New Age Islam
Thu May 30 2024, 06:47 AM

Malayalam Section ( 5 Feb 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

A Fresh Insight into the Quranic Verses Quoted to Justify Unwedded Sexual Relation with Maids, Call Girls etc. വീട്ടുജോലിക്കാർ, കോൾ ഗേൾസ് എന്നിവരുമായുള്ള അവിവാഹിത ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഖുറാൻ വാക്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച.


By Muhammad Yunus, New Age Islam

1 May 2012

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാക്ക് ഉല്ലാ സയ്യിദിനൊപ്പം സംയുക്തമായി), ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009

മിക്ക വ്യാഖ്യാതാക്കളും അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയ വാക്യങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലും ലിംഗഭേദപരമായും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിമ / ബന്ദികളായ സ്ത്രീകളുമായുള്ള പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക അടുപ്പം നിയമാനുസൃതമാക്കുന്നതിനും, വീട്ടുജോലിക്കാർ, പെൺകുട്ടികളെ വിളിക്കുക മുതലായവയും ഇത് വിശാലമായ ഖുർആൻ സന്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്, ഇത് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നു.

അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയ വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ മക്കാൻ കാലഘട്ടം (എ.ഡി. 610-622) മുതലുള്ള സൂറങ്ങളിൽ (അൽ-മുഅമിൻ, 23, അൽ-മാരിജ്, 70) ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവാഹ നിയമങ്ങളും അടിമത്തം നിർത്തലാക്കുന്നവരും ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുശേഷം ഇവ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇറങ്ങി (622 ൽ പ്രവാചകൻ മദീനയിലേക്ക് മാറിയതിനുശേഷം) അടിമത്തം, ബന്ദികളായവർ, അടിമ സ്ത്രീകൾ, കോൾ ഗേൾ എന്നിവരുമായുള്ള ലൈംഗികബന്ധം വിവാഹബന്ധത്തിന് പുറത്തുള്ളവയും നിർത്തലാക്കി.

യ്‌റോയിലെ അൽ-അസ്ഹർ അൽ-ഷെരീഫ് അംഗീകരിച്ച ഒരു സമീപകാല കേന്ദ്രീകൃത എക്‌സെജെറ്റിക് (വ്യാഖ്യാന) കൃതി, ഒരു പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനും നിയമജ്ഞനുമായ യു‌സി‌എൽ‌എയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എൽ ഫാദൽ അംഗീകരിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അടിമത്തത്തെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയ വാക്യങ്ങളുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിംഗ ന്യൂട്രൽ സാർവത്രിക വിവർത്തനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു:

“(വിശ്വാസികൾ / പ്രാർത്ഥനയുള്ളവർ) അവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു * (23: 4 / 70:29) - അവരുടെ പങ്കാളികൾ (അശ്വാജ്) ഒഴികെ, അതായത് (വിസ്മയം) അവരുടെ നിയമാനുസൃതമായ വിശ്വാസത്തിന് കീഴിലുള്ളവർ (മാ മലകത്ത് അയ്മാൻ), തുടർന്ന് (അവർ) യോഗ്യരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് (23: 5 / 70:30).” * [ലൈംഗിക പ്രേരണകൾ]

പരമ്പരാഗത വിവർത്തനം സാധാരണയായി വായിക്കും:

“(വിശ്വാസികൾ / പ്രാർത്ഥനയുള്ളവർ) അവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു * (23: 4 / 70:29) - അവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ഒഴികെ (അശ്വാജ്), അല്ലെങ്കിൽ (വിസ്മയം) അവരുടെ വലതുകൈ കൈവശമുള്ളവർ (മാ മലകത്ത് അയ്മാൻ) (ബന്ദികളാക്കിയ / അടിമ സ്ത്രീകൾ, അടിമകൾ മുതലായവ) എന്നിട്ട് (അവർ) യോഗ്യരല്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല (23: 5 / 70:30).” * [ലൈംഗിക പ്രേരണകൾ]

ഇനിപ്പറയുന്ന നിഷേധിക്കാനാവാത്ത പരിഗണനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാർവത്രിക റെൻ‌ഡിഷൻ:

1. ലിംഗ നിഷ്പക്ഷ വിലാസക്കാരൻ - യഥാക്രമം 23: 1-6, 70: 19-29 എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ യഥാക്രമം വിശ്വാസികൾ’, ‘പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം’. അതായത്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല.

  2. അസ്വാജ് എന്ന വാക്ക് ലിംഗ നിഷ്പക്ഷ രീതിയിലാണ് (പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്) സ്ഥിരമായി ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത വിവർത്തനങ്ങൾ സ്ത്രീലിംഗ രൂപത്തിലാണ് (ഭാര്യമാരായി) ഇത് ലിംഗ-പക്ഷപാതപരവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതുമാണ്.

3. വിസ്മയം (23: 5 / 70:30) ഖുർആൻ ഉപയോഗത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന അർത്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽഎന്നതിനുപകരം അല്ലെങ്കിൽഎന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

സംശയങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ഖുർആൻ ചിത്രീകരണങ്ങളും വാദങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തിയ സാർവത്രിക വ്യാഖ്യാനത്തെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

1. 'വലതു കൈ' (56: 8, 56:27), ദൈവത്തിന്റെ 'വലംകൈ' (39:67) എന്നിവപോലുള്ള നല്ല നിയമപരമായ പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഖുർആൻ ആലങ്കാരികമായി 'വലതു കൈ' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ‘മാ മലകത്ത് അയ്മാൻഎന്ന വാക്യത്തെ ഒരാളുടെ നിയമപരമായ വിശ്വാസത്തിന് കീഴിലുള്ളവർഎന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.

2. അതിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ / ഭാഗങ്ങൾ സാൽ‌വുകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉദ്‌ബോധനങ്ങൾ നൽകുന്നു:

•        90: 13-16. “അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക” (90:13), “ക്ഷാമകാലത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക (14) അനാഥനായ ഒരു ബന്ധു (15), അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രർ (പൊടിയിൽ കിടക്കുക)” (90:16) എന്നിവയുമായി ഖുർആൻ ഉദ്‌ബോധനം സംയോജിപ്പിക്കുന്നു)

•        9 4:92 ഒരു വിശ്വാസിയായ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാനും ഒരു വിശ്വാസിയെ ആകസ്മികമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കൽപ്പിക്കുന്നു.

•        8 5:89 അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി എടുത്ത തെറ്റായ ശപഥം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായി പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

•        2: 177 ൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തരുടെ സദ്‌ഗുണങ്ങളിൽ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

•        6 9:60 ദാനധർമ്മം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ വിശ്വാസം കണക്കിലെടുക്കാതെ അടിമകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

•        58: 3 സിഹാർ എന്ന ശപഥം ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയോട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിറവേറ്റിയെങ്കിലും വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയില്ല.

3. അടിമത്തവും വേശ്യാവൃത്തിയും കൈകോർത്തതിനാൽ, വിവാഹ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ പുരുഷ-സ്ത്രീ അടിമകളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച് അടിമത്തത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയാണ് ഖുർആൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇപ്രകാരം ഖുർആൻ പുരുഷന്മാരെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു i) അവരുടെ നിയമപരമായ വിശ്വാസത്തിന് കീഴിലുള്ള ദാസികളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുക (4: 3, 4:25), ii) അവിവാഹിതരെ അവരുടെ ആണും പെണ്ണുമായി അടിമകളുമായി വിവാഹം ചെയ്യുക (24:32) iii) ന്യായമായ കരാറിൽ നിന്ന് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുക, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പിന്നീട് പണം നൽകാൻ അനുവദിക്കുക (24:33).

അനാഥർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുക - രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ; നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ വിശ്വാസത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരാളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യായമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല ”(4: 3).

നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ വിശ്വാസപ്രകാരം അടിമകളെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പവിത്രമായ വിശ്വസ്തയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ (വിവാഹം കഴിക്കണം) നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അല്ലാഹു നന്നായി അറിയുന്നു. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി (ബന്ധം) ഉണ്ട്. അതിനാൽ അവരുടെ ജനത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവരുടെ ദരിദ്രരെ പവിത്രരായ സ്ത്രീകളെപ്പോലെ ന്യായമായി നൽകുകയും അവരെ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കുകയും തമ്പുരാട്ടിമാരായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളിൽ അവിവാഹിതരെയും നിങ്ങളുടെ അടിമകളിലെയും വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായ ദാസികളെയും വിവാഹം കഴിക്കുക. അവർ ദരിദ്രരാണെങ്കിൽ, ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവരെ സമ്പന്നമാക്കും. (ഓർക്കുക) ദൈവം അതിരുകളില്ലാത്തവനും കരുണയുള്ളവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണ് (24:32). എന്നിട്ടും (സാമ്പത്തിക) വിവാഹം കഴിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവർ ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പന്നമാക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ വിശ്വാസത്തിന് കീഴിലുള്ളവർ (സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി) കരാർ തേടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവയിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അവർക്കായി അത് വരയ്ക്കുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അവരെ നൽകുക.

ഈ ലോകത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ തേടി നിങ്ങളുടെ ദാസികളെ വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കരുത്, അവർ നിർമ്മലരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ - ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം തേടുന്നു. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവരെ നിർബന്ധിച്ച് (ലൈംഗികമായി), അവർ നിർബന്ധിതരായതിനുശേഷം ദൈവം കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും ”(24:33).

4. മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ, അതിന് മുമ്പുള്ള നിയമ കോഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിലേറെക്കാലം വിജയിച്ചപ്പോൾ, അടിമകൾക്കോ മാ മലകത്ത് അയ്മാൻ ക്ലാസ്സിനോ പ്രത്യേക സിവിൽ നിയമമോ കോഡോ ഖുർആൻ നടപ്പാക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഖുർആൻ അടിമത്തത്തെ മുൻകാല അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ സിവിൽ, വാണിജ്യ, അനന്തരാവകാശം, കുടുംബ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഉള്ളതാണ്, അവർ സ്വതന്ത്രരായ അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളാണെന്ന പരാമർശമില്ലാതെ.

ഉപസംഹാരം: വിവാഹത്തിലൂടെയും മറ്റ് കുടുംബ നിയമങ്ങളിലൂടെയും അടിമത്തം നിർത്തലാക്കലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ഘട്ടംഘട്ടമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരാൻ ഖുർആൻ വന്നു. അതിനാൽ അടിമത്തമോ ലൈംഗികതയോ ബന്ദികളോ വീട്ടുജോലിക്കാരോ കോൾ പെൺകുട്ടികളോ ഇസ്‌ലാമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഏതൊരു നിർദ്ദേശവും അതിന്റെ സാർവത്രിക സന്ദേശത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമായിരിക്കും.

കാലക്രമേണ ഖുർആനിന്റെ ലിംഗഭേദം, ചരിത്ര-നിർദ്ദിഷ്ട പരമ്പരാഗത വിവർത്തനം എന്നിവ പട്ടികപ്പെടുത്തിയ സാർവത്രിക വിവർത്തനത്തിലൂടെ പുതുക്കപ്പെടുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാനാകും. എന്നാൽ പുരുഷ മുസ്ലീം പാണ്ഡിത്യം ലിംഗഭേദം കാണിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത വ്യാഖ്യാനവുമായി എത്രത്തോളം പറ്റിനിൽക്കുമെന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുന്നു. വിവാഹേതര മാർഗങ്ങൾക്കുശേഷം മോഹിക്കുന്നവർ പട്ടികപ്പെടുത്തിയ സാർവത്രിക ചിത്രീകരണത്തിൽ സന്തുഷ്ടരാകില്ല. ഫെയ്‌സ് ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, മറ്റ് ഫോറങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ മുസ്‌ലിം ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പുരുഷാധിപത്യപരമായ ഉലമ പുരുഷലിംഗ ലൈംഗിക മോഹത്തെ നിറവേറ്റുന്ന പരമ്പരാഗത ചിത്രീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ശാശ്വതമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90 കളുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഖുർആനിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2002 ൽ കെയ്റോയിലെ അൽ-അസ്ഹർ അൽ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച റഫർ ചെയ്ത എക്സെജെറ്റിക് സൃഷ്ടിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് പുനസംഘടനയും പരിഷ്കരണവും യു‌സി‌എൽ‌എയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എൽ ഫാദൽ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാമാണീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു , മേരിലാൻഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

കുറിപ്പുകൾ

1. ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, മേരിലാൻഡ് (യുഎസ്എ) 2009, മുഹമ്മദ് യൂനുസും അഷ്ഫാക്ക് ഉല്ലാ സയിദും രചിച്ചത്.

English Article: A Fresh Insight into the Qur’anic Verses Quoted to Justify Unwedded Sexual Relation with Maids, Call Girls etc

URL:      https://www.newageislam.com/malayalam-section/a-fresh-insight-quranic-verses/d/124230


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

 

Loading..

Loading..