദത്തിലും ഉപവാസം ഒരു ചികിത്സയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തി നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ വിശ്വാസപാരമ്പര്യങ്ങളിലും നോമ്പിന്റെ സത്തയുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമി, നോമ്പിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, ഖുആനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, തഖ്‌വ (ദൈവബോധവും നീതിയും) ആണ്. മുസ്‌ലിംകളോട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന മൗലിക ലക്ഷ്യത്തി ഖുആനിക നിദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതി പറയുന്നു: “സത്യവിശ്വാസികളേ! നിങ്ങ സദ്‌വൃത്തരാകാ (തഖ്‌വ നേടുന്നതിന്) നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ളവരോട് കപിച്ചത് പോലെ നിങ്ങക്കും നോമ്പ് നിബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. (2:183). അങ്ങനെ, റമസാനിലെ നോമ്പിന്റെ സാരം തഖ്‌വ അല്ലെങ്കി നീതിയാണ്, അത് മുസ്‌ലിംക അനുഗൃഹീതമായ റമസാനിലുടനീളം ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

-------

NewAgeIslam.com-ലെ സ്ഥിരം കോളമിസ്റ്റായ ഗുലാം ഗൗസ് സിദ്ദിഖി ദെഹൽവി ഒരു സൂഫി പശ്ചാത്തലവും ഇംഗ്ലീഷ്-അറബിക്-ഉർദു വിവർത്തകനുമായ ആലിമും ഫാസിലും (ക്ലാസിക്കൽ ഇസ്ലാമിക് പണ്ഡിതൻ) ആണ്.

 

English Article:  The Quranic Concept of Interfaith Harmony and Universal Brotherhood


URL:    https://newageislam.com/malayalam-section/quranic-interfaith-harmony-brotherhood/d/127004


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..